Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

               TERKÁN BIBLIOGRÁFIA

        (ifj. Bartha Lajos anyagának felhasználásával)


                ''Önálló művekď0

A refractio és az extinctio elmélete, Doctori értekezés Budapest, Heisler J.
  kő- és könyvnyomda, 1901

A tudományos asztrofotometria és jelentősége. Különlenyomat "Az időjárás"
  1911. évi XV. évfolyam júniusi, júliusi, októberi és 1912. évi XVI.
  évfolyam január-február, márciusi és áprilisi füzeteiből. Bp. 1912. A
  Pesti  Könyvnyomda  Részvény-társaság nyomása (megj.: Kolligátum. A
  magántanári előadások anyaga.)

Allgemeines elementares Beweisverfahren zum Fermat'schen grossen Satz. 17
  lev. Bp. 1932. (megj.: sokszorosítás)

A Magyar Királyi Konkoly-alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb
  kiadványai   -   Kleinere  Veröffentlichtungen  des  O-Gyallaer
  Astrophysikalischen Observatoriums Stiftung von Konkoly

Egy helyben végzett hullócsillag észlelések. 251 radiáns levezetése Ó-
  Gyallán észlelt 1641 hullócsillagból - Sternschnuppenbeobachtungen ....
  4. sz. 41 old. Bp., Pesti Könyvnyomda és Részvény-társaság, 1904.

Az állócsillagok hőmérsékletének meghatározása a Zöllner-féle koloriméterrel
  - Die Temperaturbestimmung der Fixsterne ... 6. sz. 13 old. Bp., Pesti
  Könyvnyomda Részvénytársaság, 1904.

Az újabban beszerzett műszerek (szerk. Tass Antal) 9. sz. 5196. old. Bp.
  1905. (C) Vizuális fotometria (D). A Darmer-féle tükörkvadráns (E) A
  Toepfer-féle heliosztát

b Lyrae pályaelemeinek kiszámítása spektroskopiai és photometriai adatokból
  - 10. sz. 31. old. Bp., Franklin Társulat nyomdája 1906. (E munka először
  a M. T. Akadémia kiadásában a Mathem. és természettudományi Értesítő
  XXIV. kötetének 3. füzetében jelent meg)

Korrespondeáló  hullócsillagészlelések  Nagytagyoson  és  Ógyallán  -
  Korrespondierende Sternschnuppenbeobachtungen in Nagytagyos und Ógyalla,
  11. sz. 20 old. 4 kép, Bp., Heisler J. kő- és könyvnyomda, 1907.

A kis bolygók saecularis háborgása - Die Saecularen Störungen der Kleinen
  Planeten 13. sz. 22 old. Budapest, Heisler J. kő- és könyvnyomda, 1907.

Az 1905. c. üstökös pályája 12. sz. 14 old. Bp., 1907. (megj.: Czuczy
  Emillel közösen)


   A M. kir. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet kisebb kiadványai

A nagytagyosi meteorológiai obszervatórium ismertetése és jelentése (szerk.
  Konkoly-Th.  Miklós)  V.  sz.  231  old.  Bp.  1908. A földrajzi
  hosszúságkülönbség meghatározása, 103-118. old. A földrajzi szélesség
  meghatározása, 119-129. old. A hullócsillagok megfigyelése, 132-164. old.
  Korrespondeáló hullócsillag megfigyelések eredményei, 165-181. old.

A nagytagyosi meteorológiai obszervatórium évi jelentése, II. (szerk.
  Konkoly-Thege Miklós) VII. sz. 56 old. + 2 táblázat, Bp. 1909. Az
  Ákvaridák 1908-ban, 7-33. old.


       A Magyar Királyi Konkoly-alapitványú Astrophysikai
           Observatorium nagyobb kiadványai

A déli csillagos ég photometriai megfigyelése, első rész. A 0o-tól -10o
  declinatioig  terjedő  égöv  photometriai megfigyelése a 7,5 rendű
  csillagokig  -  Photometrische Durchmusterung des südlichen Himmels
  enthaltend alle Sterne der B.D. bis zur Grösse 7,5 ... 1. sz. I. kötet
  330. old. Ógyalla, 1916. (Tass Antallal) (megj.: A bevezetés 7-25. old.
  Terkán Lajostól)

Változó csillagok megfigyelése ékfotométerrel II. kötet, 43-101. old.
  (Harkányi Bélával és Tass Antallal közösen)

