Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

               KILENCEDIK FEJEZET

   `amelyben isten tudja csak, mi fog történni; a kisdiák örül,
   hogy szombat van ez után a nehéz hét után; úgy érzi, ma be fog
   valami fejeződni: hét végére kell, hogy a bajoknak is vége
   legyen`


  - Még mindig nem tudod, ki lopta el? - kérdezte Orczy súgva, ahogy reggel
az osztályba bejött.

  - Nem.

  - Nem is gondoltál rá?

  - Hát...

  - Én már tudom.

  Misi szégyellte a tegnapi dolgot, hogy elnököt választottak, ha valaki
megtudná, föld alá süllyedne, de most egyszerre meglepte az elnök. Azt nem
várta, hogy már tudja is, ki a tolvaj.

  - Illetve tudom, hogy kell kinyomozni.

  - Ja?

  - Össze fogjuk írni, kikkel lakol egy szobában.

  - Igen - dünnyögte Misi.

  - Írd le mindjárt, légy szíves, a nevüket egy papirosra.

  Misi papírt keresett, de Orczy elébe tett egy levélpapírt:

  - Erre.

  Nagyon finom, sárgásfehér papír volt, Misi nagyon szerette a szép papírt,
maga elé vette, s míg ráírta a szobafőnök és a többi lakótársa nevét,
gyönyörködött benne.

  Mikor kész volt, odatolta Orczy elé, aki közben egész fesztelenül beszélt
valami adomát a hátamögöttieknek.

  De abban a pillanatban abbahagyta, mikor Misi kész volt, s visszaült
mellé.

  - Hányadikos ez a Lisznyay?

  - VIII.

  - És Nagy József?

  - VIII.

  - És Andrási, ez az A-ista?

  - Igen. Andrási, Böszörményi, A-ista, Sándor, Csicsó, meg én B-ista.

  - Sándor? - mondta Orczy.

  Felállott és hátranézett, kereste Sándor Mihályt, az szokása szerint nem
ült a helyén, hanem az első pad mellett lődörgött, nem beszélt senkivel,
csak ácsorgott, s hallgatta a fiúk beszédét itt is, ott is.

  Orczy intett neki, Sándor odaszaladt.

  - Ti egymás mellett ültök az asztalnál, ugye?

  - Hol? A coetusba?

  - Ott, igen.

  - Mondjad, milyen rendben van ennek a Misinek a holmija? Ez olyan
rendetlen fiú, ugye?

  Sándor nevetett.

  - Nemigen van jó rendbe, mert a reskontót is elvesztette.

  Orczy kicsit hallgatott.

  - Milyen reskontót?

  S meglökte titokban Misit a térdével, hogy hallgasson.

  - Azt mondta a múlt szombaton, egy forinttal megtett öt számot, s most
nem leli a cédulát, amit a tőzsdén adtak a pénzről.

  - Hallatlan - mondta Orczy. - Biztosan elhányta.

  - Lehet, mert mindig, ha keres valamit, minden zsebébe sorra keresi,
akkor se találja meg.

  Gimesi most jött az osztályba, megkerülte Sándort, aki a padjuk előtt
állott, és beült a helyére. Nagyon friss volt, s nevetett a szeme.

  - Majd én kikutatom az ő zsebét - mondta.

  Orczy hirtelen azt mondta Sándornak:

  - Te, kérlek, a számtanpéldád megvan?

  - Meg.

  - Ugyan, mutasd meg.

  Sándor elszaladt a füzetért.

  Akkor Orczy odahajolt a másik kettőhöz egészen közel, s azt mondta:

  - Ha vallatok, tanuld meg, hogy bele ne szólj, se te, se te, mert mindent
elrontasz. Misi nagyon jól viselte magát, egy szót se szólt. Nem szabad,
hogy az osztály tudja, hogy nyomozunk, mert akkor mindenki arról beszél, s
délre a tanárok is tudják. Hallgassatok, mikor az elnök dolgozik.

  Gimesi megértően s engedelmesen bólintott, Misi izgatottan és magyarázva
suttogta Orczynak:

  - Sose  tettem  a  zsebembe  a  reskontót, mert  betettem a  kis
bugyellárisomba, oszt abból sose vettem ki, innen veszett el.

  Orczy úgy tett, mintha érdekelné a Sándor Mihály számtani példája,
végignézte, s azt mondta: rossz az eredmény.

  Sándor nagyon meghökkent.

  - Hol rossz?

  - Szorozd újra, ez a szorzás rossz.

  És a számtani példáról beszéltek, a reskontó többet nem jött szóba.

  Mikor a tanár bejött, Orczy maga elé tette a füzet alá a Misi írását, a
szobatársak nevét, s folyton nézte. Néha odafordult Misihez.

  - Ez a Nagy úr az a kis púpos?

  - Igen. Nagyon derék, jó ember - tette hozzá gyorsan  Misi, hogy
valamiképp gyanúba ne vegye Orczy.

  Orczy azt mondta:

  - Majd meglátjuk a végén.

  Óraközben Orczy ugrált és hancúrozott, Misi csodálkozva látta, hogy
egyszer csak Csicsóval beszélget.

  Idegesen várta vissza, hogy mit tudott meg, de Orczy kétszer is
visszakerült hozzá, s nem szólt semmit. Vígan nevetgélt, s mindenkihez szólt
valamit.

  Csengetés után, mikor mindenki helyre ült, csendesen s izgatottan azt
kérdezte tőle:

  - Mit mond Csicsó?

  Orczy nevetett:

  - Arra azonban figyelmeztetlek, hogy az elnöktől nem szabad kérdezni
semmit... Most az egyszer megmondom, hogy Sándor és Csicsó nem gyanúsak, ez
két tökfilkó, hanem ezt a Böszörményit óraközben elő fogom venni.

  Egyebet nem mondott semmit, de az óra alatt azt mondta:

  - Mi volt köztetek?

  - Köztünk? - mondta lángvörösen Misi.

  - Igen, valami volt.

  - Semmi - mondta Misi, s a tanár felé nézett ijedten, hogy fel ne
szólítsa a suttogásért.

  Azután eszébe jutott, hogy Orczy ismeri a szobát, hiszen volt náluk
tegnapelőtt, mikor ő nem volt otthon. Akkor kigondolt valamit, s azon módon
odabújt Orczyhoz, s a fülébe súgta:

  - Mikor pakkom jött, megette a cipőkenőcsöt, azért dühös rám.

  - Ja - mondta Orczy, s halkan nevetett, mert eszébe jutott az egész pakk-
hecc, amiről ő is tudott annak idején.

  Óraközben tízkor "kicsiny a rakás, nagyobbat kíván" volt az udvaron.
Szép, száraz nap volt, hideg, de télikabátban voltak kint. Kicsődültek az A-
osztályosok is, és nagy üvöltéssel ők is részt vettek a játékban, ami abból
áll, hogy egy fiút letepernek, s rá birkózás közben a másik, harmadik, akkor
elkiáltják, hogy: "kicsiny a rakás, nagyobbat kíván", s akkor mint a méhek
futnak elő a körüllévő fiúk, rá a csomóra, s egyre nagyobbra nő a
gyerekhegy, míg csak aki lent van, jajgatni nem kezd, akkor aztán egyszerre
ijedten szétoszlik az egész.

