Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

             A PRECÍZ KIÉRTÉKELÉS MENETE

  A kiértékelés során a meteorok naprendszerbeli elhelyezkedésére vagyunk
kíváncsiak. Ahhoz, hogy pontos eloszlást kapjunk Horváth György cikke
szerint a következő lépéseket kell elvégezni:

  1. A megfigyelt óránkénti szám meghatározása.
  2. A sporadikusok óránkénti számának meghatározása.
  3. A nyers adatok simítása.
  4. A sporadikus szám kivonása és a kapott görbe normálása.
  5. A megfigyelhetőségi függvény meghatározása és normálása.
  6. A  megfigyelési adat korrigálása  az  megfigyelhetőségi függvény
   reciprokával.
  7. Az időpontadatok átszámítása ekliptikai szélességre.

  A sporadikusokat nem tudjuk megkülönböztetni jel alapján a rajtagoktól.
Csupán három állomás szimultán radarméréséből lehetne a pálya térbeli
helyzetét meghatározni. Ez nagyon költséges módszer. A sporadikusok számát
statisztikai módszerekkel lehet becsülni. Ehhez a raj jelentkezése előtt és
után egy napi mérésből gyűjthetünk adatokat.


     
A megfigyelhetőségi függvény a meteor radi- ánsának és az adó hely- zetétől, valamint az an- tenna iránykarakterisz- tikájától függ. Ez a ''6. ábra A Quadrantida meteorraj 1994-es jelentkezése során észlelt óránkénti meteor szám (folytonos görbe), és a sporadiku- sok (szaggatott görbe) változása az időbenď0
függvény azt mutatja meg, hogy mennyit észlelnénk akkor, ha egyenletes sűrű- séggel hullanának a rajta- gok. A következő ábrán jól megfigyelhető a megfigyel- hetőségi függvény és a tényleges meteorjelszám közötti hasonlóság és elté- rés. '
'7. ábra A megfigyelt meteorszám (folytonos), és a megfi- gyelhetőségi függvény vál- tozása. Az értékek normálva vannak: a függvények maxi- muma a 100%ď0
A véső célunk a mete- orok térbeli eloszlásá- nak megállapítása. Saj- nos ennek csak egy na- gyon kis részét tudjuk meghatározni, azt, amit a Föld pályája érint. A helyet célszerű eklipti- kai koordinátarendszer- ben megadni, mivel ennek alapsíkja a földpálya síkja. '
'8. ábra A rajmeteorok számának valódi változása az időben (normált)ď0
'
'9. ábra A meteorok eloszlása az ekliptikai szélesség függvényében (normált)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.