Változó csillagok photometriai megfigyelése Zöllner-féle astrophotometerrel
  1902-1913.  II. kötet, 103-280. old. (megj.: Tass Antallal, Fejes
  Zsigmonddal és Czuczy Emillel közösen)


       A Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet Közleményei -
       Mitteilungen der Sternwarte Budapest-Schwabenberg

Die Polhöhe der Sternwarte (A Csillagvizsgáló Intézet sarkmagassága), Nr.
  14-16. 6 lev. 1. ábra, Budapest, 1941. (megj.: a csillagda sarkmagassága
  a meridiánháznál: 47o 29' 58",627)


       MTA Matematikai és Természettudományos Értesítő,
        a M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata

A b Lyrae pályaelemeinek kiszámítása spektroszkópikus és photometrikus
  adatokból - XXIV. kötet. 3. füzet 434-445. old. Bp. 1906.

Naprendszerünk mozgásának iránya, XXV. kötet 1. füzet, Bp. 1907.

b  Persei  photographikus  fényváltozása  és  a levegő photographikus
  extinctiója, XXVIII. kötet 5. füzet, Bp. 1910.

A levegő photographikus extinkciója a különböző hullámhosszoknál, XXIX.
  kötet, 2. füzet, 412-428. 1911. old.

A  Hold  fényessége  az 1910 november 16-iki holdtöltekor és teljes
  holdfogyatkozáskor, XXIX. kötet 2. füzet, Bp. 1911.

A b Lyrae, az h Aquilae és a d Cephei csillagok fényváltozása különböző
  színekben, XXXII. k., 3. füz., 357-388, old. Bp. 1914.

Előmunkálatok  27  Hold-részlet (Mare-kráter) és 30 kőzet albedójának
  spektrálfotometriai úton történő meghatározásához, XXXIII. k. 4. füz.
  456-468. old. Bp. 1915. (megj.: Konkoly Th. Miklóssal közösen, úttörő
  jelentőségű reflexiómérés előkészületei és műszereinek leírása, Konkoly
  utolsó cikke)


            Mathematikai és Physikai Lapok

A colorimeter elmélete, XII. évf. 5. füz. 228-238. old. Bp. 1903. (megj.:
  előzetes   tanulmány   a   csillaghőmérsékletek   kolorimetrikus
  meghatározásához) Hullócsillagok radiációs pontjának kiszámítása, XV.
  évf. 5. füz. 227-235. old. Bp. 1905.

Adalék az égitestek körpályaszámításához, XVI. évf. 3-4. füz. 207-210. old.
  Bp. 1907.

A kéttestprobléma változó tömegek esetén I.-II. rész, XVIII. évf., 3.füz.
  95-99. old. és 4. füz. 177-182. old. Bp. 1909.


      Az Időjárás, meteorológiai és csillagászati folyóirat

Logikai módszerek az asztronómiában és az asztrofizikában, ATMOSPHERA (Előbb
  Az Időjárás), VIII. évfolyam 2. füzet, 49-58. old. Bp. 1904. február

A hőmérséklet meghatározásának fontossága az állócsillagoknál, ATMOSPHERA
  (Előbb Az Időjárás) VIII. évfolyam 7. füzet, 246-251. old. 1904. julius

Napunk tengelyforgási idejének meghatározása, X. évf. 1. füz. 1-17. old. 6
  ábra. Bp. 1906.

A nagytagyosi csillagvizsgáló és meteorológiai obszervatórium, X. évf. 8.
  füz. 227-247. old. 5 ábra, Bp. 1906. (megj.:Marczell Györggyel közösen)

Az 1910/a üstökös. Az új üstökös megfigyelése Ógyallán, XIV. 1. füz. 34-42.
  old. 3 ábra, Bp. 1910.

Csillagászati műszereink vázlatos története I., XIV. k. 2. füz. 60-65. old.
  3 ábra, Bp. 1910.

A Halley üstökösének fényessége, láthatósága és fontossága, XIV. kötet., 4.
  füz., 119-121. old. Bp. 1910.

Halley üstököse szabad szemmel látható, XIV. kötet., 4. füz., 139. old. Bp.
  1910. (ápr. 24-én pillantották meg szabad szemmel)

A Halley-üstökös kisugárzása és fényének változása, XIV. köt., 6. füz.,
  171-179. old. 2. ill. Bp. 1910. (megj.: az ógyallai fénymérések és
  fényképek összefoglalása)

A november 16.-17.-i holdfogyatkozás, XIV. köt., 12. füz., 404. old. Bp.
  1910.

