Dimenzió #28

Túl a horizonton - Egyedül vagyunk?

(irodalom, sci-fi, paratudomány)

           ''ANTIKRISZTUS A REPÜLŐ CSÉSZEALJON?ď0

         (Az UFO-jelenségek messianisztikus üzenete)

  Megoszlanak a vélemények arról, hogy a XX. század második felében újra és
újra fellángoló UFO-mánia csupán a globalizálódó kommersz tömegkultúra egyik
sikeres "húzóágazata", vagy a jelenség mögött ennél több, egy új világvallás
megszületése húzódik-e meg. Ötven évvel ezelőtt jobb esetben megmosolyogták
azokat, akik földönkívüliek látogatásairól, azonosítatlan repülő tárgyak
létezéséről próbálták környezetüket meggyőzni. Ma azonban a Newsweek magazin
felmérése  szerint  az amerikaiak 48 százaléka hiszi, hogy az UFO-k
valóságosan léteznek, és 29 százalékuk azon az állásponton van, hogy már
sikerült is kapcsolatot felvenni az idegenekkel.

  Ezek a számok persze önmagukban nem bizonyítják, hogy ennyien ténylegesen
fel is cserélték volna korábbi világnézetüket a földönkívüliekben való
hitre, viszont jelzik azt a tendenciát, hogy az általános szkepticimus
helyére  a megmagyarázhatatlan jelenségek értelmezése iránti igény és
várakozás lépett.

            ''A "csészealjvallás" illúzióiď0

  "Az  UFO-k  befejezetlen  története nem más, mint egy, az összes
neospiritualista irányzatot megismétlő és betetőző álvallás története,
amelynek 'ökumenikus` jellege ráadásul alkalmas arra, hogy az elerőtlenedett
materialista dogmákat integrálja" - írja Jean Robin francia filozófus közel
két évtizede született és nemrég magyarul is megjelent könyvében (Az UFO-
jelenség, avagy a nagy paródia. Stella Maris Kiadó). Robin úgy véli, hogy a
"csészealjvallás" lényege a messianizmus, amely azt a reményt csillantja fel
a emberek előtt, hogy hamarosan megjelenhet egy másik bolygóról származó
messiás, aki a "felnőttkorba lépett emberiséggel" megosztja megváltói
üzenetét.

  A francia szerző szerint a földönkívüliek feltételezett látogatásai és
más rejtélyes jelenségek körül kialakult modern mítosz rendelkezik egyfajta
"eszkatológikus  dimenzióval",  amely alkalmas arra, hogy az abszolút
bizonyosságok és igazságok keresésébe belefáradt nyugati civilizációban
deisták, sőt ateisták számára is fogyasztható világmagyarázatot kínáljon. Az
UFO-dogmákról  népszerűsítőik  azt  állítják, hogy azok nem teológiai
találgatásokon, hanem dokumentált tényeken alapulnak. Ez számos, korábbi
ideáljainak bukását látó materialista számára vonzó alternatíva: mivel a
meghökkentő jelenségeket úgymond tények igazolják, elfogadásukhoz nem kell
kilépniük megszokott világnézetük keretei közül. Sokan megnyugtatónak érzik
a feltételezést: bár a végső igazság "odaát van", forrása mégis megmarad az
anyagi világ előbb-utóbb megismerhető keretei között. Csupán ki kell várni
azt  a  pillanatot, amelyet a megvilágosodást hozó bolygóközi lények
alkalmasnak tartanak arra, hogy megosszák velünk az evolúció magasabb
szintjén álló tudásukat. A hagyományos materialista utópiák összeomlása
ellenére felcsillant a lehetőség egy "nagy ugrásra". A kozmikus élményekről,
a nulladik (mások szerint negyedik) típusú találkozásokról szóló beszámolók
sokasodása milliókban táplálja a várakozást, hogy elközelgett az emberiség
új korszakának a hajnala.


                 ''A kezdetekď0

  Noha azt hihetnénk, a legtöbb neospiritualista mozgalomhoz hasonlóan az
UFO-jelenség is Amerikában látott napvilágot, ezzel szemben úgy tűnik, hogy
a náci Németországban kezdték először szisztematikusan tanulmányozni a
kérdést. A második világháború alatt feltűnt különleges repülő tárgyakat -
német nevükön a "kraut-bolid"-okat - először az ellenség által kifejlesztett
új fegyvereknek gondolták, hasonlóan a szövetségesekhez, akik szintén
vizsgálták a általuk "foo-fighter"-eknek keresztelt jelenséget.

