Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

             A NŐTÖRTÉNETÍRÁS IRÁNYZATAI
 
  Jóllehet, a történelem során mindig a nők tették ki az emberiség felét, a
gazdaság-,  politika-  és  eszmetörténeti  kutatások  alkalmával az ő
történetüknek feltárása mégis háttérbe szorult. [1] A különböző történetírói
irányzatok és iskolák képviselői a haladás antropocentrikus képét dolgozták
ki, és a nők történeti helyzetének evolúcióját is ebből a szempontból
vázolták. [2] A nők történetének megismerése csakis oly módon képzelhető el,
hogy fel kell tárni azokat a - hagyományosan nem vizsgált - területeket,
ahol a nők "előtűnnek". Miként a francia Annales iskola (1929) tagjai
előirányozták, a magánszféra vizsgálata szükséges például ahhoz, hogy a nők
történetét feltárjuk. Világszerte az 1960-as évektől bontakoztak ki efféle
történetírói törekvések, és ma is tart a megfelelő metodológia és az
értelmezési  keretek  kidolgozása, illetve a források számbavétele és
értelmezése.

  Miként a barcelonai történésznő, Mary Nash írta, az egyik lehetséges
kutatási  irány a - valamilyen szempontból - híres nők történetének
összefoglalása.  A  környezetükből  kiemelkedett,  koruk  asszonyainak
életútjától eltérő sorsot megélt nők története mindenkor nagy érdeklődésre
tartott számot az olvasók körében. E kutatások ugyan fontosak és érdekes
eredményekkel szolgálnak, ám csak kevéssé alkalmasak arra, hogy egy-egy
korszak nőiről általában információkat szerezzünk. [3] Az egy-egy nő
részletes életrajzát érintő kutatások jelentik a nőtörténeti kutatások másik
irányát, de ennek ugyanazon hátrányait emelhetjük ki, mint az előbbi
törekvéseknek.

  Nyugaton  az  1960-as  évekig, Magyarországon esetenként napjainkig
(általánosan  a 80-as 90-es évek fordulójáig) dominált a hagyományos
nőtörténet-írás, amelyben domináns volt a politikai fókuszálás. A nőnevelés,
a választójogi mozgalom és a női munka történetének vizsgálata sorolható
ide. Később az ú. n. kontributív irányzat bontakozott ki (Gerda Lerner
kifejezésével élve), amely során a történészek azt próbálták feltárni, mivel
járultak hozzá a nők a történelmi fejlődéshez. A nőmozgalmak, női jogokért
vívott harc leírása tartozott ide például.

  Napjainkban az egyre több történész által követett új irányzat a nők
történetének  feltárását  más,  megújult történeti tárgyú diszciplínák
eredményeiből  és  módszereiből  merítve,  az  antropológiával  szoros
kapcsolatban végzi. A nő mint társadalmi kategória jelenik meg e keretek
között,  és  az interdiszciplináris kutatások a nő helyzetét a maga
komplexitásában mutatják be, kiemelt figyelmet fordítva a férfi-nő kapcsolat
különböző árnyalataira, megjelenési formáira. [4]

  A  történelem  egészéhez hasonlóan a természettudományok történetét
tárgyaló művekből is legtöbbször kimaradtak a nők. Pedig az Arisztotelész,
Kopernikusz, Newton, Einstein és még néhány kiemelkedő férfi tudós nevével
fémjelzett  tudománytörténet túlságosan egyoldalú bemutatása azoknak a
folyamatoknak, amelyek lassan - és sokszor nehezen - vezettek el egy-egy
jelentős tudományos felfedezéshez. [5] A nagy horderejű felfedezéseket tévő
kevesek mögött sok ezren voltak és vannak ma is olyanok (férfiak és nők
egyaránt),  akik  megfigyeléseikkel,  számításaikkal,  kísérleteikkel,
ötleteikkel hozzájárultak a tudományok fejlődéséhez, a kimagasló eredmények
megszületéséhez. Így van ez a csillagászattal kapcsolatosan is.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.