Dimenzió #21

Magyar nők a dualizmus korában

(történelem)

                 Jegyzetek

 [1] Becoming visible - Women in European History (Ed.: Renate Bridenthal,
   Claudia Koonz; Houghton Mifflin Company, Boston, 1977.) 2. o.

 [2] Claude Fohlen: A nő a társadalomban (In: Világtörténet, 1982/1.)
   85. o. (továbbiakban: Fohlen)
   Egy napjainkban kiadott, spanyol történészcsoport által összeállított
   szöveggyűjtemény bevezető fejezetében ugyanez olvasható: A. M. Aguado-
   R. M. Capel - M. Nash - M. Ortega és mások: Textos para la historia de
   las mujeres en Espa¤a (Cátedra, Madrid, 1994.) 20. o.

 [3] Joan W. Scott: El Género: una categoria útil para el análisis
   histórico (In: Mary Nash - James S. Amelang: Historia y Género: Las
   mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea, Valencia, Ed. Alfons el
   Magnánim, 1990.)

 [4] Feminism and methodology - Social science Issues, (ed. Sandra Harding,
   Indiana Univ. Press - Open Univ. Press, Bloomington and Indianapolis -
   Milton Keynes, 1987.) 1-15. o.

 [5] Pl.: Wurmbrand Franciska emlékei, kottái, levelei az 1830-as évekből;
   Magyar Országos Levéltár (továbbiakban: MOLT), Lunkányi hagyaték, P.
   624. szekció, Széchenyi család iratai, 3;10 - 13.;
   Nagy  Ivánné  naplója  1883-1895;  Országos  Széchenyi  Könyvtár
   (Továbbiakban OSZK) kézirattára, Oct. hung. 1164.

 [6] Pl.: Diary of Anne Green Winslow - A Boston school girl of 1771. (Ed.
   Alice Morse Earle, Detroit, Singing Tree Press, 1970); vagy Sam Curd's
   Diary: the Diary of a True Woman. (Ed: Susan S. Arpad, Athens, Ohio,
   Ohio Univ. Press, 1984.)

 [7] Bőségesen írt ezekről pl.: B„der Andor: A nő biológiai szerepe a
   társadalomban I-II. (Medicina, Bp., 1964. ill. 1968.) című művében.
   Heinz Schott: A medicina krónikája (Officina Nova, Bp., 1993.) c.
   kötete is tartalmaz erre a témára vonatkozó részleteket.

 [8] Pl.: Uzanne Octave: La femme … Paris. Nos contemporaines. Notes
   successives sur les Parisiennes... (Quantin, Paris, 1884.) stb.

 [9] Pl.: Histoire mondial de la femme I-IV., ( Dir. Pierre Grimal,
   Strasbourg, 1966.) (L.: a 11. jegyzetszám alatt és a bibliográfiában.)

[10] Fohlen i. m. 88-89. o.

[11] A  kutatók  választott  témájuk  levéltári, könyvtári  forrásait
   széleskörűen  feldolgozták, felhasználva a sajtó, a művészet és
   irodalom nőábrázolásait.
   Többek között megemlíthetőek az alábbi kötetek:
   Historia de las mujeres en Occidente I-V. (ed. George Duby - Michelle
   Perrot, Taurus, Madrid, 1993.) (Eredeti címe: Storia delle donne,
   Laterza & Figli, Roma-Bari, 1990-92.)
   Bonnie S. Anderson - Judith P. Zinsser: A History of Their Own - Women
   in Europe from Prehistory to the Present, Harper & Row, Publishers,
   New York, 1988.)

[12] A fentebb már említett műveken kívül társadalomtörténeti, művészeti,
   sajtó- és pedagógiatörténeti műveket, forráselemzéseket is használtam,
   melyek az értekezés végén kerültek feltüntetésre. A naplók, memoárok
   közül kiemelhetőek pl.: Sarah Bernhardt, Bella Otero önéletírása,
   Caroline B. és Sheila Hardy naplója, stb.)

[13] Például: Le grief des femmes - anthologie de textes féministes I-II.
   Maité Albistur - Daniel Armogathe (Ed.: Hier & Demain, Paris, 1978.)
   vagy
   Ware, Susan: Modern American Women - A documentary history (The Dorsey
   Press, Chicago, Illinois, 1989.)

[14] MOLT - Batthyány család P1320 - 9, cc. Julia (Montenuovóné) hagyatéka
   1876.

[15] In: Le grief des femmes - anthologie des feministes I. (Ed. Hier &
   Demain, Paris, 1978.)
   Bemutatja: Sághy Marianne: A nők városa (In: Café Babel, 1994. tavasz)
   109-118. o.

[16] Ő 1776-ban az Egyesült Államokban a kontinentális kongresszus idején
   azt írta ülésező férjének, hogy ne feledkezzenek el a nő jogi
   helyzetének rendezéséről sem.
   L.: Nagyné Szegvári Katalin: Út a nők egyenjogúságához (MNOT, Kossuth,
   Bp., 1981.) 8. o. és The feminist papers - From Adams to de Beauvoir
   (Szerk.: Alice S. Rossi, New York, 1988.)

[17] Idézi:  Richard J. Evans: The feminists - Women's emancipation
   movements in Europe, America and Australasia 1840-1920 (Croom Helm,
   London, Barnes & Noble Books, New York, 1977.) 14. o.

[18] Historia de las mujeres... i. m. 71. o.

