Dimenzió #18

Nem iskolás fokon...

(pedagógia, neveléstörténet)

                 FEHÉRLÓFIA

  Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás - tengeren is túl, volt a
világon egy fehér ló. Ez a fehér ló egyszer megellett, lett neki egy fia,
azt hét esztendeig szoptatta, akkor azt mondta neki:

  - Látod, fiam, azt a nagy fát?

  - Látom.

  - Eredj fel annak a legtetejébe, húzd le a kérgét.

  A fiú felmászott, megpróbálta, amit a fehér ló mondott, de nem tudta
megtenni. Akkor az anyja megint szoptatta hét esztendeig, megint felküldte
egy még magasabb fára, hogy húzza le a kérgét. A fiú le is húzta.

  Erre azt mondta neki a fehér ló:

  - No fiam, már látom, elég erős vagy. Hát csak eredj el a világra, én meg
megdöglöm.

  Azzal megdöglött. A fiú elindult világra. Amint ment mendegélt, előtalált
egy rengeteg erdőt, abba be is ment. Csak bódorgott, csak bódorgott, egyszer
egy emberhez ért, aki a legerősebb fákat is úgy nyűtte, mint más ember a
kendert.

  - Jó napot adjon Isten! - mondta Fehérlófia.

  - Jó napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófiának, szeretnék
vele megbirkózni.

  - Gyere no, én vagyok!

  Megbirkóztak. De alig csavarintott egyet Fehérlófia Fanyűvőn, mindjárt a
földhöz vágta.

  - Már látom, hogy erősebb vagy, mint én - mondja Fanyűvő. - Hanem tegyük
össze a kenyerünket, végy be szolgálatodba.

  Fehérlófia befogadta, már itt ketten voltak.

  Amint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy embert, aki a köveket úgy
morzsolta, mint más ember a kenyeret.

  - Jó napot adjon Isten - mondja a Fehérlófia.

  - Jó napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófiának, szeretnék
vele megbirkózni.

  - Gyere no, én vagyok!

  Megbirkóztak. De alig csavarintott Fehérlófia Kőmorzsolón hármat-négyet,
mindjárt a földhöz vágta.

  - Már látom, hogy te ellened nem csinálhatok semmit - mondja Kőmorzsoló.
- Hanem tudod mit, végy szolgálatodba, hű szolgád leszek halálig.

  Fehérlófia befogadta, már itt hárman voltak. Amint mentek, mendegéltek,
előtaláltak egy embert, aki a vasat úgy gyúrta, mint más ember a tésztát.

  - Jó napot adjon Isten - mondja a Fehérlófia.

  - Jó napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófiának, szeretnék
vele megbirkózni.

  - Gyere no, én vagyok!

  Sokáig birkóztak, de nem bírtak egymással. Utoljára Vasgyúró gáncsot
vetett, földhöz vágta Fehérlófiát, erre ez is megharagudott, felugrott, s
úgy vágta földhöz Vasgyúrót, hogy majd odaragadt. Ezt is szolgálatába
fogadta, már itt négyen voltak.

  Amint tovább mennek, mendegélnek, rájok esteledett, ők is megtelepedtek,
kunyhót csináltak.

   Másnap azt mondja Fehérlófia Fanyűvőnek:

  - No, te maradj itt, főzz kását, mink elmegyünk vadászni.

  Elmentek. De alig hogy tüzet rakott, s kásafőzéshez fogott Fanyűvő, ott
termett egy kis ördög; maga nagyon kicsi volt, de a szakálla a földet érte.
Fanyűvő nem tudott hova lenni ijedtében, mikor meglátta, hát még mikor
rákiáltott:

  - Én vagyok Hétszünyű Kapanyányimonyók, add ide azt a kását, ha nem adod,
a hátadon eszem meg.

  Fanyűvő mindjárt odaadta. Hétszünyű Kapanyányimonyók megette, azzal
visszaadta az üres bográcsot. Mikor hazajöttek a cimborák, nem volt semmi
ennivaló, megharagudtak, jól eldöngették Fanyűvőt, de az nem mondta meg,
hogy miért nincs kása.

  Másnap Kőmorzsoló maradt otthon. Amint kezdte főzni a kását, oda ment
őhozzá is Hétszünyű Kapanyányimonyók, és kérte a kását.

  - Ha ide nem adod, a hátadon eszem meg!