  Misi látta, hogy Orczy Gimesivel kétszer is suttog, röstellt leskelődni,
lassan őt is elkapta a hőség, s rávetette magát egy csoportra.

  Nagy visítás volt, túlkiabálták a kopasz ákácfákon milliószámra nyüzsgő
verebeket, s úgy belehevült és kipirult, hogy egyszer csak arra ébredt, hogy
senki sincs a feje fölött, mert mélyen belekerült a gombolyagba, s valaki
azt kiáltja:

  - Még mindig nem állsz fel, te haszontalan! - s egy jó botütés a hátán.

  - Mék szemtelen ez? - sikítja torkaszakadtából, s hátranéz: hát a szúrós
bajszú latin tanár, Hertelendy áll mögötte borzas szakállával, s nagy görbe
botját ütésre emelve fenyegeti.

  De nem ütött le többször, ellenben ő rémítően megijedt, s alig tudott
lábra állani.

  Az osztálybeliek aztán nevettek rajta, hogy kifogta az öreget.

  Ő is nevetett, mikor a professzor eltűnt a tanári szoba táján, sőt
egyszerre úgy nekiszilajodott, hogy három fiúval is verekedni kezdett.

  Valami ideges tűz gyúlt ki a vérében, s fel tudta volna hányni az egész
osztályt. Szegedi most is sorra kötekedett:

  - Pofozás, pofozás barátom? Gyere csak ide megverekedni - de ettől a
fiútól megretirált, nem vette magára a kihívást, hanem tovább szaladt a
kúton túl, s ott csodálkozva látta, hogy Orczy Böszörményivel tárgyal.
Ezektől még jobban megijedt, s gyors futásban, mintha valaki hátulról űzné,
megint vissza akart futni, közben meggondolta, s be az osztályba a második
kapun.

  Ki volt izzadva, ahogy berontott. Simonffy Pisti éppen mesélte tele
szájjal, hogy Nyilas hasba rúgta az ötödikesek osztályfőnökét, Hertelendy
tanárt, mikor az őt megbotozta.

  Ez már csak legenda volt, mert nem rúgta meg, de Pisti olyan hangosan s
úgy beszélte, hogy azt mindenki elhitte, még ő maga is.

  Varga János azt mondta:

  - Annak elég nagy hasa van, legalább jól belerúgtál?

  Misi nevetve nézett hátra. Berta Imre, az osztály Herkulese most ült le a
helyére, ő is nevetett, aztán megveregette a vállát:

  - Jól van, cimbora.

  Ez a vállveregetés jólesett neki, pedig ő bizony nem rúgta meg a tanár
hasát, és mégis kezdte a talpán érezni azt a furcsa csiklandást, mintha
megrúgta volna.

  - A legjobb az volt - mondta Orczy, aki most jött be, s már látta a Barta
Imre vállveregetését -, az volt a legjobb, hogy Jármyt bíztattam fel, hogy
kezdje a kicsiny a rakást, és van neki egy aranyórája, és legalólra került
az aranyóra, s rá az egész iskola! - és hangosan kacagott, s vele mind, aki
a környéken volt.

  Misinek azonban az tűnt fel s elkomolyodott, hogy Orczy biztatta fel az
egész heccet, s ő maga egész nyugodtan tárgyalt Böszörményivel a kúton túl.
Böszörményi, az nagyon vad fiú, mindig verekedik, és az ilyen komédiákba
szeret benne lenni; már egész biztos volt benne, hogy Orczy azért `rendezte`
a kicsiny a rakást, hogy híre menjen az osztályokba, s Böszörményi is
kijöjjön az A-ból, hogy észrevétlen szóba állhasson vele.

  Nagyon szerette volna megkérdezni, hogy mit beszélt vele, szerette volna
hallani szóról szóra, hogy beszélt, mit kérdezett, s az mit mondott, kezdett
neki Orczy szörnyűségesen imponálni...

  Most már kíváncsi volt, mi lesz a következő óranegyedben. Hát Andrásit
hogy fogja kicsalni az osztályból? Szégyellte, hogy ő úgy el hagyta magát
bolondítani az elébb, mint egy kisgyerek, ahelyett, hogy leskelődött volna
Orczy után. Most uralkodni fog magán, gondolta magában.

  Orczy egy szót sem szólt óra alatt, csak egyszer kért egy törlőgumit, s ő
boldog volt, hogy adhatott neki, és hogy elsőrendű, finom Oroszlán-gumija
volt, amit most vett a héten, s kicsit jólesett, hogy olyan sok pénze van
még, egy forint s ötven krajcár a zsebében, pedig már harmincat elköltött
elseje óta.

  Mikor tízpercre csengettek, Orczy mindjárt kifutott, télikabátját is kint
a folyosón vette magára; ő utána sietett, de elkésett, mert nem rakta le
idejében a füzeteit, s ha úgy hagyná az ember az asztalon a holmiját,
biztosan szétrepülne az egész a talpak alá.

  Mikorra kiment az udvarra, már Orczyt nem látta sehol.

  Egész tízperc azzal telt el, hogy szégyenkezve kereste: Orczynak úgy jár
az esze, ő pedig még azt se tudja megtenni, hogy kitalálja, mit akar Orczy.

  Gimesivel összetalálkozott az udvaron. Gimesi is utánuk jött ki, mert
valami szeget ütött a fejébe, hogy hol vannak ezek, meg is kérdezte
mindjárt:

  - Hol van Orczy?

  - Én nem tudom.

  - Nem együtt vagytok?

  Misi ránézett.

  Ő pedig úgy gondolta, hogy Orczy éppen Gimesivel van jobb viszonyban, s
vele titkolódzik őelőtte.

  - Hát hisz tik suttogtatok az elébb - mondta.

  - Én nem suttogtam - szólt Gimesi őszintén. - Csak Orczy mondta, hogy
híjam ki az osztályból Bayt.

  - Az A-ból?

  - Igen.

  - Bayt?

  - Igen.

  - Mit akart ő Bayval?

  - Tudom én?

  Összenéztek, s elkezdtek nevetni.

  - Csak azt mondta, hogy vagyok Bayval! Mondok, jól, 'sz unokatestvérem.
Hát akkor híjd ki. Kihíjtam, s azzal elbújtak ketten, otthagytak, és
elkezdtek suttogni.

  - De mit?

  - Mit tudom én, nincs nekem olyan hosszú fülem, ott állottak, én meg ott.
Nem hallhattam. Csak láttam, hogy Bay nemsokára bement, akkor elkezdték
Jármyval, hogy kicsiny a rakás, nagyobbat kíván, és én is benne voltam, és
aztán láttam, hogy azzal a vastag fiúval beszélt Orczy, az a pecsenyeképű,
tudod mék.

  - Andrási? - kiáltott Misi. - Már avval is beszélt?

  - Hát még kivel?

  Misi csak nézett maga elé, egyszerre megérezte, hogy nem kell mindent
elmondani.

  - Nem is ismeri Andrásit, mégis beszél vele - mondta  hazugul, s
elfordította a szemét.

