Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

                 TACHYONOK?

  A szó gyors részecskét jelent, azaz fénynél gyorsabbat. Ugyanis a
speciális relativitáselmélet nem azt tiltja, hogy valami fénynél gyorsabb
legyen, hanem azt, hogy azzá váljon. Lehetnek olyan részecskék, melyek
mindig fénynél gyorsabbak; ha energiát kapnak, lassulnak, fénysebesség felé.
A helyzetet a 4. ábra szemlélteti. Az A esemény egy adóállomás működése: az
adó  valahogyan  szabályozni tudja részecskék áramlását, és ezzel ad
jelzéseket. A szaggatott vonal az A esemény fénykúpja: a kifutó fényjelek
útja, és a múltban olyan befutó fényjelek, melyek épp A-ba érnek. Normális
részecskék (amilyeneket ismerünk) a fénykúp belsejében futhatnak, és nem
tudják  megelőzni a fényjeleket. A tachyonok csak a fénykúpon kívül
futhatnak. Mivel, ha más-más megfigyelők néznek egy normális részecskét,
annak sebességét -c és +c közt akárminek láthatják, azaz a fénykúp
belsejének minden egyenese egyenértékű (csak a relatív sebességnek van
értelme, az abszolútnak nincs, épp ez a relativitáselmélet). Nyilván a
tachyonok meg akárhol futhatnak a fénykúpon kívül.


     
4. ábra. Normális részecskék és tachyonok Egy "adóállomás" az A eseménynél részecskéket bocsát ki. Az x és t tengely az adóállomás saját koordináta-rendszere, de ennek a relativitáselmélet szerint nincs jelentősége. A pontozott vonal az A esemény fénykúpja. A kúp felett mozognak a fénynél las- sabb részecskék (mint amilyene- ket ismerünk), alulról jöhetnek be A-ba. A kúpon kívülre csak fénysebességnél gyorsabban le- hetne eljutni. 1. és 2. fénynél lassabb részecske; 2. egyre gyorsul, és megközelíti a fény- sebességet, ahogyan energiája nő. 3., 4. és 5. tachyon: 4. energia felvételével egyre lassul fénysebesség felé. 5. időben visszafelé halad, ami a fénykúpon kívül nem kizárt. Remek. Akkor végtelen sebességük is lehet, egy pillanat alatt akármilyen messze tudunk üzenni. De tudunk-e utazni? Erre a tudományos-fantasztikus irodalomban kétféle javaslat van. Az első: testünk mintázatát lemásoljuk tachyonokkal, és a mintázatból újra előállunk a célnál. [13] Ötletes, de veszélyes, és zavaró filozófiai problémákat tartalmaz: ami ugyanolyan, mint én, az én vagyok-e, folytatja-e az az én tudatomat? Ne töprengjünk ezen: van kispolgáribb megoldás is. Tachyonsugarakkal vezérelve gyárthatunk robotokat a célállomáson, és azután mesterséges érzékszerveik és agyunk közt tachyonokkal tarthatjuk a kapcsolatot. [14] Ez épp olyan, mintha ott volnánk. Ez remek. Csakhogy tachyonokkal üzenni lehet a múltba, az 5. ábra szerint. A tachyonok ugyanis akárhol futhatnak a fénykúpon kívül. (A fizikusok által vagy 20 éve ténylegesen kitalált berendezés kicsit bonyolultabb: 4 adó-vevő kell hozzá, melyek egymáshoz képest fényhez közeli sebességekkel mozognak, de a tisztelt olvasó e bonyodalom nélkül is el lesz valahogyan.) Na de mi van, ha az A adóban van egy bomba, amely a visszaérkező jelre robban? Ha A adott jelet, az a múltban visszaér, felrobbantja a bombát, de akkor nincs jel. De ha nincs jel, nem robban a bomba, tehát lesz jel a múltban, de akkor felrobban a bomba, tehát nincs jel. Ebből elég. Nagy kavarodás támad, ha hírt lehet küldeni a múltba. Ilyenen évezredek óta töprengenek. Ez ugyanis az "igazi prófécia" kérdése. Ha a jóslás nem találgatás, hanem a jövőből jövő igazi hír, akkor megakadályozhatja saját bekövetkeztét. A görögök nem hitték, hogy minden jóslás igazi, de azért úgy hitték, hogy vannak igazi jósdák, pl. Delphoi. Lássuk most szegény Oidipusz király történetét. Dehogy is volt neki oidipusz-komplexusa; az egész történet épp az, hogyan próbálta elkerülni saját anyját. [15]
