Dimenzió #21

Magyar nők a dualizmus korában

(történelem)

                 Jegyzetek

 [1] Scott, Joan W.: La mujer trabajadora en el siglo XIX (In: Historia de
   las mujeres... i. m.) 405. o.

 [2] Nagy Beáta: A nők kereső tevékenysége Budapesten a 20. század első
   felében (In: Férfiuralom... i. m.) 156. o.

 [3] Scott, Joan W. i. m. 410. o.

 [4] Anderson-Zinsser i. m. 253. o.

 [5] Anderson-Zinsser i. m. 256. o.

 [6] McBride, M. Theresa: The domestic revolution - The Modernisation of
   Household Service in England and France 1820-1920 (Croom Helm, London,
   1976.) 34. o.

 [7] Sullerot, Evelyne: A női munka története és szociológiája (Gondolat,
   Bp., 1971.) 105. o.

 [8] Anderson-Zinsser i. m. 258. o.

 [9] Uott. 249. o.

[10] Scott, Joan W. i. m. 417-418. o.

[11] Nash, Mary: Identidad cultural de género... (In: Historia de las
   mujeres... i. m.) 593. o.

[12] Anderson-Zinsser i. m. 259. o.

[13] Scott, Joan W. i. m. 418. o.

[14] Nash, Mary i. m. 593. o.

[15] Anderson-Zinsser i. m. 260. o.

[16] Louis Bouquet: Le travail de nuit des femmes (In: Le Monde Moderne,
   1895/III.) 345-346. o.

[17] Scott, Joan W. i. m. 425. o.

[18] Uott. 422. o.

[19] Martin Roberts: Európa története 1789-1914. Az ipari forradalom és a
   liberalizmus kora (Akadémiai, Bp., 1992.) 236. o.

[20] Scott, Joan W. i. m. 413. o.

[21] Anderson-Zinsser i. m. 274. o. (Ford.: Kéri Katalin)

[22] Koncz Katalin: A nők bővülő foglalkoztatását kísérő feminizálódás
   jelensége  és történelmi folyamata (In: Nők és férfiak... i. m.)
   151. o.

[23] Nagy Beáta: A nők kereső tevékenysége... i. m. 158. o.

[24] Koncz K.: A nők bővülő foglalkoztatását... i. m. 152. o.

[25] Gyáni Gábor: Női munka.... i. m. 370-372. o.

[26] Idézi: Sullerot, i.m. 143. o.

[27] NSZ 1900. 105. o.

[28] Uott. 126. o.

[29] NSZ 1900. 126. o.

[30] NSZ 1910. 108. o.

[31] NSZ 1891. II. k. 74. o.

[32] Uott. 75. o.

[33] Uott. 77. o.

[34] Veres Pálné Beniczky Hermin: Nézetek a női ügy... i. m. 14. o.

[35] Beniczky Irma: A nők hivatása,1870., i. m. 221-225. o.

[36] Nagyné Sz. K. - Ladányi A.: Nők az egyetemeken... i. m. 10. o.

[37] Igazságszolgáltatás nők által Amerikában (In: Vasárnapi Újság, 1872.
   jún. 2. XIX/22.) 267-268. o.

[38] Igazságszolgáltatás..., 1872. i. m. 228. o.

[39] A nők foglalkozása Észak-Amerikában (In: Vasárnapi Újság, 1873. márc.
   23. XX/12.) 144. o.

[40] A nők, mint ügyvédek (In: Vasárnapi Újság, 1883. jún. 10. XXX/23.)
   372. o. és Bankigazgató nő (In: Vasárnapi Újság, 1883. júl. 1.
   XXX/26.) 424. o.

[41] Nők a távirdáknál (In: Vasárnapi Újság, 1876. márc. 12. XXIII/11.)
   168. o.

[42] L. pl.: Baross a postásnőkről (In: Pécsi Figyelő, 1892. jan. 30.
   XX/9.) 3. o. és Baranyában új postamestereket neveztek ki... (In:
   Pécsi Figyelő, 1892. febr. 3. XX/10.) 3. o.

[43] Somogyi Géza: A nőkérdés hazai viszonyainkra való tekintettel (Igló,
   1879.) 27. o.

[44] Bánóczi József: A nőkről (In: Nemzeti Nőnevelés 1880/1.) 77-78. o.

[45] Liberting Gusztáv: A tanítónők kérdéséhez (In: Nemzeti Nőnevelés
   1881/12.) 418. o.

[46] A tanítónő és a nő (In: Pécsi Figyelő, 1892. ápr. 13. XX/30.) 1. o.

[47] A nőkérdés 1895... i. m. 8-9. o.