  Elhatározta, hogy ki fogja lesni Orczyt, de ő sem mondja meg ezután
senkinek, amit tud.

  A csizmás kis pedellus elment, keresztül az udvaron, mellettük.

  Mind a ketten megérezték, hogy csengetni megy.

  Utánanéztek, s Gimesi azt mondta:

  - Emlékszel, tavaly, hogy fel volt cifrítva a csengő.

  - Mikor?

  - Érettségikor! Aj, de buta vagy, a nyolcadik osztály. Hát nem emlékszel,
hogy a nyolcadik osztály virágokkal meg mindennel felcifrázta a csengőt az
osztályvizsgakor, még virsli is, meg kolbász, sonka lógott rajta, meg
narancs.

  - Ah!

  - Hát én láttam; nekem ne beszélj! majd figyeld meg júniusba, ha az
osztályvizsga lesz a nyolcadikba, most is fel fogják díszíteni, mert ez
szokás. Kollégiumi szokás.

  Önkéntelenül a csengő felé mentek, amely éppen a nyolcadik osztály előtt
volt  a falba beerősítve, s a pedellust nézték, ahogy kurta karját
felnyújtotta, s megfogta a csengő lelógó vastag drótfogantyúját, s rángatni
kezdte a kisded harangot.

  Mire  megfordultak  volna,  hogy  az  osztályukba  fussanak,  nagy
meglepetésükre Orczy jött ki a nyolcadik osztály ajtaján.

  Orczy is meg volt lepve, hogy őket meglátta, s egy pillanatig így néztek
egymásra, akkor elkezdett nevetni Gimesi hangosan, Orczy csendesen, csak
Misi nézett komolyan.

  Ő már tudta, hogy most a két nyolcadikossal beszélt. Elment a bátyjához,
aki nyolcadikos, és közben megnézte Lisznyay urat is, meg Nagy urat is.

  Orczy fesztelenül futott hozzájuk:

  - Azt kijelentem, hogy az elnök után leskelődni tilos.

  Ezzel otthagyta őket, s nagy futással elment.

  Egymásra néztek, s Gimesiből kitört a kacagás, ahogy behunyt szemmel
szokott nevetni, mint a kakas a napra; hát most is elkukorékolta magát, úgy
nevetett, belevörösödve, ahogy bírt:

  - Elnök! Ennek a fejibe ment az elnök. Hát 'sz én meg titkár vónék, vagy
mi a csuda, osztán nincs ennyi titkom se - s kisujja körmét mutatta.

  De Misi nem szólt, ő már komolyan vette Orczyt, már szinte félt: ez
mindent meg fog tudni, s rettegve gondolt a szemétládára, s háta mögött a
halnyelű bicskára.

  Utolsó óra következett, s Orczy egyszer odahajolt hozzá:

  - Misi.

  - No.

  - Akárki kérdez a reskontó felől, csak azt mondd mindenkinek, hogy azt
már visszaadtad az öregúrnak.

  Misi ránézett, meghökkenve, hiszen ő ezt mondta neki is, mikor legelőször
kérdezte a számokat; hiszen ő találta ki, hogy nem fogja bevallani, hogy
elvesztette a cédulát. Most érezte, hogy Orczy már csakugyan mindent tud, és
lesütötte a szemét.

  Később Orczy még egyszer súgta:

  - Akárhogy kérdezgetnek is, te csak mindig ragaszkodj ahhoz, hogy már
visszaadtad.

  Misi csendesen bólintott, zavarban és suttogva.

  De mintha ebben a pillanatban megrándult volna az Orczy szája. Mintha
győzedelmesen elmosolyodott volna, s ő felsülve és pironkodva marta a
száját, hogy elárulta magát: Orczy `most tudta meg`, őtőle, hogy nem adta
vissza az öregnek a cédulát.

  Dühösen összeszorította a fogát, és sötéten nézte a füzetet, nem látva a
betűket s a mondatokat benne.

  Megalázottnak érezte magát, forrt benne valami indulat s láz, hogy
ennyire gyerek, most nagyon gyűlölte Orczyt, s szerette volna oldalba bökni,
hogy kiessen a padból.

  Ellenben Gimesit most nagyon szerette: szegényke, kis Gimesi, jó kis fiú,
milyen csendesen ül itt mellette, s nem sejt semmit abból, ami történik.
Izgalmas rablókalandnak érezte, amit Orczy csinál, de Gimesi egy kis
csenevész lurkó volt, aki sima, kis, fehér arcával ártatlanul ül ott, s
harmadik az osztályban.

  Most megértette azt is, miért akarta Orczy, hogy ő legyen a titkár, s
Gimesi a jegyző. Ha titkár volna, akkor több bizalommal lenne hozzá...

  Vajon óra után fog valamit mondani? Holnap vasárnap, megbeszélésre van
szükség, talán azt fogja mondani, hogy hol találkozzanak, s már el is
gondolta, hogy valami titokzatos helyen, valami torony tövében, vagy egy
nagy fa alatt az erdőben. Később az jutott eszébe, hogy talán a lakásukra
hívja. Erre egy csomó érzés lobbant fel, hangulatok; a viasz szagát érezte,
amellyel szobrokat öntöttek; aztán az uzsonna hófehér abroszát és finom,
színes rajzú porcelán csészéit látta, aztán a szőke hajú jutott az eszébe, s
lángbaborult az arca, a dundi szőke hajú kis úrileány... a kunyica... az
álom titkosa...

  Ebben a pillanatban egy cédula volt előtte:

  `Holnap délután pont 4 órakor nálunk.`

  - Írd alá - súgta Orczy.

  Nem értette, miért írja alá.

  - Írd oda a nevedet.

  - Minek?

  Orczy türelmetlen lett:

  - Írd alá. Körlevél. Gimesi is írja alá.

  Erre ő zavartan aláírta a nevét. S odaadta Gimesinek.

  - Írd oda a nevedet - mondta neki.

  Gimesi szó nélkül odaírta.

  Erre visszaadta a cédulát.

  Orczy csengetéskor szokása szerint már összepakolt, s abban a pillanatban
elment, ahogy a tanár az ajtón kilépett. Nem is köszönt senkinek.

  De ő Gimesivel kezet fogott.

  - Szerbusz.

  - Szerbusz, délután eljössz hozzánk? - szólt Gimesi.

  - Hát nem lehet.

  - Mér?

  - Menni kell tanítani.

  - Ja.

  Új köszönés nélkül sietett el; csak azért, hogy Orczyt utánozza. Nem
tudott volna eddig ily komisz lenni, mindig utolsó volt, mindenkit maga elé
eresztett,  senki  előtt  titkot nem tartott, csak kérdezni kellett,
mindenkinek mindent megmondott, s mindenkinek csak kedvében akart járni, de
most valami megindította, hogy erős legyen, s magában maradjon, s ne hagyja
magát.

  Rohanva ment fel a lépcsőn, két fokot ugrott egyszerre; kifulladt, mikor
felért a második emeletre. Még senki sem volt a coetusban, ő nyitotta ki az
ajtót, az ajtófélre felakasztott kulccsal.

  Örült, hogy üres a szoba, legalább egy percig magában maradt; könyveit
betette a fiókjába, nagyokat lélegzett, semmire sem gondolt, de feszítette
valami belülről.