  De Kőmorzsoló nem adta, Hétszünyű Kapanyányimonyók sem vette tréfára a
dolgot, lenyomta a földre, hátára tette a bográcsot, onnan ette meg a kását.

  Mikor a többi három hazafelé ment, Fanyűvő előre nevette a dolgot, mert
tudta, hogy Kőmorzsolótól is elveszi a kását a Hétszünyű Kapanyányimonyók.

  Harmadnap  Vasgyúró maradt otthon. De a másik kettő se neki, se
Fehérlófiának nem kötötte az orrára, miért maradtak két nap kása nélkül.

  Ahhoz is odament Hétszünyű Kapanyányimonyók, kérte a kását, s hogy nem
adta, a meztelen hasáról ette meg. Amint a többi három hazajött, ezt is jól
elpáholták.

  Fehérlófia nem tudta miért nem csinált egyik se kását. Negyednap maga
maradt otthon. A többi három egész nap mindig nevette Fehérlófiát, tudták,
hogy ahhoz is odamegy Hétszünyű Kapanyányimonyók. Csakugyan oda is ment, de
bezzeg megjárta, mert Fehérlófia megkötözte szakállánál fogva egy nagy
fához.

  Amikor a három cimbora haza ért, mindjárt feltálalta a kását. Amint jól
laktak, megszólalt Fehérlófia:

  - Gyertek csak, mutatok valamit.

  Vezette volna őket a fához, amelyikhez Hétszünyű Kapanyányimonyókot
kötötte, hát látja, hogy nincs ott, hanem elvitte a fát is magával. Mindjárt
elindultak a nyomon. Mindég mentek hét nap, hét éjjel, akkor találtak egy
nagy lyukat, amelyen a másik világra ment le Hétszünyű Kapanyányimonyók.
Tanakodtak, mi tévők legyenek, utoljára arra határozták, hogy le mennek.

  Fanyűvő font egy kosarat, csavart egy hosszú gúzst a faágakból, s azon
leeresztette magát. De meghagyta, hogy húzzák fel, ha megrántja a kötelet.
Alig ért le negyedrészre a mélységnek, megijedt felhúzatta magát.

  - Majd lemegyek én - mondta Kőmorzsoló. De harmadrészről az útnak ő is
visszahúzatta magát.

  Azt mondja Vasgyúró:

  - Ejnye, be gyávák vagytok! Eresszetek le engem! Nem ijedek én meg ezer
ördögtől sem!

  Le is ment fele útjáig, de tovább nem mert, hanem megrántotta a gúzst,
hogy húzzák fel.

  Azt mondja Fehérlófia:

  - Eresszetek le engem is, hadd próbáljak szerencsét! Bezzeg nem ijedt
meg! Lement a másvilágra, kiszállt a kasból, elindult széjjelnézni. Amint
így kódorog előre-hátra, meglát egy kis házat, bemegy bele, hát kit lát? Nem
mást, mint Hétszünyű Kapanyányimonyókot. Ott ült a kuckóban, kenegette
szakállát meg állát valami zsírral; a tűzhelyen ott főtt egy nagy bogrács
kása.

  - No, manó - mondja neki Fehérlófia -, csakhogy itt vagy! Másszor te
akartad az én kásámat megenni a hasamról; majd megeszem én most a tiedet a
te hasadról.

  Azzal megfogta Hétszünyű Kapanyányimonyókot, a földhöz vágta, hasára
öntötte a kását, úgy ette meg, azután kivitte a házból, egy fához kötötte, s
odább ment.

  Amint megy, mendegél, előtalál egy várt rézmezővel, rézerdővel körülvéve.
Amint  meglátta,  mindjárt  bement  bele;  odabent  egy  gyönyörű
királykisassszonyt talált, aki nagyon megijedt, amint meglátta a felvilági
embert.

  - Mit keresel itt, felvilági ember, ahol még a madár se jár?

  - Hát biz én - felelt Fehérlófia - egy ördögöt kergettem.

  - No, hát most jaj neked! Az én uram háromfejű sárkány, ha hazajön,
agyonvág. Bújj el hamar!

  - Nem búvok bíz én, megbirkózom én vele.

  Arra a szóra ott termett a sárkány.

  - No, kutya - mondja Fehérlófiának -, most meg kell halnod! Hanem,
viaskodjunk meg a rézszűrümön!

  Meg is viaskodtak. De Fehérlófia mindjárt a földhöz vágta a sárkányt, s
levágta mind a három fejét. azzal visszament a királykisasszonyhoz. Azt
mondja neki:

  - No, most már megszabadítottalak, királykisassszony, jere velem a
felvilágra!

