Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

        3. TÁVÉRZÉKELÉSI KUTATÁSI MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK

  A  távérzékelés a Föld vagy más bolygó, hold vagy egyéb égitest
felszínéről, annak jelenségeiről közvetlen kapcsolat nélküli méréssel,
műszeres megfigyeléssel történő információszerzés. Tágabb értelemben az
égitestek felszínének tanulmányozása légi és űreszközök közreműködésével,
szűkebb  értelemben  a  felszín és a légkör elektromágneses hullámok
segítségével történő megfigyelése.

  A távérzékelési rendszerek a vizsgált objektumról visszavert vagy az
általa  kibocsátott  sugárzásokat  észlelik  és  dolgozzák fel. Ha a
megfigyeléshez  valamilyen  természetes energiaforrásból származó és a
vizsgált felszín által visszavert, illetve a felszín által kibocsátott
sugárzást  mérjük,  passzív távérzékelési rendszerről beszélünk. Aktív
eszközök használata esetén az eszköz által kibocsátott elektromágneses
hullámok a céltárgyról visszaverődve jutnak a szenzorokba. A visszaverődés
mindkét esetben a felszín tulajdonságaitól függ:

              - anyagától
              - alakjától
              - elektromágneses jellemzőitől

  A természetes sugárforrásról jövő és a célobjektumon visszaverődő fény
hosszabb-rövidebb utat légkörben tesz meg, a fény egy része itt elnyelődik
illetve szóródik. A bolygó felszínét elérve az elektromágneses hullámok a
felszínnel kölcsönhatásba léphetnek, a fénynek csak egy bizonyos része
verődik vissza. A felszín anyagának visszaverőképessége függ az anyagi
minőségen  kívül  a fény hullámhosszától is. A felszín anyagainak a
hullámhossztól függő visszaverőképessége hasznosítható információt hordoz. A
különböző  hullámhossztartományokban  történő  mérések során a felszín
különböző tulajdonságait tárhatjuk fel.

  A  leggyakrabban  alkalmazott  detektorok a kamerák és a pásztázó
rendszerek. A kamerák, más néven azonnali képkészítő (framing vagy keretező)
rendszerek azonnal teljes képet készítenek az adott területegységről. A
fókuszban lévő fényérzékeny felületek nagyon sűrűn helyezkednek el. Az
információk  rögzítése  fotokémiai,  illetve  elektronikus módszerekkel
történhet. A pásztázó rendszerekben (scanner-ek) egyszerű detektorok vannak,
melyek egy sorban helyezkednek el, egyszerre csak egy keskeny képmezőről
származó sugárzást érzékelnek. Az elektronikus képrögzítés típusai:

  - fotókamera: a berendezés filmre készít képet, azt  automatikusan
   előhívja, majd a negatívot egy képkiolvasó rendszer elektronsugara
   letapogatja, a film feketedésének megfelelő változó feszültséget hoz
   létre. Az így kapott elektronikus jelek lesugározhatók a Földre.
   (Almár-Both-Horváth-Szabó, [1])

  - vidikon rendszer: televíziós kamera, ahol az optikai rendszer a képet
   egy  fotoszenzitív felületre képezi le. A fényérzékeny felületen
   töltéskülönbség jön létre, mely elektronikus úton továbbítható jelekké
   alakítható. Az alkalmazási lehetőségeket befolyásolják a használt
   filmek  spektrális  érzékenysége. Általában az UV tartománytól a
   visszavert IR tartományig érzékenyek a filmek.