  Aztán jött a szobafőnök kiskabátban, mindig így járt, télen sem vett
felsőkabátot, ha az osztályba ment le; jöttek az A-beliek, majd Csicsó és
végre Sándor Mihály, aki a lépcsőn is a beszélgetőket hallgatta.

  Szégyellte magát előttük, ki tudja, mégis nem vették-e észre, hogy Orczy
vallat? Gyorsan ki a szobából a régi kollégiumba, s az öreg boltozatok alatt
az ablakig futott, azon nagy, fekete vasrácsok voltak, a por vastagon
belepte a fekete szurokfestéket, kinézett a Nagytemplom tornyára. Fekete
varjak rengeteg hada szállongott körülötte, s károgásuk behallatszott, ő is
kitárta karjait, szeretett volna felszállni, elrepülni, s úgy érezte karja,
vágya beleütődik a kollégium boltozatába. Mint börtönbe volt itt befojtva,
pillanatra sem maradhat magában, s mégis egyedül kell élnie, társ nélkül,
beszéd nélkül, szívét ki nem öntheti senkinek. Megfogta a vasrácsot, alig
érte át az ujja, ha ő most oly erős volna, mint Sámson, hogy megrázná, s
összedűlne az épület, s a kövek mind a fejére szakadnának.

  A konviktusi csengő lármázott rá, és ő visszafutott a szobába. Mikor az
ajtóhoz közeledett, nyílt a kilincs, kitódult a hat diák, s ömlött a többi
szobából is a sok bentlakos. Befutott köztük, felvette a köpenyét, s ő is
rohant utánuk.

  Még csak annyit se mondott neki a sok beszélő, diskuráló, fecsegő,
folyton szájat jártató diák, hogy: - Szervusz.

  Ebéd után sietett Doroghyékhoz.

  Ahogy belépett a magas, rideg, átláthatatlan deszkakapun, amely a
debreceni házakat annyira jellemzi, s amelyeken belül sivár és üres
parasztudvarokat talál az ember: kemény téli szél csapott az arcába,
lélegzete is elállt, míg végigszaladt a tornácon, s bebújt a ház ajtaján.

  A kis előszobába ugyanabban a pillanatban lépett ki Bella a konyhából,
mikor ő belépett az udvar felől. A leány örvendezve kiáltott fel, s
megölelte Misit.

  - Isten hozta, kedves.

  Misi nevetett, az arca pillanatra hozzáért a leány blúzához, s forró
teste jólesett hidegtől hunyorgó szempilláinak.

  - Kezit csókolom - mondta hebegve.

  A leány még egy pillanatig tartotta két kézzel, így egészen szembe s
föléje hajolva, mintha valamit mondani akarna, de nem szólt, csak gyönyörű
porcelán fogait mutatta, s édességes jó illat áradt belőle.

  - Sok leckéjük van? - szólt, aztán eleresztette, de még feltartóztatta.

  - Van...

  - Nagyon sok?

  - Elég.

  A leány nevetve fordította el az arcát, s valahova messze nézett.

  - Hát akkor tessék... Misi úr...

  S utat mutatott az ajtóhoz, bal kézzel.

  Misi kinyitotta az ajtót, és bement.

  A néni szokása szerint most is ott ült a keskeny szobában, a helyén,
három ágy közt a kis asztal fején, nagy ócska foteljében, halkan köszönve
ment el előtte, s az köszönéstelen merev pillantásával komolyan, szinte
üldözve kísérte, míg csak be nem menekült a másik ajtón.

  Csak Ilonka volt a szobában, s ahogy ő belépett, azonnal elkezdett
pukkadozva nevetni.

  Misi szinte zavarba jött, hogy egyedül volt vele:

  - Kérem szépen, nincs itt Sanyika? - mondta.

  A kisleány összeszorította az ajkát, hogy el ne röhintse magát.

  - Nincs idebenn? - mondta újra.

  Erre kitört a nevetés.

  - Hiszen látja, hogy nincs.

  Misi elpirult, az meg kiszaladt, és berántotta maga után az ajtót; ha
most olyan erős volna, s olyan hosszú karja lenne, s a falon is át tudna
nyúlni, akkor utánanyúlna a bezárt ajtón át, megfogná a haját, és megcibálná
alaposan.

  Talán csak szól odakinn Sanyinak, gondolta magában, s leült az asztal
mellé, ahol már ki voltak rakva a könyvek.

  Kivette kis ceruzáját a zsebéből, s vonalakat kezdett firkálni egy irka
szélére.  A  szoba  meleg volt, álmosító, csöndes, a másik szobából
behallatszott az óra ketyegése, s ő hirtelen ezt írta le:

              `Simonyi óbester
              Kisgyerek korára,
              Felmászott egyszer a
              Veres toronyba.`

  Már régen motoszkált a fejében ez a vers. Ki tudta, mikor jutott eszébe
ez a négy sor, de nem bírja folytatni, a többit nem tudja kitalálni, mert
soha sincs ideje gondolkodni rajta. Azt akarja elmondani versben, mikor
Simonyi óbester felment a veres toronyba, kiszedte a madárfiakat, aztán a
pajtásai leejtették, de neki semmi baja se lett. Már vagy két hónap óta
folyton ott jár az eszében, s balladát akar belőle csinálni. Olyat mint:
Megesküdt a király Hunyadi Lászlónak... Egy éjszaka végig elmondta versben,
de nem kelhetett fel, hogy leírja, s reggelre elfelejtette.

  Hirtelen tovább írta:

              `Magos volt a torony
               Magos a teteje,
               Az egész fedele
               Verebekkel tele.`

  Ennek nagyon megörült, ezt igazán nem várta, észre se vette, hogy írta
le, mert egy cseppet se gondolkozott rajta.

              `Kidugtak egy deszkát,
              Ő kiállott rája...
              A fiúk tartották,
              Alásszolgája...`

  Puff. Elsavanyodott az arca. Milyen szépen indult, már azt hitte, hogy
egész végig ilyen könnyen fog menni, de azt, hogy: alásszolgája, csak
butaságból írta oda, mert nem jutott eszébe semmi... Na, most alásszolgája a
versírásnak. De hogy is jut neki eszébe, hogy ő verset tudjon írni.

  `Rája`: erre rím, hogy: mája, bája, hája, pofája... hopp.

             `A fiúk tartották,
             Mindnek járt a szája...`

  Egy kicsit örvendezve nevetett, aztán rossznak találta.

              `Kidugtak egy deszkát,
              Ő kiállott rajta,
              Tartották a fiúk
              A sok csibész fajta.`

  Álmodozva nézett maga elé, akkor áthúzta, s újra írta:

              `A sok betyár kölök,
               Kidugott egy deszkát,
               Annak a hegyébe
               Kiállították.`

  Nem jó, keresztülhúzta ezt is.

  Akkor áthajlott a feje fölött egy arc, a melegségéről ismert rá, hogy
Bella.

  - Maga verset ír?

  Misi hirtelen kitépte a papírlapot, összegyűrte, s kétségbeesetten
szorította az öklébe.

  De a leány elkapta a csuklóját s kacagva ki akarta venni belőle.

