Dimenzió #21

Magyar nők a dualizmus korában

(történelem)

                 Jegyzetek

 [1] L.: Condorcet, Talleyrand korabeli tervezetei.

 [2] Historia de las mujeres... i. m. 132. o.

 [3] "Nesze Neked Feminizmus" című könyvükben a feminista törekvések
    történetét összefoglaló szerzők ezt úgy fogalmazták, hogy a nők
    elérik  az "üvegmennyezetet", és semilyen törvény ellenére nem
    juthatnak át ezen. (Watkins, Susan Alice - Rueda, Maria - Rodriguez,
    Marta műve, Ikon Kiadó, Bp., 1996.) 165. o.

 [4] Karády Viktor: A társadalmi egyenlőtlenségek Magyarországon a nők
    felsőbb iskoláztatásának korai fázisában (In: Férfiuralom - Írások
    nőkről, férfiakról, feminizmusról Szerk.: Hadas Miklós, Replika Kör,
    Bp., 1994.) 177. o.

 [5] Karády V. i. m. 226. o.

 [6] A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása VI. rész -
    Végeredmények  összefoglalása  (Athenaeum,  Bp., 1920.) 178. o.
    (Továbbiakban: NSZ 1910.)

 [7] Sullerot i. m. 126. o.

 [8] NSZ 1910. 87. o.

 [9] NSZ 1900. 156. o.

 [10] NSZ 1891/I. 227. o.

 [11] NSZ 1910. 170. o.

 [12] Megjegyzés: Körükben az ókortól fogva jelentős volt az oktatásra való
    odafigyelés, a világon elsőként Gamla főpap i. sz. 64-ben (!)
    elrendelte a fiúk számára a tankötelezettséget.

 [13] NSZ 1900. 308-309. o.

 [14] Ratio  Educationis  (Ford., jegyzetekkel és mutatókkal ellátta:
    Mészáros István; Akadémiai, Bp., 1981.)
    Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777
    (Akadémiai, Bp., 1981.) 618-619. o.

 [15] 1868:XXXVIII. tc. (In: Magyar Törvénytár, Franklin, Bp., 1896.)

 [16] Szentkirályi  István:  A  Pécsi Notre-Dame  Nőzárda és Iskolái
    1847-1907-ig (Taizs J. Könyvnyomdája, Pécs, 1908.) 213-220. o.

 [17] Uott. 224-228. o.

 [18] Veres Pálné Beniczky Hermin: Felhívás a nőkhöz; In: Hon, 1865. okt.
    28. (Idézi: N. Szegvári Katalin: Út a nők egyenjogúságához (MNOT,
    Kossuth, Bp., 1981.) 56. o.

 [19] Beniczky Irma: A nő hivatása (Pest, 1870.) 143-166. o.

 [20] Uott. 114. o.

 [21] Szerényi  Endre:  A női emancipatio  -  Társadalmi, politikai,
    történelmi, statistikai, paedagogiai és nemzetgazdászati érvekkel
    támogatja Sz. E. (Czéh Sándor, Győr, 1872.) 21. o.

 [22] "Az anyák nevelése" (In: Vasárnapi Újság, 1872. febr. 4. XIX/5.)
    50-51. o.

 [23] Janet Pál: A leánygyermekek nevelése I. (In: Vasárnapi Újság, 1873.
    febr. 9. XX/6.)67. o.

 [24] Janet i. m. II. (In: Vasárnapi Újság 1873. febr. 23. XX/8.) 94-95. o.

 [25] Janet i. m. III. (In: Vasárnapi Újság, 1873. márc. 2. XX/9.)
    102-104. o.

 [26] Somogyi Géza: A nőkérdés hazai viszonyainkra való tekintettel (Igló,
    1879.) 19. o.

 [27] Somogyi G. i. m. 21-23. o.

 [28] Uott. 23. o.

 [29] Maczki Valér: A nőnevelés magasabb feladatai (é. n.) - Fol. Hung.
    2466. OSZK, Kézirattár (Továbbiakban: Maczki)

 [30] Horváth József: Tanulmányok a nőemancipatio köréből, a művelt és
    gondolkodó közönség számára (Réthy Lipót és fia, Arad, 1881.) 41. o.

 [31] Uott. 46. o.

 [32] L. pl.: Legouvé, Ernest: Hogyan neveljük leányainkat? című könyvét
    idézve. (In: Nemzeti Nőnevelés, 1882. márc. III/3.) 169-179. o.

 [33] Felméri Lajos: Nőnevelésünk és a társadalom (In: Nemzeti Nőnevelés,
    1883. IV/1.) 1-3. o.

 [34] Felméri L.: Nőnevelésünk és a társadalom II. (In: Nemzeti Nőnevelés,
    1883. febr. IV/2.) 88. o.

 [35] Egy előkelő író a leánynevelésről (In: A Hét, 1892. szept. 18.
    III/38.) 606-609. o.

