Dimenzió #21

Magyar nők a dualizmus korában

(történelem)

                 Jegyzetek

 [1] Majoros István: Fejlődési utak a 19. századi Európában I. (JPTE,
    Pécs, 1995.) 76-77. o.

 [2] Diederiks  -  Lindblad  és mások: Nyugat-európai gazdaság-  és
    társadalomtörténet (Osiris, Bp., 1995.) 167. o.

 [3] Anderson Bonnie S.-Zinsser Judith P.: Le donne in Europa - 4. Nella
    cittá moderna (Ed. Laterza, Roma-Bari, 1993.) 14-17. o.

 [4] Stone, Norman: Europe Transformed 1878-1919 (Fontana History of
    Europe, Fontana Press, London, 1983.) 13. o.

 [5] Stone i. m. 14. o.

 [6] Ware, Susan: Modern American women i. m. 1. o.

 [7] Hanák Péter: Magyarország társadalma a századforduló idején (In:
    Magyarország története 7/1.; Főszerk.: Hanák Péter, Akadémiai, Bp.,
    1978.) 403. o.

 [8] Hanák P. i. m. 405. o.

 [9] Berend T. Iván - Ránki György: Az ipari forradalom kérdéséhez Kelet-
    Délkelet-Európában (In: Századok, 1968. 1-2. 102. évf.) 35-78. o.

 [10] Gergely András: Települések, lakások és lakóik a századforduló
    Magyarországán (In: Történelmi Szemle, 1971. 3-4.) 407. o.

 [11] Hanák P. i. m. 411. o.

 [12] A  magyar korona országaiban az 1891. év  elején végrehajtott
    népszámlálás eredményei (Magyar Statisztikai Közlemények, I. k. I.
    rész; Orsz. Magyar Stat. Hivatal, Bp., 1893.) 59.o. (Továbbiakban:
    NSZ 1891.)

 [13] 1891-ben az Amerikába vándorló 136.562 ember között 100.510 volt a
    férfi (= 73,6%).
    Uott, 118-119. o. és NSZ 1900. 61. o.

 [14] NSZ 1891. 123. és 149. o.

 [15] B.  E.:  A  férfi  és női nem számaránya Magyarországon (In:
    Szocializmus, 1906/07. I/6.) 160. o.

 [16] Cott, Nancy F.: The grounding of modern feminism (Yale Univ. Press,
    New Haven & London, 1987.) (A továbbiakban: Cott)

 [17] Cott i. m. 3. o.

 [18] L. pl.: Beniczky Irma művei, pl.: Egy emancipált nő I-II. (1865),
    Szerényi Endre: A női emancipatio (1872), Márki Sándor: A nők
    emancipatiója (1874), Horváth József: Tanulmányok a nőemancipatió
    köréből (1881), Pallas Nagy Lexikona XIII. k. (1896) stb.

 [19] Madarassy Klotild: Néhány szó a nőemancipációról (In: Hölgyfutár,
    1854. jan. 2.) Idézi: Szegvári K.: Út a nők... i. m. 55. o.

 [20] Cott i. m. 14. o.

 [21] Le Monde Moderne, 1895. juillet-dec.

 [22] Fiatal asszony (In: Új Idők, 1897. júl. 11. III/29.) 43. o.

 [23] Uott. 43. o.

 [24] Pl.: Feminista Értesítő c. lap (1906-07), Jánossy Gábor: A feminizmus
    Magyarországon (1911), Máday Andor: A magyar nők jogai (1913) stb.

 [25] A szüfrazsett-mozgalmakról számos mű íródott az elmúlt száz évben.
    Néhány - a teljesség igénye nélkül- : International Woman Suffrage
    Alliance  (Copenhagen,  1906), Grinberg, Suzanne: Historique du
    mouvement suffragiste depuis 1848 (Paris, 1926), Doménech, Asunción:
    El voto femenino (Cuadernos Historia, Madrid, 1985),
    A nők választójoga (Nagyvárad, 1907), Kertész Magda: A szüfrazsettek
    (Kossuth, Bp., 1979),

 [26] Donne ... i. m. 203. o. és Female Scholars (ed.: J. R. Brink, Eden
    Press, Women’s publications, Montréal, 1980.)

