Dimenzió #21

Magyar nők a dualizmus korában

(történelem)

                 Jegyzetek

 [1] Richard J. Evans: Comrades and sisters - Feminism, Socialism and
   Pacifism in Europe 1870- 1945 (Wheatsheaf Books - Sussex, St. Martin's
   Press - New York, 1987.) 2. o.

 [2] John P. McKay - Bennett D. Hill - John Buckler: A History of Western
   Society (Boston, Dallas Geneva, Lawrencville, 1983.) 861. o.

 [3] De  Gerando  Antonina:  Háztartástan vagy  A nő legszükségesebb
   életismereteinek rövid előadása (Légrády testvérek, Bp., 1883.) 28. o.
   (Továbbiakban: Gerando: Háztartástan)

 [4] Uott. 52. o.

 [5] Országos Naptár, 1866. Szerk.: Ökrös Bálint, Heckenast, Pest, 1866.) A
   Pécsi Egyetemi Könyvtárban található nyomtatott példányban oldalakon
   át olvashatóak a kéziratos bejegyzések.

 [6] Medve Imre: Magyar gazdasszony teendői..., 1872., i. m.

 [7] A mindennapi életből - a nőknek I-II. (Franklin, Bp., 1876.); A nők
   apró kötelmei (Franklin, Bp., 1877.)

 [8] Magyar Háziasszony, 1882. ápr. 2. I/1. 4. o.

 [9] Anyák könyve - Aranytanácsok anyák és háziasszonyok számára az élet
   minden viszonyai között = A tapasztalati élet nagy könyvéből tallózta
   egy magyar anya (Méhner Vilmos Kiadása, Bp., 1883.)

[10] Nancy F. Cott egy érdekes könyvben foglalta össze e változások legelső
   megjelenési formáit: The Bonds of Womanhood címmel (- "Woman's Sphere"
   in New England, 1780-1835; New Haven and London, Yale University
   Press, 1977.)

[11] Egy nagyvilági hölgy (Wohl Janka): Az otthon - Utmutató a ház
   czélszerű és ízlésteljes berendezésére és vezetésére (Athenaeum, Bp.,
   1882.)

[12] Gerando: Háztartástan i. m. 21. o.

[13] A főzést és konyhakezelést... (In: Vasárnapi Újság, 1886. febr. 21.
   XXXIII/8.) 124. o.

[14] Gerando: Háztartástan i. m. 41. o.

[15] E termékekről, konyhai eszközökről, korabeli konyha-, szálloda- és
   étterembelsőkről  1996  nyarán  kiállítást  rendeztek  a  Magyar
   Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban (Bp.).

[16] Ignotus: Emma i. m. 48. o.

[17] Nagy Ivánné naplója 1883-1895. OSZK Kézirattár - Oct. hung. 1164. -
   23-32. o.

[18] Beniczky Irma: A nők hivatása (Heckenast, Pest, 1870.) 185. o.

[19] Járhat-e a nő egyedül? (In: MHA, 1882. júl. 30.) 2-3. o.

[20] Vasárnapi Újság, 1880. okt. 17. XXVII/42. 692. o.

[21] Bársony István: Nők a vadászaton (In: Vasárnapi Újság, 1909. aug. 1.
   LVI./31.) 647. o.

[22] Kun László: Egyetemes testnevelés- és sporttörténet (Sport, Bp. 1984)
   107. o.
   Walter Umminger: A sport krónikája (Officina Nova, Bp. 1992) 90-91. o.
   Konrád Géza: A korcsolyázó sportról (Új Idők, 1900. jan. 14.) 62. o.

[23] "Jeges Medve" cikke: A jégsport bölcsőkorából (Új Idők, 1896. jan.
   12.) 66-67. o.

[24] Uott.

[25] "Korcsolyázó nő" (-á-r-) (Vasárnapi Újság, 1872. jan. 7. XIX/1.
   sz.) 4. o.

