Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

                 JEGYZETEK


 [1] Grimal, P.: Introduction … l'histoire mondiale de la femme, I. k.
   Paris, 1965. 7. l.

 [2] Nash, M.: Nuevas perspectivas sobre la mujer. Universidad Autónoma de
   Madrid, Madrid, 1982. 19. l.

 [3] Fohlen, C.: A nő a társadalomban. In: Világtörténet, 1982/1. 88. l.

 [4] Uott. 22-25. l.

 [5] Alic, M.: Hypatia's Heritage. A History of Women in Science from
   Antiquity to the Late Nineteenth Century. Women's Press, London, 1986.
   1. l.

 [6] Diccionario de mujeres celebres. Camps, V. előszavával. Espasa Calpe,
   Madrid, 1994. 193. l.

 [7] Coulston Gillispie, Ch. (ed.): Dictionary of Scientific biography
   6. k. Scribner, New York, 1981. 616. l.

 [8] Sámi Lászlóné: Hypatia. (Figuier nyomán) In: Vasárnapi Újság, 1872.
   március 31. 158. l.

 [9] Az  asztrolábium  olyan csillagászati mérőeszköz volt,  amelynek
   segítségével meghatározták az égitestek helyzetét.

[10] Alic, M. i. m. 44. l.

[11] Uott. 45-46. l.

[12] Dahan Dalmédico, A.: Sophie Germain. In: Tudomány, 1992. február
   59. l.

[13] Szeghy I.: Híres csillagásznők a múltban. In: Föld és Ég, 1968/2.
   53. l.

[14] Ponori Thewrewk A.: Az egyetemes csillagászat áttekintése. In: A
   távcső világa. Szerk.: Kulin Gy., Róka G., Gondolat, Bp., 1980.
   601. l.

[15] Anderson, S. B. - Zinsser J. P.: A history of their own. Women in
   Europe from Prehistory to the Present II. k. Penguin Books, New York,
   1989. 88-89. l.

[16] Alic, M. i. m. 119. l.

[17] Alic, M. i. m. 119. l.

[18] Diccionario de mujeres celebres... i. m. 108. l.

[19] Csillagásznők. In: Vasárnapi Újság, 1885. augusztus 30. 562. l.

[20] Alic, M. i. m. 120. l.

[21] Uglow, S. J. (ed.): Macmillan Dictionary of  Women' Biography.
   Macmillan Press, London, 1984. 135. l.

[22] Uott.

[23] Diccionario de las mujeres... i. m. 123. l.

[24] Journal de Savans III., 304. Amsterdam, 1687. Idézi: Alic, M. i. m.
   204. l.

[25] Alic, M. i. m. 120-121. l.

[26] Uglow i. m. 258. l.

[27] Schiebinger, L.: Women in Science: Historical Perspectives. In: Women
   at Work: a Meeting on the Status of Women in Astronomy, 1992. 12. l.

[28] Alic, M. i. m.121. l.

[29] Diccionario de mujeres celebres... i. m. 253. l.

[30] Szeghy I. i. m. 53. l.

[31] Lalande, J.: Bibliographie Astronomique. Paris, 1803. 676-687. l.
   Idézi: Alic, M. i. m. 124. l.

[32] Alic, M. i. m. 124. l.

[33] Uglow i. m. 222. l.

[34] Dictionary of Scientific biography... i. m. 6. k. 322. l.
   Caroline Herschel életrajzával, kutatásaival kapcsolatosan l.: többek
   között az alábbi műveket: Memoir and Correspondence of C. H. London,
   1876.; Lubbock, C. A. (ed.): The Herschel Chronicle. Cambridge, 1933.;
   The Herschels and Modern Astronomy. London, 1895.; Kirlew, M.: Famous
   Sisters of Great Men. London, 1906.; Ashton, H. - Davies, K.: I Had a
   Sister. London, 1937. és valamennyi jelentősebb csillagászattörténeti
   kézikönyvet és életrajzi lexikont.

[35] 1 láb = 30,48 cm

[36] Alic, M. i. m. 127. l.

[37] Caroline Herschel fennmaradt naplójából idézi: Alic, M. i. m. 128. l.

[38] Uott. 129-130. l.

[39] La Grande Encyclopédie. 20. k. Paris, é. n. 16. l.

[40] Alic, M. i. m. 133. l.

[41] Csillagásznők. Vasárnapi Újság i. m. 562. l.

[42] Életéről  l.:  az alábbi műveket: Somerville, Martha:  Personal
   Recollections From Early Life to Old Age of Mary Somerville. London,
   1873. Patterson, E. C.: Mary Somerville. In: British Journal for the
   History of Science, 4. 1969. 311-339. l. The Case of Mary Somerville:
   An Aspect of Nineteenth-Century Science. In: Proceedings of the
   American Philosophical Society, 118. 1974. 269-275. l.

[43] Patterson, E. C.: Somerville, Mary Fairfax Greig. In: Dictionary of
   Scientific biography... i. m. 12. k. 521. l.

[44] Uott. 522. l.

[45] La grande encyclopédie... i. m. 30. k. 246. l.

[46] Somerville Mary. In: Vasárnapi Újság, 1873. február 16. 77. l.

[47] Patterson i. m. 525. l.

[48] Az angol lánynevelés történetéről l.: Barnard, H. C.: A Short History
   of English Education from 1760 to 1944. University London Press,
   London, 1947. 182-195. l. és Brittain, V.: The Women at Oxford: A
   Fragment of History. Macmillan, New York, 1960.

