Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

                A SÍK TÉRIDŐ

  1908  óta tudjuk, hogy nincs abszolút tér. Mindenkinek van saját
3-dimenziós tere és 1-dimenziós ideje, de az csak reá tartozik. 1881-ben
Michelson megpróbálta megmérni a Föld sebességét az abszolút térben,
sikertelenül. Az ötlet lényege az volt, hogy a fény valamihez képest terjed
c sebességgel; nyilván az abszolút térben. Egy ún. interferométer karjain
futtatta végig a fényt két irányba, azután elfordította a karokat, s megint.
Ha az interferométer nem áll, akkor - gondolta - a két kar mentén nem azonos
idő alatt fut végig a fény, és a futási idő a karok irányától függ.
Elfordítás után tehát az interferenciamintázat megváltozik. Műszere 3 km/s
sebességet már kimutatott volna, de semmit sem talált. Ez nagy meglepetés
volt; 3 magyarázattal lehetett próbálkozni.

  1. A Föld nem mozog a térben. Ez teljesen hihetetlen, hiszen kering a Nap
   körül (30 km/s), az a Tejút középpontja körül és így tovább.

  2. A Föld magával viszi az "étert ", amelyben a fény rezgésként terjed.
   Ez lehetetlen, mert akkor a keringő bolygók súrlódnának az éterben,
   és azt látni lehetne a bolygók mozgásán, aminek nyoma sincs.

  3. A testek mozgásuk irányában megrövidülnek. Ez volt Lorentz ötlete: egy
   sqrt (1-vý/cý) arányú rövidülés épp kiegyenlítette volna a mozgás
   hatását, és minden további nélkül lehetséges, mert a részecskék közti
   erő terjedését befolyásolja a mozgás. (A részleteket az olvasó
   megtalálja máshol; itt most nem ez a fő kérdés.)

  Jó ötlet volt, csakhogy ha ez minden testre egyetemes összehúzódás, akkor
sehogyan sem lehet megmérni a testek igazi hosszát, mert a mérőrudak is
összehúzódnak. 1905-ben Einstein megmutatta, hogy ha mérhető mennyiségekkel
kívánunk fizikát űzni, akkor egy esemény x, y, z helyét és t idejét a
különböző, sebességekkel mozgó megfigyelők másnak és másnak mérik, bizonyos
szabályok szerint. Eredményéről azután volt főiskolai tanára, Minkowski,
1908-ban megmutatta, hogy mit jelent. Nincs külön tér és idő. Egyetlen
4-dimenziós téridő van, melynek pontjai az események, adott helyen és
időben.

  Két nagyon közeli esemény négyestávolságát (1)-hez hasonló képlet adja:

          dsý = dxý + dyý + dzý - cýdtý.  (5)

  Ezt mindenki egyformának látja; hogy azután két esemény közt ki mennyi
teret és mennyi időt lát, az attól függ, milyen "szögből" néz rá, azaz
hogyan mozog. A részleteket legjobb Einsteintől elolvasni." De mit jelent a
fenti ds, és hogyan magyarázza meg a Michelson-kísérlet negatív eredményét?

  Vegyünk először két eseményt, melyre dsý < 0. Ekkor a második esemény az
elsőből fénysebesség alatti egyenletes mozgással elérhető. Hajítsunk át
valami műszert ilyen sebességgel: legyen rajta távolságmérő és óra. A műszer
nem tudja, hogy ő mozog, tehát azt hiszi, hogy áll: x, y és z nem változik,
csak t. Ennek változását mutatja az óra. E speciálisan mozgó óra mutatta
időt sajátidőnek hívjuk, ez t, tehát

            dtau = sqrt (- dsý)/c.  (6)

  Ha a két esemény közt dsý > 0, akkor a képlet mutatja, hogy ilyen dz
nincs. Akkor megpróbálunk úgy mozogni, hogy a kezdő- és végesemény idejét
lássuk azonosnak; akkor egy t távolságot mérhetünk köztük eme térben, és
láthatóan ds = dtau.

