Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

               A BŰBÁJOS ELŐKERÜL

  Az iskolánk sok ablakszemével éppen a piacra nézett. A kapuja is oda
feketéllett ki, mint valami nagy tátott száj, amelyik mindig enni kér. Nem
is csoda, ha azon a helyen még az iskolakapu is az étvágyat juttatta eszébe
az embernek. Azt hiszem, soha többé annyi piros almát, olyan fehér cipót,
olyan rózsaszín húsos szalonnát nem látok, mint azon a szép akácfás piacon.

  S a legtöbbet az ért abban a piacban, hogy ott csupa jólelkű ember
árulgatta a holmiját. Kenyeres nénik, szalonnás bácsik, almás emberek
egyforma jó szívvel voltak hozzánk. Hol innen, hol amonnan kiáltoztak rá az
emberre:

  - Hej, fiúcska, gyere csak erre egy kicsit!

  Az öreg Matkóné például mindig elosztogatott köztünk egy kosáralja kis
cipót, szíves beszéddel meg is szerezte:

  - Na, ilyen kakastejes kenyeret nem eszel ám otthon még pünkösd napján
se!

  Arra meg már a csókaszemű Fajki bácsi meg nem állhatta, hogy az ökölnyi
cipóra rá ne kanyarítson egy ujjnyi füstölt szalonnát. Még a szeme is
könnybe lábadt mellé:

  - Hej, istenkém, ha el nem vetted volna, az én fiam is ekkora diák volna
már!

  Támadi bácsi már nem adta ingyen a portékáját. Ő bizony kipróbálgatta
először a diákot:

  - No, öcsém, százszor egy hány? - azt kérdezte tőle. S aki ezt a
borzasztó nehéz kérdést egyszerre kitalálta, annak adott egy szép kukacos
almát. Aki nagyon sokáig találgatta, s akkor se találta ki, annak adott
kettőt.

  Olyan jó népek voltak azok mind, hogy még az öreg Vízhányóné is meg akart
bennünket ajándékozni, pedig ő csak avas zsírt árult szegényke.

  - No,  Mári  néni, annak pedig semmi hasznát se tudjuk  venni -
szabadkoztunk mosolyogva az öreganyó jó szándéka ellen.

  Bezzeg tudta ő! Ha elkaphatta valamelyikünket, annak úgy bekente avas
zsírral a csizmáját, hogy ki nem heverte halálos holtáig, bőre szakadtáig.

  - Így való ez, gyönyörűm, még a király csizmája sincs így föltisztelve -
bólogatott elégedetten, s ebben lehetett neki valami igazsága.

  Az  áldott  jó  lelkek  tiszta  búzájába  aztán egyszer mégiscsak
belekeveredett a konkoly is. Valami furcsa vénember telepedett be a
piacszéli árusok közé. Egy darabig csak hírét hallottam, mert nekem arrafelé
nem volt járásom. A fiúk csak öreg Maksusnak hívták, mint a betlehemes
játékban a pásztorok öregapját. Gúnyája, szakálla, mint annak, még a szava
is  olyan dörmögő volt. Sulymot, földimogyorót szokott árulgatni meg
vízimadarak tojását. Senki se tudta, honnan csöppent ide, kérdezni meg
nemigen lehetett tőle, mert csúnya mogorva ember volt, a saját árnyékára is
mindig morgott, mint az öreg kutya. Különösen olyankor törte az irigység,
mikor diákgyereket étettek a szomszédjai.

  - Jaj, de kár beléjük tömni azt a drága sok jó étket! - hápogta
savanyúan. - Ha gyiák, egyen gyíkot, ne kenyeret, szalonnát!

  Egy reggel aztán az történt, hogy a kis Pipitér Gazsi sírva szaladt be
közénk az iskolába.

  - Jaj, jaj - bömbölte keservesen -, az öreg Maksus lekapta a fejemet!

  Kicsit megkésett ugyanis a legényke, és kocogtában nem nagyon nézett a
lába alá, amikor az öreg Maksus mellett elszaladt. Az öreg Maksus előtt ki
volt terítve egy rossz bányapokróc, az tele volt vadlúdtojással, azok közül
lépett rá egyre a kis Pipitér. Persze az öreg Maksusnak se kellett egyéb,
mindjárt ráhorkantott a gyerekre:

  - Hoci csak a fejedet!

  A fejét ugyan nem kapta le, csak a kalapját, de a kiskoma sehogy se
akarta elhinni, hogy helyén van a feje. Utoljára aztán a nagy Cintula jól
megrázta mind a két fülét, úgyhogy a kis Pipitér elvisította magát, mint a
kismalac:

  - Jaj, ne húzd a fülemet, hé!

  - No, látod, hogy megvan a fejed! - veregette meg Cintula elégedetten a
vállát.

  - De majd leszedi édesatyám, ha kalap nélkül megyek haza - buggyantak ki
újra a kis Pipitér könnyei.

  - No, majd arról is teszünk - kacsintott Cintula. - Úgyis régen fenem már
a fogam az öreg Maksusra. Ha volna egy-két garasom, meg egy ezüsthúszasom,
úgy csúffá tenném, hogy sose jönne ki többet a piacra.

  A módosabb fiúk gyorsan összerakták a pénzt, s a nagy Cintula az első óra
után a szemére csapta a kalapját, úgy vezetett bennünket:

  - Gyertek, fiúk, utánam!

  Utána sereglettünk mindnyájan, én magam melléje szegődtem, de ahogy a
tojáskofákhoz  lekanyarodtunk,  visszatoppantam. A kis Pipitér ugyanis
odafurakodott közénk, és nagy bátran lökte előre a karját a nagy Cintula
hóna alól:

  - Az öreg Maksus, ni, most is a kalapomon ül.

