Dimenzió #18

Nem iskolás fokon...

(pedagógia, neveléstörténet)

                Szívós Andrea:

         A LÁNYOK TESTI NEVELÉSE AZ 1880-AS ÉVEKBEN

  A nyilvános, állami nőnevelés a XIX. század masodik felében lendült fel
Magyarországon. Ezt bizonyítják az egymás után alapított leányiskolák, és a
nőneveléssel foglalkozó munkák és újságcikkek megszaporodása. A leányok
nevelésének részletes kidolgozásában fontos szerepet kapott a testi nevelés
is.

  Hazánkban  a  testi nevelés eszméje a XIX. század huszas éveiben
bontakozott ki, akkor, amikor a Nemzeti Vívó Intézet megnyílt. Igazából
azonban csak a század második felében teljesedett ki. Az egész nemzetre
kiható jelentőségű volt az a cikk, amely 1861-ben az Orvosi Hetilapban
jelent  meg Országos Testgyakorlat címmel, s amely "felébresztette a
közfigyelmet a tornázás ügye iránt". [1] A tanulmány hatására 1865-ben
megalakult a Pesti Tornaegylet. Matolay Eleknek köszönhetően 1868-tól
megindult a tornatanárok képzése. Eötvös József minisztersége alatt pedig
kötelező középiskolai tantárggyá vált.

  A lányok testi nevelése is ekkor került a viták középpontjába. A nő testi
nevelése egyrészt azért volt fontos a kor felfogása szerint, mert az
egészséges nők egészségesebb gyermekeket szülnek (arról nem is beszélve,
hogy "az edzett nő, ha anyává lesz, a szülési fájdalmat is csendesen
kiállja...") [2], másrészt azért kellett ápolni és nevelni testileg a nőket,
hogy  a  "műveltségi  viszonyoknak  minél  tökélyesebb  részesévé
válhassanak". [3]

  Az egészség fenntartása végett tehát edzeni kellett a testet, de hogy
miképpen,  annak kidolgozására sorra születtek tanulmányok. Az akkori
szakirodalmak nagy része megegyezett abban, hogy a lányok ilyen szempontú
képzése más kell hogy legyen, mint a fiúké. Csak dr. Richmann Mór vélte úgy,
hogy hétéves korig a két nem testi nevelése közt ne legyen különbség.
Természetesen az iskolás kor előtt a szülőknek kellett gondoskodniuk erről:

  "A fejlődő leánykát huzamosabb szobaéletre ne kárhoztassuk. Mozgás az ő
eleme, a játék oly szükséges neki, mint a jó házi kenyér. Van öröm, ének,
jókedv, ha kis barátnéival kisétálhat a szabadba... E mellett a kis házi
kertben ás, vet, öntöz, plántál, csinosit, csak az eszközök feleljenek meg
testi erejének." [4]

  Dirner Gusztáv szerint a lányoknak a "szabadban, testi erőfeszítéssel
járó, lélekjelenlétet követelő játékokban" [5] kellett keresniük a pihenést
és felüdülést. Ilyen játéknak számított a labdázás, a "farkas és bárány
játéka", a versenyfutás vagy sétálás.

  Az  iskolában  a játékokon kívül a rendszeres tornagyakorlatok is
szükségesek voltak. Ezeket a gyakorlatokat három csoportba osztották:

  1. szabadgyakorlatok ("... azon egyszerü vagy összetett testmozgás,
    alakzat, melyeket a tornásznők a puszta földön, minden szer nélkül és
    tömegben, vezénylet szerint végeznek.") [6]

  2. rendgyakorlatok (melyeket sorokba rendeződve végeztek)

  3. szergyakorlatok (melyeket eszközök segítségével hajtottak végre: "A
    gyűrűhinta, a létra, a nyujtó és korlát, sőt az ugrószerek is
    egyaránt használhatóak.") [7]

  A lányok testi nevelésének tananyagát Tarjay László dolgozta ki 1885-ben.
A gyakorlatok részletes leírása mellett Tarjay fontosnak tartotta a torna
során használt ruha ismertetését is:

  "... ha közönséges ruházatuk annyira kényelmes, hogy azok által a
tornászati  gyakorlatok  kivitelében  nem akadályoztatnak, gymnasztikai
zubbonyon kivül másra szükségök nincs." [8]

  A fűző, magassarkú szűk cipő, szoros kalap és harisnyakötő használatát az
egészség szempontjából károsnak vélték.