  Nos, nézzük a 2. ábrát! Van az A és B esemény, és két űrhajós, akik
szemlélik. Az első pályája egyszerűen a függőleges tengely (hiszen áll az x
= 0 pontban); a másodiké épp átmegy a két eseményen. A dolgokat úgy írjuk
le, ahogyan az első látja. Számára a második sebessége

               v = dx/dt.  (7)     
2. ábra. Relativisztikus időlassulás Két esemény (A és B) időbeli távolságát az 1. megfigyelő dt-nek méri Az egyik eseményből a másikhoz utazó 2. űrhajós saját óráján múló idő ehhez képest sqrt(1-vý/cý) arányban rövidül, ahol v a 2. sebessége az 1. mérése szerint. A rövidülést az ábra nem tudja láttatni, mert pszeudo-euklideszi geometriát nem lehet euklideszi síkon mérettartóan ábrázolni. O a két esemény közt dt időt mért, de leolvashatja a második órájáról, hogy az mennyit mért. Az (5) és (6) képletekből: dtau = sqrt (- dsý)/c = dt sqrt (1-vý/cý). (8) Ezt hívják relativisztikus időlassulásnak. A gyorsan mozgó űrhajón lassabban telik az idő, mint az induló- és célállomáson. Van egy teljesen hasonló képlet a távolságokra is, formailag olyan, mint a Lorentz- kontrakció, de azzal nincs dolgunk. No, és hogyan értjük ebből meg a Michelson-kísérletet? Egyszerűen. A fény terjedése közben dxý = cýdtý, tehát ds = 0. Ez azonban a minden megfigyelő számára azonos négyestávolság, tehát ha egy megfigyelő dx = cdt -t látott, a többi is azt lát. Bármelyik, bárhogy mozogva elosztja saját mért dx-ét és dt-jét, ugyanannyit kap. A téridő léte miatt a fény terjedési sebessége mindenkinek ugyanaz, akárhogy mozgunk, és minden Michelson-kísérlet negatív eredményt kell adjon. De a téridő egy elmélet. A Michelson-kísérlet egymagában nem bizonyíthatja, hogy nincs külön tér és idő; számos más magyarázatot is ki lehet agyalni. Közvetlenebb bizonyítékok kellenek, és azokat kicsiben szerezzük meg. Vegyünk egy bomlékony részecskét: valamennyi tau idő alatt bomlik, és azalatt vtau utat tesz meg. De ha van "időlassulás", akkor eme út vt/sqrt(1-vý/cý), mert a "kint" mért idő hosszabb tau-nál. Nos, ezt kozmikus sugárzásban vagy gyorsítóval ellenőrizni lehet; úgy is van, [10] és a képlet is jól. Egy másik ellenőrzés az, hogy megpróbáljuk a részecskénket fénysebesség fölé gyorsítani. A gyorsítóval adunk valamekkora E mozgási energiát; ez a newtoni fizika szerint ad valamekkora sebességet, mégpedig E = 1/2 mvý (9) szerint, ahol m a részecske (gyorsítás előtti és utáni) tömege. Eszerint egy elektron negyedmillió elektronvolt gyorsítóenergián elérné a fénysebességet. A mai gyorsítók ennek a milliószorosánál (!) járnak, de fénysebesség alatt. A speciális relativitáselmélet jelzi is, hogy nem jutunk c fölé. Végtére is a fénysebesség átlépésekor (8) megbolondulna, és a felgyorsított óra nem mérhetne semmit. Konkrétan az történik, hogy a mozgási energia relativisztikus képlete (9) helyett más:
(10) Ez végtelenhez tart, amint v a c-hez közeledik. És megint a kísérletek összevágnak a képlettel. Ezt szokás úgy mondani, hogy a felgyorsított test tömege m/sqrt(1-vý/cý) szerint nő, és a növekvő tömeget egyre nehezebb gyorsítani. Mondhatjuk így is; a lényeg a (10) képlet. Van még sok ilyen kísérlet. Legtöbb elemi részecskékre, hiszen azokat könnyű fénysebesség tájára gyorsítani: igazolják a speciális relativitáselméletet. Van néhány kísérlet emberi méretű tárgyakkal is: pl. repülőgépen körbevitt atomóra tényleg lassabban járt, mint a békén hagyott. Végül vannak egészen nagyban csillagászati megfigyelések is. Ezek legtöbbje egyezik a relativitáselmélet jóslatával, de az általános relativitáselméletével, mert gravitáció is jelen van. De van egy érdekes ellenkező adat, amiről már itt