Az asztrofizikai megfigyelések módja I-IX. rész (megj.: az I-III. rész
  Konkoly-Thege Miklós munkája) IV. rész: XV. évfolyam 6. füzet, 161-180.
  old. 3 ill. 1911. június V. rész: A fotografikus asztrofotometria XV.
  évfolyam 7. füzet, 193-217. old. 7 ill. 1911. július VI. rész: A nem
  saját fényű égitestek fotometriája XV. évfolyam 10. füzet, 294-318. old.
  9 ill. 1911 október VII. rész: A nem saját fényű égitestek fotometriája
  XVI. évfolyam 1-2. füzet, 1-15. old. 1912 január-február VIII. rész: A
  tudományos asztrofotometria egyéb alkalmazásai XVI. évfolyam 3. füzet,
  59-64. old. 1912 március VIII. rész: XVI. évfolyam 4. füzet, 85-96. old.
  1912 április (megj.: a VIII. rész kétszer számozva, egybe kötve önálló
  füzetként is megjelent)

A M. Kir. Konkoly-alapítványú Asztrofizikai Obszervatórium fejlődése az
  államosítás (1899) óta és az intézet új palotájának felavatása, XVII.
  évfolyam 9. füzet, 197-206. old. 1913. szept. Pesti Könyvnyomda Részvény-
  társaság


                  URÁNIA
            (népszerű tudományos folyóirat)

Naprendszerünk mozgásának iránya, 7. évf. 2. f. 75-78. 1907. (megj.:
  történeti összefoglalás és saját módszerének leírása)


         Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok

Az időmérés egyszerű elve és végrehajtása, I-III. rész 4. évf. 3. füz.
  65-71. old. 1927. nov. 4. évf. 4. füz. 101-105. old. 1927. dec. 4. évf.
  5.  füz. 134-139. old. 1928. jan. (megj.: a fonálháromszög és a
  passzázsprizma elve)


                Magyar Kultúra

P. Fényi Gyula S.J.  15. évf. 1. köt. 49-53. old. 1928.


           A Szent István Akadémia Értesítője
    (A Mennyiségtan-, Természettudományi Osztály felolvasásaiból)

Igen  egyszerű  módszer az égitestek fényességének és hőmérsékletének
  meghatározására, néhány állócsillag, bolygó és üstökös hőmérsékletének
  bemutatásával, 14. köt. 43-48. old. 1928. (megj.: vizuális színindex
  meghatározás, a színindexet a szerző három évvel Guthnik és Prager
  potsdami vizsgálatai előtt már használta)

A d Cephei hőmérsékletének periódikus változása és a periódus tartamának
  meghatározása, 14. k. 42-44. old. 1928. (megj.: a hőmérsékletváltozást a
  modern mérések nem igazolták)


               Csillagászati Lapok
 (A M. kir. Term. Tud. Társulat Csillagászati szakosztályának folyóirata)

Megjegyzés Dezső Lóránt "A Naprendszer mozgása" című dolgozatához, 1. évf.
  3. 116. old. 1938. (megj.: visszautasítja Dezső L. megjegyzését, amely
  értéktelennek minősítette ilyen irányú kutatásait)


               Száz jezsuita arcél
             (szerk. P. Gyenis A. S.J.)

P. Fényi Gyula S.J. III. k. 288-297. old. 1 arckép, Bp. 1941.


             Astronomische Nachrichten

Lichtmessung aller Sterne der Zone 0obis -10o des südlichen Himmel bis zur
  Gössenklasse 6,0 der Bonner Durchmusterung, Teil I., II. Bd. 169. Nr.
  4042, Heft 10. 153-158. old. 1906. Bd. 173. Nr. 4140, Heft 12. 177-182.
  old.  1907.  (megj.:  Fejes  Endrével  közösen,  368  alapcsillag
  fényességmérésének adatai)

Beitrag zur Berechnung der Bahnelemente von b Lyrae, Bd. 170. Nr. 4067. Heft
  11. 171-172. old. 1906.

Über die Richtung der Bewegung des Sonnensystems, Bd. 173. Nr. 4140. Heft
  12. 181-188. old. 1907.

