Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

            ATLANTISZ MINT TUDOMÁNYOS ESZME

  Ebből ennyi elég is. Fizikus vagyok, tehát számomra nem közvetlenül
érdekesek a mítoszmagyarázatok. Platón, saját céljai érdekében, kiszínezett
egy ősi és már homályos hagyományt; mi dolga ezzel a XIX. és XX. századi
természettudománynak? Nos, vannak bizonyos tudományos problémák melyek
megoldása egyszerűbb, ha Atlantisz létezett, és vannak bizonyos időbeli
egybeesések is. Ebből alant felsorolok néhányat; csakis azokat, ahol magam
is meggyőződtem arról, hogy a probléma vagy egybeesés létezik. Lehetnek még
más  fontos  ilyenek is, de a kérdés irodalma nem mindig követi a
szaktudományos  előírásokat  a  források megjelölése ügyében. Jobb az
óvatosság.

  Először két időbeli egybeesés. Atlantisz pusztulásának Platón szerinti
ideje jól egybeesik a Würm eljegesedés végével, melyet ma már pontos
magfizikai módszerekkel meg tudunk határozni. (Annak pontos ideje i. e.
8300, [3] de ez csak az, mikor a felmelegedés már szakadatlanná vált.) A
felmelegedéssel a szárazföldet fedő jég elolvadt, és az emelkedő tengerek
elárasztották a szárazulatokat; hogy az emelkedés pontosan mekkora volt, az
bizonytalan, de valahol 100-200 méter közt. (Az általam látott szám 130
méter.) Ez komoly áradás, és elönthet sekélyebb szárazulatokat. Másodszor, a
legrégibb ismert háziállatok kb. 10000 évvel ezelőttiek [10] (pl. az angliai
Starr Carr-ból ismert kutyalelet). Nem az ősi magas kultúra menekülőinek
első nyoma ez?

  És most az Atlantisszal kényelmesen megoldható problémák. Mondtam már
fentebb, hogy a lista nem teljes; akinek több kell, azoknak itt megadok két
további forrást, [11], [12] de onnan már eléggé nehéz továbbnyomozni.

  Növény- és állattani furcsaságok. Több a növény- és állattani hasonlósága
Nyugat-Európának a 3500 km-re lévő Észak-Amerikával, mint a Gibraltári-
szoros túlfelén lévő Afrikával. Nem ezt vártuk volna.

  Embertani furcsaságok. Számos ilyent soroltak már fel. Így pl. europid
(vagy olyan jellegű) népeket találtak a zömmel mongolid népességű (a
hagyományos elmélet szerint a Behring-szoroson át Kelet-Ázsiából érkezett)
indián bennszülöttek közt. Három esetet említenék. A Mississippi forrásai
táján a múlt század negyvenes éveiig élt egy mandán nevű indián törzs (akkor
azután, épp az amerikai telepesek érkezése előtt, harcok és járványok
kipusztították őket), amelynek komoly hányada fehér bőrű volt. [13] Közép-
Amerika nagy civilizációi közül kettő hordozói egy érdekes embertani típusba
tartoznak, amelyről egy korunkbeli egyetemi tankönyv az alábbit mondja: [14]
"Jóllehet a bőre sötét színű, a hajszín rendszerint világosabb és feltűnően
nagy az albínók száma. Jellemző még a gracilis testalkat és az europid
vonások úgyszólván teljes túlsúlya ... Ma az alábbi törzseknél találjuk meg
ennek  az emberfajtának a túlsúlyát: maskoki, hopi, nahua és maya."
(Jegyezzük meg, hogy a nahuák más néven aztékok.) Végül, Dél-Amerika dél-
európai felfedezői jelzik, hogy a brazíliai indián nők feltűnően szépek, és
az otthoniakhoz hasonlítanak. Habár a társaitól elszakadt és az Amazonas-on
172 napig sodródó [15] Orellana-expedíció tagjai az út vége felé már
akármilyen nőt gyönyörűnek láthattak, a fenti tankönyv szerint a brazíliai
rasszt "túlnyomórészt europid vonások jellemzik". Eme példa különösen
érdekes: a térképről láthatjuk, hogy Brazília ugrik legjobban ki az Óvilág
felé. Ha Ázsia felől érkeztek volna europidok, ugyan honnan tudták volna,
merre van Európa? Ha viszont Atlantiszon át vándoroltak be, épp ott
várhatóak.

  Hasonló találgatásokra vezettek "Fekete-Afrika" (azaz a Szaharától délre
lévő terület) europidjai. Ezek a nyugati parton a fulanik (vagy fulbék vagy
peulok), a keletin pl. a kusiták. [16] Utóbbiak bizonyos területeken már
eltűntek, nyomaik vannak kőépítmények formájában, és némileg titokzatosnak
minősültek Afrikában, legalábbis az irodalom szerint. [17] Europidok a
négerek mögött, Afrika szívében? Vajon nem Atlantiszon át (vagy onnan)
jutottak  Egyenlítői Afrikába? A századfordulón voltak ilyen néprajzi
elméletek is, azután a gondolat leszállt a kalandregényekbe. [18]

  Nyelvi furcsaságok. Atlantisz neve Atlasz görög titán nevéből ered vita
nélkül, és Atlasz lényeges része a görög hagyománynak. Ő tartja a távoli
nyugaton, az Atlasz-hegységben az eget. Van egy Atalanté nevű híres
mondabeli királylány is. De a görög nyelvben e név nemigen jelent semmit.
Aztékul viszont: atl = víz, és nyüzsögnek a -tl hangok. Chocoatl =
csokoládé,  tomatl = paradicsom, és az aztékok Aztlánból származnak.
Véletlen, vagy az óceánon át jött a hagyomány?

  Európa nyugati szélén rokontalanul él a baszk nyelv Minden más európai
nyelvtől külön áll. De íme, mit ír W. D. Whitney nyelvész 1875-ben a
baszkokról: [19] "az óvilágban egyetlen nyelv sincs, mely szerkezet dolgában
annyira, hasonlítana hozzá, mint az amerikai nyelvek". Nem furcsa? Itt most
abba is hagyom. Nem mutat mindez Atlantisz felé?
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.