Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

                Viszokay Tamás:
             (viszokay@mail.matav.hu)

                 CSOMÓPONT

(In: Solaria Magazin 1996/02. szám, Seldon 96 BT, http://solaria.scifi.hu)


  A papnő arca csak egy-egy pillanatra bukkant elő a sűrű, fehér füst
mögül. Hangja mintha kútból jött volna.

               Ki dícsre tör,
               Van számára hely,
               De az élet
               Majd megpecsétel!
 
  Pantalemon zavarba jött a jóslat hallatán. Ezért hozott Delphoiba hetven
talentum ezüstöt?

  Pythia érzékelte kételkedését, szeme felizzott, megemelkedett ültében,
dühösen szólt:

             Az önhittség jó dolog
             Annak, ki jogosan önhitt,
             És én az vagyok.
 
  - Pythia mondja ezt? - kérdezte a tábornok felindultan.

  Az orákulum, aki már indult a barlang mélyén lévő szentély felé, most
visszafordult.

  - Alexandrosz mondja ezt. Pantalemon mondja ezt. Nem mindegy?

  - Hogyan?

  A makedón nem kapott választ.

  Hogy  álljon  Sándor elé ezzel a badarsággal? Bénultan vesztegelt
mindaddig, amíg egy fiatal papnő ki nem vezette a füstös helyiségből.

  Tanácstalanságában kifakadt:

  - Nem mondott semmit! Egy vagyont hoztam ide, és nem mondott semmit!

  A lány megcsóválta a fejét:

  - Hát nincs füled?

  - Mire legyen? Sándor önhitt, bár én még sosem hallottam, hogy ilyet
mondott volna. Az az átkozott déli minden ilyesmit kiírtott belőle. Én se
vagyok önhitt! De mégha az lennék is, hogy jövök én ide? Csalódott vénember
vagyok, semmi más.

  - Ha csalódott vagy, akkor önhitt is vagy, hiszen nem elégszel meg azzal,
amit az élet kínált neked. Nézd a tengert! Az is csalódott talán? Azért
ostromolja a sziklát?

  - No és az a pecsételés? - Pantalemon legyintett. - Pythia nem válaszolt.

  - Ez nem igaz. Ő míndig választ ad. Csak nem mindenki érti meg - mondta a
lány búcsúzóul.

  Pantalemon fejébe szöget ütöttek a szavak, főleg a második vers, annak
legalább volt valamelyes értelme. Önhitt volna, ahogyan az orákulum mondta?
Némi gondolkodás után kelletlenül vallotta be, van benne valami.

  Hogy hűséges volt Fülöp királyhoz, és most hűséges Sándorhoz, annak
egyedüli  oka,  hogy öregnek érzi már magát bármiféle bonyodalomhoz.
Ötvenhárom éves múlt, megért rosszat és jót, s nem érzett már erőt magában
semmiféle akcióhoz. Nem jó ő már semmire. Vagy mégis?

  Vannak új hadi elképzelései, s titokban úgy érzi, ő jobb parancsnok
lehetett volna, mint akár Fülöp, akár maga Sándor.

  De a lényegen ez semmit sem változtat. Megvénült.

  Pellában  megtudta,  hogy  Alexandrosz  már  egy hónapja elindult.
Utánasietett, de így is csak Anatóliában, a hajdani Trója mellett érte be a
sereget.

  Impozáns volt az ötvenezer főnyi had, ám egyszersmind szánalmasan
kicsinek is tűnt a Perzsa Birodalom kimeríthetetlen erőforrásaihoz képest.
Azonban  a képesség, hogy ellenségeink helyzetébe képzeljük magunkat,
megváltoztathatja az arányokat.

  Amikor megérkezett, a király épp egy ilyen sikert könyvelt el.

  - Nem jön! - fogadta Alexandrosz. - Dareiosz nem jön! A fősereg
Babylonnál áll. A satrapák a maguk dicsőségére akarnak győzni.

  - Ez bizony jó hír - zökkent le Pantalemon egy székre, és elvette a rabnő
kínálta boroskancsót. Jól meghúzta, pedig tudta, hogy árt neki. Hajdanán
persze nagyivó volt, ám az öregkor ...

