Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                A CSÓKA LÁNYOK

  Egy asszonynak volt egyszer tizenkét leánya. Ez a tizenkét leány olyan
szájas, vakmerő volt, hogy az anyjuknak egy szavát sem fogadták meg, s
annyit nyelveltek egymással, hogy egy óráig sem volt csendesség a háznál. Az
anyjuk egyszer úgy elkeseredett, hogy azt találta mondani:

  - Immár a fülem is tele van a lármátokkal, adja isten, hogy változzatok
mind csókákká.

  Hát a tizenkét leány egyszeribe csókává változott, s ahogy kinyitotta az
ajtót, a tizenkét csóka úgy kirepült rajta, hogy a szemét is majd kiverték.
Ki a házból, fel a levegőbe, éppen a felhőkig. Az asszony kiállott az ajtó
elé, s látja, hogy azok a csókák egyszer még alább szálltak, aztán
megkerengték magukat a ház fölött, s avval eltűntek napnyugat fele.
Nekifogott búsulni, hogy neki már leánya egy sincs, bár egy megmaradott
volna a tizenkettő közül. Bánta, hogy úgy megátkozta őket, de már nem volt
mit tenni, s elgondolta magában, hogy az isten nem ok nélkül verte meg a
leányait, akik annyi szép intése után neki soha egyetlen szavát sem fogadták
meg.

  Amikor a tizenkét leány odalett, az anyjuk éppen gyermeket várt, s mikor
az ideje eljött, született egy szép fiúgyermeke. Mikor ez a fiú nagyobbacska
lett, kérdi az anyjától:

  - Hát, anyám, nekem sohasem volt egy testvérem se? Az annyi idős
asszonyoknak, mint kigyelmed, öt-hat gyermeke is van a faluban.

  Azt mondotta az anyja:

  - Nekem, fiam, nem volt több gyermekem rajtad kívül.

  De a fiú későbben hallotta a faluban, hogy neki még volt tizenkét
leánytestvére, s azok mind csókává változtak, s úgy elrepültek, hogy hírüket
sem hallották.

  - Na, anyám - azt mondja egyszer a fiú -, hallottam a faluban, hogy nekem
volt tizenkét leánytestvérem. Ha törik-szakad, addig meg nem nyugszom, amíg
őket fel nem találom, akármelyik szegletében legyenek a világnak.

  Az anyja váltig marasztalta, mondogatta, hogy ne menjen, mert kifogy
belőle is, de mikor látta, hogy nincs kivel beszélni, jól feltarisznyálta, s
útnak indította.

  Megy, megy a fiú hetedhét országon is túl, hegyeken-völgyeken, havasokon-
tengereken, kősziklákon keresztül. Egyszer, amint megy, meglát messze-messze
egy kőszikla havas aljában egy remeteházat.

  - Ó, bár én ma estére ahhoz a remeteházhoz érkezhetnék - azt mondja
magában.

  El is érkezett oda estére s bement. Hát ott egy olyan öregasszony lakott,
akinél öregebbet még életében nem látott. Így köszönt neki:

  - Adjon isten jó estét, anyámasszony!

  Az asszony fogadja a köszöntést, s azt mondja:

  - Köszönd, fiam, hogy anyádnak szólítottál, mert különben hidd meg, hogy
elnyeltelek volna téged egészben ebben a szempillantásban. Mit keresel te
itt, ahol emberi teremtés soha sem jár?

  A fiú elbeszélte, hogy ő tizenkét leánytestvérét keresi, akik csókává
változtatva elrepültek.

  - Jól van - azt mondja az öregasszony -, holnap reggel majd tudakozunk
valamit felőlük.

  Jó vacsorát készített a fiúnak, ágyat is vetett neki s lefeküdtek. Jó
reggel, hogy felkelnek mind a ketten, az öregasszony kivesz a ládából egy
sípot, kiáll a fiúval az ajtó elé s megfújja. Hát amennyi csúszó-mászó állat
van a világon, mind a ház körül terem, hogy ellepték kereken az egész
térséget. A vénasszony tudakozódik, kérdezősködik ezektől a csúszó-mászó
állatoktól, hogy nem hallottak-e valami hírt olyan tizenkét csókáról, akik
soha a többi csókasereg közé nem elegyednek, hanem örökké külön járnak
magukban. De az egész sereg mind azt felelte, hogy ők soha még hírt sem
hallottak afféle csókákról. Akkor a vénasszony szavára valamennyi csúszó-
mászó hazatakarodott. A fiú is elbúcsúzott tőle, s ismét útnak indult.

