Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

              A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AEKI  - Atomenergia Kutató Intézet
B-ISDN - Broadband - Integrated Services Digital Network, a szélessávú
     (azaz nagysebességű) integrált szolgáltatású digitális hálózat
BME   - Budapesti Műszaki Egyetem
BSS   - Broadcasting Satellite Service, műholdas műsorszóró szolgálat
CEI   - Central European Initiative, Középeurópai Kezdeményezés
CESAR  - Central European Satellite for Advanced Research
CORINE - Coordinated Information on the Environment, Koordinált Környezeti
     Információs (európai) program
CsKI  - Csillagászati Kutató Intézet
DCS   - Digital Cellular System,digitális celluláris (távközlési) rendszer
DOTE  - Debreceni Orvostudományi Egyetem
DTM   - Digital Terrain Modell, Digitális Terep Model
ELGI  - Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet
ELTE  - Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem
ESA   - European Space Agency, az Európai Űr-Ügynökség
EU   - European Union, az Európai Unió
FÖMI  - Földmérési és Távérzékelési Intézet
FSS   - Fixed Satellite Service, fix műholdas szolgálat
GEO   - Geosynchron Orbit, geoszinkron műholdpálya
GGKI  - Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet
GII   - Global  Information  Infrastructure,  globális  információs
     infrastruktúra
GIS   - Geographycal Information System, földrajzi információs rendszer
GSM   - Global System for Mobil Communication, globális mobil távközlési
     rendszer, ami valójában nem globális a szó valódi értelmében, s
     nem tévesztendő össze a műholdas globális mobil rendszerekkel
GT   - Geofizikai Tanszék
HSD   - High Speed Datanet, nagysebességű adathálózat
HT   - Híradástechnika Tanszék
ICAO  - International Civil Aviation Organisation, a Nemzetközi Polgári
     Repülő Szövetség
ICO   - Intermediate  Communication Orbit,  középmagasságú  távközlési
     műholdpálya (MEO)
ISDN  - Integrated Services Digital Network, integrált  szolgáltatású
     digitális hálózat
ISS   - International Space Station, a Nemzetközi Űrállomás
K+F   - kutatás és fejlesztés
KFKI  - Központi Fizikai Kutató Intézet
KGO   - Kozmikus Geodéziai Obszervatórium
LEO   - Low Earth Orbit, alacsony Föld körüli műholdpálya
MARS  - Monitoring Agriculture  by  Remote Sensing,  a  mezőgazdaság
     (műholdas) távérzékeléssel monitorozása (európai) programja
MEO   - Middlehigh Earth Orbit, középmagasságú Föld körüli műholdpálya
     (ICO)
MH   - Magyar Honvédség
MHT   - Mikrohullámú Híradástechnika Tanszék
MIR   - Middle Infra Red, közepes infravörös (frekvenciasáv)
MŰI   - Magyar Űrkutatási Iroda
MŰT   - Magyar Űrkutatási Tanács
MTA   - Magyar Tudományos Akadémia
NASA  - National Aeronautics and Space Administration, az USA Nemzeti
     Repülési és Űr-Hivatala
NATO  - North Atlantic Organisation, az Északatlanti Szervezet
NIR   - Near Infra Red, közeli infravörös (frekvenciasáv)
NSAU  - National Space Agency of Ukraine, Ukrajna Nemzeti Űr-Ügynöksége
OMFB  - Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
OSSKI  - Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
PC   - personal computer, azaz személyi számítógép
PKI   - Posta Kísérleti Intézet
PRODEX - PROgramme  de  Développement  d'EXpériences  Scientifiques, a
    - Tudományos Kísérletek Fejlesztési Programja
PSCS  - Personal Satellite Communication Service, azaz személyi műholdas
     távközlési szolgálat
RMKI  - Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet
RSA   - Russian Space Agency, az Orosz Űr-Ügynökség
SAR   - Syntetized Aperture Radar, azaz szintetizált apertúrájú radar
SDI   - Space Defence Initiative, az űrvédelmi kezdeményezés (a sajtóban
     az ún. "csillagháború")
SLAR  - Side Looking Aperture Radar, azaz oldalra tekintő radar
SOTE  - Semmelweiss Orvostudományi Egyetem
S-PCS  - Satellite - Personal Communication Service, a műholdas személyi
     távközlési szolgálat
SSO   - Sun Synchronous Orbit, napszinkron műholdpálya
SSTO  - Single Stage To Orbit, egy fokozattal Föld körüli pályára, azaz a
     következő űrrepülőgép-generáció,  amelyik egyetlen  fokozatból
     áll, repülőgépszerűen indul és száll le
STS   - Space Transportation System, az Űrszállító Rendszer, a NASA
     jelenlegi űrrepülőgépei és kiszolgáló rendszerük
SzAOTE - Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
ThIR  - Thermal Infra Red, hő-infravörös (frekvenciasáv)
ŰTT   - Űrkutatási Tudományos Tanács
VLBI  - Very  Long  Base  Interferometry,  a  nagyon  hosszú bázisú
     intreferometria
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.