  Végignézett Alexandroszon. Szőke hajával, kisportolt testével a nagy
héroszokat idézte. Szürke szemének céltudatos tekintete pedig azt mutatta,
nem ijed meg a ráváró feladattól. Csak azt az álmodozó hajlamot ne oltotta
volna belé az athéni! Képes ez az ifjú arra, hogy legyőzze a perzsa óriást?

  Alexandrosz intésére a szolgák egyedül hagyták őket.

  - Mit mondott Pythia?

  Pantalemon szóról szóra elismételte az orákulum jóslatát, nem titkolva
közben, hogy érthetetlen badarságnak tartja.

  Sándor elmosolyodott és megveregette a vállát.

  - Jó öreg makedónom! Neked egy kicsit kénkőszagú ez az egész, ugye?

  - Én csak azt tudom, hogy becsapja az embereket az ilyesmi. Lám, a lűd
király is hitt Delphoinak: lépd át a Halüsz-folyót, és megdöntesz egy nagy
birodalmat! És mi lett a vége? A saját birodalma omlott össze.

  Az ifjú harsány nevetésre fakadt.

  - Krőzus? Hah, ő nem gondolkodott, tábornokom! Amit Pythia neked mondott,
az több mint elég. A fizetség dupláját is megérte volna!

  Ez a mindentudó stílus! Arisztotelész hatása ez is. Pantalemon nem
szerette ezt a Sándort.

  Sokkal többre becsülte néhány nap múlva, amikor a Granikosz folyónál
szemben álltak a kisázsiai helytartók kétszerte nagyobb seregével.

  Délután volt már, amikor elérték a perzsákat, de Alexandrosz nem akart
másnapig várni. Azonnal csatához rendezte hadait. A makedón sereg menet
közben,  a  folyón  átkelve vette fel a harci alakzatot. A komótos
felfejlődéshez szokott keletiek kapkodásba kezdtek, ami jól látszott a
perzsa futárok fejvesztett rohangászásán.

  Sándor azonnal támadásba küldte a jobb szárny lándzsás lovasait, majd
kisvártatva a derékhad nagy falanxát is megindította.

  Pantalemon általában csodálta tehetségét, most mégis megérezte a hibát.
Szólni nem szólt. A tizenhétezer nehézgyalogos falanxa hatalmas erőt
képviselt. Mégsem volt tanácsos a támadó jobb szárnnyal együtt indítani.
Nemcsak azért, mert gyorsabban kellett haladniuk és a megterhelt harcosok
elfáradhattak. A falanx rohama akkor hatásos igazán, amikor a támadó szárny
már benyomult az ellenség hadrendjébe s ott zavart keltett. Így a védekező
derékhad megoszlik.

  - Tudom, mire gondolsz, öreg barátom - szólalt meg hirtelen Alexandrosz.

  Pantalemon  összerezzent  és szégyenkezve nézett körül. Szeleukosz,
Antipatrosz és a többi vezér azonban nem figyelt rá. Sándor híres volt
arról, hogy kitalálta gondolataikat.

  - Látod? - mutatott a perzsák szerteszáguldó lovas futáraira. - Nem
tudnak öszeköttetést létrehozni a hadrendek között. Nem lesz semmi baj.

  - Egyébként... - az uralkodó körbenézett, majd kissé arrébb invitálta az
öregembert, hogy a többiek ne hallják a szavaikat.

  - Tudod, miért vagy te is benne a jóslatban?

  Pantalemon megrázta a fejét.

  - Valami fontos fog történni velem, vén csataló. Valami természetfölötti.
És te a tanúja leszel.

  - Miért éppen én? Krónikát nem tudok írni.

  Sándor nem válaszolt. Az öreg zavartan hümmentett, de sok ideje nem
jutott gondolkozni, mert hátborzongató percek következtek.

  Alexandrosz a lándzsások mögött elhelyezkedő makedón nehézlovasság élére
vágtatott, s maga vezette őket támadásba. Úgy tombolt a harc sűrűjében, hogy
még a lándzsája is eltört.