  Ment, ment, mindaddig ment, míg estére elért egy másik remeteházat a
kősziklahavas derekában. Bement abba is, s hát abban a másiknál egy még
sokkal vénebb asszonyt lát. Köszön neki illendőképpen:

  - Jó estét adjon isten kegyelmednek, anyámasszony!

  - Köszönd, hogy anyádnak szólítottál - azt mondja a vénasszony -, mert
különben a medvékkel szaggattattalak volna szét. De mi járásod van neked
itt, ahol emberféle, mióta itt lakom, még eddig soha meg nem fordult?

  A fiú elbeszélte, hogy mi járatban van.

  - Jól van, fiam - azt mondja a vénasszony -, bízom benne, hogy holnap
reggel csak hallunk valamit a testvéreidről. Hanem most egyél, s aztán
feküdj le. Tudom, meg is éheztél, meg is fáradtál erősen a véghetetlen
hosszú úton.

  A fiú jól megvacsorázott, aztán lefeküdt, s egy-kettőre úgy elaludt,
mintha éppen agyonütötték volna.

  Másnap reggel felkölti a vénasszony, kiáll vele az ajtó elé, s megfújja a
sípját. Hát amennyi négylábú állat van a világon, mind ott termett egy
félóra  alatt. A szegény fiú, mikor meglátta őket, szinte lerogyott
ijedtében.

  - Azt kérdem én tőletek - azt mondja a vénasszony a négylábú állatoknak
-, nem tudtok-e valamit arról a tizenkét csókáról, akik örökké csak magukra
járnak, s a többi nagy csókasereg közé soha nem vegyülnek?

  - Nem tudunk bizony mi semmit, nem is hallottunk soha senkitől legkisebb
hírt sem felőlük - mondták a négylábú állatok.

  A  vénasszony  intett  nekik,  s  egytől  egyig mind elszéledtek,
hazatakarodtak a maguk helyére.

  A fiú erősen megbúsult, hogy itt sem hallhatott semmi hírt a nénjei
felől. Megköszönte a szállást a vénasszonynak, s jó remény fejében tovább
folytatta útját.

  Ment, ment egy kénköves tó mellett, s azon túl egy örökké égő hegy
mellett, ment mind tovább s tovább, s egy nagy kőszikla tetős tetejében
ismét  meglát egy remeteházat. Megkettőzteti a lépéseit, hogy estére
odajuthasson, s el is érkezett oda. Bemegy, hát ott a másik kettőnél is
vénebb asszonyt talált.

  - Szerencsés jó estét adjon isten kigyelmednek, anyámasszony! - így
köszöntött reá, de most immár nagyobb bátorsággal, mint a két elsőnél.

  - Köszönd, hogy anyádnak szólítottál - azt mondja a vénasszony -,
különben a sasokkal tépettelek volna széjjel. Mi járásbeli vagy te ezen a
helyen, hol emberi lélek még sohasem járt rajtad kívül?

  A fiú itt is elbeszélte, hogy ő mi járásbeli volna.

  - Ne búsulj semmit, fiam - azt mondja a vénasszony -, nekem erős
reménységem vagyon, hogy holnap hallunk valamit a te nénjeidről.

  A vénasszony jó vacsorát adott a fiúnak, puha ágyat készített, s maga is
lepihent.

  Mihelyt megvirradt, a vénasszony a fiút szépen felköltötte, kivett a
ládából három sípot, s kiállt az ajtó elébe. Ott fújni kezdte a legkisebb
sípot, s arra a legapróbb szárnyasállatok egyszerre mind ott termettek.
Megfújja  a  második  sípot  is,  s akkor eléjönnek a középnagyságú
szárnyasállatok. Megfújja a harmadik sípot is utoljára, s akkor a legnagyobb
szárnyasállatok a világ minden részéből odagyűlnek nagy sereggel, hogy az
ember szeme nem lephette el.

  Széjjelnéz  a vénasszony a töméntelen seregen, s azt mondja nagy
bosszúsan:

  - Még egy híja van a seregnek, úgy látom.

  Csakhamar jött is egy holló, de annak vérezett a szárnya.

  Azt  nem  nézte  a  vénasszony, hanem csak megpirongatta, hogy a
parancsolatra így elkésett a többi madaraktól.

