Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

               Vargha Domokosné:

        A HAJDANI OSZTRÁK BIRODALOM OBSZERVATÓRIUMAI

   (Forrás: Élet és Tudomány, 1994. február 25., 8. szám, 242-244. o.)


  Az osztrák kormány által 1777-ben kibocsátott híres pedagógiai törvény, a
Ratio Educatonis, az egyetemi oktatás megregulázása közben az egyetemhez
tartozó csillagászati obszervatóriumok működését is szabályozta. Ennek
értelmében a bécsi császári egyetemi csillagvizsgáló mindenkori igazgatója
arra is kötelezve volt, hogy szemmel tartsa és a rendelkezésére álló minden
eszközzel támogassa az akkori Osztrák Birodalom területén lévő valamennyi
egyetemi csillagvizsgáló munkáját.

  A Bécsi Csillagvizsgáló élén az obszervatórium működésének kezdete óta,
1755-től 1792-ben bekövetkezett haláláig Hell Miksa (*) állott. A prágai és
a budai obszervatórium - amelyeknek Hell Miksa bécsi igazgató közeli
barátai, egykori rendtársai voltak a vezetői - ennek révén különlegesen
szoros kapcsolatban állt Béccsel. A bécsi császári egyetemi csillagvizsgáló
igazgatója így már jóval előbb, mielőtt azt törvény szabályozta volna,
kötelességének  tekintette,  hogy  a  birodalom terütetén létesülő új
csillagvizsgálókat  keletkezésük  pillanatától kezdve számon tartsa és
folyamatosan támogassa.

----------------------------------------------------------------------------
(*) HELL MIKSA: (1720-1792) Selmecen született csillagász, aki 1755 óta a
   bécsi egyetemi csillagvizsgáló igazgatója volt, s egyszersmind a
   mechanika tanára lett az egyetemen. 1769-ben Sajnovics Jánossal a
   norvégiai  Vardö  szigetére  utazott,  ahol a Vénusz átvonulását
   tanulmányozta. Ez alkalommal jöttek rá a lapp-magyar nyelvrokonságra.
----------------------------------------------------------------------------

  Mit jelentett mindez a gyakorlatban? A fennmaradt jezsuita levelezésből
tudjuk, milyen módon gondoskodott arról Hell Miksa, hogy az egri, a
gyulafehérvári és a budai obszervatórium az indulásához szükséges műszereket

