Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

          4.2. RÖNTGEN (Almár-Both-Horváth, 1996)

  A  röntgen  égbolt  forrásai  többnyire  kettős rendszerekben lévő
neutroncsillagok  (esetleg  fekete  lyukak),  amelyekre  a  normál
kísérőcsillagból intenzív anyagáramlás folyik, s ennek lefékeződése magas
hőmérsékletet, röntgensugárzást hoz létre. (Ha egy nagyon nagy tömegű fekete
lyuk vagy neutroncsillag közelében más csillag vagy gáz- és porfelhő van, az
erős gravitációs mező anyagot szív el ettől a szomszédtól; a centrum körül
akkréciós korong alakul ki, s a kavargó anyag spirális csavarodású pályán a
centrum felé zuhan. Eközben felmelegszik, és röntgensugárzást bocsát ki. Ha
a középpontban lévő szupersűrű objektum forog, akkor a téridő felcsavarodása
miatt az akkréciós korong síkja, mint egy óriási pörgettyű fősíkja, a
precesszió miatt billegni kezd. Ennek az a következménye, hogy a korong
síkjának a szöge hozzánk képest periodikusan ingadozik, s az onnan érkező
röntgensugárzás intenzitása is oszcillál. Ezt a jelenséget már sikerült
megfigyelni;  vö.  Élet  és  Tudomány, 1997/49, 1546. o.) Igen erős
röntgenforrás  több aktív galaxis magja, kvazárok, gáznyúlványok stb.
Galaxisok összeütközése is röntgensugárzással járhat. Végül röntgenforrás a
csillagok  magas  hőmérsékletű  koronája,  illetve a galaxishalmazokat
körülvevő, ugyancsak forró gázburok is.

  Az 1978-ban felbocsátott amerikai HEAO-2 (Einstein) hold vitt magával
először képalkotásra alkalmas röntgentávcsövet a világűrbe. Kimutatta, hogy
0,25 és 4 keV között szinte minden égitest röntgensugárzó, még a közönséges
csillagok is (mint pl. a Nap). Első ízben születtek röntgenképek a
szupernóva-maradványokról;  felfedezte,  hogy  a  Cen  A  rádiógalaxis
gáznyúlványa erősen röntgensugárzó. A halvány források tömeges felfedezése
valószínűvé tette, hogy a röntgenhátteret is távoli diszkrét források hozzák
létre.


   4.2.1. ROSAT (WWW)

  A ROSAT (a német Röntgensatellit szóból) közös német, amerikai és angol
projekt. 1990. június 1-én az amerikai Cape Canaveralből állították Föld
körüli pályára, Delta-II hordozórakétával.

  A ROSAT küldetése kettős: először is, a teljes égbolt feltérképezése a
röntgen-  és  az  XUV-tartományban (0,6-70 nm), a detektált források
pozíciójának meghatározása legfeljebb 0,5 ívperces pontossággal; továbbá a
fluxus  megmérése.  Másodszor,  a  kiválasztott  források  részletes
tanulmányozása: a spektrális jellegzetességek. ill. az időbeli változások
vizsgálata.

  A műhold tömege kb. 2,4 tonna, ebből több mint másfél tonna a tudományos
műszerek tömege. Az energiaellátást napelemek biztosítják, ill. (tölthető)
akkumulátorok. Az adatrögzítő-berendezések kapacitása 700 Mbit, ezt naponta
5-6  alkalommal  továbbítja a földi követőállomásra (Oberpfaffenhofen,
Németország).

  A ROSAT röntgentükre Wolter-1 típusú, 4 paraboloid- és hiperboloid-
tükörpárból áll. A tükrök felületét - a minél kedvezőbb reflexió érdekében -
vékony aranyréteg borítja. (Súrló beesésről lévén szó, a beesési szög
88-89º.)