  A mozgás, test edzése során elengedhetetlennek tekintették a friss
levegőt:

  "Jó és elegendő levegőt nyujtson az iskola a növendékeknek, ez az első
feltétele a testi nevelésnek a leányiskoláink körében is." [9]

  Varga Mihály szerint csakúgy mint a többi órán, itt is tanítónőknek kell
oktatni a lányokat:

  "Őket, ha csak lehet, nő oktassa; ez legjobban ismeri természetüket és
legjobban bírja megítélni, hogy mi való nekik és mi nem?" [10]

  És hogy mi valósult meg az iskolában? Arról Szuppán Vilmos a következőket
írta:

  "Az úgynevezett felső leánynevelő intézetek legtöbbjében a testi nevelés
abban kulminál, hogy a növendékek krokodilszerü menetben merev tartással,
kimért lépésekkel, fél vagy egész órai sétát tesznek." [11]

  Kiváló ellenpéldának mutatkozott azonban a budapesti felsőbb leányiskola,
amelynek testnevelő óráiról az 1880-as Nemzeti Nőnevelésben olvashatunk. Itt
a leányok hetenként kétszer tornáztak. Sötétkék flanell nadrágot és zubbonyt
viseltek,  a  magassarkú cipő és fűző tilos volt. Az iskola számos
tornaszerrel  rendelkezett  (gyűrűhinta,  ugródeszka,  lengőkötél, rúd,
labdakosár, stb.) és mivel külön tornatermük nem volt, béreltek egyet. A
megfelelő friss, oxigéndús levegő biztosítására "porlasztógéppel", azaz
porelszívó géppel takarítottak. [12]

  Az iskola utáni rendszeres mozgást a szakértők főleg a sétálásban,
táncban, korcsolyázásban és kerékpározásban látták. Az utóbbi kettő akkor
jött divatba és bár kezdetben veszélyesnek tűnt, mégis hasznosnak találták:

  "A korcsolyázás megbecsülhetetlen testgyakorlat azon leányok számára, kik
bizonyos korba jutván, tornagyakorlatokban már nem vehetnek részt..." [13]

  A kerékpározásról szóló munkájában Wohl Janka kifejezetten ajánlotta ezt
a szórakozást nőknek is és örömmel újságolta, hogy "már nálunk is vannak
hölgyek, különösen az arisztokráczia soraiban, kik valóságos tökélylyel
kezelik a kerékpárt". [14]

  A XIX. század második felében, de leginkább az 1880-as években lehetünk
tanúi annak a folyamatnak, amelynek eredményeképpen meghonosodott hazánkban
a leányok oktatásában a testnevelés, és amelyről a kor egyik kiváló
szakembere a következőket írta:

  "Mi a testedző játékok és gyakorlatoknak a nemzet vérébe átmenetelét csak
később remélhetjük, akkor midőn az iskolában megvetettük annak alapját és
egy új nemzedéket hozzászoktattunk ahhoz, hogy a testi mozgást és játékot
életszükségletnek ismerje és űzését nélkülözhetetlennek érezze." [15]


                 JEGYZETEK

 [1] Székely Ilona: A testi nevelés kérdése a XIX. században, Pécs, Taizs,
   1937. 21. o.

 [2] Zámolyi Varga Mihály: A házi nevelés példákban előadva, Bp., Franklin,
   1882. 258. o.

 [3] Tarjay László: Nőnevelő tornászat szülék, tanitók és tanárnők számára,
   Bp., Nagel, 1882. 33. o.

 [4] Zámolyi Varga Mihály i. m. 357. o.

 [5] Dirner Gusztáv: A lányok testi neveléséről, Bp., Franklin, 1885.
   15. o.

 [6] Tarjay László i. m. 95. o.

 [7] Dirner Gusztáv i. m. 16. o.

 [8] Tarjay László i. m. 108. o.

 [9] Péterfy Sándor: A testi nevelés ügye leányiskoláinkban, In: Nemzeti
   Nőnevelés, 1881. 234-259. o.

[10] Zámolyi Varga Mihály i. m. 229. o.

[11] Dollinger Gyula - Szuppán Vilmos: Az ifjúság testi neveléséről két
   jelentés, Bp., Eggenberger, 1891. 140. o.

[12] Erre vonatkozóan lásd: Matolay Elek: Tornázás a budapesti állami
   felsőbb leányiskolában, In: Nemzeti Nőnevelés, 1880. 448-450. o.

[13] Dollinger - Szuppán i. m. 151. o.

[14] Wohl Janka: A kerékpárról, Bp., Athenaeum, 1898. 11. o.

[15] Dollinger - Szuppán i. m. 152. o.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.