Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

          TERKÁN LAJOS CSILLAGÁSZATI MUNKÁSSÁGA

  Konkoly-Thege  Miklós  1871-ben  saját vagyonából ógyallai birtokán
csillagvizsgálót létesített, amely az évek során nemzetközi tekintélyt
vívott ki magának. Az obszervatórium fenntartása, de főleg a kor - rohamosan
fejlődő - tudományos szintjén való tartása már olyan tekintélyes anyagi
áldozatokat kívánt, amelyek meghaladták Konkoly áldozó-képességét. Mivel
attól félt, hogy csillagvizsgálója előbb-utóbb a bicskei [4], vagy az egri
csillagda sorsára jut, felajánlotta azt az államnak. Az államosítás végül is
1899-ben megtörtént, és első igazgatónak az alapítót nevezték ki. Az
aligazgató Kövesligethy Radó, a főobszervátor báró Harkányi Béla lett.

  Konkoly, hogy az obszervatóriumában folyó asztrofizikai kutatásokhoz új
munkatársakkal  bővítse  intézetét,  1900-ban felkereste az egyetemet.
Elsősorban jó matematikusokat keresett. Így került Ógyallára Tass Antal és -
Kövesligethy ajánlására - az abban az évben diplomázott Terkán Lajos.

  A szakmailag elsőrendű alapokkal rendelkező Terkán nagy lendülettel
kapcsolódott be az intézet munkájába. Az első feladatok egyike az újonnan
beszerzett Toepfer-féle ékfotométer ékállandójának meghatározása volt. A
méréseket Harkányi, Tass és Terkán végezte, 1900. szeptember 19. és 1901.
február 23. között. A hitelesítéshez alkalmas csillagpárokat egyrészt a
"Potsdami Fénycatalogus" addig megjelent I. és II. kötetéből (25 pár, 61
megfigyelés), másrészt Müller és Kempf a Plejádokra vonatkozó fénymérési
eredményeiből (22 pár, 59 megfigyelés) válogatták ki.

  Az összesen 120 megfigyelésből 56-ot Terkán végzett el (a 61-ből 31-et,
az 59-ből 25-öt). Az ékállandóra, vagyis hogy mennyi az ék fénygyengítése
mm-enként, K=0M,1714 +-0,00130 értéket kapott, mintegy 0,005-del nagyobbat,
mint  másik  két  megfigyelőtársa.  Méréseinek hibakorlátja viszont a
többiekének csak mintegy a fele volt. Az ezután megindult megfigyelő munka
során a 425 megfigyelésből 175 az ő nevéhez fűződik.

  Eleinte idejének jó részét a fotometriai megfigyelések és az azokkal
kapcsolatos elméleti kérdések kötötték le. Az 1901-ben megjelent első
dolgozata a refrakció és az extinkció elméletét tárgyalta, majd 1903-ban a
koloriméter  elméletét  ismertette  Kövesligethy  spektrálegyenlete  és
levezetései  alapján.  Kövesligethy  eredményeit  összevetette  Planck
elméletével, és megmutatta, hogy a fotometriai mérések alkalmat adnak a
csillagok hőmérsékletének meghatározására.

  Az  ékfotométerrel  végzett  munka  mellett 1902-től az intézetben
megkezdődtek a Zöllner-féle asztrofotométerrel a próba-, majd a tényleges
változómegfigyelések, melyekbe Terkán 1903-tól kapcsolódott be. Az 1913-ig
tartó  megfigyeléssorozat  1870  méréséből  504-et  ő végzett el. Az
összehasonlítók és a 129 változó azonosítására a Hagen-féle térképek
szolgáltak.

  A  változómegfigyelések  közben  sem  hanyagolta el saját kutatási
programját: a csillagok sugárzásmérését és hőmérsékletének marghatározását
sem. Ez volt a témája a doktori disszertációjának is 1904-ben, amely két
nyelven, magyarul és németül jelent meg a Magyar Királyi Konkoly-alapítványú
Astrophysikai Observatórium kisebb kiadványai 6. számában. Dolgozatában
ismertette a kolorimetriás mérések elméletét. Planck spektrálegyenletének
felhasználásával levezette, hogyan nyerhető ezekből az adatokból a csillagok
hőmérséklete.

  A   levegő  és  a  távcső  (hullámhosszfüggő)  extinkciójának
figyelembevételével végül 20 csillag hőmérsékletét határozta meg, saját
mérései alapján. Mai szemmel nézve az alacsony és közepes hőmérsékletű
csillagok esetében a jelenleg elfogadott effektív hőmérsékletekhez közel
álló értékeket kapott, míg a forró, kék színű csillagok hőmérsékletét nagyon
alábecsülte.  Századunk  első  évtizedében  azonban  ezek  az értékek
világviszonylatban is a legjobbak közé tartoztak.

  Részben saját fénymérései, részben a pulkovói csillagda színképfelvételei
alapján 1905-1906 folyamán meghatározta a b Lyrae pályaelemeit. Máig is
helytálló értékeket nyert ezen fedési kettős tagjainak tömegére, távolságára
és sebességére.

  Kevésbé volt sikeres a d Cephei és az h Aquilae különböző színekben
történő fényességingadozásaira való következtetése 1914-ben. Bár mérési
módszere szellemes és újszerű volt, korának téves felfogása a csillagok
fényváltozásának okáról tévútra vezette.

  Konkoly 1905-ben kísérletképpen felelevenítette az egyidejű (szimultán)
meteormegfigyeléseket. Az egyik állomás Ógyalla, a másik a tőle 35 km-re
levő Nagytagyos volt. Az észlelések néhány évig folytak. Az 1906-os év
megfigyeléseinek értékelésekor mintegy 12% azonos meteort találtak. Terkán a
meteorészlelésekből is kivette a részét. A radiánsok és meteormagasságok
kiszámítását is ő végezte.