5. ábra. Időbeli paradoxon tachyonokkal Az A "tachyonadó" időben visszafelé futó tachyont tud kibocsátani, az üze- netet B közvetítőállo- másként visszasugározza, és az még elindítása előtt visszaér ( 1-2-3). Ha az üzenet megakadá- lyozza az adó működését, akkor nem indulhatott el. Ténylegesen javasol- tak ilyen berendezést 4 adóvevővel, ami ilyen képtelen módon "működ- ne", amennyiben vannak tachyonok. Laiosz thébai király jóslatot kap, hogy most születendő fia majd őt megöli, és saját anyjával hál. Ezt jobb elkerülni; látszólag semmi akadálya, a gyermeket el kell emészteni, és kész. Csakhogy senki sem mészárolja le élvezettel saját elsőszülött fiát, meg az anyának sem tetszene a dolog. Mit csinál? Odaadja egy szolgájának, eméssze el az. Ő is továbbadta, a második szolga sem akart csecsemőt ölni, hát kitette a vadonba, emésszék el a vadak. Ott viszont megtalálta a gyermektelen korinthoszi király vadásza. A csecsemő megtetszett a királyi párnak; elhatározták, hogy titokban örökbe fogadják. Senki nem tudhatta meg, hogy nem az övék, mert akkor jogait követelte volna a királyság valamely távolabbi várományosa. A kis Oidipusz felserdült; vélt szüleit nagyon szerette. Trónörökösnek nem árt, ha jóslatot kér Delphoiban, de mikor belépett a szentélybe, a Pythia ráförmedt: "Takarodj nyomorult. Megölöd apádat és anyáddal hálsz!". Ezt persze jobb elkerülni, ezért már haza sem ment. (Mit is mondhatna vélt szüleinek?) Idegenben vándorolva egy útkeresztezésnél összetűzött Laiosz thébai királlyal, és agyonütötte. Nem tudta, hogy a thébai királlyal áll szemben, de ha tudta volna, sem izgatja. Azután megölte a Thébát sanyargató Szfinxet, így mire Thébába ért, hősként ünnepelték, és megtették eltűnt királyuk, utódjának. Egyszerűség kedvéért hozzáadták az özvegy királynét is, aki hozzá kicsit idős volt már, de még csinos. Oidipusz jöttment volt, nem válogathatott, a királynénak semmi kifogása sem volt, az udvart meg nem kellett megbolygatni. A megjósolt vérfertőzés így menetrend szerint megtörtént. Gondoljuk meg: a herceget csecsemőként pillanatokig látta néhány szolga. Nevét is Korinthoszban kapta. Az egyetlen, aki még gyanakodhatott, hogy nem egészen biztos a csecsemő halála, valahol vidéken élt. Ki gondolta volna róla, hogy Iokaszté királyné fia? Persze a bűn megtörtént: ezek után a legkevesebb, hogy Apollón dögvésszel sújtsa a várost, ami meg is lett. Nos, így vált valóra a jóslat. A konstrukció azért egy fizikusnak nem eléggé kényszerítő erejű, legfeljebb irányt mutathat. De arra jó. A mai fizikának súlyos nehézségei volnának időutazások vagy hátraküldött üzenetek esetén. Az okot a 6. ábra mutatja. A fizikai hatások - legjobb tudomásunk szerint időben előre terjednek a térben. Tegyük fel, hogy a jövőbeli hatás valahogyan visszakerül a múltba. Onnan azután megint előre terjed. De akkor az A eseménynél pl. az elektromágneses térerőnek két különböző értéke lesz: az ami az "első menetben" fejlődött ki és az, ami a másodikban. E probléma csak akkor nem lép fel, ha a térerő lent az a jelű vonalon épp annyi, mint fent a b jelű vonalon. De honnan tudja ezt előre a térerő? Ha az a jelű alatt volt valamilyen térerő, az a-ig valamivé fejlődik, de általában nem pont olyanná, mint b-ben. Nos, ezt odatehetjük az előző paradoxon mellé a magát felrobbantó rádióadóval. Az időutazás csak zűrzavart csinál. Vannak, akik ezt annyira komolyan veszik, hogy bizonyos fizikai elveket fogalmaznak meg (pl. a később még említendő Kozmikus Cenzúrát), amelyek megakadályozzák az időutazást. Ez esetben persze tachyonok sem létezhetnek (amik nem is hiányoznak senkinek). De az én saját véleményem az, hogy egyszerűen nem tudunk még eleget az ügyben ahhoz, hogy végleges kijelentéseket tegyünk. A paradoxon léte kétségtelen. De lássunk egy ógörög paradoxont Zénóntól, aki azzal azt akarta bizonyítani, hogy a mozgás fogalmával súlyos bajok vannak.