szólhatunk. A kvazárok legfeljebb Naprendszer méretű, de ahhoz képest nagy tömegű távoli égitestek (2 milliárd fényévnél közelebb nincs belőlük). Teljesítményük hatalmas: valószínűleg valamiféle gravitációs összeomlás folyik bennük. [12] Sok környékén kidobott fénylő anyag látszik, és nagyon bonyolult mérésekkel láthatóan távolodik. Ez nem volna meglepő; csakhogy van olyan, amely 1 év alatt 1 fényévnél többel látszik elmozdulni. Ezek jól dokumentált megfigyelések; [12] tessék, itt a fénynél gyorsabb mozgás. Nem igaz a relativitáselmélet? Na, ez így túlzás. Van másik magyarázat is. Ez egyszerű, de hosszadalmas. Talán a 3. ábra segít. Az A kvazár t = 0-kor v sebességgel, a B megfigyelőhöz a szög alatt kidobja a C anyagot. Eme esemény fénye t = R/c- ben jut a megfigyelőhöz.
3. ábra Szuperluminális események hagyományos magyarázata Az A kvazár t pillanatban a B megfigyelőhöz képest ŕ szögben v sebességgel kidob egy fénylő C anyagot, és idővel később újra felfénylik C. Mivel C közeledik, a két eseményt mi -nál kisebb időkülönbséggel látjuk, ezért C mozgását a valódinál gyorsabbnak látjuk. Ha v közel van c-hez, és az a szög közepes, a látszólagos sebesség c feletti lehet. Valamennyi idő múlva a kidobott anyag v cos ŕ-val van a megfigyelőhöz közelebb és v sin ŕ kitérésnyire látszik. Eme esemény fénye + (R - v cos ŕ)/c időkor érkezik meg. A megfigyelő látta távolodás és időkülönbség aránya a látszó sebesség:
(11) Ez ugyan általában az a szög csökkenésével csökken (hiszen egyre kevésbé látszik C távolodni), de ha v csak alig kisebb c-nél, sem túl kis, sem túl nagy ŕ szögnél v1 nagyobb lesz c-nél. Aki nem hiszi, vegyen elő függvénytáblát: v = 0,9c esetén v1 nagyobb c-nél 7º és 83º közt, tehát majdnem mindig, ha nem hátrafelé repül. A fénysebesség 90%-a nagy sebesség, de nagy robbanásban nem lehetetlen; ettől kezdve a dolog számunkra addig érdektelen, amíg a kvazárokról részleteket nem tudunk meg. Szóval amennyire ezt le tudtuk ellenőrizni, téridő van, Minkowski- geometria van (egészen nagyban már nem az lesz, de erről később), fénysebesség fölé nem lehet gyorsítani. Ez nem egyszerűen a "hivatalos" állítás; akinek nem tetszik, az álljon elő, és magyarázzon meg mindent, amit a gyorsítókban látunk úgy, hogy lehessen c fölé menni. Végül is, sokszor megpróbáltuk. De akkor most már a (2) képlet nem igaz, mert ott feltettük, hogy a sebességet lehet egyenletesen növelni akár c fölé is, és nem lehet. A számításokat újra el kell végezni, olyan gyorsulással, amit az űrhajós érez mindig 1 g-nek. Fénysebességhez közeledve a Földön maradt szemlélők egyre kevésbé látják gyorsulni az űrhajót. Mégis, az űrhajós tau sajátidejében a képlet érvényes marad. A tau-Cetire neki 7 év kell. De ezalatt a Földön 14,5 év telik el. És ezt a gyorsítás növelésével sem lehet rövidíteni. 12 fényévet a Föld számára 12 évnél hamarabb nem lehet megtenni. Han Solo Ezredéves Sólyma a Bespint (óriási gyorsulással, utasait befagyasztva stb.) elérhette úgy, hogy közben az űrhajóban még 1 év sem telt el. De a Galaxisban közben elmúlt 4-5 év. Nem hiányzott közben Leia hercegnő társainak? És akkor most mi van a Galaktikus Vasutakkal? Hatalmas gravitációval felgyorsíthatunk járműveket, mégsem lehet úgy közlekedni, hogy vissza is térhessünk kortársaink életében? Hiszen ugyan minek elutazni 1000 fényévnyire és visszatérni, ha a hozott hírre már senki sem kíváncsi, magunk meg rá sem ismerünk otthonunkra? Akkor már ott is maradhatunk, ahová mentünk. Nos, ne siessünk. Ahol nagy gravitáció van, ott általános relativitáselmélet kell. Majd akkor látjuk, mi van.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.