  A kisfiú vad erővel kezdett vele dulakodni. A leány sokkal erősebb volt,
de ő összegömbörödött, a melléhez szorította az öklét, a leány két karral
szorosan átölelte, hogy kifeszítse. Egyikük sem tudta, hogy történt ez a
hirtelen birkózás, és hogy egyiknek mire mindenáron a vers, a másik pedig
mért nem adhatja, még az élete árán sem.

  Jó néhány másodpercig szinte hangtalanul dulakodtak.

  - No adja ide, Misike, Misike aranyos, egyetlen drágám - esedezett a
leány - meghalok, ha ide nem adja.

  De a fiú győztesen nevetett s az öklét a zsebébe dugta. Az arca éle
kipirult, fekete szeme csillogott és megnőtt.

  Csak a fejét rázta meg dacosan, boldogan, hogy: azt nem.

  - Misike, kedves, aranyos - s a lány megcirógatta az arcát -, muszáj,
hogy ideadja, én olyan borzasztó kíváncsi vagyok a maga versére, a magácska
versére, kedves kis aranyos Misike, Misuka, adja ide Misikém.

  - Nem lehet - mondta a kisfiú, s a hideg borsódzott  a hátán a
gyönyörűségtől.

  - Hiszen úgyis nekem csinálta - mondta a leány babusgató suttogósan -,
hiszen úgyis ideadja - s erősen és furcsán nézett a szemébe.

  Misi azt akarta kacagva kiáltani, hogy: volt eszébe neki csinálni, de
maga sem tudta mért, nem mondta ezt meg, hanem ráhagyta, engedte, hogy azt
higgye a lány.

  - Miről van benne szó, Misike,  rózsasziromról, violaillatról? kis
poéta?... kicsi, pici, kis poétácska?

  Misi paffá lett. Szeretett volna egy nagyon nagyot kacagni. Rózsaszirom?
Arról is lehet verset írni?... de a szívében maradt a kacagás.

  - Ha nem adja ide, megaprehendálok - gügyögte a lány.

  A fiú csak megrázta újra konok fejét.

  - Jó: haragszom magára.

  Elővette a kézimunkáját, s leült az asztalon túl az ablak elébe.

  - Juszt is haragszom - mondta még egyszer, s többet nem szólt.

  Misi is leült a helyére, a leány elkomolyodása kicsit elszomorította. Már
közel volt hozzá, hogy megmutassa.

  Akkor bejött Sanyika.

  Nem köszöntek egymásnak, Sanyi leült a helyére, szembe Bellával, s rögtön
észrevette, hogy a füzetéből kitéptek egy lapot. Nagy szemet meresztett, s
jobbra nézett Misire, balra nézett Bellára, de nem szólt, csak savanyú
arccal bámult. Misi röstellte megmondani, mi történt, hát csak a tanulásra
fordította a szót... Nehezen indult, kínosan vergődött a lecke, de Misi
egyszer ránézett Bellára, a szemük találkozott, s a lány oly szelíden,
biztatóan nézett rá, hogy őt valami édes melegség futotta át, s mintha
szárnyra kapott volna, kitisztult előtte minden gondolat, s helyesen és
találóan állapította meg a hármasszabály alapelvét. S ahányszor valami
szépet s jót mondott, félszemmel mindig odapillantott Bellára, s mindig
magán  érezte  annak  gyöngéd,  becéző,  elismerő  pillantását, s ez
kimondhatatlanul jólesett neki.

  Szerette volna, ha ez a délután örökké tartott volna, soha ilyen
frissnek, okosnak, tüneményesnek nem érezte magát, most egyszerre mindent
meg tudott volna tanítani, a legnehezebb dolgokba belefogott, s már nem
Sanyikának magyarázott, hanem valami magasabb cél volt előtte, egészen
magasztosan akarta magát kifejezni, s olyan szavakat használt, amiket soha
máskor nem mert volna kimondani: mint "költőiesen", "szellem", "illatos
virág" és efféléket. Mikor Bella lámpát gyújtott, kevés ideig csönd volt,
nézte a gyufa fellobbanását, s mellette a leány ábrándos, szelíd arcát, ez a
leány mindig olyan eleven, kacagós volt, inkább kötekedő és csúfondáros, de
most olyan szelíd volt, oly gyöngéd, most igazán jó testvér volt. Még soha
ilyen közel nem érzett magához senkit az édesanyján kívül, most olyan boldog
volt, elfelejtett minden rosszat és csúnyát az életben, csak az ne nyomta
volna, hogy nemsokára el kell menni, s maga sem tudta, mért rettegett ma
különösebben az öregúrtól: erőszakkal elnyomta magában a gondolatot, hogy a
reskontó dolga fenyegeti...

  De hiába, a meleg csöndben, ahol mindenki hallgat, csak ő beszél, beszél,
végre elcsüggedt, elszomorodott. Egy latin mondatot fordítottak, hogy: a
római nép dicső eredete minden honpolgár szívére felemelő hatást gyakorol.

  Erre így szólt:

  - A magyar nép eredete bezzeg nem gyakorol felemelő hatást a magyar
honpolgárok szívére.

  Bella csodálkozva nézett fel.

  - Miért nem?

  - Mert a magyarok olyan komiszak, hogy semmit sem tudnak az eredetükről,
s nem is törődnek vele.

  - Miért ne törődnének, Misike?

  - Azért, mert úgy gondolják, hogy nem érdemes törődni vele, mert nem
valami nagy uraságból eredtek, hanem szegény pásztoroktól, csikósoktól,
gulyásoktól és parasztemberektől, azért nem törődnek a rokonokkal sem, mert
megmaradtak szegényeknek, és parasztok ma is.

  - Milyen rokonok, Misike?

  - A magyaroknak is vannak rokonai! Bezzeg a németek meg az angolok
tudják, hogy ők rokonok, meg az olaszok tudják, hogy a franciákkal rokonok,
hanem a magyarok nem tudják, hogy a finnek a rokonok, vagy a törökök, vagy a
bolgárok, vagy mik.

  - Ők se tudják mirólunk.

  - Mert a szegények nem tartják a rokonságot, csak a gazdagok. Pedig
nemcsak a grófoknak vannak rokonaik, hanem a szegény napszámosoknak is, csak
nem rokonoskodnak, mert nem tudnak vendégséget adni.

  - Honnan tud maga a magyarok rokonairól?

  - Én nem tudok sokat, csak egy kicsit, hallottam édesanyámtól, meg a
nagybátyámtól, aki tanár, meg Nagy úrtól tegnap, meg a tanár úrtól a
földrajzórán, olvastam is már róluk az ősmagyar meséket. Mikor a magyarok
kijöttek Ázsiából, hogy elfoglalják ősüknek, Attilának birodalmát, akkor a
testvéreik otthon maradtak, s ők többet sose hívták meg őket, hogy jöjjenek
utánuk.

  - Mér jöttek volna utánuk?

  - Azért, mert nekik nagy volt ez az ország, nem lett volna jó, ha a többi
magyarok is mind eljöttek volna, de a gazdag rokonok a szegényekről nem
akarnak tudni semmit. Ha valakinek grófi birtoka van, hiába nagy neki, nem
híja meg a szegény rokonokat.