     
''Az 1578-ban felé- pült prágai Clemen- tinum 1750 táján készült rajza: balra hátul a csillagásztoronyď0 és könyveket megkapja. Arról is szólnak levelek, miként lelt otthonra Bécsben az egri Madarassy János és a gyulafehérvári Mártonfi Antal, mielőtt csillagász állását elfoglalta volna. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a bécsi igazgató szakmai gondoskodása az osztrák birodalom más területén létesült intézményeket ne érintette volna. Joseph Stepling prágai igazgatót ugyancsak meleg barátság fűzte bécsi kollégájához, Hell Miksához. Prágában őrzött és nemrégiben nyomtatásban megjelent levelezésük is tanúskodik erről. ''Prágaď0 A Clementinum néven ismert prágai egyetemet 1578-ban a jezsuiták építették. Ennek közepén áll az az 50 méter magas torony, amelyet Frantisek M. Kanka csillagászati megfigyelések céljára készített 1721-1723-ban. A torony tetején Atlasz figuráját látjuk, amint a földgömböt tartja a hátán.
'
'A bécsi csillagda észak-déli irányú metszeteď0 Mielőtt az egyetemhez tartozó csillagásztorony elkészült volna, már
rendszeresen végeztek csil- lagászati megfigyeléseket a városban. II Rudolf császár lelkes pártfogója volt a csillagászatnak. Uralkodása alatt a kor két legjelentő- sebb csillagásza, Tycho Brahe és Johann Kepler mű- ködött Prágában, ők megfi- gyeléseiket a vár oldalán ma múzeumként szolgátó Bel- vedere-ben, Anna királynő palotájában végezték. '
'Az 1874-ben felépült új e- gyetemi csillagvizsgáló ku- polája Bécsbenď0 Tycho Brahe csillagászati eszközeit - két pompás kivitelű szeksztánst - ma a prágai Technikai Múzeumban őrzik. Az egyiket Erasmus Habermel, a másikat Jost Bürgi készítette a dán csillagász részére. Az egyetemi csillagvizsgáló első igzagatója a jezsuita Stepling volt, aki 1751-1777 között látta el ezt a tisztséget. Csillagvizsgálójának főműszere - többek közt - az előbb említett Habermel-féle szeksztáns volt. 1751-1837 között számos tehetséges csillagász állott a prágai egyetemi csillagvizsgáló élén. Érdemes közülük kiemelni a Budán született Weinek Lászlót, aki magyar nyelvét később is megőrizve e nyelven publikált a magyarországi tudományos lapokban. ''Ma Ondrejovď0 A Clementinum tornyában ma csillagászati múzeumot találunk. Magának az egyetemnek igen értékes földgömbgyűjteménye is van, könyvtára pedig számtalan régi csillagászati könyvvel büszkélkedik. A Prága városközpontjában felépült keskeny, magas torony a XIX. század végén már nem
bizonyult alkalmas helynek egy tudományos csillagvizsgá- ló működéséhez. Nagyobb tel- jesítményű műszer bele sem fért. 1898-ban a várostól 40 kilométer távolságra Ondrejov városkában a Fric fivérek, Josef és Jan, új, modern mű- szerek befogadására is alkal- mas obszervatórium építéséhez fogtak. A Jugend-stílusban épült villa és a 20 centimé- teres Clark-féle refraktor '
'A 2 méteres tükrös távcső kupolája Ondrejovbanď0 befogadására alkalmas kupola 1905-re készült el, építőjük a prágai főpályaudvar építésze, Josef Fanta volt. 1928-ban a Fric testvérek csillagvizsgálója állami tulajdonba ment át, és ma a Cseh Akadémia fennhatósága alá tartozik. Fő műszere egy 2 méteres Coudé rendszerű tükrös távcső, mely 1967-ben a jénai Zeiss Műveknél készült. ''Bécsď0 Hell Miksát 1755. október 25-én nevezték ki császári és királyi csillagásznak. Az általa vezetett bécsi obszervatórium 1756-ban kezdte meg működését a jezsuita templom melletti egyetemi épületben. Ez a barokk palota ma az Osztrák Tudományos Akadémia székháza. Érdemes beleolvasni a császári és királyi csillagász kötelezettségeit tartalmazó 1755. november 10-én kelt hivatalos okiratba. Megtudhatjuk belőle, hogy milyen sokoldalú tevékenység járt együtt ezzel az állással. A
királyi csillagászt csil- lagászati munkáján túl (bolygók mozgásának vizs- gálata, műszerek beszerzé- se és karbantartása, csil- lagászati évkönyvek szer- kesztése és kiadása) még számtalan társadalmi köte- lezettség is terhelte. A jelesebb csillagászati eseményekről - mint pél- '
'Az egykori egyházi Egyete- mi Csillagvizsgáló Bécs- ben, a jezsuiták temploma (jobbra) mellett. Jelenleg az Osztrák Tudományos Aka- démia székháza dául a hold- és a napfogyatkozásokról - a lakosságot kapukra kifüggesztett hirdetmények formájában tudósítania kellett, kötelességei közé tartozott az is, hogy naptárakat bocsásson ki a köznép számára, nehogy babonákkal teli népi kalendáriumokat használjanak. Azt is előírták számára, hogy a nevezetesebb külföldi csillagászokkal rendszeres levelezést folytasson. Vasárnaponként pedig az egyetem aulájában kisérletekkel színezett mechanikai előadásokat kellett tartania. Mindezen kötelezettségei teljesítéséről hetente egyszer jelentést kellett tennie az udvar erre kijelölt tisztviselőjének. A bécsi csillagda több mint száz évig működött a régi épületében. Carl von Littrow, aki 1842-ben követte apját, Joseph Littrow-t a bécsi csillagvizsgáló igazgatói székében, határozta el egy új, az előzőnél sokkal pompásabb épület emelését a bécsi egyetemi csillagvizsgáló számára. Ez az épület 1874-ben készült el a Türkenschanze utcában, amely akkor még a városon kívül volt, és még sokáig alkalmas helynek számított csillagászati megfigyelések végzésére. A keresztalakú monumentális épületet két, színházépítésben jártas bécsi építész tervezte: Ferdinand Fellner és Hermann Hellmer. A csillagvizsgáló reprezentatív bejárata valóban alkalmas lenne színházi főlépcsőnek is. A 14 méter átmérőjű kupolába új, korszerű műszer is került: a dublini Grubb cég által gyártott 68 centiméteres refraktor. A bécsi obszervatóriumot mindmáig szoros szálak fűzik a magyarországi csillagászokhoz. Nemcsak Hell Miksa idején tanultak itt magyar csillagászok. 1809-10-ben Tittel Pál is itt készült fel egri igazgatói tisztére. Konkoly Thege Miklós és Gothard Jenő is gyakran tartózkodott Bécsben, és ott végzett csillagászati gyakorlatot egyetemistaként Kövesligethy Radó is. Mai magyar csillagászok is gyakran látogatnak hivatalosan a szomszédos városba.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.