Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

          A CSILLAGÁSZAT ÉVSZÁMOKBAN (1976-ig)

(In: Kulin Gy. - Róka G.: A távcső világa, Gondolat, Bp., 1980, 607-613. o.)


i. e. 4713. jan. 1. E naptól számítjuk a Julius Caesar-i dátumot (közismert
          elnevezése Julianus vagy Julián).
i. e. 3761. okt. 7. A zsidó időszámítás kezdete, az úgynevezett "világ
          teremtése".
i. e. 3000 körül  Ebből az időszakból valók az első csillagászati feljegy-
          zések.
i. e. 2137. okt.22. A kínai Hi és Ho elmulasztják egy napfogyatkozás ész-
          lelését, ezért a császár kivégezteti őket.
i. e. 2000 körül  A babilóniaiak bevezetik a hónapot és a hét napból ál-
          ló hetet.
i. e. 1100     Csu Kong kínai csillagász megméri az egyenlítő és az
          ekliptika hajlásszögét. Eredménye 23º 54' 02".
i. e. 585. máj. 28. Teljes napfogyatkozás következik be, amelyet - a le-
          genda szerint - Thalész előre kiszámított.
i. e. 540 körül   Püthagorasz (580-500) az elsők között ismeri fel, hogy a
          Föld gömb alakú.
i. e. 450 körül   Anaxagorasz (500-428) kimondja, hogy  az  égitestek
          materiális testek. Először magyarázza meg helyesen a
          nap- és holdfogyatkozások okát.
i. e. 360 körül   Arisztotelész (384-322) Az égről című munkáját írja.
          A Földet gömb alakúnak tételezi fel. Szerinte az égites-
          tek különböző távolságokban vannak a Földtől; leg-
          közelebb a Hold, ezt a Merkur, a Vénusz, a Nap, majd
          a csillagok követik.
i. e. 355 körül   A kínaiak elkészítik az első csillagkatalógust.
i. e. 300 körül   Eukleidész Jelenségek című könyvében azt írja, hogy a
          csillagok egy szilárd gömbre vannak felerősítve.
i. e. 280 körül   Arisztillosz és Timokharisz elkészítik az első csillag-
          katalógust Európában.
i. e. 270 körül   Arisztarkhosz (kb. 310 - kb. 250), minden idők egyik
          legnagyobb csillagásza megírja A Nap és a Hold távol-
          sága és méreteik című, korszakalkotó művét. Elvileg
          helyes módon határozza meg a Nap és a Hold Földről
          mért távolságát, majd megállapítja, hogy a Nap na-
          gyobb, a Hold pedig kisebb, mint a Föld. Arra a követ-
          keztetésre jut, hogy a Földnek kell a Nap körül kerin-
          genie. Istentagadó nézetei miatt el kellett hagynia
          Athént.
i. e. 230 körül   Eratoszthenész (276-194) megméri a Föld  kerületét.
          Eredménye  252 ezer görög stádium (sztadion), azaz
          mai egységekben mérve körülbelül 39700 kilométer.
i. e. 220 körül   Arkhimédész (kb. 287-212) megírja az Égi szférákról című
          munkáját.
i. e. 127      Hipparkhosz (kb. 180-125) csillagkatalógust készít.
i. e. 120      Hipparkhosz felfedezi a precesszió jelenségét.
i. e. 46      Szoszigenész javaslatára Julius Caesar bevezeti a Juli-
          án naptárt. Elrendeli, hogy minden negyedik év szökő-
          év legyen.
i. sz. 85      Kínában naptárreformot vezetnek be, amely szerint egy
          szinodikus hónap 29 499/940 napból áll.
120 körül      A kínai Csang-Heng kimondja, hogy a Világmindenség
          térben és időben is végtelen.
150 körül      Ptolemaiosz (kb. 87-165) megírja híres könyvét a csil-
          lagászatról, amely latin fordításban Almagest néven
          vált  ismertté.  Kopernikusz könyvének megjelenéséig
          ezt a könyvet tekintették a csillagászat enciklopédiájá-
          nak. Ebben a munkában fejti ki Ptolemaiosz később ál-
          talánosan elfogadottá vált geocentrikus világrendszerét.
