Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

               Vargha Domokosné:

             A CSILLAGOS ÉG TEMPLOMAI

  (Forrás: Élet és Tudomány, 1993. április 23., 17. szám, 515-517. o.)


  Csillagvizsgálót  létesíteni  már a legrégibb időkben is költséges
mulatságnak számított. Nem érdektelen, hogy az egymást váltó korokban kik
áldoztak csillagászatra, és milyen céllal. A csillagvizsgálóknak nemcsak a
felépítése, de fenntartása is sok pénzbe került, és kerül manapság is.
Mindig feltette valaki a kérdést: vajon megéri-e? De mindig, minden korban
megérte - ezt maguk az építmények bizonyítják.


               ''Naptárépítményekď0

  Stonehenge neve mindnyájunk számára ismerős. Ma közkedvelt turistacélpont

     
ez a híres kőegyüttes, amelynek segítségével európai elődeink jó 800 évig folytatták csillagászati megfigyeléseiket az angliai Salisbury közelében. Az itteni legrégebbi kőemlékek elhelyezése Kr. e. 2200-ra tehető. Stonehenge azonban csak egyike a számtalan ősi európai kőegyüttesnek, melyekben egyaránt végeztek vallási szertartásokat és csillagászati megfigyeléseket. Monumentalitásuk a nagy emberi erőfeszítések szépségéről tanúskodik, köveik pontos elhelyezése pedig a '
'Stonehenge 4200 éves + naptárkövei (A légifelvétel északnyugati irányból készült)ď0 "történelem előtti idők" csillagászati és matematikai ismereteiről.
Jóval fiatalabbak, ám nem kevésbé egzotikusak az ameri- kai indián kultúra kőemlékei, közülük is különösen a Monte Alban fennsík kőtemplomcso- portja (Oaxaca Mexico, Kr. e. 250), a romváros Palenqueben (Kr. u, 780) és a Caracol néven ismeretes kőtorony Chi- chén Itzában (800 körül). A Peruban 1450 tájt épült és nemrégiben izgalmas körülmé- '
'A Caracol kőtorony Chichén Itzábanď0
nyek közt megtalált romvárosban, Machu Picchu- ban is találunk olyan kőépítményeket, melyeket naptárkészítés céljára használtak. Ezekkel a halott emlékekkel külön tudomány foglalkozik, az archeoasztronómia. Hogy teljességében megfejthessük e kőépítmények rendeltetését és használatuk módját, alapos történeti ismeretek és bonyolult csillagászati számítások szükségesek. A dolgok lényege azonban mindnyájunk számára érthető, sőt kézzel fogható. A régi idők emberei egyetlen biztos támpontot találtak maguknak, a föléjük boruló csillagos eget. Az égen játszódó állandó színjáték kisebb módosulásokkal ugyan, '
'Machu Picchu romjai, a balď0 de mindig újra megismétlődött. A csillagászati ''oldali dombon látható a Nap-ď0 jelenségek periodicitásából következik, hogy a ''obszervatóriumď0 huzamosabb ideig feljegyzett adatok segítségével - tehát félig-meddig tapasztalati úton - előre meg lehet jósolni a későbbi eseményeket. Nagy hatalom került tehát azok kezébe, akik előre jelezni tudták a leglátványosabb csillagászati jelenségek, a nap- és a holdfogyatkozások pontos idejét. ''Újkori kőnaptárď0 Az égboltunk jelenségeit rendszeresen figyelő pap-csillagászok munkájukat addig templomok tetején, imádkozás céljára készült kőemelvényeken, vagy a temetkezési kultusz monumentális kőépüléteiben (a piramisokban) végezték. E létesítményeket a miadenkori uralkodók emeltették isteneik tiszteletére, illetve a saját dicsőségükre. Az ott dolgozó papok jóslatait az isteneikkel folytatott párbeszédnek tekintették. A megfigyelések jellege és színvonala helyenként és koronként különbözött, a fő feladat azonban mindig a lehető legpontosabb naptár készítése volt. Ezt a Nap évi mozgásának folyamatos megfigyelésével, valamint a két napforduló idejének pontos meghatározásával
sikerült elérni. Ezért is hívjuk ezeket a csil- lagászati kőemlékeket naptárépítményeknek. Meghökkentő méreteik- kel, művészi szépségükkel tűnnek ki a kőnaptárak közül a híres indiai mo- numentumok. Ezek Delhiben és Jaipurban épültek 1719 -től 1734-ig II. Jai Sing maharadzsa számára, aki maga is csillagász volt. '
'A Yantar Mantar csillagvizsgálót 1719-ben kezdték építeni Delhi közelében. A körépítmények a Nap mindenkori helyzetének pontos meghatározására, időmérés és naptár céljára szolgálnakď0
A Yantar Mantar elnevezésű jaipuri megfigyelőhely napórákkal, kvadránsok- kal, (*) armilláris szférákkal (**) és egyéb kőből készült csillagászati esz- közökkel van felszerelve, s mind a harminckét műszer ma is használható. -------------------------------------- (*) KVADRÁNS: Egy fokbeosztással ellátott körnegyedből és egy raj- ta mozgatható rúdból álló ókori, illetve középkori csillagászati műszer. Az égitestek horizont fö- lötti magasságát mérték vele. '