  Időközben a falanx elérte az ellenséges közepet. Érdekes módon pontosan a
hibás időzítés döntötte el az ütközetet. A perzsa derékhad nem tudhatta,
hogy a Sándor vezette szárnyon a perzsa lovasság még tartja magát. Nem volt
összeköttetésük. Hogy a makedón falanx ilyen bőszen támadott, azt hitték,
hogy a szárny megingott, hiszen a gyalogos falanx lovassági támogatás nélkül
sebezhető.

  Így hát, Alexandrosz minden szándékával szemben, a falanx volt az, ami
áttört, s aztán oldalba kaphatta a Sándor által szorongatott perzsa
szárnyat.

  A küzdelemnek ezzel vége szakadt, csak a mészárlás maradt.

  A vezéri dombon hangosan ünnepelték a királyt. Csak az öreg gondolta azt,
ha valaki hosszú háborúra készül, nem építhet ilyen hatalmas kockázatra.

  Az esti haditanácsra Pantalemon nem kapott meghívást, csak a reggel
kiadott napiparancsból tudta meg, hogy Sándor délnek fordul. Dühösen rontott
be a királyi sátorba.

  - Nem teheted! - kiáltotta.

  A tiszteletlen viselkedésre csak a szolgák rezzentek össze, a királyt
egyáltalán nem zavarta.

  - Tudom, barátom - bólintott. - Azért nem küldettem érted tegnap este,
mert nem akartam, hogy botrányt csinálj.

  - Felség! - mondta Pantalemon kissé halkabban - A perzsák menekülnek,
Ankara felé szabad az út. Nemsokára aratnak, lesz bőven élelem. Nincs
hadsereg arrafelé. Senki sem áll utunkban!

  - De a görög városok felszabadítása...

  - Azok várhatnak egy kicsit - legyintett a tábornok. - Az ankarai
hadmozdulattal egyszerre vágnád el Perzsiától a négy nyugati satrapiát!

  A király felállt.

  - Pantalemon, akkor is mennem kell. Pythia azt üzente, hogy  egy
földöntúli esemény részese leszek. Nem mondta hol, de csak azért nem, mert
azt tudom magamtól is. Délen, barátom.

  - Ó, sejthettem volna - világosodott meg hirtelen az öreg elméje. - A
fríg főváros! De uram... csak nem veszed komolyan, hogy aki azt a csomót
kibogozza, az Ázsia ura lesz? Nem egy templomban dől el az ilyesmi, hanem a
csatamezőkön!

  Alexandrosz megrázta a fejét.

  - Nem érdekel, akkor is Gordionba kell mennem. Úgy érzem, nem Ázsia sorsa
itt a tét, hanem valami más...


                   2.

  Ptolemaiosz és a testőrség csak a templom kapujáig kísérhette őket, onnan
hármasban folytatták az utat. Sándor, Mardóniosz, a szent hely főpapja, és
Pantalemon.

  A tábornok áhitatot látott Alexandrosz szemében, ami meglepő volt a
szkeptikus királytól. A templom közepén egy színaranyból készült harci
szekér állt. Négy ezüstszálakkal befont gyeplőszíj, s ugyanannyi hámszíj
volt szétterítve előtte. A szíjak a kocsi mellvédjén nyugvó, emberfejnyi
csomó kusza halmazába futottak. A gombolyag túloldalán jött csak elő a nyolc
szál, végeik a hajtó helye melletti kallantyún nyugodtak.

  A főpap éneklő hangon mondta:

  - Ez a szekér Minósz krétai királyé volt. De soha nem használta, mert egy
isten ajándékozta neki. Isteni szekeret nem ülhet meg földi halandó, mégha
birtokolja is! A feladat az, hogy teljes hosszukban kiterítsd a szíjakat.
Akkor beteljesül rajtad az istenek akarata.

  Sándor Pantalemonra mosolygott. Na, látod!

  - Mennyi időm van? - kérdezte aztán.

  - Amennyit akarsz, uram - válaszolt Mardóniosz. - De ha abbahagyod, nem
kezdheted újra.