[26] Kun L. i. m. 210. o.

[27] Vasárnapi Újság, 1879. jan. 12. XXVI/2. sz. 21. o.
   Új Idők, 1896. jan. 12. II/3.sz. 60. o.
   Vasárnapi Újság, 1907. jan. 13. LIV/2. sz. 27. o.

[28] Ignotus: Emma asszony levelei i. m. 37. o.

[29] Kerékpáros Hölgyek Lapja 1897. júl. 10. I/1. 254. o.

[30] Karika-Viczcz (In: Kerékpár-Sport, 1897. szept. 10.) 362. o.

[31] Pl.: A hölgykerékpárosok első hirnöke... (In: Kerékpár-Sport, 1896.
   ápr. 10.) 51. o.

[32] Herendi H. Artúr: Nők a kerékpáron (In: Kerékpáros Hölgyek Lapja 1897.
   júl. 10. I/1.) 1. o.

[33] Leányok vívóiskolája  (Vasárnapi Újság, 1909. dec. 5. LVI./49.)
   1017. o.

[34] A Budapesti Szent Angelina... (In: Vasárnapi Újság, 1909. júl. 18.
   LVI./ 29.) 608-609. o.

[35] Beniczky I.: A nők hivatása i. m. 189. o.

[36] Veréb Jankó, 1887. jan. 30. III/V. 39. o.

[37] Bál után (In: Vasárnapi Újság, 1879. jan. 26. XXVI/4.) 59. o.

[38] "Táncról-táncra" - Bálok és táncvigalmak a kiegyezéstől a negyvenes
   évekig - Az Országos Széchényi Könyvtár és a Hadtörténeti Múzeum
   kiállítása, 1996. jan. 22. - márc. 30.

[39] F. Dózsa Katalin: Letűnt idők, eltűnt divatok 1867-1945 (Gondolat,
   Bp., 1989.) 143. o.

[40] Angelo: Egy bálanya napirendje (In: Új Idők, 1898. febr. 13. IV/7.)
   151. o.

[41] Bál időben - Vasárnapi Újság idézett cikke

[42] Bál után (In: Új Idők, 1898. jan. 9. IV/2.) 41. o.

[43] Június - A Pécsi Jótékony Nőegylet javára Pécsett 1893. Június 18-án
   rendezett virágkorzó emlékére (Szerk.: Kéry Gyula, Pécs, 1893.) 15. o.

[44] Somogyi Géza: A nőkérdés hazai viszonyainkra való tekintettel (Igló,
   1879.) 12. o.

[45] Igric: Asszonyok klubja (In: Új Idők, 1897. márc. 21. III/13.) 278. o.

[46] Zsoldos Benő: London legelső női klubjai (In: Vasárnapi Újság, 1909.
   aug. 8. LVI/32.) 668-669. o.

[47] Szontagh Emil: A nő kaszinóról (In: Új Idők, 1899. febr. 12. V/7.)
   145-146. o.

[48] Ilyesmiket írt például Igric és Köris: Nők klubja I-II. című cikkében
   (In: Új Idők, 1898. máj. 1. IV/18.) 388-390. o.

[49] V. S.: Nő-klubok (In: Élet, 1892. szept. 30. II/17.) 610-613. o.

[50] Szikra: Nők klubja (In: Új Idők, 1898. máj. 8. IV/19.) 412. o.

[51] A korabeli könyvtári helyzet megismerése céljából az alábbi műveket
   tekintettük át: Iskolai és Népkönyvtár c. lap, Bp., 1878. I. évf.
   Szerk.:  Dolinay  Gyula;  Gőbel János György: Az iskolai és a
   népkönyvtárak (Székesfehérvár, 1879.); A könyv és a könyvtár a magyar
   társadalom életében 2. k. 1849-től 1945-ig (Gondolat, Bp., 1970.);
   Szabóki Gyöngyi: Mit olvastak a népiskolai tanulók a dualizmus
   korában? (In: Magyar Pedagógia, 1968/2-3.) 254-269. o.