 [27] Evans: The feminists i. m. 91. o.

 [28] Cott i. m. 16. o.

 [29] Donne i. m. 204. o.

 [30] Cott 16. o.

 [31] Szegvári: Út a nők... i. m. 14-16. o.

 [32] Somogyi Géza: A nőkérdés - hazai viszonyainkra való tekintettel
    (Igló, 1879.) 2. o.

 [33] Schweiger-Lerchenfeld Amand: A nővilág (Mach h. és társa, Bp., 1882.)
    338. o.

 [34] Pallas Nagy Lexikona XIII. k. (Bp., 1896.) 237-238. o.

 [35] Evans, Richard J.: The feminists - Women's emancipation movements in
    Europe, America and Australasia 1840-1920 (Croom Helm, London, Barnes
    & Noble Books, New York, 1977.) 92-93. o.

 [36] A cikkek óriási számára való tekintettel számszerű vizsgálódásokat
    végezni szinte lehetetlen, egyszer azonban bizonyára sor kerül efféle
    (számítógépes) vizsgálatokra, és akkor méginkább látványos lesz az,
    hogy a magyar sajtó túlnyomórészt amerikai, angol, francia és orosz
    nőkről tudósított, és többször szerepeltek ázsiai nők az újságok
    lapjain, mint osztrákok - kivéve természetesen Erzsébet királynét és
    más főrangú osztrák hölgyeket.

 [37] Máday Andor: A magyar nő jogai - a multban és jelenben (Athen‘um,
    Bp., 1913.) 135-136. o.

 [38] L. pl.: Gide Pál: A nők joga II. k. (MTA, Bp., 1886.)

 [39] A  római jogban eredetileg nem egy  természettől fogva létező
    értéktelenséget jelentett a "fragilitás", hanem a kisebb védelmének
    motívumát.

 [40] Historia de las mujeres... i. m. 110. o.

 [41] Magyarországon az 1879:L. törvény 20. paragrafusa mondta ki azt, hogy
    a külföldi férjet választó nő házasságkötés esetén elveszíti magyar
    állampolgárságát.  Ennek  persze  praktikus  okai  valószínűleg
    jelentősebbek voltak, mint nőellenes éle.

 [42] Máday A. 1913, i. m. 14. o.

 [43] Báttaszéki Lajos: A nők a magyar jogban (Hollósy és Tichy, Nagyvárad,
    1872.) 8-9. o.

 [44] Máday A. 1913. i. m. 71. o.

 [45] Máday A. 1913. i. m. 75. o.

 [46] Báttaszéki, 1872. i. m. 16. o.

 [47] Máday A. 1913. i. m. 95. o.

 [48] 1876:XIII. tc. 9. paragrafus (In: Mandel Károly: A nőkről szóló
    magyar törvénycikkek Szent Istvántól napjainkig 1000-1928 (Grill,
    Bp., 1929.)) 253. o.

 [49] Mandel K. i. m. 269. o.

 [50] L.: Az endrődi asszonyok élete a századfordulótól (Szerk.: Homok
    Lajosné, Gyomaendrőd, é. n.); az alsó- és felső-baranyai református
    községekről szóló egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Ráday Levéltár);
    továbbá a szerző 1981-84 között végzett fejér megyei néprajzi
    kutatásainak kéziratos anyaga (Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Bp.,
    István Király Múzeum, Székesfehérvár)

 [51] Doménech, Asunción: El voto femenino (In: Cuadernos historia 16.,
    Madrid, 1985.) 4-5. o.
    Vadász Sándor: Emberek és eszmék a francia forradalomban (Gondolat,
    Bp., 1989.) 236.o.

 [52] Diccionario de mujeres célebres (ed. Marisol Palés Castro, Espasa
    Calpe, Madrid, 1994.) 4. o.

 [53] Condorcet: Essai sur l' admission des femmes ou Droit de cité (1790)

 [54] B. Tóth Matild: A magyar nők jogainak fejlődése (Táncsics, Bp.,
    1964.) 5. o.