  Sándor bólintott, és a szekérhez lépett. A másik két férfi hátrahúzódott.

  A király végigsimított a szíjakból álló gömbön. Sokáig vizslatta, majd
felemelte. Láthatóan hosszú munkára készült. Az egyetlen logikus próbálkozás
valóban  az volt, hogy a csomó tetején nyugvó minden bőrszíjdarabot
megmozgat,  meghúzogat,  s  ha valamelyik kiálló gyeplőszár reagál a
mozgatásra, ott kell tovább folytatni.

  Alexandrosz türelmesen megkezdte munkáját, Pantalemon meg arra gondolt,
akár itt is éjszakázhatnak. A papot leste. Mardóniosz tekintete álmatag
volt, úgy tűnt, nem is figyel oda.

  Ennyire biztos a dolgában? - gondolta a tábornok.

  Sándor úgy a századik szíjdarabnál járt, amikor megmerevedett, és
hirtelen a másik kettő felé fordította a fejét.

  És Pantalemon már tudta, hogy az ifjú megnyerte a csatát. Rájött
valamire. Pont úgy...

  Sándor tizenhárom éves volt, amikor Fülöp király egy vad csődört kapott
ajándékba Epeiroszból. Senki nem tudta megülni, sőt három lovászt halálra is
tiport a mén. Már hónapok óta beszélték az udvarban, hogy ez a ló az alvilág
küldötte, amikor Alexandrosz felfigyelt a suttogásra. Fülöp előbb nem akarta
engedni, hogy fia is próbát tegyen, de aztán beletörődött. Nyilván érezte,
ahogy Pantalemon is, hogy Alexandrosznak sikerülni fog. Nem is tévedtek.
Alexandrosz néhány percig figyelte a lovat, ugyanazon óvatos tekintettel,
amit itt Gordionban is kiült a szemébe. Aztán, egyszerre ugyanaz a
felismerés sejlett fel az arcán. Odament, megfogta, megforgatta a nyihogó
állatot, majd felugrott a nyeregbe, és ott is maradt. A mén nyugodtan tűrte.

  - Balgák! - nevetett akkor Alexandrosz. - A saját árnyékától fél, az
vadítja meg. Csak szembe kellett fordítani a nappal.

  A pap zihálása térítette vissza a múltból. Sándorra nézett. Az kezdte
belenyomni a mutató, majd a középső ujját a csomóba, lassan tágítva a
szálakat, hogy kezének utat engedjenek.

  Mardóniosz mozdult, de az öreg megfogta a karját.

  - Talán ez tilos? Nem mondtad!

  A másik szemében félelem ült.

  - Nem tilos, de...

  - Akkor maradj nyugton!

  Alexandrosznak közben sikerült a csomó közepéig hatolnia, ott megfogott
valamit és óvatosan kihúzta. Egy szabad szál volt. Kisvártatva egy másik is
előtűnt.

  Feléjük fordult.

  - Pantalemon, hány ló húzta Zeusz kocsiját az eposzban? - kérdezte.

  A szólított megdöbbent.

  - Magasságos istenek! Öt!

  Sándor elkezdte a fejtést. Hosszú munka volt, de immár könnyű. Egy óra
sem telt el s az utolsó szál is kigombolyodott. Alexandrosz lassan
elrendezte a tíz szíjat a kocsi előtt.

  Amit ezután láttak, arra nem voltak felkészülve, a tábornok legalábbis
biztosan nem.

  Óriási dörrenés rázta meg a templom köveit. Az odakinti sokaság iszonyodó
moraja hallott. Kövek záporoztak. Valószínűleg meghasadt a födém. Aztán
ezüstös fény ömlött be felülről, fehéres derengésbe borítva a központi
térséget. Kör- és négyszögforma fénydarabok röpködtek, némelyik annyira
csillogott, hogy el kellett takarniuk a szemüket. Mardóniosz az oszlopok
között  keresett menedéket. A tábornok azonban a lobbanó fénycsokrok
közelében maradt. Mindent látni akart, hiszen így kívánta Pythia.