Die Bahn des Kometen 1905 c (1906 I.) Bd. 176. Nr. 4217. Heft 17-18.
  289-294. old. 1907. (megj.: Czuczy Emillel közösen)

Observatio ad problema "duorum corporum" casu massorum mutantium, Bd. 181.
  Nr. 4325. 65-68. old. 1909.

Beitr„ge  zur  Photographischen Photometrie. (a) Ein neues praktische
  Verfahren (b) Die Photographische Helligkeitverenderung von b Persei und
  die Photographische Extinktion der Luft (c) Die Helligkeit„nderung der
  Ausstrahlung des Halley'schen Kometen, Bd. 186. Nr. 4448. Heft 8.
  113-122. old. 1911.

Über die periodischen Temperaturver„nderungen von b Lyrae, deren Verlauf
  noch das Spiegelbild der Lichtkurve ist, Bd. 226. Nr. 5422. Heft 22.
  344-358. old. 1926. (megj.: vizuális és fotografikus színindex alapján a
  b Lyr együttes hőmérséklete maximumban 11 700K, ill 11 400K, minimumban 7
  700K)

Photographische Beobachtungen von Kleinen Planeten und des Kometen 1933 f
  (Whipple), Bd. 251. Nr. 6024. Heft 24. 394-400. old. 1933.

Verbesserte Form des Kaise'schen Verfahren in der Photogrammetrie der
  Kleinen Planeten, Bd. 252. Nr. 6025. Heft 1. 5-10. old. 1934.

Geographischen Breite des Budapester astronomischen Observatorium (Stiftung
  von N. Konkoly-Thege) und der Schwankungen in der Jahren 1923-28, Bd.
  256. Nr. 6183. Heft 18. 317-324. old. 1935


    Memorie della Pont. Accademia delle Scienze Nuovi Liucei (Roma)
        (A vatikáni Tudományos Akadémia közleményei)

De aliquot constitutionibus geophysicalibus cum variatione latitudinis
  coniunctis. Et: De causis variationis latitudinis (megj.: Németül:
  Geophysical  Bezihungen  die  in  Verbindung in der Variation der
  geographische Breite stehen, et: Ursachen der Variation der Geographische
  Breite) Vol. VIII, 23 old. Roma, Scuola Tipografica , 1925.

New method of determining the luminosity and temperature of celestial
  bodies, németül: Eine einfache Methode zur Bestimmung der Helligkeit und
  Temperatur der Himmelskörper mit den Angaben der Temperatur einiger
  Fixsterne, Planeten und Kometen Vol. X Roma, Scuola Tipografica PIO X,
  1927.


               Fejér megyei Napló

Az 1910. a. fényes üstökös - Fejér megyei Napló, 1910. II. 5. 2. old.

Látható-e már nálunk szabad szemmel Halley? - Fejér megyei Napló, 1910. IV.
  14. 3. old.

Halley szabad szemmel látható - Fejér megyei Napló, 1910. IV. 26. 3. old.


            ''Terkán Lajosra vonatkozó írások

Dr.  Kövesligethy  Radó.  Az  Időjárás, 11.évf 1. sz. 20.1907. old.
  (Kövesligethy  visszalépett  a  szerkesztőségtől, helyette Terkán a
  csillagászati rész társszerkesztője.)

Szinnyei J.: Magyar írók élete és munkássága, XIV. k. Bp. 1914. (Rövid
  biográfia és főbb műveinek felsorolása.)

--- Legfelsőbb kitüntetés - Az Időjárás, 20. évf. 2.sz. 32. old. 1916.
  (megj.: Terkán a III. oszt. katonai érdemrend tulajdonosa.)

--- Terkán Lajos (címszó) Révai Nagy Lexikona, 20. k. kiegészítés, 875. old.
  Bp. 1927.

Tscherny, S.: Über den Zusammenhang zwischen der Bahnbewegung und den
  periodischen Temperaturver„nderungen in System von b Lyrae, Astronomische
  Nachrichten, Bd. 245. Nr. 5877. 347-350. old. 1932. (megj.: hivatkozás
  Terkán cikkére az AN Nr. 5422-ben.)

--- Terkán Lajos (címszó) Révai Nagy Lexikona, 21. k. kiegészítés, 797. old.
  Bp. 1935.