  - Jaj, kedves szabadítóm - felelt a királykisasszony -, van nekem idelent
két testvérem, azokat is egy-egy sárkány rabolta el, szabadítsd meg őket,
neked adja az én atyám a legszebb leányát meg fele királyságát.

  - Nem bánom, hát keressük meg.

  Elindultak megkeresni. Amint mennek, találnak egy várat ezüstmezővel,
ezüsterdővel körülvéve.

  - No, itt bújj el az erdőben - mondja Fehérlófia -, én majd bemegyek.

  A királykisasszony elbújt, Fehérlófia meg megindult befelé. Odabent egy
még szebb királykisasszonyt talált, mint az első. Az nagyon megijedt, ahogy
meglátta, s rákiáltott:

  - Hol jársz itt, felvilági ember, hol még a madár sem jár?

  - Téged jöttelek megszabadítani.

  - No, akkor ugyan hiába jöttél, mert az én uram egy hatfejű sárkány, ha
hazajön, összemorzsol.

  Arra a szóra ott termett a hatfejű sárkány. Amint meglátta Fehérlófiát,
mindjárt megismerte.

  - Hej kutya - mondja neki -, te ölted meg az öcsémet, ezért meg kell
halnod! Hanem gyere az ezüstszűrümre, viaskodjunk meg!

  Azzal kimentek, soká viaskodtak, utoljára is Fehérlófia győzött, földhöz
vágta a sárkányt, levágta mind a hat fejét. Azután magához vette mind a két
királykisasszonyt, s így hárman útnak indultak, hogy a legfiatalabbat is
megszabadítsák. Amint mennek, mendegélnek, találnak egy várat aranymezővel,
aranyerdővel körülvéve. Itt Fehérlófia elbújtatta a két királykisassszonyt,
maga meg bement a várba. A királykisassszony majd meghalt csodálkozásában,
amint meglátta:

  - Mit keresel itt, ahol még a madár sem jár? - kérdi tőle.

  - Téged jöttelek megszabadítani - felelt Fehérlófia.

  - No, akkor hiába fáradtál, mert az én uram a tizenkét fejű sárkány, aki,
ha hazajön, összevissza tör.

  Alig mondta ezt ki, rettenetes nagyot mennnydörgött a kapu.

  - Az én uram vágta a buzogányát a kapuba - mondja a királykisassszony -,
mégpedig tizenkét mérföldről. De azért ebben a nyomban itt lesz. Bújj el
hamar!

  De már ekkor, ha akart volna, se tudott volna elbújni Fehérlófia, mert a
sárkány betoppant. Amint meglátta Fehérlófiát, mindjárt megismerte.

  - No, kutya, csakhogy itt vagy! Megölted két öcsémet, ezért ha ezer
lelked  volna is, meg kellene halnod! Hanem gyere az aranyszűrümre,
birkózzunk meg!

  Nagyon soká viaskodtak, de nem tudtak semmire se menni. Utoljára a
sárkány belevágta Fehérlófiát térdig a földbe; ez is kiugrik, belevágja a
sárkányt derékig; a sárkány kiugrik, belevágja Fehárlófiát hónaljig; már itt
Fehérlófia nagyon megharagudott, kiugrott, s belevágta a sárkányt, hogy csak
a feje látszott ki, erre kikapta a kardját, levágta a sárkánynak mind a
tizenkét fejét.

  Azután  visszament  a  várba,  elvitte  magával  mind  a  három
királykisassszonyt.  Elérkeztek ahhoz a kosárhoz, amelyiken Fehérlófia
leereszkedett, próbálgatták minden módon, hogy férhetnének belé mind a
négyen, de sehogy se boldogultak. Így hát Fehérlófia egyenként felhúzatta a
három királykisasszonyt, ő maga meg várta, hogy őérte is eresszék le a
kosarat. Csak várt, csak várt, három nap, három éjjel mindig várt. Várhatott
volna szegény akár ítéletnapig is. Mert amint a három szolga felhúzta a
három királykisassszonyt, arra határozták, hogy ők magok veszik el a három
királykisasszonyt, s nem eresztik megint le a kosarat Fehérlófiáért, hanem
ott hagyják őt a másvilágon. Mikor Fehérlófia már nagyon megunta a
várakozást, kapta magát, elment onnan nagy búslakodva. Alig ment egy kicsit,
előfogta egy nagy záporeső, ő is hát behúzta magát a szűrébe, de hogy úgy is
ázott, elindult valami fedelet keresni, ami alá behúzódjék. Amint így
vizsgálódik, meglát egy griffmadárfészket három fiók - griffmadárral; ezt
nemcsak hogy el nem szedte, de még betakarta szűrével, maga meg bebújt egy
bokorba. Egyszer csak jön haza az öreg griffmadár.