     
- Töltéscsatolt eszköz - Charge Coupled Device (CCD): az egyik legfontosabb detektorfajta. A CCD chipet 1970 táján fejlesz- tettek ki a Bell Laboratóriumok- ban. A szilícium alapú félvezető eszköz felső részét átlátszó anyaggal fedik. Az akár több millió képelemet tartalmazó te- rületen a ráeső fény mennyiségé- vel arányos töltés halmozódik fel, amit elektronikus úton ki lehet olvasni. Ha egymás mellé több elektró- dát helyezünk el, s megfelelően változtatjuk az ezekre kapcsolt ''38. ábraď0 feszültséget, úgy a töltéscsomag ''A CCD chipď0 mozgathatóvá válik.
'
'39. ábra A töltéscsomagok mozgása egy háromfázisú eszközben, és az egyes fázisok feszültség-idő grafikonja (Fűrész, [3])ď0 A t1 időpillanatban a töltések csak az A jelű elektródák alatt találhatók, mivel mellettük, B és C elektródákon alacsonyabb feszültség van. A t2 időpont eléréséig B-re is fokozatosan a magasabb feszültséget kapcsoljuk. Így az elektronokat tartalmazó "potenciálgödör" kiszélesedik, majd A-n csökkentve a feszültséget ismét csak egy elektródányi területen helyezkednek el a töltések, de ekkor már B alatt (t3). Ezt a folyamatot ismételve a töltések elléptethetőek a kiolvasó egységig, lépésenként 99.9990%-os hatásfokkal. A kiolvasás úgy történik, hogy egy nagyon pontos referenciafeszültséggel kalibrált kondenzátorra léptetnek egy töltéscsomagot, majd annak kisütése során mért feszültségből levonva a referenciafeszültséget megkapják az analóg jelet, mely arányos a beérkezett fotonok számával. (Fűrész, [3]) A CCD érzékelők előnye a többi szenzorral szemben - a magas kvantumhatásfok (észlelt fotonok/a szenzorra érkezett fotonok száma), - széles spektrális érzékenység, valamint - nagyfokú linearitás az egész spektrális tartományon, vagyis például kétszer akkora megvilágítás hatására kétszer akkora jelet ad. A CCD detektorokat egyaránt alkalmazhatjuk keretező és pásztázó rendszerben. Például keretező rendszerben működnek a távcsövekre szerelt CCD kamerák, míg pásztázó rendszerben működik a soros CCD detektor a SPOT erőforráskutató műholdakon. A képrögzítő berendezések fontos kiegészítői lehetnek a spektrométerek: feladatuk a detektorba érkező elektromágneses hullámok különböző hullámhossztartományokra bontása, és a különböző spektrális érzékenységű szenzorokra irányítása, illetve a beérkezett fény spektrumának vizsgálata. A légkörön áthaladó fény abszorpciós színképéből az objektum légkörének alkotóelemeiről kaphatunk információt. A visszavert sugarak hullámhossz- tartományonkénti vizsgálata a felszín anyagáról, domborzatáról, a vízborításról, nyújt ismereteket. Ha egyidejűleg a spektrum több sávjában készülnek a felvételek ugyanarról a területről, akkor multispektrális képet kapunk. A különböző hullámhossz-tartományokban készült képekből
pánkromatikus képek, valódi illetve hamis színes kompozíciók állíthatók elő. (Mucsi, [11]) Az aktív távérzékelés műszerei közé tartoznak a mikrohullámú rendszerek. A mikrohullámok előnyei a látható tartománnyal szemben, hogy jobb a légkörön való áthatoló képességük, a felszínről másképpen verődnek vissza, mint a látható fény. A földfelszínről visszaverődő energia erősségét befolyásolják: a felszín geometriai és elektromos tulajdonságai, a talaj, víz, növényzet, jég jelenléte. '