Lassovszky Károly: Terkán Lajos * - Csillagászati Lapok, 3. évf. 1. sz.
  44-45. old. 1 arckép. 1940. Nekrológ

--- Réthly Antal: Dr. Terkán Lajos - Az Időjárás, 49. évf. (új sorozat 16.),
  1-2. füz. 36. old. 1940. jan.-febr. (Nekrológ.) (megj.: Terkán Lajos
  1912. óta volt a Pázmány P. Tudományegyetem magántanára asztrofizikából,
  1907-18 között Az Időjárás társszerkesztője, a Szent István Akadémia és a
  Kis Akadémia tagja, a Magyar Meteorológiai Társaság választmányi tagja.)

J.  C. Poggendorff's Biographisch-literarische Handwörterbuch. Bd. VI.
  1923-1931. Leipzig, 1940, újranyomtatva 1968. Teil 4. 2680. old. (megj.:
  Terkán Lajos pályafutásának fontosabb eseményei, legjelentősebb, főleg
  idegen nyelvű munkáinak felsorolása.)

Réthly A.: Terkán Lajos dr. 1877-1940. In.: A Kis Akadémia negyvenkét
  eszetdeje  az  ezredik  előadáasig,  1899-1941.  szerk.: Bartha I.
  közreműködésével Förster R. 462. old. Bp. 1941.

--- Terkán Lajos dr. (címszó) Természettudományi Társulat évkönyve 1941-re.
  (Magyar természettudósok életrajzi adatai: csillagászok.) Bp. 1940.

--- Terkán Lajos (címszó) Új Idők Lexikona, 23. k. 5811. old. Bp. 1942.

Dezső L.: A Svábhegyi Csillagvizsgáló Intézet Közleményei, Nr. 1-18. -
  Csillagászati  Lapok,  6.évf.  3.sz.  109.  old.  1944.  (megj.:
  könyvismertetés, a 14. sz. közlemény Terkán Lajos munkája.)

Dezső L.: A magyar csillagászat története - Histoire de l'Astronomie en
  Hongrie. 285. old. (27), 286. old. (28). Egyetemi Csillagvizsgáló,
  Kolozsvár. A. Különlenyomatsorozat, 1. sz. Kolozsvár, 1944. - Klny. a
  Múzeumi Füzetek (Kolozsvár) új. sor. 2. évf. 1. számából.

--- [Bartha Lajos] Terkán Lajos. Magyar Életrajzi Lexikon. II. 835. old. Bp.
  1969.

Bartha Lajos: Magyar csillagászok a középkortól a XX. sz. közepéig, I. -
  Technikatörténeti Szemle, VIII. k. 1975-1976, 104. old. Bp. 1976.

Bartha Lajos: Terkán Lajosra emlékezünk (1877-1940) - Föld és Ég, 12.évf.
  3.sz. 82-83. old. 1 kép 1977. (megj.: a kép valószínűleg nem Terkán
  Lajost ábrázolja)

Bartha Lajos: Terkán Lajos emlékezete - Fejér Megyei Hírlap 33. évf. 1977.
  ápr. 26. 96. sz. 6. old. 1.

Kiss Imre (összeállító): Bevezető a csillagászat magyar nyelvű irodalmába
  (Csillagászati bibliográfia) 83-84. old. Debrecen, 1981.

Bartha  Lajos:  A  magyarországi csillagászok szerepe az asztrofizika
  megalapozásában (1971-1921) - Technikatörténeti Szamle, XIII. k. 100.
  old. Bp. 1982. (megj.: ugyanennek magyar és angol nyelvű kivonata a MTESZ
  kiadásában, 1981-ben.)

Barta  Lajos:  Terkán  Lajos  (1877-1940)  magyar  csillagász.  -
  Csillagászattörténet. Életrajzi Lexikon, A-Z szerk.: Balázs B.- Bartha L.
  - Marik M. 201. old. Bp. 1982.

Hudoba György: A székesfehérvári csillagászati szakkör csillagászattörténeti
  vonatkozású tevékenysége - TIT Csillagászattörténeti Adatgyűjtő Csoport,
  CSACS Körlevél, 1984/2. 1-2. Bp. 1984.

Hudoba György: Terkán Lajos (1877-1940), Csillagászati értesítő, 1985. 1.
  sz. 15-20. old.

--- Bartha L.: Terkán Lajos *1940. március 26. - Évfordulóink a Műszaki- és
  Természettudományokban, 1990. 27. old. 1989.