  Az UFO-hívők számára az igazi kezdetet azonban a háború utáni évek
jelentik. A mitológia "ősforrásának" többnyire az 1948-as roswelli esetet
tekintik, amely során - úgymond - sikerült összegyűjteni egy lezuhant repülő
csészealj maradványait. A bizonyítékokat és a leletekből származó különleges
technikai tudást azonban a legenda szerint az amerikai kormány (vagy más
verziókban egy azon belül működő titkos csoport) elzárta az emberiség elől.
Ez az esemény azóta elmaradhatatlan kiindulási pontja az UFO-jelenséget
feldolgozó  számtalan  könyvnek, és visszatérő témája több hollywoodi
sikerfilmnek is.

  Az UFO-jelenséget a Szovjetunióban is vizsgálták. A hivatalosan "Állandó
Kozmonautikai  Bizottság" néven 1967-ben megalakult szervezet célja a
kutatáson  kívül az volt, hogy megakadályozza az emberekben az UFO-
tapasztalatokhoz kapcsolódó "misztikus pszichózis" kialakulását, amelyről a
hatóságok azt tartották, hogy "akadályozhatja a marxizmus kibontakozását a
tömegekben."

                ''A mártírok koraď0

  Jean Robin szerint minden valamirevaló vallás kezdeti szakaszában szükség
van mártírokra és kiváltságos tanúkra, akik pionírként hirdetik az eszmét az
elutasítások, sőt üldözések között is. Nem hiányoznak ezek az UFO-mítosz
történetéből sem. Úgy tartják, hogy az első ilyen vértanú James D. Forrestal
amerikai hadügyminiszter volt, aki 1947. december 30-án egy rendeletet
hozott  az  UFO-kat  vizsgáló  bizottság létrehozásáról. A csészealj-
teoretikusok szerint - akik elsőszámú forrásai a számtalan változatban
felbukkanó összeesküvés-elméleteknek is - a hivatalosan öngyilkosságot
elkövetett Forrestal valójában titokzatos körülmények között eltűnt. Az UFO-
mitológia  ezt követően számos olyan esetet tart számon, amelyben a
jelenségeket vizsgáló, vagy azzal valamilyen módon szorosabb kapcsolatba
került személyeket megmagyarázhatatlan tragédiák értek: újságírók, tudósok,
katonák lettek az új vallás mártírjai. Az állítólagos üldözők szintén
rejtélyes figurák: a túl sok ismeret birtokába jutott emberek körül "sötét
zsaruk" (men in black: MIB) tűnnek fel, akik zsarolással, vagy ha kell,
erőszakos  úton  gondoskodnak  arról, hogy a bizalmas információk ne
terjedhessenek tovább. Vannak tehát mártírok és vannak üldözők is, de a
mítosz hitelesítéséhez szükség van szavahihető tanúkra is.

               ''Előkelő támogatókď0

  Az UFO-észlelések első hullámát követően az ötvenes években létrejött egy
"láthatatlan kollégium" - állítja könyvében Jean Robin. Ez a nemzetközi
hálózat olyan tudósokat tömörített, akik a jelenségek vizsgálatán túl hittek
is a földönkívüli látogatásokról szóló beszámolókban. Kezdeményezésükre
hivatalos vizsgálatok indultak: a NASA és az amerikai légierő 1947 és 1969
között az ún. Kék Könyv program során összesen 12 ezer 618 bejelentést
vizsgált ki, amelyek azonosítatlan repülő tárgyakra vonatkoztak. Állítólag
701 olyan esetet találtak, amelynél nem tudtak semmiféle magyarázatot adni a
látott jelenségekre. 1992-93 között az amerikai kongresszus elrendelte, hogy
a NASA indítsa el a "Földönkívüli Civilizációk Kutatása" (angol rövidítése:
SETI)  elnevezésű  programot,  amely  a világűrből érkező mesterséges
rádiójeleket igyekezett kiszűrni.