6. ábra A jövő és múlt összekapcsoló- dásából eredő zavar Képünk a téridő egy olyan ré- sze. ahol valahogyan a jövőbe- li b vonalról a hatások visz- szakerülnek a múltba a-ra. A hullám terjedő elektromágne- sesség: F az eredeti forrás és az A eseménynél szemlélődünk. Mivel A-t a jelek többször is elérik, ott a térerő többérté- kű akar lenni, ami értelmet- len. A zavar akkor nem lép fel, ha a és b közt a térerő nem változik, vagy legalábbis csak úgy teszi. hogy a-n és b-n minden ugyanolyan legyen. A b --> a kapcsolat befagyasztja a változásokat. Képzeljük el, hogy Akhillész és egy teknősbéka versenyt fut. Kétségtelenül Akhillész győz, a gyorslábú, hiszen félisteni hős (apja Péleusz mürmidón király, anyja Thétisz istennő). De próbáljuk kiszámítani - mondja Zénón - a verseny eredményét, pl. olyan számszerű adatokkal, hogy Akhillész sebessége 10 m/s, a teknősé 1 m/s, és a teknős kap 10 m előnyt! Mire Akhillész odaér, ahonnan a teknős indult, az előbbrejutott 1 m-rel. Mire ezt is megteszi Akhillész, az előny még mindig 10 cm. És így tovább. Nos - mondja Zénón végtelen sok lépés után is a teknős van elől, tehát Akhillész nem előzheti meg. Viszont máshonnan tudjuk, hogy megelőzi. Itt a paradoxon. De figyeljünk arra, hogy Zénón nem azt állította, hogy az ilyen verseny tilos. Nem arra következtetett, hogy ha rajthoz állnának, Zeusz atya villámmal sújtaná le őket, hogy megőrizze a világrendet. Ő csak azt mondta, hogy a mozgással baj van. Még ez sem volt igaz. Lássuk csak, mennyit tesz meg Akhillész Zénón végtelen sok lépésében: 10 + 1 + 0,1 + 0,01 + ... métert, azaz 11,1111 ... métert, más szóval 100/9 métert. Ez véges távolság, és itt éri utol a teknőst. Utána már ő van elől, és a tapasztalat szerint ez is történik. Csak meg kellett tanulni végtelen sorokat összegezni. Nehogy félreértessem. Nem állítom azt, hogy fel tudom oldani az időutazási paradoxonokat. Vannak bizonyos ötleteim, de még egyet sem ellenőriztem le a fizikában szokásos alapossággal, hogy megoldja-e a problémát. Félő, hogy egyik sem segít majd. Csak azt mondom, hogy paradoxonok léte mindig azt mutatja, hogy valamit nem tudunk, vagy nem értünk, de hogy mi az, azt nem mutatják meg. Nincs elég adatunk ahhoz, hogy a múltba utazást kizárjuk. Lehet, hogy majd ki kell zárni, de most feltesszük, hogy tiltó elv nincs. Akkor is, a múltra visszahatás nem lehet tömeges és általános. Akkor ugyanis, mint láttuk a 6. ábrán, az alsó és felső kapcsolat közt a változások (csaknem teljesen) megszűnnének, a világ ott befagyna. A világ pedig nem fagyott be, legalábbis itt nálunk nem. Nos, lássuk a tachyonokat! Fizikáról volna szó, hát most ne töprengjünk; keressük őket! Miről lehetne felismerni őket: arról, hogy fénynél gyorsabbak. Tegyük fel, hogy van elektromos töltésük (valamilyen töltésük csak illene legyen); a fénynél gyorsabb töltések jellegzetes ún. Cserenkov- fénysugárzást bocsátanak ki. (Hogy honnan tudjuk? Egyrészt az elektrodinamika egyenleteit c-nél gyorsabban mozgó töltésre is meg tudjuk oldani, másrészt vízben megelőzheti egy elektron a fényt, és ott látjuk is a sugárzást.) Keressük ezt! Megpróbálták, eredménytelenül. [16] Próbáltak még néhány módon tachyonokat látni, de nem láttak. Három lehetőség van: l. tachyonok nincsenek; 2. vannak, de nem hathatnak kölcsön a normális anyaggal; 3. kölcsön is hatnak, de gyengén, és ritkák. Az első két eset közt számunkra semmi különbség nincs. A harmadik fenntart bizonyos esélyeket, de most már egyszer lehetünk szigorúak is. A tachyonok létét az elmélet nem jósolta, csak épp, esetleg, megengedte. Bajokat okozhatnak. Megpróbáltuk észlelni őket, de nem mutatkoztak. A továbbiakban, a kísérlet negatív eredményére támaszkodva, felteszem, hogy nincsenek. Akinek ez nem tetszik, mutasson bármiféle rájuk utaló jelet, akkor visszatérhetünk rájuk. Node akkor nincs is időutazás ugye? Ahhoz, hogy egy részecskét visszafordíthassunk az időben, ahhoz pályáját előbb ki kell hajlítani a fénykúpból (4. ábra), az meg nem megy az elmélet és a gyorsítós kísérletek szerint. Csakhogy: úgy is lehet hátra jutni, hogy mindig előre megyünk. Kolumbusz is Nyugat felé ment Keletre, és csak azért nem érte el, mert közben volt Amerika. Ehhez a téridőnek nem egyszeresen összefüggőnek kell lennie. Ez egy gyönyörű matematikai szakkifejezés, de jobb, ha aprópénzre váltjuk, a 7. ábra szerint. Vegyünk egy sík felületet, pl. egy milliméterpapírt, és hajtsuk önmaga alá S alakban. A benne élő síklények ezt észre sem veszik, mert rá merőlegesen nem tudnak mozogni, a felület geometriája meg változatlan. (A kockázás nem torzult.) Most vágjunk két lyukat A-nál és B- nél, és oda ragasszunk be egy kis nyelvet vagy csövet! Lett egy hátsólépcsőnk. Az A-nál lévő lyuk környékéről B környékére két úton lehet most eljutni: a hosszabb "rendes" úton, és a rövidebb "lépcsőn". És ezt meg tudjuk úgy csinálni, hogy a helyi geometria mindenhol sík maradjon.
