Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                 A KICSI DIÓ

  Élt egyszer egy szegény ember, s annak annyi volt a gyermeke, mint a
hangyaboly. A gyermekek sokszor harmadnapig sem kaptak egy falat kenyeret,
olyan nagy szükség volt a háznál. A szegény ember azért elindult, hogy
valami kevés ennivalót keressen a gyermekei számára. Amint megy egy erdős
helyen, eleibe áll az ördög ember képében, s azt kérdi tőle:

  - Hova mész, te szegény ember?

  - Én megyek, hogy egy kis élelmet szerezzek a gyermekeimnek, ha valamihez
nem fogok, mind meghalnak étlen - feleli a szegény ember.

  Arra azt mondja az ördög:

  - Azért egy tapodtat se menj tovább, majd én adok neked egy olyan
portékát, amit ha okosan használsz, gazdag leszel, s nem lesz soha szükség a
házadnál. Nesze ez a kicsi dió, ennek az a tulajdonsága, hogy akármit
parancsolsz neki, mindjárt meglesz egyszeribe.

  - De hát én azért neked mit adjak? - azt kérdi a szegény ember.

  - Én nem kérek sokat - feleli az ördög -, csak azt add nekem, amit te nem
tudsz a házadnál.

  A szegény ember gondolkodik, hogy mi volna az, amit ő nem tud. De semmi
eszébe nem jutott, s minthogy erősen meg volt szorulva, odaígérte. Akkor az
ördög átadta a diót a szegény embernek, s elváltak egymástól.

  Hazaérkezik a szegény ember a dióval, s kérdi a felesége:

  - Hát hoztál-e valami ennivalót? Mert szinte halunk éhen, úgy oda
vagyunk!

  - Én, hallod-e, semmi ételfélét nem hoztam - azt mondja a szegény ember
-, hanem hoztam egy ritka diót. Ezt pedig adta nekem egy ember, s az azt
mondotta, hogy ennek a diónak akármit parancsoljak, minden éppen úgy lesz.

  - S ezt miért adta neked, mert tudom, hogy ingyen csak nem adta - kérdi a
felesége.

  Azt mondja rá a szegény ember:

  - Nekem egyebet nem mondott, csak annyit, hogy amit én a házamnál nem
tudok, azt adjam neki a dióért. Én gondolkodtam, de semmit se tudtam olyat,
oda is ígértem.

  Arra fellobban a felesége, s azt mondja:

  - No, te pogány, mit tettél, látod-e, én most várok gyermeket, s te azt
nem tudtad eddig, s eladtad előre a gyermekünket.

  - Már, feleség arról én nem tehetek, ennek most már úgy kell lenni - azt
mondja az ember, s parancsol a diónak: - No, te kicsi dió, az én házam
népének velem együtt étel, ital, ruházat s minden bőven legyen!

  S arra meglett minden, amit az ember mondott, s a háznép olyan jóllakott
a legfinomabb ételekkel, ahogy többször sohasem. A gazda mármost még
nagyobbra akart terjeszkedni, s parancsolta a diónak, hogy neki a kicsi háza
helyett legyen egy szép kőháza, körülötte szép kertek, a mezőn, közel a
faluhoz, az ő számára szép kaszálók s szántóföldek, azonkívül mindenféle
marhák, majorságok. Meg is lett minden, éppen az ő kívánsága szerint.

  Gazdag ember lett a szegény emberből, s közben a feleségének is
megszületett a gyermeke. Mikor a legderekasabban folytatnák a gazdaságot,
egyszer egy estefelé hozzá megy két öreg ember, s szállást kérnek tőle
éjszakára. Ő adott is szállást örömmel s jó vacsorát.

  Este, ahogy vacsorálnak, azt mondja a két öreg a beszéd között a
gazdának:

  - Tudjuk mi, hogy az ördög eljön az éjjel, hogy ha lehet, elvigye a te
legkisebb gyermekedet, akit te nem tudva, szorultságból odaígértél neki. Mi
azért jöttünk, hogy az ártatlant megmentsük, hogy ne essék az ördög kezébe.
Fogadd meg a mi szónkat: mikor lefekszünk, tegyél az asztalra az ablak mellé
egy egész kenyeret, hadd legyen az ott az éjjel.

  A gazda az asztalra teszi a kenyeret, s azzal lefeküsznek, s elalusznak
mind, ahányan voltak. Mikor legmélyebben aludnának, egyszer tova éjfél felé
kinn az ablak alatt megszólal az ördög, s azt mondja:

  - Hallod-e, házigazda, tudod, mit ígértél nekem, mikor az erdőben
találkoztunk? Add ki most, én azért jöttem.

  E szavakat a háziak közül senki sem hallotta, mivel mind aludtak, de a
kenyér megszólalt az asztalon, s azt mondta:

  - Csak ülj veszteg odakint, várakozzál egy keveset, tűrj te is, mert én
is eleget tűrtem s várakoztam. Engem még az elmúlt esztendőben ősszel
elvetettek a földbe, egész télen ott ültem s várakoztam, várakozzál te is.
Mikor kitavaszult az idő, akkor nőni kezdtem lassanként, s vártam, hogy
nagyra nőjek, várj te is. Mikor az aratás eljött, valami horgas vassal nekem
estek, levagdaltak, csomóba kötöttek, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Azután
szekérre raktak, egy rúddal lenyomtattak, a faluba vittek, s várakoztam,
várakozzál te is. Ott asztagba raktak, rám tapodtak, hogy ropogtam bele, s
tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan behánytak a csűrbe, valami összebogozott
két darab fával agyba-főbe s két oldalba is jól megvertek, de tűrnöm
kellett, tűrj te is. Onnan zsákba gyúrtak, malomba vittek, két keringő kő
közé öntöttek, hogy egészen összeromlottam. De el kellett tűrnöm, tűrj te
is. Onnan hazavittek, tekenőbe tettek, rám töltöttek valami sós vizet, s az
öklükkel két óra hosszat dömöcköltek, gyúrtak, kínoztak engem. S akkor, ami
legnagyobb kín a világon, egy behevített égő tüzes kemencébe behánytak egy
nagy falapáttal, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Ott jól megsütöttek, még meg
is égettek, onnét kitettek, ide behoztak, egy nagy vaskéssel darabokra
hasogattak. No, látod már, hogy én mennyit tűrtem, szenvedtem s várakoztam,
tűrj s szenvedj, s várakozzál te is.

  Az ördög erősen bízott, hogy mihelyt a beszédnek vége lesz, övé lesz a
gyermek, de abban bizony megcsalatkozott, mert éppen a beszéd végével
megszólalt a kakas, s azontúl nem lehet neki hatalma az emberek között.
Azért hát elfutott a maga országába. Így maradott meg a gazdának a kicsiny
gyermeke.

  Jókor reggel a gazda jó reggelit adott a két öreg embernek, s megköszönte
a feleségével együtt, hogy a fiacskájukat megmentették az ördög kezétől. A
két öreg avval továbbutazott, s a szegény ember meg a felesége ma is
gazdagon él, hacsak a kicsi diót el nem vesztették azóta.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.