 [55] Például Olimpia Gouges (1748-1793),  aki 1791-ben közzétette a
    "Deklaráció a Nő és Állampolgárnő jogairól" című művet, akit később
    nyaktiló alá küldtek; vagy Théroigne de Méricourt, a "Törvény
    Barátainak Klubja" alapítója, aki tébolydában végezte.

 [56] Historia de las mujeres i. m. 92. o.

 [57] Cathrein, 1904. i. m. 88. o.

 [58] Doménech i. m. 10. o.

 [59] A nők egyenjogusitásához (In: Új Regélő, 1870.) 384. o.

 [60] Beniczky I.: Hivatás... i. m. 30. o.

 [61] Beniczky I.: Hivatás... i. m. 40. és 230. o.

 [62] Szegvári K.: Út a nők... i. m. 59-65. o.

 [63] 1928-ban az angol nők többi része is megkapta a választójogot.

 [64] B. Tóth M., i. m. 5. o.

 [65] Falk Miksa: Szabad-e a nőnek politizálni? (In: Medve I. 1872., i. m.)
    86-89. o.

 [66] Máday A. 1913. i. m. 120. o.

 [67] Máday A., 1913. i. m. 194-195. o.

 [68] Magyar Törvénytár 1874:XXXIII. tc. I/9. paragrafus

 [69] Márki Sándor: A nők emancipatiója (Kókai Lajos kiadása, Bp., 1874.)
    5-8. o.

 [70] Magyar szinmü finn szinpadon (In: Vasárnapi Újság, 1882. jan. 1.
    XXIX/1.) 12. o.

 [71] A nők szavazatjoga... (In: Vasárnapi Újság, 1883. május 20. XXX/20.)
    324. o.

 [72] A nők választói joga... (In: Vasárnapi Újság, 1883. aug. 12. XXX/32.)
    520. o.

 [73] Nők a politikában (In: Új Idők, 1897. február 14. III/8.) 175. o.

 [74] Nők a politikában, 1897. i. m. 175. o.

 [75] Ifj. Dumas: "Szavazó nők" (In: Élet, 1892. júl. 31. II/13.) 496. o.
    (Dumas, 1892.)

 [76] Dumas 1892. i. m. 495. o.

 [77] Uott. 497. o.

 [78] Baboss, 1902. i. m. 61. o.

 [79] Cathrein, 1904. i. m. 91. o.

 [80] Cathrein, 1904, i. m. 96-107. o.

 [81] Prohászka Ottokár: Uri és női divatmorál = beszédje a VI. kath.
    nagygyűlésen - ajándékul a magyar ifjúságnak (Orsz. Kath. Szöv., Bp.,
    1906.)

 [82] Prohászka i. m. 5. o.

 [83] Uott. 21. o.

 [84] "László király": A nők választójoga. A magyarországi symbolikus
    Nagypáholynak Budapesten (Nagyvárad, 1907.)

 [85] Jánossy Gábor: A feminizmus Magyarországon (Magánkiadás, Szombathely,
    1911.) 8. o.

 [86] Máday A. 1913, i. m. 177. o.

 [87] Bolgár Elek kritikája (In: Szocializmus, 1906/07. I/18.) 575-576. o.

 [88] S. J.: Az angol nők választójoga (In: Szocializmus, 1906/07. I/2.)
    63-64. o.

 [89] Selymes Károly: A nők szavazata (In: Szocializmus, 1908/09. III/5.)
    226-233. o.

 [90] Dirner Gusztáv: A nők választójogáról (In: Nemzeti Nőnevelés, 1910.
    május XXXI/5.) 189-198. o.

 [91] A női választójog kongresszusa (In: Nemzeti Nőnevelés, 1913/V-VI.)
    185-186. o.

 [92] Szigethy Karolina: A női választójog kongresszusa (In: Nemzeti
    Nőnevelés, 1913. IX-X.) 292-294. o.

