Dimenzió #21

Magyar nők a dualizmus korában

(történelem)

               6. Politikai jogok

  Már a XVIII. század végén, amikor megfogalmazottá vált az a kijelentés,
hogy minden emberi lény egyenlő, megjelentek olyan írások, melyek - a
felvilágosodott  illetve  forradalmi  eszmékre  hivatkozva - politikai
egyenlőséget is követeltek a nőknek. Ilyen korabeli dokumentum például a
"Petition des femmes du Tiers Etat au Roi" (1789. január) vagy a "Cahier des
doléances et réclamations des femmes", melyet egy anonim normandiai nő írt,
és mely vitákat kavart a nők politikai jogait, jogi helyzetét és oktatáshoz
való viszonyát illetően. [51] Ezeknél is nagyobb visszhangot váltott ki
1791-ben a holland Etta Palm d' Aelders felhívása ("Appel aux Fran‡aises"),
melynek követeléseit még a forradalmárok sem kívánták véghezvinni. A holland
hölgy a forradalom idején Franciaországban élt, és egy klubot alapított,
melynek csak nők voltak a tagjai (az Igazság Barátainak Társaságá-t). [52]
Az ő követeléseinél sokkalta szélesebb körben ismertek Condorcet, a nagy
francia filozófus és matematikus gondolatai, aki az 1789-es Deklaráció durva
megsértésének vélte a nők kizárását a politikai jogokból. [53] Ugyancsak
1791-ben dolgozta ki és terjesztette a nők jogairól szóló 17 szakaszos
tervezetét Marie Aubré. [54] Tovább idézhetnénk még a sort a francia
forradalom időszakából, hiszen számos jeles egyéniség lépett fel és állt ki
a nők politikai jogaiért, és akár élete feláldozása árán is állampolgárként
tételezte a nőt. [55]

  Angliában  a  fentebb már említett Mary Wollstonecraft lépett fel
legharcosabban a nők jogaiért a XVIII. század végén. A nők politikai
(választó) jogáért folytatott küzdelmek legjelentősebb eseményei azonban a
XIX. század közepétől datálhatóak. A történéseket nyomon követve és az
okokat kutatva egyértelműen látszik, hogy e törekvések szorosan összefüggtek
a  nők  munkába  állásával,  művelődésével,  iskoláztatásával  és  a
városiasodással is. A szavazati jog többféle értelmezése (nemzeti/föderális/
helyi vagy speciális szavazati jog) lehetővé tette a nők számára, hogy
lépésről lépésre jussanak el a teljes polgárjogig.

    "A  XVIII.  század  végén semilyen nő nem bírt politikai
   egyenlőséggel. Már véget ért az I. világháború, amikor Közép- és
   Dél-Amerika, Görögország, Ausztria, Olaszország, Spanyolország és
   Quebec nem ismerte még az emancipációt; Franciaország 1946-ig,
   Svájc 1971-ig várt azzal, hogy megadja a nőknek a teljeskörű
   választójogot. Ebben az utóbbi országban 100 év volt szükséges -
   több, mint 82 szavazás - ahhoz, hogy kimondják a nők politikai
   egyenlőségét"

- olvasható egyik nőtörténeti monográfiában. [56] (Lásd: 2. táblázat)

  1850-ben az amerikai Worcesterben ült össze az első kongresszus, ahol is
a nők szavazati jogának bevezetését követelték, és azt, hogy a "férfi" szó
minden alkotmányos iratból töröltessék. [57] A századvég pedig két jelentős
szervezet alapítását hozta az USA-ban: Cady Stanton és Susan B. Anthony
vezették a "National Woman Suffrage Association"-t (NWSA), Lucy Stone pedig
az "American Woman Suffrage Association"-t (AWSA). [58] 1869-ben Wyoming
államban a nők elnyerték a választójogot, erről így adott hírt Beniczky Irma
lapja, az "Új Regélő":