  Miközben a kutatások hivatalos megállapításai igyekeznek cáfolni a
földönkívüli látogatókról szóló történeteket, ismert személyiségek időről
időre magánvéleményben tanúskodnak a jelenségek mellett. Jimmy Carter
például kijelentette, hogy személyesen látott UFO-kat. Úgy hírlik, hogy
Hillary  Clinton  is szívesen foglakozik a kérdéssel: tavalyi, Nagy-
Britanniában tett látogatása során egy repülő csészealjat formázó medállal
lepte meg Tony Blair angol miniszterelnök feleségét. Az UFO-hit tehát néhány
évtized alatt maga mögött hagyta a gúny és üldözés korszakát, miközben
tudományos köntösbe bújtatott doktrínái elterjedtek az egész földön.

              ''Az új vallás hittételeiď0

  A csészealjkultusz különböző irányzatai általában abból a hitből indulnak
ki,  hogy  a  mienknél  jóval  magasabb  "evolúciós"  szintet  elért
"földönkívüliek" az emberi történelem hajnalán elhintették a tudás és a
"kozmikus spiritualitás" csíráit bolygónkon. Őseink közül azonban csak
néhány kiválasztott volt alkalmas arra, hogy az üzenetek jelentőségét
megértse. Az UFO-dogmák szerint ők voltak azok, akik a hajdani találkozások
emlékét a különböző szent könyvekben megörökítették, azzal a céllal, hogy
egy  későbbi, "érettebb" generáció felismerje és megértse a kozmikus
tanítást. Az elmélet hívei igyekeznek bizonyítékokat gyűjteni arra, hogy a
földönkívüliek az elmúlt évezredekben is figyelemmel kísérték a földet, és
rendszeresen értékelték fejlődésünk menetét. Ma - úgymond - az emberiség
végre készen áll arra, hogy a szabadító üzenetet a maga teljességében
megkaphassa,  és  elfogadja  a  földönkívüliek segítségét a fenyegető
katasztrófák előli megmeneküléshez és az Aranykor megalapításához. Nézeteik
igazolásához az UFO-teoretikusok megpróbálták a Biblia egyes fejezeteit is
felhasználni. Különösen népszerű köreikben Ezékiel prófétának a sebesen
mozgó menynyei lényekről szóló látomása.

  Meggyőződésük, hogy Ezékiel egy nulladik típusú találkozást írt le
könyvében, csakúgy mint Jákob emlékezetes álma, amelyben az ég kapujába
vezető létrát, és az azon közlekedő angyalokat látta. A bábeli toronyról
pedig egyenesen azt állítják, hogy a titkos tanítás letéteményeseiként
fellépő pap-királyok a földönkívüliekkel való találkozás megkönnyítésére
építették.

  A földönkívüli civilizációkkal való feltételezett múltbeli kontaktusok
egyik korai propagandistája, Erich von D„niken az "Istenek aranya - a
földönkívüliek közöttünk" című könyvének utolsó fejezetében kategorikusan
kijelenti, hogy "végezni kell Isten mítoszával", majd hozzáteszi: "A
technológia  valószínűleg  lehetővé  teszi  majd számunkra, hogy más,
intelligens lényekkel kapcsolatba lépjünk. Vajon hogyan fogjuk meghatározni
magunkat, amikor szembekerülünk velük? Mit jelent majd akkor az, hogy
katolikus, protestáns, lutheránus, huszita, mohamedán, buddhista, hindu és
izraelita? Mindez túlhaladott álláspont lesz majd... Úgy hiszem, hogy amikor
az ember a csillagközi utazások korszakába lép, ez egyben végét jelenti az
istenség ezen összes ábrázolásainak."

  Az UFO-doktrínákat bibliai alapon vizsgáló szakemberek azonban azt
állítják, hogy a csészealjvallás tételei a New Age-eszmekör szerves részei.
A paranormális jelenségek egyik ismert keresztény kutatója, Bob Larson
magyarul is megjelent könyvében (Az UFO-k - Mi áll az idegenek rejtélyes
látogatásai és más paranormális jelenségek hátterében? Amana Kiadó) a
földönkívüliekkel  megtörtént  állítólagos  találkozásokról  készült
beszámolókat vizsgálva kilenc lényeges ponton mutatott ki hasonlóságot az
UFO-doktrínák és a New Age-eszmerendszer mögött meghúzódó okkult-metafizikai
szemlélettel.