  Bella megütődve nézett a fiúra, akinek égett az arca, izzott a szeme, s
haraggal és lelkesedéssel beszélt, olyan őszintén, mintha legtitkosabb
gondolatait annak mondaná ki, aki egyetlen megértője a világon.

  - Az igaz - szólt halkan s elkomolyodva a lány -, a gazdag rokon nem
ismeri többet a szegény rokont.

  - Meg is érdemlik - kiáltott Misike -, hogy tönkremenjenek a végén. Nem
volna jó ma a magyaroknak, ha Magyarországon csak magyarok laknának
mindenfelé, s nem tótok, románok, szerbek, svábok és másfélék? Hiszen ezek
sohase fognak segíteni a magyarságon, de ha magyar volna mindenfelé, akkor
mégis csak együtt tartanának. De ők nem akarták idehíjni az otthoniakat,
mert nem akartak osztozni velük. Ők mind grófok akartak lenni itthon, s
jobban lehet uralkodni a szegény idegeneken, mint a testvéreken.

  - A testvéren is csak uralkodni akar a testvér - mondta Bella titkos
értelemmel.

  - Az igaz, azt én is tudom - mondta Misi -, mert mi tönkrement emberek
vagyunk, s édesapám csak most három esztendeje költözött abba a faluba, ahol
most lakunk, mert otthon egy tüzesgép miatt, ami felrobbant, elárverezték
hatszáz forint adósságba minden földünket, két házunkat, s akkor eljöttünk
ebbe a faluba, mert itt az édesanyámnak rokonai és sógorai vannak, és azok
azt mondták: "gyeride sógor, olyan életed lesz, mint a paradicsomba". És
mikor eljöttünk, akkor béresnek akarták befogni édesapámat, és súroló
asszonynak édesanyámat, és még fizetni se akartak neki. Mert édesanyám, ha
valakinek varr egy reklit, akkor akármelyik parasztlány fizet érte húsz vagy
huszonöt krajcárt, de Sára néném egy csupor tejet se akar adni, legfeljebb
azt mondja: "hogy milyen ügyes vagy te, Borcsa". És a nevét is úgy mondja,
hogy Borcsa, pedig az édesanyám nagyon gyűlöli, mert ő odahaza mindig Borca
meg Borika volt. De azért mondja így, hogy evvel is éreztesse, hogy ő
feljebb van, s csak úgy szólítja, mint valami cselédet. Szegény rokon ne
menjen gazdag rokonok közé, mint szegény, mert akkor szobalány lesz belőle,
és mosogatócselédnek használják. De ha úgy megy oda, mint hasonló úr, vagy
még gazdagabb úr, akkor megbecsülik, s kedvébe járnak!

  Bella megdöbbenve nézett a kisfiúra, rendkívül elkomolyodott, arca lágy
volt és szomorú.

  - Ebben teljesen igaza van, Misike, szegény lány csak gazdagon mehet
közéjük.

  Misike kissé hallgatott.

  - Ha most felfedeznének - mondta később - régi könyveket és írásokat,
hogy a honfoglalás korában a magyarságnak egyik ága tovább ment nyugatra, és
belőlük lett Franciaországnak a lakossága, akkor rögtön elkezdenének a
magyarok írni és beszélni, hogy a mi nagy rokonaink a franciák vagy angolok,
és hízelegnének, törleszkednének... De hogy a rokonok csak cseremiszek meg
zürjének meg tatárok meg tudomisén mifélék, jobb nem is beszélni róluk, ha
semmi hasznunk sincs belőle: ezért haragszok én a magyarokra.

  - Minek törődjenek velük - ismételte Bella.

  - Pedig lehet, hogy azok a finnek szebb és jobb emberek, mint akár a
franciák, akár az angolok, és ha olyan szerencsések lettek volna, éppen úgy
tudnának műveltek lenni is, de arra nem vállalkozik a magyar ember, hogy ő
tegyen valami rokont műveltté és gazdaggá. Édesapámnak egy forintja sincs,
harminc krajcár napszámért kell neki egész nap dolgozni, faragni a fát,
pedig ha akármelyik gazdag rokona a faluban jótállana érte, akkor ő
vállalkozna, s talán egy esztendő alatt vissza tudná szerezni, amit
elvesztett, vagy többet is. De ezt nem akarják megtenni, inkább odajönnek a
házunkhoz fürtös gubába a nagygazda sógorok, s megisszák a pálinkát, amit az
én  édesapám  a  napszámkeresetből  hozat  nekik. Erőszakosan tartják
szegénységbe, hogy valamiképp hozzá ne jusson valamihez, mert azt hiszik, ha
ő valamivel jobb sorba volna, akkor már ők nem volnának olyan nagy urak
mellette.

  - Csak gazdagon szabad megjelenni a gazdag rokonok közt - mondta Bella, s
később hozzátette sóhajtva: - Csak egy napra volnék gazdag, hogy megjelenjek
köztük, akkor már minden magától menne.

  Maga elé nézett, kissé előrehajolva, s kézimunkája felett olyan volt nagy
sötét karbunkulus szemeivel, előre óhajtó finom, nemes arcával, mint egy
felrepülő, elszálló madár.

  Misi egy pillanatig megütődve nézett rá, olyan furcsa és szokatlan volt
neki, hogy ezt a pillanatot sohase feledte el többet. Aztán tovább
folytatta:

  - A gazdag magyarok a szegény magyaroknak sohase akartak javára lenni,
csak kárára, és a gazdag magyar nemzet a szegény rokonnemzetekhez sohase
volt jó egy percig se: ezért nem tudunk mi semmit a mi őseinkről, és ezért
nincs nekünk rokonunk. Nem is lesz a magyarból nagy nemzet soha, mert a
magyar nem olyan, mint a latin, a latinok még kevesebben voltak, mint a
magyarok, mikor kezdték a történetet, mert csak egy város voltak, s mégis
meg tudták hódítani a világot, de a magyarság még a saját országát sem.
Hanem mikor a rómaiak elindultak világot hódítom, akkor ők mindenkit
bevettek magukhoz római polgároknak, a magyarok meg, ha lehetne, mindenkitől
megtagadnák a magyarságot, csak ő maga maradjon magyar, aki éppen veri a
mellét, hogy ő az igazi magyar. Nem is ragaszkodik hozzájuk senki.

  - Csak egy ruhám volna - mondta Bella -, hogy elmehetnék a nagynénémhez,
a Petky hercegnéhez, s megcsókolhatnám a kezét, s megmondhatnám neki, ki
vagyok.