    "A minnesotai törvényhozótest azon billt, mely szerint a nők
   szintén résztvehessenek a közelebbi őszi választásokon, elfogadta,
   és Austin kormányzó aláírta, e szerint az már törvényerővel bír.
   Wyomingban a szép-nem már élvezni is kezdi egyenjogusitásának
   gyümölcseit,  a  mennyiben  az  Albany-törvényszék  márcziusi
   terminusára a washingtonba hivott esküdtek közt tizenegy nő is
   volt, kik közül nehányan a legkiválóbb polgárok nejei. A hatás,
   melyet ezen eljárás okozott, rendkívül nagy." [59]

Ugyanakkor azonban, mikor Beniczky így adta hírül az amerikai eseményeket, a
női hivatásról szóló könyvében már sokkal óvatosabban fogalmazott. Azt írta
ebben, hogy

    "legyenek a nők szabadok, a férfival egyenlő jogtéren állók,
   vagy rabszolgák: ők mindig uralkodni fognak, mert övék a szeretet
   birodalma." [60]

Kissé alább könyvében az írónő így folytatta:

    "Magam is nő vagyok, s buzgó védője szellemi jogainknak, - de
   szilárd meggyőződésem az: hogy a világ vége, a végítélet napja azon
   időpontban következnék be, melyben a nők szellemi és anyagi - s igy
   természetesen a politikai egyenlőséget is elnyerik. (...) A nők
   politikai  és általános egyenjogusága különben oly tulfeszült
   ábránd,  melynek  valósulása kivihetetlen, a mig a természet
   törvényei fennállnak, melyek szerint a nő nőnek, a férfi férfinak,
   van teremtve..." [61]

  Az angliai választójogi küzdelem története méginkább közismert Európában.
John Stuart Mill fellépésétől kezdve az 1918-as döntésig Szegvári Katalin
kiválóan feldolgozta és bemutatta ennek eseményeit. [62] 1918. február 6-ig
nagy utat tettek meg a nőmozgalom élharcosai és támogatói, úgy, hogy közben
a hatalmon lévő politikai erők véleménye folytonosan változott. Angliában is
a nők választójogát első bevezetésekor viszonylag magas életkorhoz és
műveltségi  cenzushoz kötötték [63]. (Európán belül egyébként először
Finnországban (1906) kapták meg a nők a választójogot.)

  Magyarországon már a reformkorban felmerült a nők szavazati jogának
megadása, például 1843-ban Beöthy Ödön, Bihar megye követe javasolta, hogy a
nemesi származású nők is kapják meg ezt a politikai jogot. Bezerédy István,
tolnai követ ezt melegen támogatta, de a többi követ ellenezte [64], és ez
nem volt másképp 1867 után sem. A dualizmus első éveiben, a választójogi
törvény meghozatala előtt a széles közvélemény úgy vélekedett, miként Falk
Miksa  írta  egy  tanulmányában.  Eszerint  a nőknek passzívan lehet
politizálniuk, mert erre juthat idejük és felkészülhetnek rá, ám az aktív
politizálás nem nekik való. Hogyan indokolta mindezt a korabeli szerző?
Annak, aki a közvéleményt akarja irányítani, szerinte

    "csakugyan alapos tudománynyal, messzelátó tekintettel, érett
   tapasztalással és az érzelem felhőitől nem homályosított értelemmel
   kell bírnia, annak az érzelem árján felül kell állnia, nem oly
   messzire ugyan, hogy ez ár irányát fel ne ismerhesse, de nem is oly
   közel, hogy maga is bele merüljön; a politizálás ezen neme roppant
   felelősséggel  jár,  itt  minden  tévedés  felmérhetetlen
   szerencsétlenséget okozhat, mert hatása ezreket, sőt milliókat
   sújt." [65]

A választójogi törvény megalkotóinak többsége is valószínűleg ugyanezt
vallotta, csakúgy, mint az újságírók.

