Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

        ''KORLÁTOZOTT PÉLDÁNYBAN MEGRENDELHETŐ KÖNYVEINKď0

          ''A főszerkesztő postacímén megrendelhető:ď0

A Tudás kapui
  (Szerk.: Kéri Katalin, Tárogató, Bp., 1995., 135 o.) ------------ 430 Ft.

Mi a neveléstörténet?
  (Írta: Kéri Katalin, JPTE, Pécs, 1997., 100 o.) ---------------- 580 Ft.

Távoli tájak, ismeretlen gyerekek
  (Szerk.: Kéri Katalin, JPTE, Pécs, 1997., 167 o.) --------------- 610 Ft.

                 *  *  *

       ''Az alábbi könyvek megrendelhetőek a kiadó címén:ď0

 CALIBRA KIADÓ 1033 Bp. Polgár u. 8-10. --- Tel: 188-7789 --- Fax: 250-0358


A sokoldalú ember (Szöveggyűjtemény)
  (Szerk.: Kéri katalin - Ambrus Attila J., Calibra, Bp., 1995., 243 o.)

Szárnyaljon a képzeleted! (Feladatgyűjtemény)
  (Szerk.: Kéri katalin - Ambrus Attila J., Calibra, Bp., 1995., 40 o.)

                 *  *  *

          ''A megrendelhető könyvek rövid leírásaď0

                ''A TUDÁS KAPUIď0

    M o z a i k o k a n e v e l é s  t ö r t é n e t é b ő l I.


     A szöveggyűjteményben az ókortól a XIX. század végéig
    keletkezett művek részletei olvashatóak a bölcsességről, a
    tudás elsajátításának lehetséges módjairól és helyszíneiről.
    A könyv lapjain gyerekek lépnek elénk, és tanárok, dajkák,
    szülők, remeték, akik őket nevelték, oktatták.
     A  válogatás  segítségével  gondolatban  különböző
    földrészekre  és  történeti  korokba  léphetünk át, és
    kolostoroktól  az egyetemekig, bölcsőtől a kisiskolákig
    követhetjük a gyerekeket a nevelés színtereire.
     A szöveggyűjteményben a neveléstörténet hagyományosan
    idézett  forrásai mellett helyet kaptak irodalmi művek
    részletei,  önéletírások,  levelek,  naplórészletek  és
    újságcikkek  is. Az olvasó tájékozódását kislexikon és
    tárgymutató segíti. Egyes szövegek először jelennek meg
    magyar nyelven, a szerkesztő fordításában.


                TARTALOMJEGYZÉK


 Bevezetés ......................................................  9. oldal
 Victor Hugo: A szegény gyermekek ............................... 11. oldal