Bartha L.: Terkán Lajos (Székesfehérvár, 1877. ápr. 28. - Bp. 1940. márc.
  26.) In: Magyarok a Természettudomány és Technika Történetében, A-Z, III.
  bőv. jav. kiad. 522-523. old. Bp. 1992.

Bartha L.: Konkoly-Thege Miklós emlékezete, MCSE CSACS közlemények, 3. 1991.
  21. old. Bp. 1992. (megj.: Konkoly- Thege Miklós kapcsolata Terkán Lajos
  családjával.)

Trupka Zoltán: Névadó a csillagdában - Fejér Megyei Hírlap, 49. évf. 121.
  sz. 4. old. 1993. máj. 26.

Hudoba Gy.: Névadónkról: Terkán Lajos élete - TELAPO, A székesfehérvári
  Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló kiadványa, 1. sz. 2. old. Szfvár.
  1993. dec. 6.

--- Ki volt Terkán Lajos? Elfelejtett fehérváriak - Fehérvári Hét 4. évf.
  51. sz. 23. old., 1992. dec. 15.

Bartha L.: A csillaghőmérséklet-meghatározások magyar úttörői Évfordulóink a
  Műszaki- és Természettudományokban, 1994. 112. old. Bp. 1993.

Magyar tiszti czím és névtár. 22. k. 1904. 51. k. 1940. Bp. 1903-1939.
  (megj.:Terkán Lajos beosztása, rangjai, címei, kitüntetései, évről évre a
  tudományos intézetek és az egyetemek fejezetében)

Konkoly-Thege M., majd Tass A.: Berichte ... Ógyalla - Vierteljahrschrift
  der Astronomische Gesellschaft, Bd. 40. Nr. 2. - Bd. 72. Nr. 2.
  1904-1936-ig. (megj.: az Ógyallai , majd a Bp. Svábhegyi Csillagvizsgálók
  munkássága, benne Terkán Lajos tevékenysége évről évre)

Konkoly-Thege M., majd Tass. A.: Az ó-gyallai m. kir. Observatórium működése
  - Az Időjárás.

1904-ben 9.évf. 7.sz. 234-236. old. 1905.; 1906-ban 11.évf. 8.sz. 240-243.
  old. 1907.; 1910-ben 15.évf. 11.sz. 345-350. old. 1911.; 1911-ben 16.évf.
  10.sz. 363-364. old. 1912.; 1913-ban 18.évf. 11.sz. 253-256. old. 1914.;
  1914-1916-ban 21.évf. 12.sz. 209. old. 123. 1917.; 1917-ben 23.évf.
  3-4.sz. 45-47. old. 1919.;

Tass A.: A budapesti (előbb ógyallai) Konkoly-alapítványú csillagda évi
  jelentése - Az Időjárás.

1918-1921-ben 26. évf. 9. sz. 137-138. old. 1922.; 1921-1922-ben 27. évf. 9.
  sz. 12-14. old. 1923.; (megj.: Az intézet tevékénységén belül Terkán L.
  munkássága.)

Az  M.  kir. Természettudományi Társulat Évkönyve: A TTT szervezete.
  Csillagászati szakosztály (Stella Egyesület). 1935- 1940-ig minden évben
  Terkán tisztsége a szakosztályon belül. Bp. 1934-1939.


         Csillagászati Lapok. "Szakosztályi ügyek"

1. évf. 2. sz. 77-78. old. 1938.; 1. évf. 3. sz. 125-127. old. 1938.; 3.
  évf. 1. sz. 42-43. old. 1940. (megj.: Terkán Lajos intézőbizottsági taggá
  választása, szereplése.) 1. évf. 4. sz. 157. old. 1938. (megj.: Terkán
  Lajos előadása a visszakerült ógyallai csillagvizsgálóról.)


           Székesfehérvári illetőségű lapok

Székesfehérvár és vidéke, 1910. II. 19. 3. old. - Előadás az üstökösről

Székesfehérvári Friss Újság, 1910. IV. 27. 1. old. - A Halley üstökös
  megjelent. Már szabad szemmel is látható.

Új Lap, 1910. II. 20. 1. old. - Előadás az üstökösről; 1910. IV. 27. 2. old.
  - Halley szabad szemmel látható;

Fejér megyei Napló, 1910. II. 19. 3. old. - Előadás az üstökösről; 1910,
  III. 1. 3. old. - Terkán Lajos dr. előadása;
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.