  Máday Andor 1913-ban kelt művében az 1848:V. tc. 2.paragrafusáról
megállapította, hogy abban világosan ez áll:

    "választók,  ...  a  nőket  kivéve",  és hozzátette, hogy
   "választójogunknak a hetvenes években keresztülvitt reformja a nő
   jogtalanságát szintén fenntartotta." [66]

Részletesen felidézte az 1871-74 közötti parlamenti felszólalásokat, és
törvényeket, melyek a választójoggal foglalkoztak. Az 1874:XXXIII. tc.-ből
is hiányzott a nők szavazati jogának kimondása, dacára olyan képviselők
korábbi felszólalásainak, mint Madocsányi Pál (1871. márc. 13.) vagy Majoros
István (1872. jan. 13.). Máday műve végén határozottan állást foglalt a nők
szavazati jogának megadása mellett:

    "A rabszolgaság már rég letűnt, a jobbágyság is a multé; a
   felekezetek testvérekké lettek, csak a férfi és a nő között van még
   óriási  jogi és társadalmi különbség. Nem nyitjuk meg nekik
   ugyanazon pályákat, mint a férfiaknak; a tudomány csarnokába csak
   kivételesen  eresztjük be őket; más erkölcsöket állítunk fel
   számukra, s az irántuk való udvariasság szép kötelességének ürügye
   alatt  megfosztjuk őket a jogi önvédelemtől és a demokrácia
   előnyeitől." [67]

  Az 1874-ben alkotott választójogi törvény szerint

    "országgyűlési képviselőválasztásnál választói joguk van az
   ország mindazon bennszületett vagy honosított polgárainak, - a
   nőket kivéve - kik 20-ik évüket betöltötték" [68],

és bizonyos mennyiségű adót fizetnek vagy diplomával rendelkeznek. A nőknek
tehát nem volt választójoguk, még akkor sem, ha jövedelmeik után adóztak,
vagy felsőbb szintű tanulmányokat folytattak. A törvényben azonban az áll,
hogy abban az esetben "beszámítják" a feleség vagyonát és jövedelmét, ha a
férjéé nem elegendő ahhoz, hogy választójoga legyen. A nők tehát sem a
vagyoni, sem a műveltségi cenzus alapján nem kapták meg a választójogot. E
tények kapcsán azonban szükséges több dolgot hangsúlyoznunk.

  1. Magyarország  férfi  népességének  nagy  része is  kiszorult a
    választópolgárok köréből.

  2. Európa és Észak-Amerika más államaiban sem bírtak választójoggal a
    nők, eredményt e vonatkozásban a XX. század hozott.

  3. Magyarországon  ebben az időszakban nem voltak még jelentősebb
    küzdelmek  a  választójog elnyeréséért. Nem voltak szervezetek,
    hírlapok és könyvek is alig, melyek szélesebb körben terjesztették
    volna a politikai egyenlőség eszméjét. Inkább "elleniratok" léteztek.

  A törvény megszavazásának évében jelent meg például egy verses pamflet a
"nők  emancipátiójáról", melyet bizonyos Márki Sándor írt, és valódi
gyöngyszem érdekességénél fogva a korabeli könyvpiac termékei között. A
mindössze 24 oldalas, kicsi füzetet 20 kr-ért árulták, és a benne rejlő
gúnyos, nőellenes költemény nem volt más, mint egy szörnyűséges versezet a
római mitológia köréből - ám nagyon is a szerző korára utalva. (Jupiter
összehívta  az isteneket, hogy tegyenek valamit, mert a nők - Juno
vezetésével - jogokat követelnek.) Ilyen epés és nőket nevetségessé tevő mű
talán nem is található több a korabeli források között. Két apró részlet a
költeményből, a mondanivaló érzékeltetésére:

             "Igen régen sarkall engem
             Donna Juno ifj'asszony,
             Hogy a közügy virágiból
             A nőnem is szakasszon.
             Hogy törvényt a föld számára
             Velünk együtt irjanak;
             Szóval, hogy a férfiakkal
             Egy jogokat birjanak.