7. ábra. Hátsólépcső a sik papíron A papírt torzulás nélkül maga alá hajthatjuk (felül: oldalnézet; alul: felülnézet, a folytonos vonalakat látjuk, a szaggatott a második réteg, a pontozott a harmadik). A-nál és B-nél lyukat vágva és oda egy nyelvet ragasztva A környékéről B környékére vezet egy rövid út. Mivel a papír négyzethálója a hajtogatástól nem torzul, térképet kiterítve is rajzolhatunk, és ez majdnak mindentt mérethelyes, de az A és B közti alagút a látszólagosnál sokkal rövidebb. Helyleg mérve a geometria mindenütt a síklapé. Namost csináljuk meg ugyanezt a téridőn, azután - mivel a görbületlen világban észre sem vesszük a hajlatot - térképkészítés végett "simítsuk ki". Ez a 8. ábra; csak azt kell lenyelni, hogy az A és B közt szaggatottan rajzolt "hátsólépcső" sokkal rövidebb, mint látszik. Két ábránk azért van, mert a két lyuk lehet térben vagy időben elválasztott, és ez két különböző eset lesz. (Hogy azután a lyukak "kerekek"-e, vagy "hosszúkásak" és merrefelé, az gyakorlati különbség, nem elvi.) Ezek csak a legegyszerűbb rendellenességek; lehetnek pl. vetődések, mikor a papírt valahol felvágjuk, egy részét eldobjuk, és elcsúsztatva ragasztjuk össze (az ilyent a szilárdtest-fizikusok diszlokációnak hívják; ott persze időről szó sincs). De most ez is elég lesz. Nos, a 8. ábra a) része szerinti téridő tartományban vissza lehet jutni a múltba, és ugyanakkor lehet gyorsan is közlekedni. Gravitációs gyorsítással hatalmasan felgyorsítunk, csaknem fénysebességgel elrepülünk a későbbi lyukig. Ezalatt az űrhajóban alig múlik az idő, de az induló és célállomáson igen. Csakhogy alul kijőve vissza lehet nyerni az elmúlt időt. A 8. ábra b) része szerint csak űrutazni lehet, de azt még egyszerűbben. Balról odamegyünk az A lyukhoz, bemegyünk, és hipp-hopp már kint is vagyunk 100 fényévvel odébb B-nél. Ismétlem: ilyen lyukakat és alagutakat úgy is lehet csinálni, hogy az (5) Minkowski-geometria helyileg mindenhol változatlan maradjon; ekkor laboratóriumban semmit sem látni (hacsak épp ott nincs egy lyuk), csillagászati megfigyelésekben pedig csak akkor látnók, ha a fény véletlenül belemenne, ami ritka, ha kicsi a lyuk.
8. ábra. Lehetséges (?) alagutak sík téridőn Az a) esetben az alagút időirányba húzódik. Mivel "hátul" a sík visszatér, időben előre haladva vissza lehet jutni. A pontozott vonalon belül juthat valaki saját múltjába, tehát ott várhatóak furcsaságok. A folytonos vonal egy űrhajós, aki az alagúton át látszólag fénysebességnél gyorsabban utazik. A b) esetben az alagút térben fut, időbeli zavarokat nem okoz, de az űrutazást segíti. A téridő helyileg mindenütt sík. Az a) esetnek megfelelő geometria kifejlődésének lehetőségét a specialisták vitatják.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.