  Ölnyi nagy gömb lebegett alá, sárga, fehér, ezüstös fényben játszott. A
gömb, ahogy Alexandrosz feje fölé ért, szétrobbant, fültépő pendüléssel,
mintha ezer hárfa szólalt volna meg. Fény özönlött a királyra, aki egész idő
alatt  behúnyt  szemmel  állt az aranyszekér szíjai között. Teljesen
beborította a folyékony fény. Felemelte karjait, mint a tűzből újjáéledő
főnix, ami az első szárnycsapásait teszi.

  Pantalemon nem mozdult. Félt.

  A következő percekben azonban oly gyorsan követték egymást az események,
hogy  Pantalemon  soha nem tudott később visszaemlékezni a történtek
folyására.

  Alexandrosz megtorpant. Nem saját jószántából tette. Úgy tűnt, falnak
ütközött, ami nem látszott, nem létezett. A király nem ijedt meg, inkább
kiváncsian fordult el, s indult egy másik irányba. Ott is feltartotta a
láthatatlan fal. Intett. Neki, Pantalemonnank intett.

  Veszélyt  furcsa  módon  ő  sem  érzett,  ám  ekkor  Alexandrosz
megmagyarázhatatlanul eltűnt. Mindenestől, mert az őt addig beborító fény
lefolyt, szétterült a padozaton. Ezzel egyidőben a szíjak mozogni kezdtek,
mint kígyók tekeredtek vissza a kocsi mellvédje felé.

  A tábornok felordított, kirántotta kardját, és nekivetette magát a
láthatatlan falnak. Az azonban Sándorral együtt elenyészhetett, mert az öreg
makedón akadálytalanul zuhant a fénypocsolyába, csak kardjával vagdalkózott
veszettül.

  Aztán  a jelenet váratlanul véget ért. A fénypamacsok lehámlottak
Pantalemonról. A szíjak... a szíjak visszahúzódtak, s ugyanazt a csomóformát
vették fel, mintha misem történt volna, mintha nem is bogozta volna szét a
csomót senki.

  A tábornok iszonyodva állt, és az ördögi gombolyagot bámulta.

  Aztán az egyik oszlop mögött megbújó pap felé indult.

  - Gazember! - ordította. - Dareiosz embere vagy! Nem menekülsz a
kardomtól.

  Mardóniosz térdreesett, arca elszürkült. Pantalemonra mutatott, remegő
ujjakkal, de szó nem jött a torkán.

  A makedón rájött, fontosabb dolga is van most, mint szétszabdalni a
papot. Kiviharzott a templomból, egyenesen a testőrparancsnokhoz.

  - Ptolemaiosz! - mondta neki lihegve. - Azonnal zárd körül a templomot.
Egy egér se mehessen ki észrevétlenül.

  - Igen, felség! - húzta ki magát amaz.

  Visszarohant, egyenesen a csomóhoz. Felemelte kardját.

  - Nem fogod megcsalni a világot többé!

  Kettévágta a gombolyagot Mardóniosz kétségbeesett, üvöltő tiltakozása
ellenére.

  - Fogsz te még nagyobbat is ordítani - ragadta meg a pap köntösét.

  Torkának szegezte a kardot.

  - Beszélj, nyomorult! Hova tüntettétek el Alexandroszt? Él még? Ugass, te
sakál, vagy a saját beleiddel fojtalak meg!

  - Uram! - lihegte a torkán mozgó kardtól fuldokolva amaz. - Nézz tükörbe!
Kérlek, gyere velem és nézz bele a nagy tükörbe! Könyörgöm!

  Úgy vonszolta a papot az általa mutatott mellékcsarnokba, hogy egy
pillanatra sem vette le a kardot a nyakáról.

  A csarnok egyik falán csiszolt ezüstlap függött.

  Hogyan is szólította Ptolemaiosz? Felség!

  Belenézett a tükörbe.

  Azután nem tudta, mi történt. Érzékelte, hogy testőrök rohannak be,
körbeveszik, félően tapogatják, nem esett-e baja. A papot korbáccsal verték,
míg, kezét felemelve, vissza nem parancsolta őket.