             No, de anyjok! - kérdém nőmet -
             Hát az étel miként fő meg,
             Ha sütés-főzés helyett
             Itt nyertek ti helyet?!"

             "Vigyázni kell a nőkre, hogy
             Szemünk be ne ragasszák,
             Míg a módis ruhatárra
             Kiüritik a kasszát.
             Ha velük megosztjuk jogunk,
             Boldogúlni soh'sem fogunk..." [69]

  A "Vasárnapi Újság" az 1880-as években számos esetben hírt adott a
külföldi választójogi törekvésekről. 1882-ben közölték, hogy Tóth Kálmán:
"Nők az alkotmányban" című vígjátékát előadták a viborgi finn színházban.
[70]  1883-ban azt adta hírül a lap, hogy Izland után valószínűleg
Olaszországban fog először életbe lépni a nők szavazati joga, persze, számos
megszorítással. (21 évesnél idősebb, írni-olvasni tudó, teljes polgárjogú,
évi 5 franknyi adónál többet fizető nők részére kívánták bevezetni.)

    "Az  udvarias  törvény  még  azt  is  megengedi,  hogy a
   nők   a   bizottsághoz  írásban  lepecsételt   boritékban
   elküldhetik szavazatukat, ha ugyan aláirásuk hatóságilag eléggé
   igazoltatik." [71]

Pár héttel később az újságban az angol parlamenti vitákról számoltak be,
amely során szavazásra került a női választójog kérdése, és 114-en szavaztak
mellette, 130 ellenében. Az újságíró érdekesnek tartotta megemlíteni, hogy
16 évvel azelőtt, mikor Stuart Mill először vetette fel a kérdést, csak
73-an szavaztak igennel. [72] (Bár a hírhez nem fűztek kommentárt, a
korabeli olvasó láthatta, hogy "ha így megy tovább", akkor hamarosan
bekövetkezik a női szavazati jog megadása.)

  1897-ben aztán az "Új Idők" tudósított arról, hogy az angol parlamentben
megszavazták a nők választójogát.

    "És nem csak választók lesznek, hanem választhatók is; már
   tudniillik nem csupán feleségül, hanem képviselőnek is!"

- írta a lap újságírója. [73] A cikk további részében arról szólt a szerző,
hogy a férfiak mindezt gúnyosan mosolyogva szemlélik.

    "Mintha csak előre tudnák, hogy mikor megnyerte a nő a teljes
   egyenlőséget, mikor érezni fogja, hogy nem királynője többé a
   férfinak, hanem csak dolgozótársa, akkor - akkor lehajol szépen és
   újra fölveszi azokat a rabláncokat. (...) Természetesen Anglia nem
   sokáig fog egyedül állni világrázó reformjával s valószínűleg a
   gőzerővel haladó Magyarország lesz leghamarabb követője.
    Talán még tíz esztendő sem telik el s az új országház pompás
   termében a viharos derültséget csengő kacagás váltja fel. Szegény
   elnök! Hány csöngetyűt fog majd elkoptatni, csendre intvén a t.
   Házat, s hányszor fog majd elhangzani az intő szózat:
    - Kérem a tisztelt képviselő  hölgyeket, ne méltóztassanak
   diskurálni a szónok beszéde alatt!" [74]

  A századforduló táján jelentősen gyarapodott azon magyar könyvek száma
is, melyek a nők választójogáról szóltak. Ez a nemzetközi és hazai porondon
is egyre erősödő női mozgalom egyenes következményeként fogható fel. Egyesek
támogatólag írtak e kérdés kapcsán. Gyakran idézték ifjabb Dumas gondolatait
a  témával  kapcsolatosan. A francia író a női szavazati jog egyik
legharcosabb  támogatója  volt,  aki  szépírói fegyvereivel, retorikai
eszközökkel, gúnnyal és iróniával terjesztette érveit. Az "Élet" című
kétheti lap 1892-ben közölte például az író egy kis "öninterjúját", melyben
párbeszédes formában fejtette ki nézeteit. Sorra vette és sorra cáfolta a
női szavazati jog elleni érveket.