325         A niceai zsinaton az Egyház elfogadja a Julián-naptárt.
          Ekkor definiálják pontosan a húsvét időpontjának ki-
          számítási szabályát.
827         Al-Mamun kalifa (783-833) csillagászati módszerekkel
          megméri a földfelszín 1º-ának a délkörön megfelelő
          távolságot. Eredménye mai egységekben 1º = 111,8 km.
1031 körül     Al-Birúni (973-1048) arab csillagász hatalmas csilla-
          gászati művében 1029 csillag pontos koordinátáit és
          fényességét,  továbbá  az  ekliptika  hajlásszögét
          (23º 34' 0") adja meg.
1054. júl. 24.   A kínaiak "vendégcsillagot" (szupernóvát) figyelnek meg
          a Taurus csillagképben.
1252        X. Alfonz (1221-1284) kasztíliai király elkészíti híres
          bolygótáblázatait.
1271        Elkészülnek at-Tuszi (1201-1274) ilkán-táblázatai  a
          maragai obszervatóriumban.
1425 körül     Megépítették Szamarkandban Ulugh Bek (1394-1449) irányí-
          tásával a kor legnagyobb csillagvizsgálóját. Itt készült
          el a híres csillagkatalógus.
1471        Regiomontanus  (1436-1476)  megalapítja  a nürnbergi
          csillagvizsgálót, majd 1474-ben kiadja híres Ephemeri-
          deseit.
1543        Megjelenik Kopernikusz korszakalkotó műve Az égi szférák
          körforgásáról címmel.
1572. nov. 11.   Tycho Brahe szupernóvát figyel meg.
1576        Tycho  Brahe  megkezdi  híres  csillagvizsgálójának
          építését.
1582        XIII. Gergely pápa naptárreformot vezet be Lilius és
          Clavius javaslatára. Kimondja, hogy minden negyedik
          év szökőév, a százra végződők közül pedig csak a
          négyszázzal oszthatók a szökőévek.
1584        Megjelenik Giordano Bruno (1548-1600) munkája A világ-
          mindenség és a világ végtelenségéről címmel.
1596        Megjelenik Kepler Mysterium Cosmographicum című műve.
1609        Megjelenik Kepler  Új csillagászat  című  munkája,
          amelyben közli az első két bolygómozgási törvényt.
1610        G. Galilei (1564-1642) először alkalmaz távcsövet a
          csillagászatban. Ezzel megnyílik a csillagászat távcsö-
          ves korszaka: felfedezi a Hold krátereit, a Jupiter
          holdjait és a Szaturnusz gyűrűjét.
1611        J. Fabricius (1587-1615)  felfedezi  a napfoltokat.
          Scheiner megkezdi a napfoltok rendszeres megfigyelését.
1619        Megjelenik Kepler A világ harmóniájáról című műve.
1623        Kiadják Galilei Il Saggiatore című művét.
1632        Megjelenik Galilei Dialógusok című könyve a kopernikuszi
          világképről.
1672        Cassegrain (1625-1712) francia optikus új távcsőtípus
          bevezetését javasolja.
1675        Megalapítják a greenwichi csillagvizsgálót.  Cassini
          felfedezi  a  róla  elnevezett  rést  a Szaturnusz
          gyűrűjében.
1676        Römer (1644-1710) dán csillagász megállapítja, hogy a
          fény sebessége véges érték.
1687        Londonban megjelenik Newton (1643-1727) alapvető munkája
          A természetfilozófia matematikai alapelvei, amelyben
          közli az általános tömegvonzás törvényét is.
1718        Halley (1656-1742) felfedezi a csillagok sajátmozgását.
1728        Bradley (1693-1762) a csillagok parallaxisa után kutatva
          felfedezi az aberráció jelenségét.
1749        D'Alembert (1717-1783) kidolgozza a precesszió és a
          nutáció elméletét.
1755        Megjelenik Kant (1724-1804) munkája Az égbolt általános
          története és elmélete, amelyben többek között közli az
          első bolygókozmogóniai elméletet.
1761. máj. 26.   Lomonoszov (1711-1765) megfigyeli a Vénusz átvonulását a
          Nap előtt. Felfedezi a Vénusz légkörét.