  1907-től az intézet új mérési programjában vett részt: az összes 0o és
-10o  deklináció  közötti,  6m-nál  fényesebb  csillag  fényességének
megmérésében. Közben meghatározta az 1905 c jelű üstökös pályáját és
foglalkozott a kisbolygók szekuláris pályaháborgásával is.

  A Halley 1910-es ittjártakor elsőként pillantotta meg szabad szemmel az
üstököst,  melyről  több  felvételt  is  készített.  Szülővárosában,
Székesfehérváron,  a  Katolikus  Kör  rendezésében  tartott nagysikerű
ismeretterjesztő előadását saját készítésű felvételeivel is illusztrálta.

  Sokat járt külföldön is. Nyaranta sorra felkereste a németországi
obszervatóriumokat (Heidelberg, Potsdam). A fentieken kívül egyszer a
vatikáni csillagvizsgálóba is eljutott. Latinul kiválóan beszélt és írt. Így
jelenhetett meg Rómában, latin nyelven egy cikke a kéttestproblémáról,
változó tömegek esetén (1909).

  "A tudományos asztrofotometria és jelentősége" című művét Az Időjárás
1911 júniusi számától 1912 áprilisáig több részletben, majd 1912-ben egy
kötetben  jelentette  meg.  Ez  alapján,  valamint  addigi munkássága
elismeréseként 1912-ben elnyerte az egyetemi magántanári címet. Az egyetemen
jól és felkészülten adott elő, bár a táblára kissé nehézkesen rajzolt.
Kövesligethy halála (1934) után pályázott a megüresedett tanszékvezetői
posztra, de azt a nála idősebb, s akkor már Debrecenben a fizika tanszéken
nyilvános rendes tanár, Wodetzky József nyerte el.

  A háború után néhány évig még Ógyallán dolgozott, majd 1921-től a
svábhegyi  új  intézet  létrehozásán  munkálkodott.  Az obszervatórium
felépítése, a műszerek felállítása azonban hosszú időbe tellett (1925-28),
ami bizony a tudományos munkát lehetetlenné tette. Elsőként a passzázs-
műszert állították üzembe, amellyel Terkán meghatározta az új obszervatórium
földrajzi szélességét. Később ezzel a műszerrel pólusingadozást mért.

  A nagykupola felépülése után kisbolygókutatással is foglalkozott. Sok
felvételpárt készített 6x9-es üveglemezekre, mintegy fél vagy egy órányi
időkülönbséggel. Ezalatt az idő alatt a kisbolygó - ha egyáltalán a
felvételre került - már észrevehető mértékben elmozdult. Mivel az intézetnek
sem sztereo-, sem blink-komparátora nem volt, kiértékelő műszer híján a
lemezek egymásra helyezésével próbálta Terkán a kettős nyomokat felfedezni.
Erőfeszítéseit egy ízben siker koronázta; 1934-ben felfedezte az 1934 BB
jelű kisbolygót. A csillagda műszerei a külföldi csillagvizsgálókhoz képest
lassan  elveszítették  értéküket,  így  magas színvonalú, versenyképes
tudományos munkára nemigen maradt lehetősége. Összesen 58 ciket írt, melyből
45 az 1900. és 1914. közötti időszakban jelent meg. A háború utáni időkben a
lehetőségei nagyon beszűkültek. Terkán működése azonban mégis jelentős a
hazai csillagászat történetében. Írói tevékenységéről már Szinnyei József:
Magyar írók élete és munkássága, (XIV. kötet, Bp.) 1914-ben megjelent
könyvében olvashatjuk [5] a következőket:

    "Terkán Lajos, bölcseleti doktor, okleveles középiskolai tanár,
   a m. kir. Konkoly-alapítványú astrophysikai Obszervatorium I.
   adjunctusa  Ó-Gyallán.  -  Napunk  tengerforgási  idejének
   meghatározása. Bpest, 1906. (Különnyomat az Időjárásból)."

  Haláláról több helyen megemlékeztek, így pl. a Pesti Hírlap 1940. márc.
28-i száma is (6. o). Az Időjárás, melynek 1907-1909 között társszerkesztője
volt, nekrológját az 1940. jan.-febr.-i számában közölte.

  A "Magyarok a természettudomány és technika történetében" című könyvben
születési dátuma tévesen szerepel (1877. április 28.). Terkán Lajos rövid
életrajzát megtalálhatjuk a "Magyar életrajzi lexikon"-ban is (Akadémiai
kiadó, Bp. 1982.):

    "Terkán Lajos (Székesfehérvár, 1877. ápr. 26. - Bp. 1940. márc.
   26.) csillagász. A bp.-i tudományegyetemen matematika-fizika szakos
   tanári  diplomát,  majd  doktori oklevelet szerzett. 1900-ban
   kalkulátor a bp.-i tudományegyetemen, de még ez évben az ógyallai
   csillagvizsgáló  adjunktusa, 1912-től pedig obszervátora volt.
   Ugyanebben az évben szerzett m. tanári képesítést is. 1921-től a
   svábhegyi csillagvizsgálóban működött. 1935-ben, mint főobszervátor
   vonult nyugalomba. A csillagászat több ágát művelte (a Nap mozgása,
   a  csillagok  hőmérséklete);  tanulmányozta  a  változó fényű
   csillagokat; működésének utolsó éveiben kisbolygókat fényképezett.
   Fő  működési  területe  az  asztrofotometria  volt.  Jelentős
   megfigyelési anyagot tett közzé. - Irod. T. L.(Csillagászati L.
   1940. I. sz.)"
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.