  - Nincs bajod, Sándor? - kérdezte Ptolemaiosz aggódva.

  - Nincs.

  - Láttam, kettévágtad.

  Gépiesen válaszolt.

  - Megtettem.
 
 
                   3.
 
  Hogy ismét fiatal volt (huszonkét éves!), újra a vállára tudott venni két
birkát egyszerre, hogy annyit tudott inni amennyi elborzasztotta társait, és
megnyerte, ő maga nyerte meg az isszoszi ütközetet, egy zseniális taktikai
húzással, amit... az a másik talán nem vállalt volna...

  Mámoros volt, de beteg is. Nem attól kapta a lázat Kilíkiában, hogy a
folyóba esett télvíz idején. Nem bírta elviselni, ami történt.

  De azért jó volt ez a láz. A környezete, legfontosabb alattvalói
lehetőséget kaptak, hogy a kórt okolják a változásért.

  Sándor... az a Sándor nem kapott dührohamokat, nem ölt meg senkit
dühében. Az a másik, az társainak tekintette őket, az nem hencegett fizikai
erejével, nem hajtatta maga elé az elfoglalt városok fiatal lányait,
asszonyait, hogy mindegyiket magáévá tegye. Az nem volt reggeltől estig
részeg.

  Amaz makedón király volt. Ő perzsa despota.

  Nem véletlenül történt így. Érezte, széthullik az egész hadjárat, ha
közel  engedi magához az embereit. Nem attól félt, hogy felismerik,
felfedezik, hogy Sándor nem Sándor. Ami történt, az olyan lehetetlen hogy
ettől nem kellett tartania.

  Azért vált kényúrrá, hogy emberei ne vegyék észre bizonytalanságát.

  Kicsoda ő?

  Van egy monda az első makedón királyról, Perdikkaszról. Vércsomóval a
jobb kezében jött a világra. Ez isteni kiválasztottságot jelent. És
Perdikkasz valóban összefogta, állammá és hadsereggé szervezte a makedón
törzseket,  lerakta mindannak az alapjait, amit ma Makedónia jelent.
Alexandrosz is vérrel teli kézzel született. Hogy kiteljesítse mindazt, amit
őse elkezdett. De ha így van, akkor mi történt? És miért történt? És ha
Sándor személyének nem volt jelentősége, miért jött a világra véres kézzel?

  A csomópontban nem számított, ki öntelt. Mert Alexandrosz és Pantalemon
cserélt. De nem, ez sem igaz. Pantalemon eltűnt. De nem tűnt el, hiszen ő
az, Pantalemon! Nem felejtette el ötvenhárom évének egyetlen emlékét sem.

  Isszosz után két út nyílott: tovább üldözhették III. Dareioszt Babylon és
Perzsia felé, vagy délnek fordulhattak, meghódítani a gazdag főniciai
városokat. És Egyiptomot.

  Ahová Alexandrosz-Pantalemon mindenáron menni akart.

  Egyszer régen, még Arisztotelész idején mondta neki Sándor:

 - Ha meg akarod tudni, ki vagy, két helyre mehetsz. Gordionba vagy messze
délre.

  Ő akkor legyintett.

  Most azonban szinte állandóan erre gondolt. Ha meg akarod tudni, ki
vagy...!

  Ez fontosabb mindennél! Megváltoztatta Sándor egész tervét. Alexandrosz
nem akarta meghódítani a világot, csak el akarta űzni a perzsákat a görög
földek  közeléből,  hogy  nyugodtan  felépíthesse a saját birodalmát.
Arisztotelész és Platón államát. A filozófusok országát.

  Elfintorodott.

  Talán ezért ... talán nem tetszett az isteneknek ez a szándék. De a talán
nem elég. Igazolást akart.

  Amikor meghirdette vezérei előtt, hogy az egész világot meg fogják
hódítani, azok döbbent csendben ültek. Az isszoszi csata másnapján már
osztogatták egymás között a tartományokat, és lobogtatták Dareiosz levelét,
amelyben békéért könyörögve felajánlja az Euphratészt közös határnak.