'40. ábra Pánkromatikus SPOT felvétel A passzív és aktív távérzékelési rendszerek leggyakrabban a Föld vizsgálatát végzik, de más bolygók, holdak, egyéb égitestek vizsgálatára is alkalmas módszerek lehetnek. A felhasználási területek: meteorológia, légkörkémia, térképészet, vegetáció-térképezés, geológiai megfigyelések, hidrológia, bolygók alakjának pontos meghatározása, stb. A műholdak pályái A műhold keringési síkja és a Föld Egyenlítőjének síkja által közbezárt szög, az inklináció általában ugyanakkora marad a pálya minden pontjában. A pályahajlás szöge 0º és 180º közötti érték lehet. Ha az inklináció 90º, akkor a műhold poláris pályán kering. A 0º inklináció az ekvatoriális pályát jelenti. A felszíntől számított nem túl nagy magasság esetén az inklináció megfelelő megválasztásával elérhető, hogy a műhold egy adott pont fölött mindig azonos helyi időben haladjon át. Ezt a pályát nevezzük napszinkron pályának. Geoszinkron vagy geostacionárius pályáról akkor beszélünk, ha a műhold keringése során pontosan ugyanazon egyenlítői pont fölött tartózkodik. A geoszinkron pálya kialakulásának feltétele, hogy a műholdat a Föld esetében 35900 km magasságba juttassuk a Föld felszínétől mérve, valamint a műhold pályasíkjának az Egyenlítő síkjával kell egybeesnie. A geoszinkron pályák előnye, hogy mivel mindig ugyanazon felszíni pont fölött tartózkodik a műhold, lehetőséget biztosít egy terület folyamatos vizsgálatára (például meteorológiai műholdak). A poláris vagy majdnem poláris pályákon keringő eszközök viszont a bolygó egész felületéről képesek adatot gyűjteni. A műholdak fontos paramétere a felbontás. Megkülönböztetünk geometriai, spektrális, radiometriai felbontást. A geometriai felbontás a felvételező rendszer egyik legfontosabb paramétere. Azt mutatja meg, hogy a felszínen mekkora a legkisebb tárgy, amit meg lehet különböztetni a képen. A geometriai felbontást befolyásolja a film feloldóképessége, a kamera fókusztávolsága illetve elektronikus képrögzítési eljárások esetén a detektor pillanatnyi látómezeje (Instanteous Field of View - IFOV), illetve a műhold repülési magassága. A radarfelvételeknek sugármenti és azimutális összetevője van, melyeket befolyásol az antenna mérete és a repülési magasság. A spektrális felbontás a műhold szenzor sávjainak számát, sávszélességeit és a sávok spektrumon belüli helyét jelenti. A nagyobb sávszélesség a különböző felszíni objektumokról származó kibocsátott és visszavert sugárzások közötti különbségeket kiegyenlíti, viszont nagyobb geometriai és radiometrikus felbontást eredményez. A kis sávszélesség a felszín különbözőségeit kiemeli az alacsonyabb radiometrikus felbontás mellett. A radiometrikus felbontás az analóg adatok digitalizálása során alkalmazott feldolgozási szintek számát jelenti. Értéke általában 2 valamely hatványának felel meg. A nagyobb radiometrikus felbontás nagyobb adatmennyiség feldolgozását teszi lehetségessé és szükségessé. A különféle felvételezési eljárások eredményeként kapott nyers felvételeken korrekciókat kell végrehajtani. A radiometriai korrekció a detektorok összehangolásához szükséges. Az esetenként több ezer (Landsat Multispectral Scanner: 3000 db, SPOT High Resolution Visible Imaging System: 6000 db) detektor nem lehet teljesen egyforma, ezért van szükség a korrekcióra, melyet a rendszer üzemeltetői folyamatosan elvégeznek. A geometriai korrekció során többek között a műhold pályájának egyenetlenségeit, a hold alatt elforduló Föld hatását küszöbölik ki. Bizonyos detektorok használata esetén a forgó tükör nem egyenletes mozgásából származnak torzulások. A képkészítés során a vizsgált objektum felületét, amely gömbfelület, síkba képezzük le. Ez a leképezés torzulásokat okozhat, melyek a geometriai korrekciókkal minimalizálhatók. A detektorra érkező fény a légkörön halad át, ami szintén befolyásolja a kép minőségét. A légkör hatásának korrekciója is viszonylag egyszerűen megvalósítható időben állandó fényvisszaverő képességű felszíni objektumokról készített felvételek segítségével.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.