 i. e. III. évezred - i. sz. V. század

  [1] A sumérok családi törvényei ............................ 15. oldal
  [2] Gilgames, Enkidu és az alvilág ......................... 15. oldal
  [3] Talány a tábla házáról ................................. 16. oldal
  [4] A tábla házának fia .................................... 16. oldal
  [5] Egy iskolai felügyelő és egy tanuló beszélgetése........ 19. oldal
  [6] Vizsga a tábla házában ................................. 20. oldal
  [7] A majom levele ......................................... 21. oldal
  [8] Az írnoki tudás dicsérete .............................. 21. oldal
  [9] Ptahhotep intelmeiből .................................. 22. oldal
  [10] Egyiptomi írnokiskola .................................. 22. oldal
  [11] Bhagavad-gita .......................................... 23. oldal
  [12] Zsoltárok könyve ....................................... 24. oldal
  [13] Példabeszédek könyve ................................... 24. oldal
  [14] Sámuel: Betsabé gyermeke meghal ........................ 25. oldal
  [15] Ahikár tanításai ....................................... 26. oldal
  [16] Konfuciusz: Beszélgetések és mondások .................. 26. oldal
  [17] Buddha útmutatásai ..................................... 27. oldal
  [18] Buddha beszédei ........................................ 28. oldal
  [19] Lao-Ce életbölcselete: Tao Te King ..................... 29. oldal
  [20] Platón: Szókratész védőbeszéde ......................... 30. oldal
  [21] Platón: Törvények ...................................... 31. oldal
  [22] Arisztotelész: Politika ................................ 33. oldal
  [23] Csuang-Ce tanításai .................................... 35. oldal
  [24] Cicero: A szónok ....................................... 36. oldal
  [25] Cicero: Beszámoló egy athéni diákról ................... 37. oldal
  [26] Cicero: Athéni diák levele ............................. 38. oldal
  [27] Pál: Óvás a hamis tanítóktól ........................... 38. oldal
  [28] Pál apostolsága a pogányok között ...................... 39. oldal
  [29] Plutarkhosz a spártai nevelésről ....................... 39. oldal
  [30] Quintilianus a kényeztetésről .......................... 40. oldal
  [31] Martialis: Nyári vakáció ............................... 41. oldal
  [32] Tacitus: A "modern" nevelés ............................ 41. oldal
  [33] Tacitus: A retorikai oktatás kritikája ................. 42. oldal
  [34] Ifjabb Plinius levele .................................. 42. oldal
  [35] Suetonius: A grammatikai oktatás célja ................. 43. oldal
  [36] Apuleius: Az iskolai nevelés fokozatai ................. 43. oldal
  [37] Gellius: Anyatej vagy szoptatós dada ................... 44. oldal
  [38] Munkabérek Diocletianus Edictumában .................... 44. oldal
  [39] Talmud ................................................. 45. oldal
  [40] Augustinus: Vallomások ................................. 48. oldal
  [41] Augustinus: A szabad akaratról ......................... 49. oldal

 V - XVII. század

  [42] Szent Benedek Regulája ................................. 53. oldal
  [43] Isidorus a szabad művészetekről ........................ 54. oldal
  [44] Korán .................................................. 54. oldal
  [45] Alcuin: Párbeszéd a szónoklattanról és az erényekről ... 55. oldal
  [46] Alcuin levele Nagy Károlyhoz ........................... 56. oldal
  [47] Abelardus: Szerencsétlenségeim története ............... 57. oldal
  [48] Strassburg: Tristan és Izolda .......................... 59. oldal
  [49] Wolfdietrich: A lovagi neveléséről ..................... 61. oldal
  [50] Turgotus: Skóciai Szent Margit élete ................... 61. oldal
  [51] A szerzetesnek szánt gyermekek nevelése ................ 62. oldal
  [52] A palenciai egyetem alapításáról ....................... 63. oldal
  [53] Csan buddhista példázatok .............................. 63. oldal
  [54] Lull: A gyermek neveléséről ............................ 64. oldal
  [55] A prágai egyetem alapítása ............................. 65. oldal
  [56] Carmina Burana ......................................... 66. oldal
  [57] Ibn Jaldun: Nevelésemről ............................... 68. oldal
  [58] Castiglione: Il Cortegiano ............................. 69. oldal
  [59] Erasmus: A fejedelem születése és neveltetése .......... 70. oldal
  [60] Erasmus: A balgaság dicsérete .......................... 72. oldal
  [61] Luther: Iskolákról és egyetemekről ..................... 73. oldal
  [62] Luther: A tanulásról és tudósokról ..................... 74. oldal
  [63] Vives: Hazatérés és gyermekjátékok ..................... 74. oldal
  [64] Platter emlékei anyjáról és neveléséről ................ 76. oldal
  [65] Rabelais: Gargantua levele fiához, Pantagruelhez ....... 77. oldal
  [66] Loyolai Szent Ignác: A tanulmányok ..................... 78. oldal
  [67] Kochanowski: Gyászdalok III. ........................... 79. oldal
  [68] Montaigne pedagógiai tanulmányai ....................... 80. oldal
  [69] Garcilaso de la Vega az inkákról ....................... 82. oldal
  [70] Juan de Tovar az aztékokról ............................ 82. oldal
  [71] Li Cse: A gyermeki lélekről ............................ 83. oldal
  [72] Lyly: A két tudós nővér ................................ 84. oldal
  [73] Bacon: Esszék .......................................... 84. oldal
  [74] Comenius: Didactica Magna .............................. 85. oldal