  Misi újra kizökkent indulatából, újra elölről kezdte:

  - Pedig magyar vagy nem magyar, német vagy nem német, francia vagy nem
francia, angol vagy kínai, az olyan mindegy, most magyarázta meg a tanár úr,
hogy az emberiség egészen egy fokon van, az egész emberiség; már tízezer
évvel ezelőtt egészen egyforma volt a koponyája és minden csontja, vagyis
már akkor mindegy volt, hogy milyen nyelven beszélt: ember volt és megvan.
Ha a kisbabát franciául tanítják, francia lesz, ha angolul, angol lesz, ha
négerül, néger lesz, ha iskolába járatják, egyetemi tanár lesz, ha nem,
akkor faluvégi csordás lesz; hát akkor mire olyan büszke egyik ember a másik
mellett. Olyan sokat beszéltünk erről édesanyámmal: hogy istenem, ez a
pondró ember hogy tud egymás mellett kevélykedni, egyik a másikat lenézni.
Ha egy parasztlány három stráfot varrat a réklijére, akkor már lenézi azt,
aki két stráfot varratott. Jönnek édesanyámhoz a parasztasszonyok, s azt
mondják: Boriska néni, de nekem olyan ruhát tessék varrni; amilyen senkinek
sincs a faluban, de ne tessék azután az én ruhámat megvarrni senkinek, hogy
olyan senkinek se legyen, amilyen nekem van. Pedig mi az a ruha, amit
varrat,  éppen  olyan,  mint a másiké, úgyhogy idegen meg se tudja
különböztetni: ez is paraszt, az is paraszt. Csak az egyiknek ilyen rózsa
van rávarrva, géppel kivarrva, a másiknak meg olyan szegfüves minta. Ennyi a
különbség az emberek közt, de azt tetszik hinni, hogy ha Barta Juliskát a
Göröndi-portára tennék, akkor ő nem tudna ott éppen olyan kényes lány lenni,
mint Göröndi Mártus, vagy Göröndi Mártus, ha ő volna Barta Julisnak a
helyén, nem éppen úgy járna napszámba, mint Barta Julis? A pénz az oka
mindennek, mert Göröndiéknél sok a pénz, Bartáéknál meg nincsen semmi pénz.

  - Igen - sóhajtott Bella -, a pénz az oka mindennek.

  - Édesapámnak harminc krajcárért egész nap kell dolgozni, rongyos ruhába,
izzadva, kifáradva. Egy tanárnak a fizetéséért már csak iskolába kell járni,
mint egy diáknak, s folyton szép ruhában lehet járni, még a keze se
piszkolódik be soha. Egy gazdag embernek pedig dolgozni se kell, mégis
mindig gazdag, s mindene van.

  Bella komolyan nézett a kisfiú szemébe:

  - Most valamit kérdezek magától, Misike, de úgy feleljen rá, ahogy igazán
gondolja. Ha valaki nagyon szegény és örökké szenved és csak nyomorog, és
megvan rá a lehetőség, hogy többet sohase nyomorogjon, és a leggazdagabb
emberek közé kerüljön, s mindig bőségben legyen, és a testvérein is
segíthessen, a szülein is: akkor szabad neki elmulasztani ezt az alkalmat?

  Misike az édesanyjára gondolt s az édesapjára és a kis testvéreire, akik
most a hideg szobában a földön csúszkálnak, s maguk alá nedvesítenek és
felhűlnek, s az ajtórepedésen befú a szél, s az ajtófélfa vastagon fehér a
dértől, s azt mondta:

  - Nem szabad.

  Bella lehajtotta a fejét.

  Hosszú ideig csönd volt. Misi szeretett volna beszélni, de elszorította a
torkát a fájdalom: egyszerre eszébe jutott, hogy a kezében volt a szerencse,
a reskontó, amelyért ma neki legalább is ezer forintot kellene kapni, az
édesapjának minden vagyonát hatszáz forintért árverezték el, s most ő ezret
adhatna, s akkor minden jó volna, és szép lenne, s egyszerre urak lennének
az ő szüleiből, testvéreiből, s őbelőle magából is, és elfacsarodott a
szíve, hogy az a nyomorult cédula hogy tudott elveszni... Az ajka remegett,
s szerette volna elmondani még ezt is Bellának, de nem merte, mert ott volt
Sanyika is, aki ugyan egy szót se szólt bele az egész beszélgetésükbe, mert
nagy szamár, s nem is érti, amit eddig beszéltek, de ezt elmondaná az
iskolában, nem szólt, különben is mindjárt öt óra, s neki sietni kell az
öregúrhoz.

  Akkor bejött nagy robajjal a vénlány, Viola, ahogy belépett, csakúgy
áradt belőle a hideg, odakint kegyetlen fagy lehet, s azt mondta:

  - Na, ez is megvan. Kifizettem a parasztot, tíz forint előleget adtam
neki, de mennyi beszédbe került! utálatosak, hogy mi mindent kellett
lenyelni: de most aztán lesz olyan darab földünk, hogy az egész évi koszt
megterem rajta. Nem is örülsz neki?

  Bella kiegyenesedett, aztán hátradőlt, a szeme félig lehunyódott, s csak
annyit mondott:

  - Igen?

  - Igen, igen, örülhetsz neki.

  Aztán hozzájuk fordult Viola:

  - Hát hogy megy a tanulás? Mikor lesz a bizonyítvány-kiosztás? Mikor
adják ki a vakációt? Már itt van karácsony. Három hét múlva ünnep, még csak
két hét, és vége a diligenciának.

  Misi lehajtotta a fejét, nincs mivel dicsekedni. Igazán nem volt biztos
benne, hogy Sanyika többet tud-e, mint mikor kezdték a tanulást.

  - Nagyon kellene tanulni - mondta csendesen.

  - Bella ezután külön fog tanulni Sanyikával.

  Bella nem pattant fel, csöndesen ülve maradt, s újra csak azt mondta:

  - Igen.

  - Segítsen rajta, és segítsen mindnyájunkon, amit tud - szólt élesen
Viola, s lerakta kis, fekete macskaprémjét és felsőkabátját.

  - Jó - szólt Bella alig hallhatóan -, én segíteni fogok mindnyájatokon,
amennyit tudok...

  Misi megütődve nézett rá, a szívébe nyilallott valami, mert úgy látta,
hogy könny csillog a szemében.

  - Jaj istenem, még ez a hét esztendő - mondta Viola. - Ebben mindnyájan
bele fogunk gebedni, de nem baj, nem sajnálom se magamat, se mást: csak a
gyereknek legyen aztán jobb élete.

  Misi értette már, de megdöbbent tőle: látta, hogy a kis Sanyi valaha mint
finom grófias úrfi fog élni, szegény testvéreinek kínjaiból, verejtékéből, s
indulatosan, gyűlölködve gondolt rá.

  Felállott, mert el kellett mennie az öregúrhoz, de nem is bírta ki, hogy
még tovább is maradjon köztük.

  - Igaz - mondta Viola -, ez a magácskáé.

  S két ezüst forintost tett a kezébe.

  Misi meglepetve vette át a pénzt, nem is gondolta, hogy már egy hónapja,
hogy idejár.

  Halkan, szemérmesen, szégyenkezve megköszönte, mint valami alamizsnát, s
majdnem kezet csókolt.

  Mikor kint volt, Bella utánament:

  - A verset nem hagyja itt? - kérdezte igen halkan s igen gyöngéden.

  Misi a zsebébe nyúlt, a sötétben lángvörösre gyúlt arccal, s a már
elfeledett, gyűrt papirost kimarkolta, hogy odaadja: de viszont valami másik
érzés visszatartotta, nagyon rossznak érezte a verset, s félt, hogy nagyot
csalódik és kineveti a leány, azért azt mondta:

  - Ne tessék haragudni...

