Dimenzió #21

Magyar nők a dualizmus korában

(történelem)

               II. Magyar források


            Levéltári (kéziratos) források:


           Magyar Országos Levéltár, Budapest:

  P999 Feministák Egyesülete   1. Újságkivágatok 1906-1959.
                   41. tétel 29. cs.
                 2. Jegyzőkönyvek 1906-1949.
                   1. tétel 1. cs.
                 3. Vegyes külföldi levelezés 1905-1925.
                   9. tétel 11. cs.
                 4. Újságkivágat-gyűjtemények 1904-06.
                   40. tétel 21. cs.
                   1907. jan.-szept. 40. tétel 22.cs.
                   1907-08. 40. tétel 23. cs.             Ráday Levéltár, Budapest

      Felső-baranyai református egyházmegye egyházlátogatási
               jegyzőkönyvei 1886.

                  494/886.
                  335/886.
                 1499/886.

    Az Alsó-Baranya-Bácsi Egyházmegye egyházainak állapota 1885-ben             Baranya Megyei Levéltár:

         Pécs szabad kir. város Tanácsa iratai 1940.

            127. I-II. segédlet
             70. Pécsi Izraelita Nőegylet
            204. Pécsi Jótékony Nőegylet       Országos Széchényi Könyvtár és Múzeum Kézirattára:

      Regény az első magyar orvosnőről (név és évszám nélkül,
          XIX. sz. vége, XX. sz. eleje) 159 p.
               Quart. Hung. 3606

   Maczki Valér: A nőnevelés magasabb feladatai (é. n., XIX. sz. vége)
                Fol. Hung. 2466              Naplók, önéletírások:


  Blaha Lujza naplója (közreadja: Csillag Ilona, Gondolat, Bp., 1987.)

          Jászai Mari emlékiratai (Bp., é. n.)

  Nagy Ivánné naplója 1883-1895 (OSZK Kézirattár, Oct. hung. 1164. sz.)                Sajtótermékek:

          A Hét (1890-1914)
          Az Ujság (1907)
          Divat Ujság (1894)
          Élet (1892)
          Június (1893)
          Képes Családi Lapok (1885)
          Kerékpár-Sport (1896-1900)
          Magyar Háziasszony (1882-1890)
          Magyar Könyvszemle (1979)
          Magyar Lányok (1895)
          Nemzeti Nőnevelés (1880-1914)
          Nők Lapja (1872)
          Nővilág (1860-1864)
          Pécsi Figyelő (1872-1900)
          Pécsi Közlöny (1896-1900)
          Pesti Napló (1907)
          Tájékozó (1879-1880; 1882)
          Természettudományi Közlemények (1867-1914)
          Uj Idők (1895-1908)
          Uj Regélő (1870)
          Unitárius Közlöny (1902)
          Vasárnapi Ujság (1872-1914)
          Veréb Jankó (1885-1896)         A korszakkal kapcsolatos általános művek:

A magyar országgyűlés története 1867-1927. (Szerk.: Balla Antal, Légrády,
  Bp., 1927.)

A magyar sajtó története II/1-2. 1848-1892. (Szerk.: Kosáry Domokos és
  Németh G. Béla; Akadémiai, Bp., 1985.)

A  Monarchia  a  századfordulón:  Monarchia-irodalmak  és irodalmak a
  Monarchiáról (Szerk.: Fried István; JATE, Szeged, 1991.)

Berend T. Iván - Ránki György: Gazdaság és társadalom. Tanulmányok hazánk és
  Kelet-Európa XIX-XX. századi történetéből (Magvető, Bp., 1974.)

Diószegi István: Hazánk és Európa - Tanulmányok (Magvető, Bp., 1970.)

Gergely András-Szász Zoltán: Kiegyezés után (Gondolat, Bp., 1978.)

Gergely Jenő: Katolikus egyház, magyar társadalom 1890-1986: Prohászkától
  Lékaiig (Tankönyvkiadó, Bp., 1989.)

Gratz Gusztáv: A dualizmus kora: Magyarország története 1867-1918. 1-2.
  (Akadémiai, Bp., 1992.)

Gyáni Gábor: Család, háztartás és városi cselédség (Magvető, Bp., 1983.)

Horváth Zoltán: Magyar századforduló. A második reformnemzedék története
  1896-1914. (Gondolat, Bp., 1961.)