[49] Aldrich Kidwell, P.: Women astronomers in Britain, 1780-1930. In:
   ISIS, 278. sz. 75. k., 1984 szeptember, 536. l.

[50] Gazda I. ifj. - Marik M.: Csillagászattörténeti ABC. Tankönyvkiadó,
   Bp., 1982. 66. l.

[51] Aldrich Kidwell i. m. 537. l.

[52] Uott. 540. l.

[53] A spektroszkóp optikai műszer színképek előállítására és elemzésére.

[54] Uott. 543. l.

[55] Vasárnapi Újság, 1873. július 20. 345. l.

[56] Fűrész E. - Trupka Z. i. m. 2. rész. In: TELAPO, 1995. december
   6. 2. l.

[57] Életéről és munkásságáról l.: Mitchell Kendall, P.: Maria Mitchell,
   Life, Letters and Journals. Boston, 1896. Wright, H.: Sweeper in the
   Sky. New York, 1949.

[58] Uglow i. m. 237. l.

[59] A szektáns navigációs célokra használatos kézi szögmérő műszer,
   elsősorban tengeri csillagászati navigáció céljára használják.

[60] James, E. T. (ed.): Notable American Women 1607-1950. - A Biographical
   Dictionary. II. k. Belknap Press of Harvard Univ. Press, Cambridge,
   Massachusetts and London, 1971. 555.l.

[61] Uott. 555. l.

[62] Dictionary of Scientific biography... i. m. 9. k. 421. l.

[63] Életéről l.: Memoir by Furness, C. E. In: Popular Astronomy, 1922.
   Dec.-1923. Jan.

[64] Uglow i. m. 496. l.

[65] Wright, H.: Whitney Mary Watson. In: Notable American Women... i. m.
   3. k. 604. l.

[66] Uglow i. m. 496. l.

[67] Anslow, A. G.: Whiting, Sarah Frances. In: Notable American Women...
   i. m. 3. k. 594. l.

[68] 1 inch = 2,54 cm

[69] Színképelemzés: mivel minden test kibocsát elektromágneses hullámokat,
   e  sugárzás  sajátosságaiból következtetni lehet kémiai, fizikai
   tulajdonságaira.  A  színképelemzésnek  nagy  szerepe  van  a
   csillagászatban,  mivel a távoli égitestekről általában csak az
   elektromágneses sugárzás jut el hozzánk.

[70] Hoffleit, D.: Fleming, Wiliamina Paton Stevens. In: Notable American
   Women... i. m. 1. k. 628. l.

[71] Az asztrográf több lencsés, fényképezési célokat szolgáló refraktor.

[72] Uglow i. m. 177. l.

[73] Leavitt, H. S.: 1777 Variables in the Magellanic Clouds. In: Annals of
   Harvard College Observatory, 60. 1908/4.

[74] Gingerich, O.: Leavitt, Henrietta Swan. In: Dictionary of Scientific
   biography... i. m. 8. k. 106. l.

[75] Whitney, Ch. A.: A Tejútrendszer felfedezése. Gondolat, Bp., 1978.
   171. l.

[76] Ennek magyar nyelvű tudományos leírását l.: A távcső világa... i. m.
   383. l.

[77] Uglow i. m. 273. l.

[78] Életrajzát l.: Yost, E.: American Women of Science. Philadelphia, New
   York, 1955. 27-44. l.

[79] Uott. 93. l.

[80] Hoffleit, D.: Cannon, Annie Jump. In: Notable American Women... i. m.
   1. k. 282. l.

[81] Uglow i. m. 314. l.

[82] Munkálkodásuk magyar nyelvű leírását l.: Herrmann, D. B.: Az égbolt
   felfedezői. Gondolat, Bp., 1981. 136. és 166. l.

[83] Gingerich,  O.:  Maury,  Antonia. In: Dictionary of Scientific
   biography... i. m. 9. k. 194. l.

[84] Jósika J.: Pályavezető fiatal leányok számára. Franklin, Bp., 1885.
   165. l.

[85] Fűrész E. - Trupka Z. i. m. 2. rész 3. l.

[86] A refraktor jelentése: lencsés távcső.

[87] Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, X. k. Bp., 1905.
   1297. l.

[88] Kenyeres Á. (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon II. k. Akadémiai K.,
   Bp., 1969. 423. l.

[89] l.: Women at Work: A Meeting on the Status of Women in Astronomy,
   1992. Space Telescope Science Institute. VII-XIII. l.

[90] Uott. IX-XIII. l.

[91] A   lappal   kapcsolat   teremthető   az  alábbi  címen:
   eastwood@nauvax.ucc.nau.edu

[92] Életrajzi adatait l.: Uglow i. m. 85. l.

[93] Vargha Domokosné: Cecilia Payne, a csillagász. In: Élet és Tudomány,
   1995. január 13. 42-44. l. és Aldrich Kidwell i. m. 545-546. l.

[94] Bhathal, R. - White, G.: A Brief History of Astronomy in Australia.
   Kangaroo press, Sidney, 1991. 50. l.

[95] Bartusiak, M.: The Remarkable Odyssey of Jane Luu. In: Astronomy,
   1996. február. 46-51. l.

[96] Rattai M.: Akinek  nevét  csillagok viselik.  In:  Nők  Lapja,
   1957. november 21. és "Öt üstököst fedezett fel". Nők Lapja, 1956.
   március 8.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.