  Bella megsimogatta az arcát, sietve megcsókolta a homlokát, s ő rémülten
és sietve kilépett az ajtón a holdvilágra.

  Egész úton futott úgy, hogy a lélegzete is elállott. Csak a kollégium
táján  csendesedett  meg.  Nagyon  elintézetlennek találta az életet,
rendezetlennek,  szabálytalannak, oktalannak. Nem értette, mi hiányzik
belőle, nem értette, miért van ilyen buta összevisszaság. Hiszen utóvégre
okosak az emberek, sok mindent meg tudnak érteni, magyarázni: miért kell
ilyen két szerencsétlen családnak lenni, mint az övék és a Doroghyéké.

  Bella nagyon közel volt most a lelkéhez, ez a jósága és gyöngédsége, hogy
a versét meg akarta ismerni, ez egészen megrendítette: most már sajnálta,
hogy nem adta oda, szégyellte, mert ennyi jóságot még senkitől sem
tapasztalt. Ha a fiúk megtalálnák a versét, biztos, hogy kinevetnék,
kicsúfolnák, s Bella, egész nagylány létére, milyen kedves volt hozzá egész
délután. Milyen kár, hogy ez a család is elvesztette az uraságot, még
jobban, mint ők, mert mi volt az ő vagyonuk ehhez képest, egész vonatot
bérelt ki egy útra a Doroghyék nagyapja, azt biz ők nem tehették volna... Ha
neki most pénze volna, annyi pénze, hogy például egy egész véka, vagy egy
szobával, akkor minden régi birtokukat visszaváltaná, s odaajándékozná
nekik. De nem Violának, hogy az tovább hárpiáskodjon, s gazdagon még jobban
követelődzhessen és parancsolhasson. Se nem az apjuknak, hogy eligya s
eltékozolja, nem is Sanyinak, aki csak verést érdemel a haszontalansága
miatt, se nem annak a kis röhincsnek, se nem a múmia anyjuknak, hanem
egyedül csak Bellának, hogy megmutathassa, ki ő: hogy uralkodhasson a többi
felett, mindenki felett, hogy legyenek szép ruhái, palotája, szolgái, s az
egész világ kedvében járjon, s királynő legyen ebben a városban: ... hanem a
verset, azt akkor sem fogja odaadni neki... Ha tízszer megcsókolja is.

  Kacagott magában, csiklandósan és boldogan.

  Jó volna olyan sok pénz: ha volna egy arany forintja, amely mindig
visszatér, ahányszor elkölti, akkor összevásárolná Bellának az egész város
minden boltját, selymeket küldene a lakására; de az lassan megy, jobb volna
például ha itt az úton a lába előtt egy pénztárca feküdne tele ezresekkel, s
azt senki sem keresné rajta, vagy ha arannyá válna, amihez hozzányúl, de nem
minden, mint Midás királynak, csak az, amit ő arannyá akar változtatni,
akkor arany virágokkal kedveskedne, vagy ha tudná, hogy hol van elásva a
régi aranykincs a földben, ahogy otthon a parasztok beszélik, hogy felcsap a
kékes lángja: akkor azt ő felásná, vagy ha a tündér megjelenne, s azt
mondaná, hogy három kívánságod teljesül, akkor ő kettőt kívánna, a harmadik
mindig az volna: még három kívánságom teljesüljön...

  Csak  úgy  repült  a  fantáziája,  s  ezer módját képzelte el a
kincsszerzésnek, s minden kincset a Bella személyéhez köt, s minddel őt
akarja elhalmozni fáradhatatlanul... Milyen forró volt a szája a homlokán.
Talán lázas szegény.

  Az öregúrnál kimerülten olvasta az újságokat. Egyik lapnak a végén
megdöbbenésére ott látta a kis hírt, hogy: lottóhúzás.

  Annyira megrettent, hogy az öregúr észrevette:

  - No, mia, mia?

  - Semmi... A kislutri-számok - mondta.

  - No csak, kijöttek?

  - Nem.

  - Neem? Hinnye kánya.

  Misi felolvasta:

  - Budapest: 5, 95, 4, 11, 92. Wien: 12, 37, 43, 7, 88. Prága: 71, 7, 46,
83, 18. Linz: 34, 45, 76, 13, 2.

  Az öregúr soká hallgatott, Misinek dobogott a szíve. A brünni nem volt
itt, isten tudja, miért.

  - Hát osztán, mékre vót a miénk tíve? - kérdezte az öregúr.

  - Hát Budapest - mondta Misi.

  - Osztán mi gyütt ki Budapesten?

  - 5, 95, 4, 11, 92.

  - No ebbül egy se jó szám... - mondta az öregúr mérgesen, nem is beszélt
róla többet, azt mondta: - Mi van még abba az újságba?

  Misi sietve olvasott tovább.

  A hazugságtól egész boldog lett, nevetni tudott volna, milyen simán
sikerült.  Sose  tudta,  hogy  fogja letagadni. Ha az öregúr nagyon
kérdezősködne, akkor nem is tudná eltagadni. De ilyen könnyű a hazugság,
csak egy szó az egész. Érdemes volna annyi bajt magára zúdítani, mikor csak
ennyibe került a szabadulás?

  Többet nem is hozta szóba az öregúr. Mikor kijött tőle, az udvaron nagy
hideg volt, összehúzta magán a kis köpönyeget, és sietve ment haza a
kollégiumba.

  Megelégedett volt és éhes. Amilyen átkozott rossz volt a tegnapi nap,
annál jobb volt a mai.

  Amint a Nagytemplomhoz ki akart térni a gyalogjáróról, valaki feltűnt
neki. Először nem is gondolt senkire, hiszen nem szokta ő a hölgyeket
meglátni, de mintha valami ismeretlen erő odavonzotta volna a szemét egy női
alakra.

  Nagy izzólámpa égett egy kirakat előtt, s egy fiatalember meg egy
kisasszony állottak ott, s vidáman nevetgélve beszéltek.

  Mind a ketten a kirakatot nézték.

  Lábai gyökeret vertek. A fiatalember Török János volt.

  És a leány: Bella kisasszony.

  Ha villám csapott volna le mellette, századrésznyire sem lepte volna meg,
vagy ha a Nagytemplom levette volna veres turbánját, és előtte földig
hajolva köszön, udvariasan visszaköszönne, de ez fává gyökereztette.

  Rémület és iszonyat fogta el, s nem bírt álló helyéből megmozdulni.

  Azok ott állottak tőle alig öt lépésre, s hallotta felcsendülni a Bella
jól ismert édes kacagását. A hangját hallotta, ahogy könnyen és vidáman azt
mondta:

  - Hiszen jófélék maguk, ha maguknak hinni lehetne.

  - Isten bizony - esküdözött dörmögve a fiatalember, s meghajlott a leány
felé.

  Bella ebben a pillanatban úgy tett, mintha megmozdulna, s arrafelé
indulna, ahol ő volt, de ő annyira megrémült attól, hogy találkozzanak, hogy
mint egy megijesztett kiskutya, elkezdett iszonyúan futni, s csak akkor
nézett vissza, mikor már az emlékkert sötét kerítése alatt volt.

  Onnan már nem látta őket, s ettől még jobban fájt a szíve.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.