 XVII - XIX. század

  [75] Guèrard metszetének felirata a gyermekkorról (XVII. sz.) 91. oldal
  [76] Locke: Gondolatok a nevelésről ......................... 91. oldal
  [77] Hogyan neveljük a lányokat? ............................ 92. oldal
  [78] Angol levél az iskolákról .............................. 92. oldal
  [79] A középiskolai nevelésről .............................. 93. oldal
  [80] Mandeville: Értekezés a szegények iskolájáról .......... 94. oldal
  [81] Madame de Lambert: Tanácsok a gyermekek neveléséhez .... 95. oldal
  [82] Rousseau: Emil vagy a nevelésről ....................... 97. oldal
  [83] Rousseau gyermekkoráról és ifjúságáról ................. 99. oldal
  [84] Goethe: Életemből ...................................... 100. oldal
  [85] Helvetius: Az időpontról, amikor a nevelés kezdődik .... 101. oldal
  [86] Lenz: A nevelő ......................................... 102. oldal
  [87] Pestalozzi: A módszer .................................. 103. oldal
  [88] Herbart: Pedagógiai előadások vázlata .................. 105. oldal
  [89] Stendhal: Ellenvetések a nők taníttatása ellen ......... 106. oldal
  [90] Owen a gyermeknevelésről ............................... 107. oldal
  [91] Comte: A pozitív szellem ............................... 108. oldal
  [92] Fröbel: Embernevelés ................................... 109. oldal
  [93] Cárdenas y Rodríguez: Diákok, külföldre! ............... 110. oldal
  [94] Sarah Bernhardt: Az internátusban ...................... 112. oldal
  [95] Suárez y Romero a fegyelmezésről ....................... 114. oldal
  [96] Marx a gyerekmunkáról és nevelésről .................... 115. oldal
  [97] Egy northami elemi iskolai igazgató feljegyzései ....... 117. oldal
  [98] Hugo a nagyapaságról ................................... 118. oldal
  [99] Renan: Ifjúságom ....................................... 119. oldal
  [100] Unamuno: Felsőoktatás Spanyolországban ................. 120. oldal
  [101] Dewey: Az iskola mint társadalmi intézmény ............. 122. oldal
  [102] Dewey: A nevelés fogalma ............................... 124. oldal

 Kislexikon ..................................................... 127. oldal
 Tárgymutató .................................................... 135. oldal

                 *  *  *

              ''MI A NEVELÉSTÖRTÉNET?ď0

  M o z a i k o k  a  n e v e l é s  t ö r t é n e t é b ő l  I I.


      A  könyv  a  neveléstörténetről szól; a diszciplína
    múltjáról,  jelenéről  és  jövőjéről  készített  rövid
    összefoglalás. Mivel a neveléstörténet a művelődéstörténet
    (történelem) keretei között értelmezhető, a kötetben szó
    esik magáról a történelemről is. Foglalkozik ez a munka a
    neveléstörténet   tárgyával,   a  pedagógiával  való
    kapcsolatával, tudományrendszertani helyével, kutatásával,
    forrásaival és tanításának problémáival.
      A diszciplína jövőjére is nagy hangsúlyt fektetett a
    szerző, vázolva a neveléstörténészek előtt álló feladatokat,
    új  kihívásokat  és  a  XXI. század küszöbén esedékes
    szemléletváltás szükségességét.                TARTALOMJEGYZÉK

Előszó .................................................................. 7

I. BEVEZETÉS ............................................................ 11


II. GONDOLATOK A TÖRTÉNELEMRŐL .......................................... 13

  1. Mi a történelem? ................................................. 13
  2. Történeti tények és kultúrtörténeti egységek ..................... 17
  3. Mi a történelem értelme? ......................................... 18
  4. Mi a haszna a történelem ismeretének? ............................ 21
  5. Tudomány-e a történelem? ......................................... 23
  6. Mi a művelődéstörténet? .......................................... 29