  - Csitt te! - figyelmeztette oldalba a nagy Cintula.

  Én meg ahogy odanézek, majd sóbálvánnyá válok az ijedségtől.

  Hiszen ez az öreg Maksus senki más, mint a kincses Küsmödi, a bűbájos
ember! A ködmöne ugyan rongyos, mint akit a sasok megszaggattak, a
szakállában több a nádkotú, mint a szakáll, de a két nagy füle most is
kihajlik a sapkából, s a tüzes szeme most is úgy szúr, mint a vasvilla.

  - No, ezzel nem jó lesz kukoricázni - súgnám oda Cintulának, s akkor
veszem észre, hogy énbelőlem már csak sereghajtó lett, s Cintula már ott áll
az első tojásos anyókánál:

  - Hogy ád nekünk egy tojást, ángyi?

  - Diáknak ingyen, édes fiam - mondta az ángyi, s már hallani, ahogy az
öreg Maksus elmordul a harmadik szomszédban. Cintula kivett a kosárból egy
tojást, hozzáütötte a csizmája orrához, s megcsóválta a fejét nagy komolyan.

  - Köszönjük szépen, de ebben nem találni azt, amit én keresek.

  A tojások sorában Nebula bácsi volt a második, ő is ingyen adta a tojást.
De még másodikat is kínált, mikor Cintula abban sem találta meg, amit
keresett.

  - Próbálj csak másikat, szolgám - nyújtogatta előre kíváncsian a nyakát
-, tán a lidércet keresed? Mert azt magam is sokért nem adnám, ha
megláthatnám.

  - Olyasfélét, bácsikám - hagyta rá Cintula -, de nem ilyenfajta tojásban
tanyázik az, hanem nini, itt látok én valami cifra tojásokat.

  Úgy tett a kópé, mintha csak most vette volna észre a vadlúdtojásokat, és
fölemelt egyet belőlük.

  - Sárkánytojás-e ez, Maksus bácsi?

  - Mi közöd hozzá, te gyiák? - nézett rá mérgesen az öreg.

  - Pénzt adok érte, mi az ára? - csörgette meg a pénzt az egymásba fogott
két markában.

  - Mi pénzed van? - enyhült meg egy kicsit az öreg.

  - Van két garasom.

  - Ide vele, vidd a tojást - vigyorodott el a bűbájos.

  Cintula odaadta a két garast, az ezüsthúszast meg a markába szorította, s
úgy ütötte a tojást a csizmája orrához, hogy a repedésen mindjárt bele is
ejthesse a pénzt. Akkor aztán egészen szétloccsantotta a tojást, a húszast
pedig kihalászta belőle, s nagy titkolódzva hátrafordult vele a fiúkhoz, de
úgy, hogy az öreg Maksusnak is szemébe villanjon az ezüst.

  - Megvan, fiúk, megvan!

  - Mutasd, mutasd! - zsibongták körül a gyerekek, akik még eddig nem sokat
értettek az egész tréfából.

  De a bűbájos is egyszerre előremeresztette a nyakát:

  - Mi az, mi az, lelkem gyiákom, mi van meg? - fuldokolta kapzsian.

  - Semmi különös - vágta zsebre Cintula a húszast. - Inkább azt mondja
meg, Maksus bácsi, mit számítana ezért a pokróc tojásért, ha mind megvenném.
Van-e száz darab?

  - Amennyi, annyi, egy se eladó - ugrott a bűbájos a tojások elé.

  - Adok egy tízest darabjáért - ajánlotta Cintula.

  - Mondom, nem eladó - kaffogott mérgesen az öreg.

  - Tizenkét pénzt adok darabjáért.

  - Ohó,  aztán húszast szednél ki darabjából, ugye?  -  kukorékolt
diadalmasan a bűbájos. - Ne félj, láttam én, amit láttam. Megeszem én azt a
gyiákot, aki az öreg Küsmödit bolonddá tudja tenni!

  Azzal körülnézett, mit vághatna Cintulához, s mivel nem esett egyéb a
keze ügyébe, mint a kis Pipitér kalapja, hát azt vágta hozzá, és topogott
ránk kegyetlen-dühösen.

  - Eltisztuljatok innen, szedte-vette kalamárisnyalói, mert ha én egyet
rittyentek, úgy elvisz benneteket a forgószél, hogy holtig ríhattok az
édesanyátok kötője után!

  No, nekem nem kellett erre valami különös biztatás, mert én anélkül is
szaladtam ész nélkül. Mire a többiek nagy nevetgélve odaértek az iskola elé,
én már akkor rég ott pihegtem a kaputámasztó kövön.

  - No, most már emezen az utcán kerüljünk ki a piacra - adta ki a
parancsot Cintula.

  - Én nem megyek - mondtam ijedten. - Ti se  menjetek, fiúk. Ne
figurázzatok a bűbájos Küsmödivel, mert az nagyon hatalmas ember.

  Cintula úgy nevetett, hogy csak úgy harsogott, aztán fölkapott, és
elkezdett velem szaladni.

  - Gyere, nézd meg, mit csinált azóta az a hatalmas Küsmödi, és addig ne
félj, míg engem látsz.

  Mire kiértünk a piacra, a bűbájos ember akkor loccsantotta ki az utolsó
tojást. Egytől egyig feltörte valamennyit, hogy kiszedegesse belőlük a
húszasokat.

  - Nem bűbájos Küsmödi ez, hanem együgyű Küsmödi - kacagott Cintula, s
kezdtem magam is gondolkozóba esni a Küsmödi hatalma felől.

  Hanem a piaci kutyák, azt hiszem, más véleményen voltak, s még ma is
emlegetik maguk közt azt a gyönyörű napot, mikor a piac rántottával volt
kikövezve.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.