 [93] Magyar Törvénytár 1925. (Franklin, Bp., 1926.) 153. o.
    Eszerint választójoga volt minden 30. életévét betöltött nőnek, ha 10
    éve magyar állampolgár volt és 2 éve egy helyben lakott, vagy
    lakással rendelkezett, és az elemi iskola 6 osztályát elvégezte. (4
    osztály is elegendő volt, ha volt 3 élő gyermeke, saját jövedelméből
    élt vagy keresettel rendelkezett, illetve válaszásra jogosított a
    diploma.)

 [94] Kovács Judit: Utazás a női egyenjogúság körül (Kossuth, Bp., 1966.)
    122. o.

 [95] Cathrein, 1904. i. m. 7. o.

 [96] Női kongresszusok (In: Vasárnapi Újság, 1904. LI/4.) 54-55. o.

 [97] Cathrein, 1904. i. m. 8. o.

 [98] Cott i. m. 20. o.

 [99] International  Woman  Suffrage  Alliance  (Továbbiakban: Report)
    (Copenhagen, 1906.) 4. o.

[100] Report 39-41. o.

[101] A nőképző egylet elnökei (In: Vasárnapi Újság, 1873. aug. 17. XX/33.)

[102] Emléklap az országos Nőképző-egyesület negyedszázados örömünnepéről
    1893. márc. 25. (Bp., 1893.) 16. o.

[103] Csákyné 1895, i. m. 4. o.

[104] Uott. 3. o.

[105] Uott. 4. o.

[106] Máday A. 1913, i. m. 160. o.

[107] György Aladár: A nők munkájának értékesítése (In: Élet, 1892.
    ápr. 30. II./7.) 273. o.

[108] Szalai Pál: A magyar nők védelméről (Markovits és Garai Tsv., Bp.,
    1901.)

[109] Aranyossi M. i. m. 45. o.

[110] Máday A. 1913, i. m. 178. o.

[111] Szántó Konrád: A katolikus egyház története II. (Ecclesia, Bp.,
    1984.) 506. o.

[112] Uott. 506. o.

[113] Baranya Megyei Levéltár (BMLT), Pécs szabad kir. város Tanácsa
    iratai, 1940. 127. I-II. Segédlet)

[114] Június (Szerk.: Kéry Gyula, Pécs, 1893.) 14-15. o.

[115] A Pécsi Jótékony Nőegylet közgyűlése (In: Pécsi Figyelő, 1899. ápr.
    11. XXVII/82.) 5. o.

[116] BMLT, Pécs szab. kir. v. Tanácsa iratai, 1940/127. 70. sz.

[117] György Aladár: A Nőegyletek munkaköre (In: Magyar Háziasszony, 1882.
    ápr. 9.) 1-2. o.
[118] György A.: A Nőegyletek... i. m. 2. o.

[119] Révai Nagy Lexikona 14. k. (Révai Rt., Bp., 1916.) 539. o.

[120] N. Szegvári K.: Út a nők... i. m. 104. o.

[121] MOLT, P999 Feministák Egyesülete - jegyzőkönyvek (Továbbiakban: P999
    Fem. Egy. JKV), 1. tétel 1. cs. 1906-1949.

[122] P999 Fem. Egy. JKV 1906. május 20.

[123] Uott. 1906. május 20.

[124] Uott. 1906. jan. 21.

[125] P999 Fem. Egy. JKV, 1906. márc. 18.

[126] Uott. 1906. szept. 22.

[127] P999 Fem. Egy. 9. tétel 11. cs. - Vegyes külföldi levelezés 1905-25;

[128] P999 Fem. Egy. - Külföldi levelezés, 1905. okt. 9.

[129] Uott. 1905. okt. 9.

[130] Uott. 1908. okt. 23.

[131] P999 Fem. Egy. - Külföldi levelezés, 1908. júl. 15.

[132] Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet i. m. 310. o.

[133] A Feministák Egyesületének évi jelentése - Különlenyomat A Nő és a
    Társadalomból; 1907. márc. 17.)

[134] Feminista kongresszus (In: Vasárnapi Újság, 1909. nov. 21. LVI./47.)
    983. o.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.