     
A maximális aper- túra 84,5 cm, a fó- kusztávolság 240 cm. A tudományos műsze- rek: 2 db. irányérzé- keny proporcionális számláló (gázösszeté- tel: 65% argon, 15% metán, 20% xenon), nagyfelbontású kamera (felbontás: 1,7") és nagylátószögű kamera (f=525 mm). 4.2.2. AXAF (WWW) Az AXAF (Advanced X-ray Astrophysics Facility) a NASA nagy obszervatóriumainak sorozatában (HST, CGRO) a harmadik lesz; tervezett felbocsátási ideje (az eredeti terv szerint): 1998 augusztusa; az újabb tervek szerint erre csak decemberben kerül sor. Várható "élettartama" 5-10 év. Mivel a főtükör minden eddiginél nagyobb (120 cm) átmérőjű, az AXAF legalább 100-szor érzékenyebb lesz, mint az eddigi legérzékenyebb röntgentávcső; a készítendő felvételek élessége (felbontása) pedig 10-szer jobb lesz. ┌──────────┬───────┬──────────┬──────┐ │ Einstein │ ROSAT │ ASCA (*) │ AXAF │ ┌──────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┤ │ Tükörátmérő [cm] │ 58 │ 84,5 │ 40/modul │ 120 │ ├──────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┤ │ Fókusztávolság [m] │ 3,45 │ 2,4 │ 3,8 │ 10 │ ├──────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┤ │ Felbontás [ívmásodperc] │ 4 │ 4 │ 75 │ 0,5 │ ├──────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┤ │ Max. fókuszált energia [keV] │ 5 │ 2 │ 12 │ 10 │ ├──────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┤ │ Tükörbevonat anyaga │ Ni │ Au │ Au │ Ir │ └──────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────┘ Az eddig elvégzett tesztek alapján az AXAF tükre a beérkező röntgensugárzás 70%-át képes fókuszálni egy 0,5 ívmásodpercnél kisebb sugarú "pontba". Ezzel a felbontóképességgel közel 1 km távolságból el lehetne olvasni egy újságot. Mindez azt jelenti, hogy rendkívüli felvételekre számíthatunk a nagyenergiájú röntgenforrásokról: neutroncsillagokról, fekete lyukakról, kvazárokról, galaxisok középpontjairól és galaxishalmazokról. A nagy felbontás (0,5"), a tükrök nagy gyűjtőfelülete és a rendkívüli érzékenység segítségével tanulmányozhatók lesznek extrém halvány röntgenforrások is. Csillagok ezreiről készülhet minden eddiginél részletesebb színkép, melyből pontosan meghatározható a hőmérsékletük, összetételük, a korona sűrűsége és számos más fizikai paraméter. Mivel a nagyobb energiájú röntgensugarak áthatolnak az intersztelláris anyagon (gáz, por stb.), megfigyelhető lesz a Tejútrendszer centruma felől érkező sugárzás. A galaxisunk spirálkarjaiban lévő röntgenforrások sugárzása szintén mérhető lesz, amiből a források tulajdonságaira következtethetünk (l. fent). Az M31-ben (Androméda köd) lévő források (bright bulge sources) által kibocsátott sugárzás is elég erős lesz ahhoz, hogy mérhető legyen a fénygörbéjük. A fénygörbék alapján azonosíthatók lesznek a kettőscsillagok; A Virgo-halmaz galaxisaiban lévő fényesebb kettőscsillagok szintén megfigyelhetők majd, csakúgy, mint a fényesebb röntgenforrások galaxisok százaiban; megmérhető lesz a luminozitásuk is. Közvetett módon, egyes objektumfajták (standard candles) segítségével nagy pontossággal meghatározható lesz a közelben lévő galaxisok távolsága, amiből pedig a Hubble-állandó értékére, ill. az Univerzum korára tudunk pontosabb becslést tenni. Mivel az AXAF képes lesz 100-szor halványabb objektumok (kvazárok, aktív galaxisok) észlelésére, mint az Einstein röntgenhold, kiterjed a megfigyelhető térbeli tartomány, így a Világegyetem korai állapota tanulmányozható. Az AXAF műszerei közt lesz két leképező detektor és két készlet áteresztő rács. Észlelési tartomány: 100 eV - 10 keV. A főtükör 4 pár tükröző felületből áll, a szokásos Wolter-1 elrendezésű. A jobb tükrözés érdekében a tükrök felületét irídiummal vonták be. Közvetlenül a tükör mögött helyezik el a két spektrométert. Az egyik az alacsonyabb energiákra, a másik a magasabb energiákra van optimalizálva. Spektrális felbontóképességük: 100-2.000. Az AXAF CCD-detektora egyidejűleg használható képkészítésre és spektroszkópiai vizsgálatokhoz. 4.2.3. XMM (WWW) Az XMM (X-ray Multi-mirror Mission) az ESA (European Space Agency) projektje. A műhold felbocsátására 1999 augusztusában kerül sor. Tervezett "élettartama" 10 év. Az XMM elsődleges célja az 1-100 millió K hőmérsékletű plazmák vizsgálata. Az ilyen magas hőmérsékletű plazmák, energiájuk jelentős részét a röntgentartományban (0,1-5 nm; 250 eV - 12 eV) sugározzák ki. Összetételüket tekintve, főleg hidrogén- és héliummagokból állnak. Vizsgálatuk fontos szerepet játszik a kozmikus röntgenforrások fizikájának megértésében. Az XMM-ben nem precízen csiszolt üvegtükröt alkalmaznak, hanem három modulból állítják össze a tükröt (f = 7,5 m), így a tükör összesen 58 darab koncentrikus héjból áll. Ennek eredményeként minden eddigit fölülmúló gyűjtőfelülettel (200 mý) rendelkezik a tükör. Az XMM fontosabb paraméterei: - Megfigyelési hullámhossz-tartomány: 0,1-5 nm - Szögfelbontás: kb. 20 ívmásodperc (4 nm-en) - Látómező: kb. 30 * 30 ívperc - Felbontóképesség: 100-600 (0,5-3,5 nm között) - Akár 42 órán keresztül tartó, folyamatos megfigyelés. Detektorok : - 3 CCD, a modulok (elsődleges) fókuszában; - 2 reflexiórácsos spektrométer a másodlagos fókuszban (közepes felbontású spektroszkópiát tesz lehetővé); - 1 optikai megfigyelő-rendszer (30 cm-es Cassegrain teleszkóp, a röntgennel szimultán optikai megfigyeléshez). Az XMM műhold tömege kb. 3,9 tonna. Három tengelyre stabilizált; irányzási pontossága ″1 ívperc. A fókuszsíkban lévő műszerek optimális üzemelési hőmérséklete kb. -100º C. Ezt passzív hűtéssel (hőelvezető radiátorokkal) érik el. A keringési pálya adatai: - Periódusidő: 47,8 óra - Perigeum: 7.000 km - Apogeum: 114.000 km A választott pályát az indokolja, hogy így a hold nem keresztezi a Föld protonsugárzási-övezetét (van Allen-övét).
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.