           ''A nulladik típusú élmények hatásaď0

  (1) Az  idegenek  általi  emberrablások  jelenségét  tanulmányozó
pszichiáterek azt állítják, hogy a legtöbb ilyen találkozást súlyos lelki
trauma követ, amely hosszan elhúzódó nyugtalanságban, lidérces álmokban és
az emlékek ismétlődő, önkéntelen felidéződésében nyilvánul meg. Az ilyen
élményen átesett személyek jelentős része akaratán kívül azt éli meg, hogy
az őt kontrolláló "lények" további üzenetek számára "csatornaként" akarják
őket felhasználni. Ismert tény, hogy a teozófia és a New Age-eszmerendszer
legfontosabb tanításai szintén a "magasabb mesterek" által médiumokon
keresztül diktált üzenetekként keletkeztek.

  (2) A "kontaktszemélyek" által terjesztett történetek visszatérő témája a
kozmikus tudat, amely a hinduizmus által képviselt univerzális szellemi
egység  és  szubjektív  képzetek egyfajta sci-fi köntösbe öltöztetett
változata. Ezzel szemben a bibliai világnézet alapja a Krisztus személyében
megjelent objektív igazság.

  (3) Az idegenek előszeretettel fejtegetik azt a tradicionális okkult
nézetet,  miszerint  a  transzcendentális  meditáció révén az emberek
kapcsolatba léphetnek saját "magasabb énjükkel". A "tanító mesterekként"
bemutatkozó lények arra hivatkoznak, hogy nekik is számos evolúciós lépcsőn
kellett keresztülmenniük, míg eljutottak a jelenlegi szintre. A belső én
felszabadításának a gyakorlatát ma számtalan könyv, tanfolyam és meditációs
központ népszerűsíti.

  (4) Az úgynevezett  Gaia-hipotézisen alapszik az  idegeneknek az a
visszatérő aggodalma, miszerint a Föld globális katasztrófa előtt áll, és
ezt csak az űrből érkező segítséggel lehet elkerülni. Az "ökotudat" alapja
viszont az a panteista feltételezés, hogy a Föld egyetlen összefüggő
organizmus, amelyben a folyók és a fák ugyanolyan rangú szellemi létezők,
mint az ember.

  (5) Az  idegenekkel  való  kommunikáció  az  elbeszélések  szerint
leggyakrabban  az  úgynevezett  mentális  telepátia révén történik. A
földönkívüliként bemutatkozó lények éppen ezért előszeretettel ajánlják az
emberek számára a paranormális érzékelés valamennyi gyakorlatát, például a
látnokságot, az emberi testet körülvevő sugárzások érzékelésére szolgáló
"aura-olvasást" vagy a "pszichokinézist", amellyel tárgyat, eseményt vagy
szituációt próbálnak meg pszichikai erők által befolyásolni. Ezeket az
összefoglaló fogalommal "pszi-jelenségeknek" nevezett okkult gyakorlatokat
Mózes óta a Biblia egyértelműen károsnak ítéli és tiltja.

  (6) Ehhez kapcsolódik, hogy az idegenek gondosan kerülik a zsidó-
keresztény kinyilatkoztatás alapjául szolgáló bibliai témákat. Miközben
feltétel nélküli szeretetüket ígérik az emberiség számára, meg sem említik a
bűn vagy az ítélet realitását, sőt ezeket tagadják, azt állítva: az ember
romlott erkölcsi állapota nem az eredendő bűn és a testi cselekedetek
következménye, hanem abból a fogyatékosságból ered, hogy nem fedezte még fel
saját, belső szunnyadó szellemi kapacitásait.

  (7) Az  UFO-doktrína  vagy figyelmen  kívül hagyja  Jézus Krisztus
megváltását, vagy nyíltan tagadja azt. "Krisztus-tudat" alatt általában a
belső szellemi megvilágosodás egy magasabb szintjét értik. Más népszerű
teóriák azt tanítják, hogy Jézus maga is egy fejlettebb civilizáció
küldöttje, aki jóindulatú gyarmatosítóként saját galaxisát hátrahagyva jött
el bolygónkra uralkodni.

  (8) Az idegenek tanítása a keresztény szerző szerint abban is emlékeztet
a  New Age eszmerendszerére, hogy miközben toleránsan elfogad minden
párhuzamos eszmerendszert, mereven elutasítja azt, hogy Jézus Krisztus az
igazság abszolút megtestesítője lenne.