  - Hát ki takart be benneteket? - kérdi fiaitól.

  - Nem mondjuk meg, mert megölöd.

  - Dehogy bántom, nem bántom én, inkább meg akarom neki hálálni!

  - No, hát ott fekszik a bokor mellett, azt várja, hogy elálljon az eső,
hogy levehesse a szűrét rólunk.

  Odamegy a griffmadár a bokorhoz, kérdi Fehérlófiától:

  - Mivel háláljam meg, hogy megmentetted fiaimat?

  - Nem kell nekem semmi - felel Fehérlófia.

  - De csak kívánj valamit, nem mehetsz úgy el, hogy meg ne háláljam.

  - No hát vígy fel a felvilágra!

  Azt mondja a griffmadár:

  - Hej, ezt más merte volna kívánni, tudom, nem élt volna egy óráig, de
neked megteszem; hanem eredj, végy három kenyeret meg három oldal szalonnát,
kösd a kenyeret jobbról, a szalonnát balról a hátadra, s ha jobbra hajlok,
egy kenyeret, ha balra, egy oldal szalonnát tégy a számba. Ha nem teszel,
levetlek.

  Fehérlófia éppen úgy tett mindent, ahogy a griffmadár mondta. Elindultak
azután a felvilágra. Mentek jó darabig, egyszer fordul a griffmadár jobbra,
akkor beletett a szájába Fehérlófia egy kenyeret, aztán balra, akkor meg egy
oldal szalonnát. Nemsokára megint megevett egy kenyeret meg egy oldal
szalonnát, azután az utolsót is megette. Már látták a világot idefent, hát
egyszer csak megint fordítja a griffmadár balra a fejét. Fehérlófia kapta a
bicskáját, levágta a bal karját, azt tette a griffmadár szájába. Azután
megint fordult jobbra a griffmadár, akkor a jobb lába szárát adta neki.

  Mire ezt is megette, felértek. De Fehérlófia nem tudott se té-, se tova
menni, hanem ott feküdt a földön, mert nem volt se keze, se lába.

  Itt benyúl a griffmadár a szárnya alá, kihúz egy üveget tele borral.
Odaadja Fehérlófiának.

  - No - mondja neki -, amiért olyan jószívű voltál, hogy kezed-lábad a
számba tetted, itt van ez az üveg bor, idd meg.

  Fehérlófia megitta. Hát lelkem teremtette - tán nem is hinnétek, ha nem
mondanám -, egyszerre kinőtt keze-lába. De még azon felül hétszer erősebb
lett, mint azelőtt volt.

  A griffmadár visszarepült az alvilágba. Fehérlófia meg útnak indult
megkeresni a három szolgáját. Amint megy, mendegél, előtalál egy nagy
gulyát. Megszólítja a gulyást:

  - Kié ez a szép gulya, hé?

  - Három úré: Vasgyúró, Kőmorzsoló és Fanyűvő uraké.

  - No, hát mutassa meg kend, hol laknak?

  A gulyás útbaigazította, el is ért nemsokára a Vasgyúró kastélyához,
bement belé, hát majd elvette szeme fényét a nagy ragyogás, de ő csak ment
beljebb. Egyszer megtalálta Vasgyúrót, aki mikor meglátta Fehérlófiát úgy
megijedt,  hogy  azt se tudta lány-e vagy fiú? Fehérlófia megfogta,
kihajította  az  ablakon, hogy mindjárt szörnyethalt. Azután fogta a
királykisassszonyt, vezette Kőmorzsolóhoz, hogy majd azt is megöli, de az is
meg Fanyűvő is meghalt ijedtében, mikor megtudta hogy Fehérlófia feljött a
másvilágról. Fehérlófia a három királykisassszonyt elvezette az apjukhoz.

  Az öreg király rettenetesen megörült, amint leányait meglátta. S hogy
megtudta  az  egész esetet, a legfiatalabbat Fehérlófiának adta fele
királyságával együtt. Nagy lakodalmat csaptak, s még máig is élnek, ha meg
nem haltak.
                          Magyar népmese
                          Arany László feldolgozása
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.