Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

                 FORRÁSOK

 [1] Jókai M.: A Jókai-jubileum és a nemzeti díszkiadás története. Révai,
   Budapest, 1898. p. 146.

 [2] Bartha L.: Az egyetem Kozmográfiai Intézete és csillagdája, 1852-1934.
   - FÉ, 20. évf. 6. sz. 1985. p. 181 ff.

 [3] Konkoly M.: A csillagászat érdekében. - Természet, 3. 17. 1871.257.

 [4] Dezső L.: A magyar csillagászat története - Histoire de l'astronomie
   en Hongrie. - Múzeumi Füzetek, 2. 1. 1944. Kolozsvár.

 [5] Konkoly M.: Glosszák a mozdonyépítéshez. Bp. 1905. p. 43.

 [6] Réthly A.: Konkoly-emlék. Thaly K. "Miklós napra" c. verse. - Idő.
   47. / új sorozat 19. évf./, 5-6. 1943. 109-110.

 [7] "Konkoly Miklós úr Komáromban" - Vasárnapi Ujság, 4. 19. 1859. V.
   8. p. 225.

 [8] Konkoly M.: Az al-dunai zuhatagokról. - VHK. 8. p. 424, 437,
   449. 1898.

 [9] Konkoly  M.:  Uti  jelentés,  1894. II. Benzin és  petrólgépek
   tanulmányozása. p. 16. Bp. 1894.

[10] Konkoly  M.:  Az ó-gyallai csillagda és meteorológiai  központi
   obszervatórium fejlődése 1871-től mostanáig. - Idő. 1. 9. 1897. 258.

[11] Konkoly M.: A M. kir. Meteorológiai és Földmágnességi Orsz. Int.
   Budapesten, és az M. kir... Obszervatórium Ógyallán - Ung. Kön.
   Reichanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus Budapest, und ...
   Observatórium in Ógyalla. - A Kir. Magy. Met, és Földmágn. Int.
   Hivatalos Kiadványai, 1. köt. Bp. 1898.

[12] T. L. /Terkán Lajos/: A M. kir. Konkoly-alapítványú asztrofizikai
   obszervatórium fejlődése az államosítás óta ... - Idő. 17. 9. 1913.

[13] A csillagvizsgáló fejlődéséről és az ott végzett munkáról részletes
   tájékoztató:  Beobachtungen  angestellt  am  Astrophysikalischen
   Observatorium in O-Gyalla in Ungarn. Bd. I-XVI. Bp. 1879-1894. Magyar
   nyelven: Értekezések a Matematikai Tudományok Köréből /az MTA III.
   oszt. rendeletéből kiadja a főtitkár, /a II-XVII /1874-1886/ kötetek
   egyes füzetei.

[14] Lakits  F.:  Az  ó-gyallai  csillagvizsgáló  új  refraktora. -
   Természettudományi Közlöny, 15. 162. sz. 1883. febr. 73-79.

[15] A  modern  felszerelésről tájékoztatást ad: A M. kir. Konkoly-
   alapítványú  Astrophysikai  Observatórium  Kisebb  Kiadványai  -
   Veröffentlichugen des O-Gyallaer Astrophysikalischen Observatorium
   Stiftung v. Konkoly, No. 5, 9, 14. /1904-12/

[16] Konkoly  M.:  A  nagytagyosi meteorológiai obszervatórium. - A
   Meteorológiai és Földmágnességi Int. Kisebb Kiadv. V. sz. Bp. 1908. p.
   90-92. - U. a.: Privatsternwarte in Nagytagyos. - Sirius, Bd. 66. h.
   7. 1913. p. 145-150.

[17] Konkoly M.: Körültekintés néhány nyugat-európai obszervatóriumban,
   III. 1898. Bp. 1898. p. 63.

[18] Wolf, R.: Handbuch der Astronomie, ihre Geschichte und Literatur, Bd.
   II. Zürich, 1892. p. 539. /Ugyanebben a műben ismertetés Konkoly egyéb
   tevékenységéről is./

[19] Konkoly M.: A m. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi intézet
   első elhelyezései, 1870-1892. - "Athmosphaera" - Időjárás, 8. 6. 1904.
   222-233.

[20] Herrmann,  D. B.:  Geschichte  der Astronomie von Herschel bis
   Herzsprung. 2. Aufl. Berlin, 1978.

[21] Konkoly M.: Az égitestek fizikai alkotásáról. Népszerű term. tud.
   előadások gyüjteménye, IX. k. 54. f. 1886. p. 14-15.

[22] Bartha L.: Az első magyarországi észlelőhálózat. - Meteor, 18. 7-8.
   1988. p. 7-11.

[23] Konkoly M.: Az üstökösökről, I-II. rész. - Idő. 14. 11. 1910. p.
   333-340, 14. 12. 1910. p. 365-380.

[24] Baldet, F.: Rechrerchhes sur la constitution des com/res... Annals de
   l'Observatoire d'Astronomie Physique de Paris, T. VII. 1926.

[25] Konkoly M.: A Mars felületének megfigyelése az Ó-gyallai csillagdán az
   1877-iki oppositio idején. - Ért. a Math. és Term. tud. Köréből, 7. 1.
   1879. p. 8.

[26] Konkoly M.: 160 állócsillag színképe. - Ért. Math. tud. Köréből, 5.
   10. 1880. /Előszó/

[27] Konkoly M.: /A csillagkép-katalógusok megjelentek az Ért. Math. tud.
   Köréből, 11. 4., 12. 5., 13. 3. füzetekben./ - U.a. német nyelven:
   Beobachtungen angestellt am Astrophysikalischen Obs. O-Gyalla in
   Ungarn, Bd. 8/2. 1886.

[28] Bartha L.: Az első földrajzihosszúság-meghatározás telefonnal. -
   Geodézia és Kartográfia, 31. 4. 1979. p. 289-290.

[29] Zách A.: Meteorológiánk története. In: Időjáráskutatók otthonában.
   Orsz. Met. Int. népszerű kiadványai, V. köt. Bp, 1955. p. 20-35.

[30] Héjjas E. szerk. Ünnepi emlékkönyv... az Ó-gyallai... Obszervatórium
   ünnepélyes felavatása alkalmából. Bp. - Ó-Gyalla, 1900.

[31] "Ajándék a nemzetnek" - Magyar Nemzet, 1902. jan. 20. p. 5-6.

[32] Jelentés a M. kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 1912,
   13, és 14. évi munkájáról. Bp. 1918.                Rövidítések:

Ért. Math. tud. Köréből = MTA Értekezések a Mathematikai tudományok Köréből
FÉ = Föld és Ég
Idő = Az Időjárás /1903-4 közt Athmosphaera/


Megjegyzés:  Igen sok információ szóbeli közléséért hálás köszönettel
       tartozom néhai KENESSEI KÁLMÁN ny. igazgató, Dr. RÉTHLY ANTAL
       ny.  igazgató  Uraknal, valamint a KONKOLY THEGE család
       tagjainak. - B. L.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.