'Yal Singh maharadzsa obszervatóriumaď0 ''1728-tól épült Jaipurban. A képen aď0 ''műszerparkot látjuk, balra az előtérben két armilláris földgömbď0 (**) ARMILLÁRIS SZFÉRA: az ókorban és a középkorban használt csillagászati műszer; tulajdonképpen egy alkalmas módon tájolt nagyméretű körgyűrű, amellyel a bolygók égi koordinátáit (rektoszcenzióját és deklinációját) lehetett mérni. ---------------------------------------------------------------------------- ''Dürer házaď0 Nürnbergben a művészet iránt érdeklődők rendszeresen felkeresik a nagy művész, Albert Dürer házát. Azt már kevesebben tudják, hogy ez a kétemeletes épület igen értékes tudománytörténeti emlék is. Itt élt és dolgozott 1471-től 1474-ig a reneszánsz csillagászat legnagyobb mestere, Johannes Müller - ismertebb nevén Regiomontanus - barátjával és munkatársával, Bernhard Walterrel. Regiomontanus működése már sokban hasonlít a mai csillagászokéhoz. Szakadatlanul vizsgálta az égboltot, megfigyeléseit nyomtatott formában közre is adta, megfigyeléseinek értelmezéséhez új matematikai módszereket dolgozott ki, s az addigiaknál teljesebb csillagászati világkép megalkotására törekedett. Eszközeit - Jákób botja, (*) armilláris szféra, torquetum, (**) éggömb stb. - saját elképzelései szerint készítette el. ---------------------------------------------------------------------------- (*) JÁKÓB BOTJA: a középkori hajózásban és a csillagászati megfigyelésekben egyaránt használatos igen egyszerű szögmérő műszer. Egy osztásos botból és egy erre merőlegesen szerelt elmozdítható részből állt, az égitestek horizont feletti magasságának a meghatározására szolgált. (**) TORQUETUM: Fémből készült, igen szép és különleges csillagászati műszer, amelynek érdekessége az volt, hogy az égi egyenlítőn. és az ekliptikán (az állatövi körön) egyaránt meg lehetett vele határozni az égitestek helyzetét. ---------------------------------------------------------------------------- Bernhard Walter, akit igen pontos csillagászati megfigyelései tettek híressé, a mester 1476-ban bekövetkezett halála után is folytatta a munkát.
Az ablakok, amelyeket 1502-ben észlelési célból nyittatott, ma is megtekinthetők a Dürer-ház hátsó falán. Kívülről ez a két ablakocska különböztette meg a reneszánsz első csillagvizsgálóját más közönséges lakóépületektől. '
'Albert Dürer háza Nürnbergben, a tűzfal felső részén a Bernhard Walther-féle két nevezetes ablakkalď0 ''Csillagvizsgálók képekben "Több mint négyezer éve annak, hogy az emberek - akiket égboltunk szépsége az idők kezdete óta igézet alatt tart - csillagvizsgálókat építenek, hogy ezek révén hatékonyabban fürkészhessék ki a csillagos ég titkait" - írja Peter müller kölni építész. Ezt az izgalmas folyamatot ábrázolja kettőszázhetvenhat - többségében színes - kép és rajz segítségével a Sternwarten in Bildern című könyvében. A földkerekség nyolcvankét csillagvizsgálójának sorsa tárul elénk a messzi múltból és az élő jelenből. Peter Müller elzarándokolt a hajdani obszervatóriumok romjaihoz, és személyesen kereste fel a jelenleg is működő intézmények többségét. Nálunk is járt a Konkoly Obszervatórium-ban. Maga készítette fotói teszik még hitelesebbé a munkát, amely szépségével és sok érdekes mondandójával egyaránt megragadja olvasóit. Peter Müller munkája a kezdetektől századunk derekáig minden jelentős csillagászati építményt bemutat. Az egyes korok művészeti stílusai igen érdekesen jelennek meg ezeken a létesítményeken. A csillagvizsgálók szinte a legutóbbi időkig magukon viselték a hajdani ünnepélyes "templom" jelleget, mely később tudományos "palotává" módosult, majd laboratorimi arculattal ötvöződött. Ugyanakkor az obszervatóriumok többsége a bennük dolgozók többé-kevésbé ideiglenes lakásául is szolgált, és szolgál ma is, ezért fenségesnek és otthonosnak kell lennie egyszerre. A kötetet olvasva - rövid történetekbe ágyazva - izgalmasan bontakozik ki előttünk a csillagászatnak, ennek az igen fontos alaptudománynak a váltakozó szerepe a különböző társadalmakban.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.