 [36] Uott. 608. o.

 [37] Szalai Pál: A magyar nők védelméről (Markovits és Garai tsv., Bp.,
    1901.) 20. o.

 [38] Mayer Béla: A nőkérdés keresztény szempontból tekintve (Bp., 1902.)
    12. o.

 [39] Részletesen foglalkozik a kérdéssel pl.: Nagyné Szegvári Katalin: A
    nők művelődési jogaiért folytatott harc hazánkban c. könyve (KJK,
    Bp., 1969.)

 [40] N. Szegvári K.: A nők művelődési... i. m. 296-297, o.

 [41] Veres Pálné Beniczky Hermin: Nézetek a női ügy érdekében (Pest,
    1868.) 8. o.

 [42] Veres Pálné: Nézetek... i. m. 11. o.

 [43] Medve I. 1872., i. m. 307. o.

 [44] A Budapesti Szent Angelina görög-keleti szerb leánynevelő intézet
    (In: Vasárnapi Újság, 1909. júl. 18. LVI./29.) 609. o.

 [45] Vikár Béla: Pro és contra (In: Élet, 1892. júl. 31. II/13.) 473. o.

 [46] "Mi újság?" (In: Vasárnapi Újság, 1877. ápr. 15. XXIV/15.) 237. o.

 [47] Szász Domokos: Felső nőtanodák az Egyesült Államokban (In: Vasárnapi
    Újság, 1873. júl. 20. XX/29.) 344. o.

 [48] C. Hippeau: L'instruction publique aux Etats-Unies; Rapport adressé
    au ministre de l'instruction publique (Paris, 1872.)

 [49] A felsőbb nőnevelés Oroszországban (In: Vasárnapi Újság, 1873. jún.
    15. XX/24. ) 286. o.

 [50] Péterfy  Sándor:  Tökéletesítsük  leányiskoláinkat! (I: Nemzeti
    Nőnevelés, 1881. dec. II/XII.) 410-411. o.

 [51] A nők érettségi bizonyítványa az 1934-es középiskolai törvényig nem
    volt egyenértékű a fiúkéval.

 [52] 59258. sz. VKM rendelet/1890. (In: Magyarországi rendeletek tára
    1891.; Nágel, Bp., 1891.) 231. o.

 [53] 59258 VKM. rendelet/1890. i. m. 231. o.

 [54] A felsőbb leányiskolai igazgatók memoranduma: A felsőbb leányiskolák
    reformja (In: Nemzeti Nőnevelés, 1891. jan. XII/1.) 24. o.

 [55] Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája
    996-1948. (Általánosan képző középiskolák) (Akadémiai, Bp., 1988.)
    107. o.

 [56] Mészáros I.: Középszintű iskoláink... i. m. 107. o.

 [57] Ez a 6 osztályos iskola ugyanis, mely a 4., 5. vagy 6. osztály
    elvégzésével egyaránt befejezhető volt, nem jogosított semilyen
    felsőoktatási intézményben való továbbtanulásra.

 [58] György Aladár: A magyar nők műveltségi foka (In: Nemzeti Nőnevelés,
    1890. okt. XI/8.) 389. o.

 [59] Hugonnai Vilma: Egy szavazat a leánygimnázium ügyében (In: Élet,
    1892. júl. 15. II/12.) 442. o.

 [60] Vikár Béla: Pro és contra (In: Élet, 1892. júl. 31. II/13.) 476. o.

 [61] Nagyné Szegvári Katalin - Ladányi Andor: Nők az egyetemeken (FPK.,
    BP., 1976.) 25. o.

 [62] Maczki i. m. 12. o.

 [63] A leánygimnázium (In: A Hét, 1892. júl. 31. III/31.) 497. o.

 [64] In: A Hét, 1892. aug. 7. III/32. 515. o.

 [65] A Hét, 1892. aug. 7., i. m. 515. o.

 [66] Uott. 515-516. o.

 [67] Dr. Aurisztus: Leánygimnázium (In: Veréb Jankó, 1892. okt. 15.
    VIII/12.) 1. o.

 [68] In: A Hét, 1892. aug. 14. III/33. 526. o.

 [69] A Hét 1892. aug. 14., i. m. 527. o.

 [70] A leánygimnáziumból (In: Új Idők, 1900. febr. 4. VI/6.) 126. o.

 [71] Mészáros I.: Középszintű iskoláink... i. m. 108. o.

 [72] Kutatások igazolták például, hogy az oroszországi orvosképzés azért
    is fogadta tárt karokkal a tanulni vágyó nőket az 1860-as és 70-es
    években, mert a növekvő népességnek égető szüksége volt képzett
    orvosokra, akár "nőneműekre" is.