  1. Szerinte nem indok az, hogy a nők "nem értenek a politikához és az
    uralkodáshoz", hiszen ezt a férfiaknak is tanulniuk kell.

  2. Az sem érv, hogy a nők nem katonáskodnak, hiszen - Dumas szerint -
    "... a púposak, a csámpás lábuak, a rövidlátók, meg annyi más
    nyomorék és beteg" [75] szintén nem teljesítenek soha katonai
    szolgálatot, mégis szavazhatnak.

  3. Az író cáfolta azt is, hogy a nők nem bírnak felelősséggel a világ
    dolgai  iránt,  hiszen szerinte az asszonyokat (hajadonokat és
    özvegyeket különösen) rengeteg felelősség terheli, például az üzleti
    ügyek kapcsán.

  4. A nő állítólagos gyengesége sem meggyőző indok a szavazati jog
    ellenzői szájából, hiszen eszerint a női bűnelkövetőket is fel
    kellene menteni, Dumas szerint azonban őket elítélik, és senki nem
    mondja nekik azt, hogy "szegény kicsikém". "Meg nem foghatom, miért
    legyen a nő gyengébb izomereje gát abban, hogy ő szavazhasson" [76] -
    írta Dumas.

  5. Az író legostobább érvnek tartotta azt, hogy a szavazó nő elveszíti
    báját. Szerinte a nők "bájjal fognak szavazni". [77] Felidézte a
    híres francia írónő, Mme de Sévigné legendás alakját, és nem kevés
    gúnnyal írta, hogy vajon mi baj származna abból, ha az ilyen híres
    asszonyok is szavaznának, nem csupán a kertészük.

  Baboss László 1902-ben írt művében szintén Dumast idézte, aki a "Nők, kik
szavaznak s a nők kik ölnek" című írásában felhívást intézett a nőkhöz.

    "... a férfi saját előnyére alkotja törvényeit: csoportosuljunk,
   hogy  követelhessük  magunknak  a szabadságot, és lehetőséget
   függetlenül és dolgozva élnünk, hogy szabadon választhassuk azt a
   pályát, melyhez megvannak szükséges kellékeink. A társulást, és nem
   az alárendeltséget a házasságban. A nők alkalmazását tanácsosi,
   polgári, bírói, esküdti minőségben. A választási és választhatósági
   jogot a községben és az államban." [78]

  Sokan voltak azonban más véleményen, akik a századelőn harcosan érveltek
a női szavazati jog ellen. Cathrein, a fentebb már említett francia
katolikus  szerző, akinek gondolatai szélesebb körben ismertek voltak
hazánkban, 1904-ben kiadott művében az angol, amerikai, francia törekvések
bemutatása mellett kitért a szászországi és porosz tartományok helyzetére
is. Ugyan megemlítette, hogy azokon a területeken a birtokkal rendelkező nők
a községi választásokon politikai jogokkal is bírnak, de szerinte a német
nők azért nem vágynak többre, mert a választójogi mozgalmak "teljes
eredménytelenségéről  meg  vannak győződve." [79] Cathrein - vallásos
meggyőződéséhez híven - könyvében azzal érvelt, hogy a teremtő rendeltetése
szerint a nő helye a családban van, és veszélybe kerül a gyerekgondozás, ha
a nők politizálni kezdenek. Szerinte a feleség és az állampolgárné között
szerepkonfliktus keletkezne. Megállapította továbbá, hogy a törvényhozóknak
"kardforgatáshoz" is kell érteniük, és mivel a nő erre nincs hivatva, a
politikai kormányzásra sincs. [80]