  Az volt a szerencséje, hogy fiatalok voltak Szeleukoszék is. Anatólia
nagy zsákmány, de az egész világ azért jóval nagyobb, az élet pedig örök,
legalábbis egy huszonéves számára. A kaland igézőbben hatott rájuk, mint a
megfontolt érvek.

  Kiáltva fogadtak neki hűséget.

  Hogy miért megy előbb Egyiptomba, azt nehéz lett volna megmagyarázni.
Végül nem is magyarázta meg. Egyszerűen parancsot adott. És... annak
parancsait, aki a világot ajánlja nekik, elfogadták ezek a szabad makedónok.


                   4.

  Pantalemon szemrehányóan nézett az egyiptomi vezetőre. Ez lenne Amon nagy
hatalmú szentélye? Az egyiptomi leborult a kegyetlen tekintet előtt.

  - Nagyúr, a szellemek hatalma nem szükségel külsőségeket! Mi ezer év óta
tapasztaljuk e helynek az erejét.

  Mégcsak padló sem volt. A puszta földre telepedett le, szemben a
félelmetes pappal. A csont-bőr aszkéta szemében olyan tüzek lángoltak, hogy
minden kételye elmúlt. Ha kibocsátaná ezeket a lángokat, porrá égne minden.

  - Békével jöttem - mondta. Az öregember meghajolt ültében. - Nagyon sokat
akarsz látni - állapította meg.

  - Tudod, ki vagyok?

  - A fél világ urának mondod magad, de hogy ki vagy, nem tudhatom.
Életpecsételési  szándékkal jössz. Furcsa, hogy nem belőled ered, ám
elfogadom.

  A jóslat szavai! Pecsét az életen. Mi folyik itt?

  - Igyál egy kupa bort - mondta az aszkéta - Kicsit várnod kell.

  Töredezett szélű kőkorsóból töltött, majd behúnyta a szemét, és ült
mozdulatlan. Nagyon hosszú ideig.

  - Tudtam, hogy meg fogsz keresni - szólalt meg Pantalemon hangján, Sándor
hangján.

  - Mit tettél velem? - tört ki Pantalemon. - Egyáltalán, te csináltad?

  Az aszkéta torkából nyugodtan szólt a hang.

  - Nem örülsz neki? Nem vállalod?

  - De igen! Igen, persze, hogy vállalom! Csak azt mondd meg, ki vagyok én?
Te... vagy Pantalemon? És miért kellett így történnie?

  - Pecsét az életen. Nem értetted meg?

  A másik nem válaszolt.

  - Így van jól - a hang mintha kuncogott volna. - Az uralkodó nem
ismerheti be, ha hiányos a tudása.

  - Ha a világban elindul egy döntő folyamat - szólalt meg újra -, ami a
jövőre nagy hatást gyakorol, csak akkor kap létjogosultságot, ha a végén
visszaigazolják. Ha nincs visszahatás, a folyamat sem valódi.

  Pantalemon megrázta a fejét.

  - Ki vagy te? Isten, hogy ilyeneket beszélsz?

  - Nem. Lehet, hogy majd az leszek, de most csupán egy küldött vagyok,
akinek gondoskodnia kell arról, hogy a megtörtént valóban megtörténhessen.

  Pantalemon rájött, az igazi kérdést még nem tette fel.

  - Azt tudom, hogy mit tehetek. De ki vagyok én?

  - Te Alexandrosz vagy - válaszolt Alexandrosz olyan hangsúllyal, ami
kizárt minden vitát. - A tetteid Alexandrosz tettei.

  - Isten vagyok?

  Az aszkéta szája kis hallgatás után nyílt ki újra.

  - Annak fognak nevezni évszázadokig.

  Ennyi elég volt. Nagy Sándor felállt, és kiment a homályos kunyhóból a
napfényre.

  Azon a napon, ott a sivatagban, megszületett egy isten.

  Egy másik napon, az időgörbe egy korábbi pontján megszületett egy
gyermek. Perdikkasznak hívták.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.