1766        Titius (1729-1796) empirikus szabályt állít fel a boly-
          gók Naptól mért távoiságaira.
1769. jún. 3.    Hell Miksa (1720-1792) és Sajnovics János (1733-1785) a
          lappföldi Vardö szigetén, Cook (1728-1779) kapitány
          Tahitiról figyeli a Vénusz átvonulását. Méréseik ered-
          ménye a Nap parallaxisára 8", 7, vagyis a valósághoz
          (8",798) igen közeli érték.
1781        Messier (1730-1817) kiadja a csillaghalmazok és ködök
          katalógusát.
1781. márc. 13.   W. Herschel (1738-1822) felfedezi az Uránusz bolygót.
1789        W. Herschel befejezi 122 centiméteres távcsövének épí-
          tését.
1796        Megjelenik Laplace (1749-1827) munkája, amelyben közli
          híres bolygókozmogóniai elméletét.
1801. jan. 1.    Piazzi (1746-1826) felfedezi az első kisbolygót, a
          Cerest.
1809        Megjelenik Gauss (1777-1855)  munkája  Az égitestek
          mozgásának elmélete.
1814        J. Fraunhofer (1787-1826) megfigyeli a Nap elnyelési
          színképvonalait - a Fraunhofer-vonalakat.
1826        Megjelenik Olbers (1758-1840) munkája, amelyben közli az
          azóta Olbers-paradoxonként emlegetett jelenséget, az
          első  kozmológiai  jelentőségű  megfigyelést.  Biela
          (1782-1856) megfigyeli egy üstökös szétesését.
1837        V. Sztruve (1793-1864) elsőként meghatározza egy csil-
          lag, az ŕ Lyrae (Vega) parallaxisát.
1838        Bessel (1784-1846) meghatározza a 61 Cygni parallaxisát.
1844        Schwabe (1789-1875) felfedezi a napfoltciklusokat.
1845        Adams (1819-1892) az Uránusz pályaháborgásaiból kiszám-
          ítja a Neptunusz helyét az égen.
1846. szept. 23.  Galle (1812-1910) Le verrier (1811-1877) számításai
          alapján megtalálja a Neptunuszt.
1852        Megjelenik Wolf (1816-1893) korszakalkotó munkája a nap-
          folttevékenység 11 éves periódusáról és a földmágnesség
          változásairól.
1863        Secchi (1818-1878) elsőként osztályozza a csillagokat
          színképük szerint.
1875        Megjelenik Argelander (1799-1893) csillagkatalógusa, a
          Bonner Durchmusterung.
1876        Hall (1859-1930)  meghatározza a Szaturnusz tengely
          körüli forgásának periódusát.
1877        Schiaparelli (1835-1910) "felfedezi" a Mars csatornáit.
1879        G. Darwin (1845-1912) ismerteti a Föld-Hold rendszerre
          kidolgozott új elméletét.
1887        Megjelenik Oppolzer (1841-1886) híres munkája a nap- és
          holdfogyatkozásokról.
1895        Megjelenik Belopolszkij (1854-1934) munkája a Szaturnusz
          gyűrűjének szerkezetéről.
1900        Chamberlin (1843-1928) és Moulton (1872-1952) kidolgoz-
          zák bolygókozmogóniai elméletüket.
1903        Ciolkovszkij (1857-1935) kidolgozza a rakétahajtóművek
          elméletét.
1904.        Kapteyn (1851-1922) csillagáramokról  szóló  munkája
          jelenik meg.
1912        Henrietta Leawitt (1868-1921) amerikai  csillagásznő
          felfedezi a cefeidák periódus-fényesség relációját. Ez-
          zel egy új távolságmérési eljárás bevezetését tette
          lehetővé. A Wilson-hegyi csillagvizsgálóban felállítják
          az első toronyteleszkópot.
1913        Megjelenik  Russell  (1877-1957)  munkája,  amelyben
          Hertzsprung (1873-1960) vizsgálataira támaszkodva közli,
          hogy a csillagok abszolút fényessége és színképe között
          összefüggés  van.  Később  ezt  az  összefüggést
          Hertzsprung-Russell-diagramnak nevezik.
1916        Megjelennek Eddington (1882-1944) első munkái a csilla-
          gok belső szerkezetéről. Elkészül Einstein (1879-1955)
          általános relativitáselmélete.