  1906-ban Prohászka Ottokár a VI. katolikus naggyűlésen tartott beszédet,
melyet nyomtatásban is megjelentettek. [81] Ebben a nők emancipációs
küzdelmét "uri divat"-nak nevezte, és úgy vélte, a női emancipáció olyan
erkölcsi romláshoz vezet, amely

    "a prostitúció mocsarát, az erkölcsi szabadosságot, a házasság
   és a család megrendülését hozza." [82]

Prohászka megnevezte azokat tudományokat és szellemi irányzatokat is, melyek
szerinte  bátorították  a  nőket  küzdelmük  során:  az irodalom, az
orvostudomány,  a pedagógia (koedukáció és szexuális felvilágosítás!),
valamint a pozitivizmus és a szociáldemokrácia tehetőek felelőssé szerinte.
Felszólította a fiatal férfiakat, hogy a nőkérdés ügyében ne hallgassanak a
filozófusokra és egyetemi tanárokra sem, ha "azok bolondok". [83]

  1907-ben a "László király" név mögé húzódó szabadkőműves szerző kiállt a
nők választójogáért. Felidézte azt a két legfontosabb ellenvetést, melyeket
szerinte le kell győzni. Nem tartotta elég indoknak a nők kizárásához a
sokat hangoztatott két érvet, melyek az alábbiak voltak:

    "... a hatalom birtokosait még nagyobb ellenállásra tüzelnők és
   az esetleg veszélyeztethetné a jámbor óhajtást már mindenestre
   meghaladott reményünket, hogy az általános választójogot legalább
   mi,  férfiak  kapjuk meg." és "... a nők ma még erősen a
   klerikalizmus befolyása alatt állanak, aminélfogva kétségtelen,
   hogy ha az általános választójogot megkapnák, általa csak a
   klerikális tábor erősbödne." [84]

Sőt, a szerző amellett is síkraszállt, hogy a nőket is fel kell venni a
szabadkőműves páholyokba. Jánossy Gábor is hasonlóan vélekedett, ő is azt
írta, hogy

    "... ha jó a nő feleségnek, hitvesnek, dajkának, cselédnek,
   ipari, gyári munkásnak, kereskedőnek, alárendelt állásokat betöltő
   hivatalnoknak, ugy alkalmas ... a politikai élet küzdelmeiben való
   szereplésre, részvételre is." [85]

  A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1903-ban elfogadott programjában
nemi különbség nélkül követelte az általános, titkos és egyenlő szavazati
jogot és a nők teljes egyenjogúsítását. [86] A szociáldemokraták 1906-tól
kiadott lapjában, a "Szocializmus" című újságban a szerkesztők - Garami Ernő
és Kunfi Zsigmond - nagy teret szenteltek a válsztójog és ezen belül a női
választójog kérdésének. Bár több cikkíró általában "munkásokról" beszélt e
téma kapcsán, és nem tudni, a nők politikai jogairól mit gondolt, egyes
szociáldemokraták véleményét megismerhetjük. E véleményekből kiderül, hogy a
párt lapjában senki nem írt a női politikai jogok megadása ellen, bár az
egyes  gondolatok  eltérőek  voltak.  Bolgár Elek - Kriszhaber Adolf
választójogról könyvét bemutatva - 1907-ben azt írta, hogy a női választójog
megadása radikális követelés. [87] Bizonyos "S. J." az angol választójogi
vitákról szólva megjegyezte, hogy a liberális demokratákkal szemben a
szigetországban a szüfrazsetteken kívül leginkább a szocialisták harcolnak a
nők  választójogáért.  [88]  Selymes  Károly politika- és jogelméleti
tanulmányában gazdasági és munkásmozgalmi okok miatt szükségesnek vélte a
női szavazati jog megadását. Szerinte az állami szempont a közjogok terén
szükségképpen konzervatív, a munkásságnak viszont érdeke saját céljai
érdekében a nők szavazati joghoz juttatása. [89]