 [73] Néhány fontosabb művük, melyek a fentiekben már említésre kerültek:
    N-né Sz. K. - L. A.: Nők az egyetemeken i. m. , N. Sz. K.: Út a
    nők... i. m., Kovács M. Mária: A magyar feminizmus korszakfordulója
    (In: Café Babel, 1994. tavasz)

 [74] Napkelet, 1928. 15. sz.

 [75] Egyik ilyen kiemelkedő munka B. S. Anderson - J. P. Zinsser: A
    history... című, fentebb már idézett műve, és a Historia de las
    mujeres... i. m. , Duby és Perrot szerkesztésében.

 [76] 1895:65719. sz. miniszteri rendelet (In: Magyarországi rendeletek
    tára 29. évf. VII-IX. f. (Bp., 1895.) 1680-1686. o.

 [77] Baboss i. m. 80-81. o.

 [78] Anderson - Zinsser i. m. II. k. 188. o.

 [79] Uott. 189. o.

 [80] Ezekből többet is tartalmaz pl.: Fuchs, Eduard: Die Frau in der
    Karikatur (Langen, München, 1907.)

 [81] Orvosnők (In: Vasárnapi Újság, 1876. júl. 9. XXIII/28.) 440. o.

 [82] Upsalában... (In: Vasárnapi Újság, 1883. júl. 8. XXX/27.) 440. o.

 [83] Orvostudori...(In: Vasárnapi Újság, 1883. júl. 8. XXX/27.) 440. o.

 [84] Tudornők Angliában (In: Vasárnapi Újság, 1884. aug. 10. XXXI/32.)
    510. o.

 [85] Az orosz tanulónők (In: Vasárnapi Újság, 1884. febr. 17. XXXI/7.)
    108. o.

 [86] Nancy L. Green: La formación de la mujer judía (In: Historia de las
    mujeres... i. m.) 242. o.

 [87] Beniczky I.: A nők hivatása... i. m. 233-234. o.

 [88] Herczeghy Mór: A nő physikai és szellemi természete - különös
    tekintettel a keresztény vallásra, az erkölcsiségre és a tudományra
    (Bp., 1883.)

 [89] György Aladár: Nők mint orvosok (In: Nemzeti Nőnevelés  1891.
    okt.-nov. XII/8-9) 341. o.

 [90] György A. i. m. 342. o.

 [91] Maczki i. m. 14. o.

 [92] Maczki i. m. 16. o.

 [93] Pulszky Polixénia: A Nőkérdéshez (In: Élet, 1892. márc. 15. II/4.)
    149. o.

 [94] Julius: A nőkérdéshez - Pulszky P.-nak válasz (In: Élet, 1892. ápr.
    15. II/6.) 237. o.

 [95] Regény az első magyar orvosnőről - Quart. Hung. 3606. OSZK Kézirattár
    159 oldal (Továbbiakban: Regény az első magyar)

 [96] Regény az első magyar... i. m. 24-25. o.

 [97] Kisasszonyok az egyetemen (In: Pécsi Közlöny, 1896. okt. 8.) 2. o.

 [98] Kisasszonyok az egyetemen, 1896. i. m. 3. o.

 [99] Szabó Dénes: A nők felsőbb oktatása (Kolozsvár, 1902.) 26. o.

[100] Cathrein, 1904. i. m.

[101] Magyar Országos Levéltár, P999 Feministák Egyesülete Jegyzőkönyvek 1.
    tétel 1. cs. 190-1949.
    Schwarz Gusztáv 1906 május 20-án elhangzott beszéde

[102] Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának
    naplója (továbbiakban: Országgyűlési napló) V. kötet (Bp. Athenaeum,
    1907.) 318. o.

[103] Révai Nagy Lexikona XI. kötet (Bp. 1914.) 756. o.

[104] Országgyűlési napló i. m. 319. o.

[105] MOLT, P999 Fem. Egy. - Újságkivágatok 1907. jan.- szept., 22. csomag,
    40. tétel (Továbbiakban: P999 Újságkivágatok)

[106] Erdélyi Hírlap, 1907. márc. 1.

[107] P999 Újságkivágatok i. m.

[108] P999 Újságkivágatok i. m. 257. sz. cikk-kivágat

[109] Uott 1397. sz. cikk-kivágat

[110] A Hét, 1907. jan. 20. 36. o.

[111] A Hét, 1907. márc. 3. 140. o.

[112] P999 Újságkivágatok - 254. cikk-kivágat

[113] Nagyné Szegvári Katalin: A nők művelődési jogaiért folytatott harc
    hazánkban i. m. 399-401. o.

[114] Maczki i. m. 18. o.

[115] Torma Zsófia doktorsága (In: Új Idők, 1899. aug. 6. V/32.) 134. o.

[116] Az első magyar nőorvos (In: Új Idők, 1897. máj. 30. III/23.) 506. o.

[117] Maczki i. m. 19. o.

[118] Asszonyok, mint feltalálók (In: Vasárnapi Újság, 1914. febr. 1.
    61/5.) 97. o.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.