[48] A nőkérdés, 1895. i. m. 34. o.

[49] Uott. 31.

[50] Uott. 65. o.

[51] S. E.: A satnyuló emberiség (In: Új Idők, 1897. ápr. 4. III/15.)
   311. o.

[52] Asszonyok a hírlapírásban (In: Új Idők, 1898. febr. 13. IV/7.)
   139-140. o.

[53] Népdalok (In: Új Idők, 1898. júl. 3. IV/27.) 17. o.

[54] Máday A. 1899 i. m. 5. o.

[55] Uott. 32-33. o.

[56] Máday A., 1899. i. m. 56-58. o.

[57] Mayer Béla: A nőkérdés keresztény szempontból tekintve (Bp., 1902.)
   15. o.

[58] Lyka Károly: Nők a pikturában (In: Új Idők, 1900. máj. 20. VI/21.)
   475-476. o.

[59] Magyar Művésznők otthona (In: Vasárnapi Újság, 1913. márc. 16. 60/11.)
   208-209. o.

[60] Wilhelm Franciska: Gyakorlati irányok a nőnevelés terén (Bp., 1903.)
   3-4. o.

[61] Harkányi Ede: A holnap asszonyai (Politzer, Bp., 1905.) 135. o.

[62] MOLT, P999, Fem. Egyes., jegyzőkönyv, 1. tétel, 1. cs. 1906-49.
   - 1906. jún. 16.

[63] Vasárnapi Újság 1914. aug. 23. 61/34. 668. o.

[64] Aranyossi M. i. m. 9. o.

[65] Aranyossi M. i. m. 11-12. o.

[66] Az 1916. junius havában betiltott Feminista Kongresszuson el nem
   mondott beszédek (Feministák Egyesületének kiadása, Bp., 1916.)

[67] Spády Adél: Nők helyzete egyes pályákon (In: Az 1916 junius havában...
   i. m.) 22. o.

[68] Az 1916 junius havában... i. m. 34. o.

[69] Marczevics  Lajos:  Hogyan él külföldön az ipari munkás? (In:
   Szocializmus, 1912. VI/12.) 554-559. o.

[70] Marczevics 1911, i. m. 559. o.

[71] Ipolyi Tamás: A drágaság (In: Szocializmus, 1908-09. III/10.) 472. o.

[72] Uott.

[73] L.: pl. Baráth Ferenc: A prostitutio s befolyása a közegészségi
   állapotra (Pest, 1872.); Cséri János: Budapest fő- és székváros
   prostitutio  ügye  (Bp., 1893.); Molnár Lajos: Az erkölcsök, a
   közegészség  és  a prostitutio (Bp., 1899.); Vízaknai Antal: A
   prostitutióról (Bp., 1901.), stb.

[74] Magyarországi rendeletek tára, 50981. sz. belügyminiszteri rendelet
   (Toldi, Bp., 1901.) 547. o.

[75] 1914:XIV. tc. 24. paragrafus b. pont (Mandel K. i. m.) 421. o.

[76] Több tanulmány elemzi pl.: egyes baranyai falvak, vidékek (Ormánság)
   ezzel kapcsolatos adatait. E dolgozat szerzője a baranyai református
   falvak századvégi magzatveszejtési eljárásairól írt a Honismeret
   1995/1. számában, 57-59. o.

[77] Aranyossi M. i. m. 15. o.

[78] Mandel Károly: A nőkről szóló törvénycikkek... i. m. 238. o.

[79] 1876:XIII. tc. 51. paragrafus I/f. pont

[80] 1884: XVII. tc. 116. paragrafus

[81] 1907: XIX. tc. 50. paragrafus 1. és 4. pont

[82] Aranyossi M. i. m. 18. o.

[83] Pl.: Ágoston Péterné: Anyavédelem a munkásnő szempontjából (In: Az
   1916. junius havában betiltott... i. m.) 124. o.

[84] Máday Andor: A női munka (Pallas Rt., Bp., 1899.) 36. o.

[85] A nők éjjeli munkájának eltörléséről szóló törvény (In: Szocializmus,
   1910/11. V/12.) 571. o.

[86] Mandel Károly: A nőkről szóló törvénycikkek... i. m. 383- 387. o.

[87] Historia de las mujeres... i. m. 424-425. o.

[88] Aranyossi M. i. m. 32. o.

[89] Szabó Gyula: A szocialista nőmozgalom útja Baranyában 1921-ig (In:
   Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs, 1964.) 298. o.

[90] Buchingerné Ladányi Szeréna: A IV. nőkongresszus (In: Szocializmus,
   1912/13. VII/12. sz.) 542. o.

[91] Uott. 542. o.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.