  A  munkásmozgalom  egyes  tagjainak  törekvései  mellett  a Magyar
Nőegyesületek Szövetségének tevékenységét is ki kell emelni. Ez a szervezet
1909-ben vette fel követelései közé a női választójog megadását. 1910-ben
Dirner Gusztáv, a téma egyik lelkes szószólója a Feministák Egyesületének
közgyűlésén kifejtette, hogy nagyon nehéz lesz a férfiak meggyőzése.
Érthetetlennek tartotta, hogy a demokráciát hirdető, általános és egyenlő
szavazati jogot követelők a nőkre nem gondolnak. [90] Az effajta vélekedések
azonban még századunk 10-es éveiben is kisebbségben voltak. A különböző
politikai erők, pártok ilyen vagy olyan okból általában nem kívánták a
választójog  nőkre  való  kiterjesztését.  Ennek egyik oka nyilván a
hagyományokban keresendő, a sok évszázad alatt kialakult nőkép folyománya. A
keresztény gondolkodók erkölcsi romlástól, a család széthullásától féltek; a
munkásmozgalom  több  szószólója jobboldali befolyástól a szavazó nők
esetében; a liberális demokraták pedig feladataik között elsődlegesnek
látták a férfiak választójogának általánossá tételét. A magyar nőmozgalom
külföldi szervezetekkel érintkező szűk körei álltak ki leginkább a női
választójog mellett. Ők azonban vélhetőleg nem voltak túlságosan sokan,
legalábbis ezt mutatja például az a tény, hogy az 1913-ban Budapesten
megrendezett  nemzetközi női választójogi kongresszuson magyar részről
meglehetősen gyér érdeklődés mutatkozott. Bár érdeklődőként még Jankovich
Béla kultuszminiszter is megjelent a Teleki Sándorné és Glüklich Vilma
szervezésében megrendezett tanácskozáson [91], az egyik résztvevő, Szigethy
Karolina  beszámolója szerint a külföldiek (finnek, dánok, hollandok,
amerikaiak, angolok, norvégek, franciák, stb.) sokkal inkább érdeklődtek a
szekcióülések és általában az egész rendezvény iránt. [92] A források
vizsgálata alapján tehát elmondható, hogy bár a századelőre kétségkívül
jelen volt a magyar közéletben több olyan csoportosulás, amelyek a női
választójogért is harcoltak, ez nem volt igazán tömegigény, és nem tartozott
hozzá olyan szorosan a magyar társadalom, a közvélemény gondolatvilágához,
mint Angliában vagy Amerikában.

  1918-ban az I. néptörvény kimondta, hogy a nők akkor választhatnak, ha
valamely hazai élő nyelven írni és olvasni tudnak, ha 24. életévüket
betöltötték, és legalább 6 éve magyar állampolgárok (1. paragrafus). A
választói  jog  automatikusan  a  választhatóságot  is jelentette (2.
paragrafus).  A  magyar  nők  teljes választójogának első megadása a
Tanácsköztársaság idejére esett: 1919. április 2.-től minden 18. életévét
betöltött férfi és nő szavazati joggal bírt. 1919 után azonban eme jogaikat
újra korlátozták, és az 1925:XXVI. [93] illetve az 1938:XIX. törvény szigorú
megszorításokkal élt a női (és férfi) választójog tekintetében. (Kovács
Judit kutatásai szerint azonban még a választásra jogosult nők közül is csak
kevesen  éltek  e jogukkal a 20-as, 30-as években, [94] amely tény
alátámasztja a századelőre vonatkozó fentebbi megállapításainkat a kérdéssel
kapcsolatos viszonylagos érdektelenség vonatkozásában.)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.