[52] Beniczky I.: A nők hivatása... i. m. 181. o.

[53] A nőnem közhasznú szakirodalma (In: Nővilág, 1862. márc. 20. VI/8.)
   120. o.

[54] Beniczky I.: Széptan... i. m. 40. o.

[55] Medve I. i. m. 65-79. o.

[56] A regényolvasásról (In: MHA, 1882. szept. 17.) 1-2. o.

[57] Jósika J.: Útmutató ... i. m. 157-159. o.

[58] Szomaházy István: Mit olvassanak a magyar lányok? (In: MLÁ, 1895.
   márc. 3. I/11.) 166-167. o.

[59] Tutsek Anna: A Magyar Lányokról egy magyar lányhoz (In: MLÁ, 1894.
   dec. 16. I/1.) 1. o.

[60] Relkovic Mira: A polgári leányiskolák 1909-ben (In: Nemzeti Nőnevelés,
   1910. márc.-ápr., XXXI.) 172-177. o.

[61] Ware, Susan: Modern American Women - A Documantary History (The Dorsey
   Press, Chicago, Illinois, 1989.) 23. o.

[62] Magyar nyelven F. Dózsa Katalin foglalta össze legalaposabban és
   legszínesebben a divat-történetet fentebb már idézett könyvében.
   Letűnt korok, eltűnt divatok... i. m.

[63] Ware i. m. 3. o.

[64] Beniczky I.: A divat szélsőségei (Franklin, Bp., 1876.) 9. o.

[65] Beniczky I.: A divat... i. m. 10. o.

[66] Csepreghy Ferencné: Divatlevél (In: Új Idők, 1897. jún. 6. III/24.)
   530. o.

[67] Blaha  Lujza naplója  (Közreadja: Csillag Ilona; Gondolat, Bp.,
   1987.) 161. o.

[68] Stetina Ilona:  A divatról (In: Nemzeti Nőnevelés, 1880/2. f.)
   459-463. o.

[69] Gerando A.: Háztartástan, 1883, i. m. 36-37. o.

[70] A nőkről a férfiaknak - Farsangi prédikáczió (In: Pécsi Figyelő, 1892.
   febr. 24. XX/16.) 1.o.

[71] Veréb Jankó, 1890. szept. 7. VI/36. 282. o.

[72] Iza: Divatlevél (In: Vasárnapi Újság, 1894. okt. 21., 41/42. sz.)
   696-697. o.

[73] Vasárnapi Újság, 1895. febr. 17. 42/7. sz. 109. o.

[74] A magyar urinő - Holzer csász. és kir. udv. és kamarai szállitó cég
   negyvenéves fennállásának évfordulója alkalmából 1869-1909. (Az Újság
   karácsonyi melléklete, Bp., 1909.)

[75] Ráday  Levéltár,  Bp.,  Felső-Baranyai  református  egyházmegye
   egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1886. 494/886. III/31. (Továbbiakban:
   RLT, Bp., Felső-B.)

[76] RLT, Bp., Felső-B., 335/886. III/4.

[77] Uott, 1499/886. IV/2.

[78] RLT, Bp., Az Alsó-Baranya-Bácsi Egyházmegye egyházainak állapota
   1885-ben

[79] Alice: Párisi divatlevél (In: Vasárnapi Újság, 1895. márc. 31. 42/13.)
   203. o.

[80] Jászai Mari: A divatról (In: Új Idők, 1897. febr. 21. III/9.) 187. o.

[81] F. Dózsa i. m. 38-39. o.

[82] S....i Bella: A tavaszi divat (In: Vasárnapi Újság, 1913. ápr. 13.
   60/15.) 296. o.

[83] S....i. Bella: Tavaszi divat (In: Vasárnapi Újság, 1914. márc. 1.
   61/9.) 173. o.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.