III. A NEVELÉSTÖRTÉNET .................................................. 33

  1. A neveléstörténet születése ...................................... 33
  2. A magyar neveléstörténet-írás születése .......................... 36
  3. A neveléstörténet tárgya ......................................... 41
  4. A neveléstörténet ismeretének haszna ............................. 45
  5. A neveléstörténet helye a tudományok rendszerében ................ 46


IV. NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK .......................................... 53

  1. A neveléstörténet diakronikus vizsgálata ......................... 53
  2. A neveléstörténet szinkronisztikus kutatása ...................... 62
  3. A neveléstörténeti kutatás megtervezése .......................... 66
  4. A neveléstörténet forrásai ....................................... 68
      A./ A források lelőhelyei .................................... 69
      B./ A források csoportjai és típusai ......................... 71
      C./ Elsődleges források ...................................... 72
      D./ Másodlagos források ...................................... 78
  5. A forráskritika .................................................. 79
  6. Új törekvések a neveléstörténeti kutatásokban .................... 83


V. A NEVELÉSTÖRTÉNET TANÍTÁSA ........................................... 87

  1. A neveléstörténet a pedagógusképzésben ........................... 87
  2. A neveléstörténész ............................................... 89


Zárszó - Mellékletek .................................................... 95
Jegyzetek ............................................................... 97

                 *  *  *

           ''TÁVOLI TÁJAK, ISMERETLEN GYEREKEKď0

  M o z a i k o k  a  n e v e l é s t ö r t é n e t é b ő l  I I I.


     A XXI. század küszöbén valamennyi tudományág művelői
    rendkívüli kihívások előtt állnak. Az emberiség jövője
    nagyrészt azon áll, hogyan tudnak párbeszédet folytatni a
    jövőben különböző népek, kultúrák tagjai. A neveléstörténet
    és az összehasonlító pedagógia a maga szerény módján szintén
    hozzájárulhat más országok, más kontinensek megismeréséhez.
     Ebben  a kötetben egyes országok történetéről szóló
    monográfiák részleteit válogattuk össze, mely részletek a
    nevelésről,  oktatásról, gyermekek életmódjáról szólnak.
    Afrika, Ázsia, Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália különböző
    népeihez léphetünk közelebb e könyv segítségével. Többek
    között   busman   beavatási  szokásokról,  egyiptomi
    gyerekjátékokról,  szír akadémiáról, a japán szamurájok
    neveléséről, azték és inka iskolákról, arab mindennapokról,
    ausztrál  nevelési  eszményekről  és  az első amerikai
    egyetemekről olvashatunk e válogatásban. Az olvasó kedvére
    kalandozhat kongói kunyhókban és buddhista kolostorokban,
    szigorú kínai vizsgákra és derűs azték énekes házakba
    látogathat el. A kötet végére érve közelebbinek tűnnek majd
    a "távoli" tájak, és ismerősebbnek az "ismeretlen" gyerekek.


                TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS ............................................................... 7

I. AFRIKA

 Egyiptom
  Kákosy László: Mindennapok, magánélet, család ........................ 11
  A. Rosalie David: A király és a köznép ............................... 14

 Kongó
  Georges Balandier: Nevelés a XVI-XVIII. századi kongói királyságban .. 20

 Afrikai törzsek
  Colin M. Turnbull: Az újjászületés ................................... 23

II. ÁZSIA

 Mezopotámia
  Nicholas Postgate: A civilizáció természeti és társadalmi környezete . 29

 India
  Wojtilla Gyula: Nevelés Indiában, a védikus korszak .................. 34
  India nevelésügyének története ....................................... 36

 Kína
  Leonyid Sz. Vasziljev: Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában .... 41
  Jacques Gernet: Az élet szakaszai .................................... 55

 Japán
  Jamadzsi Maszanori: Japán ............................................ 67
  Louis Frédéric: A középkor embere .................................... 73
  Flesch István: Tanulj a tájfuntól! ................................... 86

 Szíria
  Pigoulevskaja: A szírek kultúrája a középkorban ...................... 89