Magyarország története tíz kötetben 7/1-2. 1890-1918. (Főszerk.: Hanák
  Péter; Akadémiai, Bp., 1988.)

Mann Miklós: Kultúrpolitikusok a dualizmus korában (OPKM, Bp., 1993.)

Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet (Osiris, Bp., 1995.)

Pölöskei Ferenc: A dualista Magyarország államrendszere és továbbélése (MTA
  TTI-OPI, Bp., 1987.)

Szántó Konrád: A katolikus egyház története II-III. (Ecclesia, Bp., 1984.,
  1987.)            Magyar nőtörténeti monográfiák:

Aranyossi Magda: Lázadó asszonyok - A magyar nőmunkásmozgalom története
  1867-1919 (Kossuth, Bp., 1963.)

B„der Andor: A nő biológiai szerepe a társadalomban 2. k. (Bp., 1968.)

B. Tóth Matild: A magyar nők jogainak fejlődése (Táncsics, Bp., 1964.)

F. Dózsa Katalin: Letűnt idők, eltűnt divatok 1867-1945 (Gondolat, Bp.,
  1989.)

Fekete Sándor: Tauffer Vilmos - Adatok a magyar szülészet és nőgyógyászat
  történetéhez 1851-1934 (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár,
  Bp., 1971.)

Férfiuralom - Írások nőkről, férfiakról, feminizmusról (Szerk.: Hadas
  Miklós, Replika Kör, Bp., 1994.)

Kertész Magda: A szüfrazsettek (Kossuth, Bp., 1979.)

Kovács Judit: Utazás a női egyenjogúság körül (Kossuth, Bp., 1966.)

N. Szegvári Katalin: Út a nők egyenjogúságához (MNOT, Kossuth, Bp., 1981.)

Nagyné Szegvári Katalin: A nők művelődési jogaiért folytatott harc hazánkban
  1777-1918 (KJK, Bp., 1969.)

Nagyné Szegvári Katalin-Ladányi Andor: Nők az egyetemeken (FPK, Bp., 1976.)

Nők és férfiak - hiedelmek és tények (Szerk., bevez.: Koncz Katalin, MNOT,
  Kossuth, Bp., 1985.)

The role of women in the history of science, technology and medicine in the
  19th and 20th c. I. k. (Veszprém, 1983.)          Korabeli magyar művek nőkről, nőknek:

A magyar urinő - Holczer csász. és kir. udv. és kamarai szállító cég
  negyvenéves fennállásának évfordulója alkalmából 1869-1909 (Az Ujság c.
  lap karácsonyi melléklete, Bp., é. n.)

A nők választójoga - A magyarországi symbolikus nagypáholynak Budapesten
  írta: "László király" (Nagyvárad, 1907.)

A szépség művészete (Bp., 1900.)

Alvinczy Sándor: A francia nők (Lampel, Bp., 1893.)

Anyák könyve - Aranytanácsok anyák és háziasszonyok számára az élet minden
  viszonyai között - A tapasztalati élet nagy könyvéből tallózta egy magyar
  anya (Méhner Vilmos kiadása, bp., 1883.)

Baboss László: Nők könyve - Amulettek a nők szellemi, erkölcsi és társadalmi
  életéből (Fishel, Nagy-kanizsa, 1902.)

Báttaszéki Lajos: A nők a magyar jogban (Hollósy és Tichy könyvnyomdája,
  Nagyvárad, 1872.)

Benedek Aladár: Milyenek a nők? (Pest, 1875.)

Beniczky Irma: Egy emancipált nő I-II. (Bartalits, Pest, 1865.)

Beniczky Irma: A nők hivatása (Heckenast G., Pest, 1870.)

Beniczky Irma: A magyar nők házi naptára 1876 szökőévre (Bp., 1875.)

Beniczky Irma, K.: A divat szélsőségei - Műveltség és erkölcs-történeti
  kútfők nyomán (Franklin Társulat, Bp. 1876.)

Beniczky Irma, K.: A mindennapi életből - a nőknek I-II. (Franklin, Bp.,
  1876.)

Beniczky Irma, K.: gyakorlati széptan - Tekintettel a házi életre (Franklin,
  Bp., 1876.)

Beniczky Irma: A nők apró kötelmei - s ezek fontossága az életben (Franklin,
  Bp., 1877.)