[19] Historia de las mujeres... i. m. 72. o.

[20] Suzanne Grinberg: Historique du Mouvement Suffragiste depuis 1848
   (Henry Goulet, Paris, 1926.)

[21] Historia de las mujeres... i. m. 72-73. o.

[22] Zsigmond  László:  August  Comte  -  A  XIX. század  politikai
   gondolkodásának történetéből (Akadémiai K., Bp., 1984.) 365. o.

[23] Uott.: 367. o.

[24] Szántó Konrád: A katolikus egyház története III. - Az egyháztörténet
   forrásai (Ecclesia, Bp., 1987.) 903. o.

[25] Ez jól látszik például Cathrein Győző művében (A női kérdés, Bp.,
   1904.) 41-55. o.

[26] Evelyne Sullerot: A női munka története és szociológiája (Gondolat,
   Bp., 1971.) 95. o.

[27] Uott. 93-94. o.

[28] John  Stuart  Mill:  A  nő alárendeltsége  (Szatmár, 1876.) (A
   továbbiakban: Mill)

[29] Fem. Papers i. m. 184. o.

[30] Historia de las mujeres... i. m. 78.o.

[31] Mill i. m. 29. és 36. o.

[32] Uott. 48. o.

[33] Uott. 143-147. o.

[34] Fem. Papers i. m. 183. o.

[35] Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből (Kossuth, Bp., 1962.)

[36] Ratzky Rita: Marx Magyarországon - Az 1945 előtti száz esztendő
   fordításai  (In:  Az Élet és Tudomány Kalendáriuma, Hírlapkiadó
   Vállalat, Nyíregyháza, 1983.)

[37] Eleanor Marx-Aveling - Edward Aveling: A nőkérdés - The woman question
   (MNOT, Kossuth, 1987.) 73. o.

[38] Cathrein i. m. 16. o.

[39] Charlotte Perkins Gilman: A nő gazdasági helyzete - tanulmány a férfi
   és nő közötti gazdasági viszonyról, mint a társadalmi evolúció
   tényezőjéről (Politzer-féle Kiadóváll., Bp., 1906.)

[40] Ignotus: Emma asszony levelei (Magvető, Bp., 1985.) 277. o.

[41] Bonnie S. Anderson - Judith P. Zinsser: A history of their own ... i.
   m. 139. o.

[42] Pedro Gomez Aparicio: Historia del periodismo espa¤ol (Ed. Nacional,
   Madrid, 1967.)

[43] Inmaculada Jiménez Morell: La prensa femenina en Espa¤a (desde sus
   orígenes a 1868) (Ed. de la Torre, Madrid, 1992.)

[44] Evelyne Sullerot: A női munka története és szociológiája (Gondolat,
   Bp., 1971.) 121. o.

[45] A magyar sajtó története II/1. 1848-1867 (Szerk.: Kosáry Domokos,
   Németh G. Béla; Akadémiai, Bp., 1985.) 245. o.

[46] René de Livois: Histoire de la presse fran‡aise II. de 1881 … nos
   jours (Ed. Spes, Lausanne, 1965.)

[47] Például "Chronique féministe" (In: Le Monde Moderne, 1895. jul-dec.)
   793. o.

[48] Például: "Mémoires de Madame de Rémusat 1802-1808" (In: Revue des
   deux Mondes, 1880. III/37.) 584-609. o.

[49] A History of American Magazines III-IV. 1885-1905. (Harvard University
   Press, Cambridge, Massachusetts, 1957.) A női lapok történetével
   foglalkozik a kötetek "Women and their magazines" és a "Women's
   activities" című két fejezete.

[50] Így volt ez például 1907-ben is, amikor Kmety Károly parlamenti
   felszólalását  követően  soha nem látott cikközön jelent meg a
   legkülönfélébb lapok hasábjain. A Feministák Egyesülete rendszeresen
   gyűjtötte a nőkkel kapcsolatos újságcikkeket, és így jött létre az a
   jelentős terjedelmű gyűjtemény, mely a Magyar Országos Levéltárban
   található, a P999 jelzet alatt, a 40-41. sz. tételhez sorolva.

[51] A magyar sajtó története II/1. 1848-1867. i. m. 406. o.

[52] Uott. 415. o.

[53] Például: Vámbéri Ármin: "A hárem és annak lakóiról" (In: Nővilág,
   1861. aug. 15. V/16. 252-254. o. és szept. 1. V/17. 268-270. o.)
   Prévost-Paradol: "A nők befolyása a társadalmakra, s különösen a
   franczia társadalomra" (In: Nővilág, 1862. jún. 30. VI/21.)

[54] Uj Regélő, 1870. I. évf. Heckenast, Pest.

[55] A magyar sajtó története II/1. 1848-1867. i. m. 246. o.

[56] Többek  között  Buzinkay  Géza foglalkozott a lap  történetének
   feltárásával. Eredményeit az alábbi tanulmányban foglalta össze: A
   Vasárnapi Újság a dualizmus kor első felében 1867-1890 (In: Magyar
   Könyvszemle, 1979. 1. sz.)

[57] A magyar sajtó története II/2. 1867-1892. i. m. 511. o.

[58] A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása X. rész -
   végeredmények összefoglalása (Magyar Statisztikai Közlemények 27.
   kötet; Athenaeum, Bp., 1909.) 1. o. (Továbbiakban: NSZ 1900.)

[59] NSZ 1900, 3. o.

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.