  (9) Végül a nulladik típusú élmények talán legfélrevezetőbb hatása
szerinte az, hogy egybemossa a bibliai különbségtételt a természetfeletti
jelenségek kettős forrása között. A csészealjhívők és a New Age-misztikusok
egyaránt  pozitívnak  tekintenek mindenfajta transzcendens élményt. Az
angyalok iránt megnövekedett érdeklődés ezért nem jelenti feltétlenül a
bibliai világkép és kinyilatkoztatás elfogadását. E jelenség veszélyeire Pál
apostol  is figyelmeztetett egyik levelében, amikor ekképp intette a
kisázsiai Galáciában élő hívőket: "De ha szinte mi, avagy mennyből (eredeti
szövegben az 'égből` - ez vonatkozhat a kozmosz bármely pontjára, vagy a
természetfeletti realitásra is) való angyal (a görögben egyszerűen csak
'követ`,  'hírnök`)  hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit mi
hirdettünk, legyen átkozott."

             ''Az elragadtatás antitézise?ď0

  A fentiek alapján felmerül a kérdés: mi a magyarázata akkor a világszerte
tapasztalt  tömeges  parajelenségeknek, a titokzatos gabonaköröknek, a
lézerkésekkel megcsonkított állattetemeknek, a kozmikus emberrablásoknak?
Mivel  számos  jelenség  nem  magyarázható természetes okokkal, és a
konspirációs elméletek sugallta tudatos hamisítás sem bizonyítható, ezért
keresztény teológusok megkísérelnek a jelenségek realitásából kiindulva
magyarázatot találni az UFO-hit eredetére és esetleges jövőbeli szerepére.

  A keresztény magyarázatok általában abból indulnak ki, hogy bár a Biblia
nem zárja ki kategorikusan a Földön kívüli élet létezését, egyértelműen azt
állítja, hogy a földi életet Isten az univerzumban egyedülálló funkcióval és
közvetlen beavatkozással teremtette. Ezért valószínűtlen, hogy a kontaktust
kereső  idegenek  más  bolygóról,  vagy  szomszédos  naprendszerekből
származnának. Az imént felsorolt különbözőségek miatt kizárható az is, hogy
a jelenségeket az Isten szolgálatában álló természetfeletti lények, angyalok
okoznák.  Nagyobb a valószínűsége annak, hogy a Biblia által bukott
angyaloknak nevezett lényeket kell az UFO-jelenségek hátterében keresni. Pál
apostol ír arról, hogy gonosz szellemek igyekeznek saját tanításaikat
átadni,  ami pontosan leírja az emberi "csatornákat" kereső idegenek
tevékenységét. Ilyesféle lények lehettek a Vízözön előtti katasztrofális
erkölcsi romlás okai az Ószövetség szerint is: "És láták az Istennek fiai
(ez a kifejezés számos helyen vonatkozik angyalokra a Bibliában) az emberek
leányait, hogy szépek azok, és vevének maguknak feleségeket mindazok közül,
kiket  megkedvelnek  vala...  Az óriások (eredetiben 'nefilim`: 'akik
lezuhantak`, 'bukottak`) valának a földön abban az időben, sőt még azután
is, mikor az Istennek fiai bemenének az emberek leányaihoz, és azok
gyermekeket szülének nékik. Ezek ama hatalmasok ('arícim`: 'erőszakosok`,
'zsarnokok`), kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak. És látá az Úr,
hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön..."

  Az idegenekkel történt szexuális kapcsolatokról szóló történetek ma
szintén egyre erőteljesebb népszerűsítése egy-két generáción belül már
hihetővé  teheti akár a rendkívüli messianisztikus programmal előálló
politikusok "félig ember, félig isten" eredetéről szóló propagandát is,
amint ez az ókori istenkirályoknál (az említett "zsarnokoknál") szokásos
volt. Egyszóval a csészealjvallás messianizmusa végül az Antikrisztus
színrelépése előtt készítheti a megfelelő színteret. Amint azt korábban
idézett könyvében Jean Robin filozófus felveti: a csészealjkultusz terepén
még az sem tűnik lehetetlennek, hogy az Antikrisztus "egy repülő csészealjon
ereszkedik majd le."

     ''(Forrás -> Morvay Péter: Antikrisztus a repülő csészealjon?
         Hetek, 1999. január 15., III. évf., 4. sz.)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.