1919        Jeans (1877-1946) kidolgozza bolygókozmogóniai elméle-
          tét, amely szerint a bolygók egy, a Naphoz közel elhala-
          dó csillag hatására keletkeztek a Nap anyagából.
1920        Saha (1893-1956) kidolgozza a csillagspektrumok elméle-
          tét.
1922        Feszenkov (1889-1972) kidolgozza kozmogóniai elméletét.
          Rómában összeül a Nemzetközi Csillagászati Unio (IAU)
          első kongresszusa.
1924        Hubble (1889-1953) megméri az Andromeda-köd távolságát,
          és ezzel kezdetét veszi az extragalaktikus csillagászat.
1927        Megjelenik Oort (1900-  ) korszakalkotó munkája a
          Tejútrendszer rotációjáról.
1929        Hubble a Wilson-hegyi csillagvizsgálóban felfedezi a
          vöröseltolódás jelenségét.
1930        Lowell (1855-1916) számításai alapján Thombaugh felfede-
          zi a Naprendszer kilencedik bolygóját, a Plutót.
1931        Jansky (1905-1950) felfedezi a kozmikus rádiósugárzást,
          és ezzel lerakja a rádiócsillagászat alapjait.
1937        Megjelenik Bethe (1905-  ) munkája a csillagok belse-
          jében lezajló atommag-reakciókról.
1942        Edlén megállapítja, hogy a napkorona hőmérséklete igen
          magas.
1944        Megjelenik Smidt (1891-1965) szovjet akadémikus bolygó-
          kozmogóniai elmélete.
1945        Van de Hulst (1918-  ) elméleti úton kimutatja a neut-
          rális hidrogén 21 centiméteres rádiósugárzásának léte-
          zését.
1946        Bay Zoltán (1900-  ) és munkatársai az elsők között
          kapnak rádióvisszhangot a Holdról.
1947        Ambarcumjan (1908- ) felfedezi a csillagasszociációkat.
1949        A Palomar-hegyi Obszervatóriumban üzembe helyezik az 5
          méteres teleszkópot.
1952        Baade (1893-1960) felfedezi a csillagpopulációkat.
1957. jan. 1.    Kezdődik az első Nemzetközi Geofizikai év.
1957. okt. 4.    A Szovjetunióban felbocsátják a Föld első mesterséges
          holdját.
1958        Van Allen (1914- ) felfedezi a Föld sugárzási övezeteit.
1959        A Luna-2 kozmikus rakéta becsapódik a Holdba.  A Luna-3
          lefényképezi a Hold "túlsó oldalát".
1961        Gagarin űrhajóssal a fedélzetén először jut ki a világ-
          űrbe embert szállító űrhajó.
1963        Felfedezik a kvazárokat.
1964        A Mariner-4 űrszonda felvételeket készít a Marsról, és
          ezeket a Föld felé továbbítja.
1965        A Venyera-2 és -3 behatol a Vénusz légkörébe, és meglepő
          információkat továbbít a Vénusz fizikai állapotáról.
1967        Felfedezik a pulzárokat.
1969        Először teszi ember a lábát a Holdra, Armstrong és
          Aldrin amerikai űrhajósok személyében.
1970        A  Venyera-7 űrszonda simán  leereszkedik a Vénusz
          felszínére.
1971        A Mariner-9 űrszonda Mars körüli pályára  tér, és
          feltérképezi a Marsot.
1974        Odaítélik az első olyan fizikai Nobel-díjat, melyet
          asztrofizikusok kapnak: Ryle és Hewish a pulzárok és
          kvazárok kutatásáért. A Pioneer-10 bolygóközi állomás
          elhalad a Jupiter mellett, és közelfelvételeket továbbít
          róla a Földre. A Marsz-6 űrszonda leereszkedik a Mars
          felszínére.
1975        A  Venyera-9  és -10 űrszondák  fényképfelvételeket
          készítenek a Vénusz felszínén, és azokat a Földre
          sugározzák.
1976        A Viking-1 és -2 űrszondák laboratóriumi vizsgálatokat
          végeznek a Mars felszínén, de a marsbéli élet kérdését
          véglegesen nem döntik el.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.