Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                AZ AGÁRTANÁCSOS

  Réges-régen történt. Egy erdélyi fejedelem kapott egyszer ajándékba a
török császártól egy agarat. Takaros ebállat volt, hegyes fejű, kajla fülű,
horgas inú, de azért a fejedelem nemigen örült meg neki.

  - Öreg ember vagyok már én, nem járok nyúlászni - mondta kelletlenül.

  Az ajándék agár azonban, mintha csak megértette volna a szót, hirtelen
bukfencet vetett és ráesett a fejedelem csizmájára. Ott aztán úgy nyúlt
végig, hogy a fejedelem alig bírta kiszabadítani a lábát.

  - Ejnye, de magakellető ebállat ez! - mondta most már jobbkedvűen.

  - Megismeri a jó embert, megismeri a rosszat - szólalt meg a szerecsen
szolga, aki az agarat hozta. - Körüludvarolja, aki jó, megmorogja, aki nem
jó.

  - No, ilyen tudománnyal kevés ember dicsekszik, ugye, urak? - fordult
nevetve a fejedelem a tanácsosaihoz.

  A tanácsurak is elnevették magukat s körülcirógatták a kutyát.

  A fejedelem különös pártfogásába vette az agarat. Mindig ott lakatta maga
körül s akárhányszor még tanácsot is kért tőle.

  Ha valami ügyes-bajos ember járt nála, csak odahunyorított az ajtónálló
apródjának:

  - Tartsunk tanácsot, fiam!

  Az apród kinyitotta a benyíló ajtaját s beeresztette az agarat. Akit az
nagy jókedvében körültáncolt, az megkapta, amit kért. De akire rosszkedvében
rámordult, az hiába koptatta a küszöböt.

  - Nem tehetek a bajodról - intette el maga elől a fejedelem.

  A főuraknak ilyenformán sok bosszúságot szerzett a nagytudományú állat.
Hiába ajánltak akárkit a fejedelem jóindulatába, ha az agár jóvá nem hagyta.
Zúgolódtak is miatta sokat, hogy csúffá teszi őket egy oktalan ebállat.

  - Az egész világ kineveti az erdélyi  agártanácsost - mondogatták
haragosan. Amire a fejedelem rendesen azt válaszolta:

  - Mit tehetek én arról, hogy az a leghívebb szolgám? Azt ugyan meg nem
vesztegetheti senki ember fia!

  Erre aztán az urak is jobbnak látták elhallgatni. Ami igaz, igaz: annak
az ostoba agárnak hiába kínálnák akár vékával az aranyat. Azért mégis azt
ugatná meg, akit akar.

  - Megugatja biz az, akit nem akar is - mosolyodott el egyszer az ilyen
beszédek hallatára a fejedelem apródja. S megvigasztalta a főurakat, hogy
majd megvesztegeti ő az agártanácsost, csak bízzák rá.

  Másnap reggel, alig lépett a fejedelem a tanácsházba, mindjárt az agarat
követelte.

  - Rég itt szűköl az ajtón, nagyságos uram - mondta az  apród s
beeresztette az agarat. Az pedig abban a percben olyan rettenetes üvöltésben
tört ki, amilyent még nem hallott a fejedelmi palota.

  - Mit jelent ez, fiam? - kérdezte megütődve a fejedelem.

  Az apród tisztességtudó meghajlással jelentette:

  - Azt jelenti, nagyságos fejedelem, hogy kettőnk közül valamelyik nem
igaz ember.

  Az  agár pedig morogva, csaholva, a szemét szikráztatva, a fogát
csattogtatva ugrott neki a gazdájának. A fejedelem megdöbbenve húzódott
félre a nekidühödött állat elől. Nem ért az semmit. Mentől jobban csitította
volna szép szóval, annál szilajabban ugrált rá. S nem is csendesedett el
addig, míg le nem kapott két nagy nyúlfület a köntöse hátáról. Azokkal aztán
nagy megelégedetten bebújt a trónszék alá.

  A nyúlfüleket a pajkos apród tűzte a fejedelem köntösére s most lesütött
arccal várta a büntetését. A fejedelem azonban nem haragudott meg, hanem
szomorúan elmosolyodott:

  - Illetlen tréfa volt, fiam, de megbocsátom. Megtanultam belőle, hogy a
fejedelmek még a kutyájuknak se hihetnek, mert azt is megvesztegetik.

  Attól fogva az agártanácsosból közönséges agárkutya lett. Az apródnak
segített nyúlászni és sose panaszkodott régi méltósága elvesztése miatt.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.