Csáky Albinné, gróf: A Nőkérdés - A Mária Dorothea-egylet Tíz éves
  fennállásának ünnepsége (Bp., 1895.)

Cserey Farkas: A magyar és székely asszonyok törvénye (Kolozsvár, 1800.)

Egy nagyvilági hölgy (Wohl Janka): Az otthon (Athenaeum, Bp., 1882.)

Emléklap az országos Nőképző-egyesület negyedszázados örömünnepéről - 1893.
  márc. 25. (Bp., 1893.)

Gáspárné Dávid Margit: A divat története 1765-1920 (Bp., 1923.)

Geőcze Sarolta: Tanulmányok a magyar társadalom életéből (Bp., 1896.)

Gerando Antonina, De: Nőtan, vagy az asszonyi hivatás tudománya (Stein
  János, Kolozsvár, 1880.)

Gerando  Antonina,  De:  Háztartástan  vagy  A  Nő  legszükségesebb
  életismereteinek rövid előadása (Légrády testvérek, Bp., 1883.)

Gerando Antonina, De: A női élet (Kolozsvár, 1892.)

Gerando Antonina, De: A ki másra gondol - Egy felsőbbrendü társadalom első
  a-b-c-je (Légrády testvérek, Bp., 1897.)

Gerando Antonina, De: A nő szerepe a mai középoktatásban minálunk (Ellenzék
  Könyvnyomda, Kolozsvár, 1904.)

Gonda Béla: A fiatal lány otthon (Bp., 1917.)

Gyulay Béla: Nőnevelés - Útmutatás a nőnevelés- és nőképzésben (Kiadja ifj.
  Nagel Ottó, Bp., 1884.)

Harkányi Ede: A holnap asszonyai (Politzer, Bp., 1905.)

Hasznos  tudnivalók innen-onnan - Összegyűjtötte: Vajda Ferencz 1899.
  (Szerk.: Juhász István, Magvető, Bp., 1986.)

Holzer Sándor: A magyar úrinő (Bp., 1909 .)

Horváth József: Tanulmányok a nőemancipatio köréből, a művelt és gondolkodó
  közönség számára (Réthy Lipót és fia, Arad, 1881.)

Hölgyek titkára (Bp., 1875.)

Hüppmann Antal: A valódi szakácsművészet (Bp., 1875.)

Ignotus: Emma asszony levelei - Egy nőimitátor a nőemancipációért (Magvető,
  Bp., 1985.)

Jánossy Gábor: A feminizmus Magyarországon (A szerző kiadása, Szombathely,
  1911.)

Jósika Júlia: Pályavezető - fiatal leányok számára (Franklin, Bp., 1885.)

Kincses Kalendárium (Rákosi Jenő Bp-i Hírlap Újságváll. kiadása, Bp.,
  1897-1915.)

Kováts Gy.: A házasságkötés Magyarországon (Athenaeum, 1893.)

Máday Andor: A női munka (Pallas Rt., Bp., 1899.)

Máday Andor: A magyar nő jogai - a multban és jelenben (Athenaeum, Bp.,
  1913.)

Magyar hölgyek életrajzai - 7. füzet: Dobó Klára, Déryné (Szerk.: Erdődi
  Sándor; Pozsony-Bp., é. n.)

Magyar nők évkönyve I. - 1861. (Szerk.: Emília, Engel és Mandello, Pest,
  1861.)

Mandel  Károly:  A nőkről szóló magyar törvénycikkek Szent Istvántól
  napjainkig (1000-1928) (Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Bp., 1929.)

Márki Sándor: A nők emancipatiója (Kókai Lajos kiadása, Bp., 1874.)

Mársits Rozina: A XX. század asszonya (Lampel, Bp., 1901.)

Mayer Béla: A nőkérdés keresztény szempontból tekintve (Bp., 1902.)

Medve Imre: A magyar gazdasszony teendői a közéletben, házban és konyhában
  (Heckenast, Pest, 1872.)

Medve Imre: Magyar gazdasszony teendői (Bp., 1875. II.k.)

Mocsáry Lajos: A magyar társasélet (Müller Emil Könyvnyomdája, Pest, 1855.)

Népszava Naptár (Bp., 1897-1914.)

Nők Albuma - A Magyar Hírlap naptár-ajándéka (Szerk.: Márkus Miksa, Bp.,
  1912.)