III. AZ ISZLÁM VILÁGA

 Az iszlám világa
  Aly Mazahéri: A bölcsőtől a sírig .................................... 95
  Aly Mazahéri: Kulturális és művészeti élet ...........................101
  Michael Rogers: Vallás, oktatás és miszticizmus ......................108
  Bernard Lewis: Vallás és művelődés Isztanbulban ......................113

IV. KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKA

 Maják
  Ferdinand Anton: A maja-indiánok és déli szomszédaik asszonyai .......117

 Aztékok
  Az aztékok: A vér és a csillogás birodalma ...........................119
  Ferdinand Anton: Az azték nő .........................................122

 Inkák
  Ferdinand Anton: A nő szerepe az inka birodalomban ...................126
  E. Harry Gerol: A királyi nevelés ....................................131

 Latin-Amerika országai a gyarmatosítás után
  Wittman Tibor: Oktatás, egyetemek ....................................133

 Nyambikvarák
  Claude Lévi-Strauss: Családban .......................................139

V. ÉSZAK-AMERIKA

 Észak-Amerika
  Atkinson - Maleska: Az oktatásügy fejlődése Észak-Amerikában .........145
  Daniel J. Boorstin: Az amerikaiak (A gyarmatosítás kora) .............153

VI. AUSZTRÁLIA

 Ausztrália
  John Rickard: Ausztrál nevelés .......................................161
  Ronald Laidlaw: Az oktatásügy kiterjesztése ..........................164

AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA .....................................................165

                 *  *  *

       ''A SOKOLDALÚ EMBERď0 és a ''SZÁRNYALJON A KÉPZELETED!ď0

  "''A sokoldalú emberď0" című szöveggyűjtemény nemcsak az egyre több iskolában
tanított "embertan" nevű tantárgyhoz alkalmazható segédeszközként, hanem az
etikaoktatásban vagy az osztályfőnöki órákon is. Rövid olvasmányaival mind
az általános iskolákban, mind a középiskolákban haszonnal ismerkedhetnek a
diákok.

  Érdeklődést kelthet azonban ez az antológia az iskolánál szélesebb körben
is. Összeállítói a világ minden tájáról és minden időből: a jelenből éppúgy,
mint  az  ókorból vagy a középkorból válogattak színvonalas irodalmi
alkotásokat; de a szépirodalom mellett olyan tudományok eredményei és
véleményei is hangot kaptak benne, mint a néprajz, filozófia, szociológia,
esztétika, biológia, pszichológia, politológia, teológia, nyelvészet.

  A három fő fejezet az ember legfontosabb viszonylatait közelíti meg: I.
Az ember és önmaga; II. Az ember és társai a világban; III. Az ember és a
végtelenség. Ezen belül az első fejezetben esik szó például élet és halál,
meghatározottság és szabadság kérdéseiről, a másodikban a szeretetről, a
szerelemről, a családról, a hatalomról és a demokráciáról, a harmadikban
pedig a hitről, a vágyakról, a célokról, a fantáziáról. Csak néhány
vezérfogalmat ragadhattunk ki a gazdag tematikából.

  Az emberről szóló tudás sohasem válhat teljessé. A tanárok, a diákok és
az iskolán kívüli olvasók kívánságuk és érdeklődésük szerint barangolhatnak
a szövegek között, és közülük bárki elkészítheti saját antológiáját is.
Válogatásunk tehát nem zárt egység, ellenkezőleg: reményeink szerint az
olvasó kedvet kap ahhoz, hogy kinyissa a világ kapuját, és antológiánkból
ihletet merítve újabb szövegek után kutasson.

  A szöveggyűjteményhez jól kapcsolódik a "''Szárnyaljon a képzeleted!" című
feladatgyűjtemény, amelyet ugyanez a szerzőpáros állított össze. A kis füzet
319 kérdésének, játékos feladatának zöme a tanuló személyiségét szólítja
meg, egyéni megoldásokra serkenti a fiatalokat. A szellemesnél szellemesebb
ötletek még spontán társasági összejöveteleken is jó szórakozást nyújtanak.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.