Országos Naptár 1866/67. Magyarország és kapcsolt részei számára (Szerk.:
  Ökrös Bálint, Heckenast, Pest, 1866.)

Prohászka Ottokár: Uri és női divatmorál - beszédje a VI. kath. nagygyűlésen
  - ajándékul a magyar ifjúságnak (Orsz. kath. Szöv., Bp., 1906.)

Radvánszky B.: Magyar családélet és háztartás (Bp., 1887.)

Roboz István: A tükörből (Kaposvár, 1880.)

Schatter Gyula: Nélkülözhetetlen ismeretek könyve lányok számára (Bp.,
  1875.)

Siklóssy László: A polgári erkölcs (Táltos, Bp., 1921.)

Sikor József: Házasodjunk! (Franklin, Bp., 1876.)

Somogyi Géza: A nőkérdés - hazai viszonyainkra való tekintettel (Igló,
  1879.)

Stella (Stern Ármin): Nőkről nőknek (A Pécsi Figyelő Kiadása, Pécs, 1897.)

Szabó József: A nők felsőbb oktatása (Kolozsvár, 1902.)

Szabó Richárd: Nők világa (Petrik Géza kiadása, Pest, 1871.)

Szalai Pál: A magyar nők védelméről (Markovits és Garai tsv.; Bp., 1901.)

Szegedi Szakácskönyv (Burger Zs.-né kiadásában, írta Rézi néni; Dolesko
  Teréz)

Szerényi Endre: A női emancipatio - Társadalmi, politikai, történelmi,
  statistikai, paedagogiai és nemzetgazdászati érvekkel támogatja Szerényi
  Endre (Czéh Sándor, Győr, 1872.)

Tauffer Vilmos: A szülészet (bábaügy) állása hazánkban mint a gyermek és
  gyermekágyasok  nagy  halálozásának  egyik  tényezője. Javaslatok a
  szülésznői intézmény fokozatos fejlesztésére. (Bp., 1891.)

Thewrewk István: Budapesti élet (Bp., 1887.)

Veres-Beniczky Hermin: Nézetek a női ügy érdekében (Bp., 1868.)

Vörös Eszter: Az ügyes szakácsnő (Bp., 1875.)

Weininger: Nő vagy karakter (1903)

Wilhelm Francziska: Gyakorlati irányok a nőnevelés terén (Iskolai konyhák,
  főzés, tanítás) (Bp., 1903.)

Zilahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv (Singer és Wolfner Bp., 1896.)       Külföldi szerzők korabeli magyarra fordított művei:

Cathrein Győző: a női kérdés (Gallovich Jenő fordító saját kiadása, Bp.,
  1904.)

Gide Pál: A nők joga II. k. - Tanulmány a nő magánjogi helyzetéről a régi és
  új jogban (MTA, Bp., 1886.)

Gilman, Charlotte Perkins: A nő gazdasági helyzete - A férfi és nő közötti
  gazdasági viszonyról, mint a társadalmi evolúció tényezőjéről (Politzer,
  Bp., 1906.)

Lewald Fanni levelei a nők munkaképesítéséről (Vodianer F.; Pest, 1872.)

Schweiger-Lerchenfeld Amand: a nővilág (Mach H. és társa, Bp., 1882.)

Stuart Mill, John: A nő alárendeltsége (Szatmár, 1876.)      Korabeli törvények, rendeletek, országgyűlési naplók és
              népszámlálási adatok:

Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója
  V. k. (Athenaeum, Bp., 1907.)

A Magyar Korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás
  eredményei - Magyar Statisztikai Közlemények Új folyam, I. rész Általános
  népleírás II. rész A népesség foglalkozása (Szerk. és kiadja: Az Orsz. M.
  Stat. Hivatal, Bp., 1893.)

A  Magyar  Szent Korona országainak 1900. évi népszámlálása X. rész
  Végeredmények összefoglalása - Magyar Statisztikai Közlemények 27. kötet
  (Athenaeum, Bp., 1909.)

A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása VI. r. -
  Végeredmények összefoglalása (Athenaeum, Bp., 1920.)

A Magyar Szent Korona országai népoktatásügyének fejlődése 1904/05-1907/08.
  - Magyar Statisztikai Közlemények, Új sorozat, 31. kötet (Athenaeum, Bp.,
  1913.)

Magyarországi rendeletek tára 1867-1914.

Magyar Törvénytár 1867-1914.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.