  - Ne bánts engem - azt mondja a holló -, ne bánts, nem vagyok én hibás.
Mindjárt megmondom az okát is, hogy miért késtem el a többi madárseregtől.
Mihelyt a sípszót meghallottam, egyszeribe mint a nyíl, olyan sebesen
kezdettem repülni errefelé. De utamban megláttam egy szörnyű nagy veres
tornyot. Az a torony olyan magas volt, hogy a gombja, egészen aranyból, száz
öllel is felül ért a felhőkön. Én abban a toronyban olyan csókacsárogást,
csevegést  hallottam,  hogy  ahhoz foghatót még soha eddigelé. Azért
megállapodtam egy kevés ideig, leszálltam egy virágos almafára, ott a
toronyhoz közel, s ott hallgattam egy kicsinyég azt a különös csárogást s
azt a sok csevegést. Míg ott üldögéltem, hallottam, hogy mit beszélnek a
jövő-menő emberek ott a torony körül. Azok azt beszélték, hogy abban a
toronyban tizenkét csóka lakik néhány esztendőtől fogva. Sokszor mind a
tizenkettő megkerüli a tornyot nagy lármával, csácsogással, sokszor tizenegy
elmegy eledelt keresni, a tizenkettedik meg otthon marad, hogy vigyázzon, s
ügyeljen ott, de azokhoz emberi teremtésféle soha fel nem mehet. Amíg én ott
hallgatóztam, egy vadász reám irányozta puskáját, s eltörte az egyik
szárnyam hegyét. Emiatt lassabban tudtam csak repülni, ez az oka, hogy
elkéstem a többi társamtól.

  A holló megmondta azt is, hogy melyik szegletében van a világnak az a
veres torony, amelyet ő látott.

  - No, jól van - azt mondja az öregasszony -, nincsen semmi hiba, éppen ez
kellett nekünk is. Ti immár, többi szárnyas, elmehettek.

  El is mentek azok mind, ahonnan jöttek. A vénasszony egy darabocska
vékony csontot adott a fiúnak, s azt mondta neki:

  - No, te fiú, mindeddig hiába fáradtál, de most már nem lesz hiábavaló a
te fáradságod, mert nem sok idő múlva megtalálod a te nénéidet. Mikor azt a
veres tornyot eléred, ezt a két darab csontot támaszd a torony oldala mellé,
s gondolj reám. Meglátod, hogy abból a két darab csontból egy szempillantás
alatt  olyan  irgalmatlan hosszú lajtorja lesz, hogy te azon bátran
felhághatsz éppen arra a helyre, ahol a tizenkét csóka lakik.

  Elment hát a fiú, s hosszú, terhes utazás után reátalált a veres
toronyra, s amint a vénasszony meghagyta volt neki, a torony tövéhez
állította a két kicsiny darab csontot. Akkor reágondolt a vénasszonyra, s a
két kis csontból lett egy véghetetlen hosszú lajtorja, s a fiú felhágott
azon éppen oda, ahol a csókák vertek szállást maguknak. Tizenegy csóka oda
volt éppen eledelt keresni, csak egy maradt otthon őrzőnek, de az az egy nem
csóka, hanem szép leány képében. Ahogy a fiú bement a nagy, tágas hajlékba,
a leány először egy kicsit megijedt, de csakhamar nekibátorodott, s beszédbe
eredt a fiúval, s rendre minden házi dolgokat megmutogatott neki, s
elbeszélte, hogy a tizenkét testvér, amíg a toronyból eledelt keresni jár,
mindig szárnyas csóka, de mikor visszajönnek, csak átalbukik a fején
mindegyik, s leányokká változnak. A fiú is elmondta, hogy mi járásbeli, s
azt is, hogy ő éppen testvére a leányoknak, s azért jött, hogy őket
felkeresse s hazahívja, s most immár valahára, sok sanyarú utazás után rájuk
akadt szerencsésen.

  Egyszer csak messziről valami nagy csárogást hallanak, s azt mondja a
leány a fiúnak:

  - Bújj csak el egy kis időre, ahova lehet, mert jönnek a nénéim. S ha
hirtelen meg nem mondhatom, hogy ki vagy, a szemedet is kivájják, kivált a
legnagyobbik igen mérges.

  A leány elrejtette a fiút, éppen a hetedik szobába, s rázárta az ajtót.
Nemsokára megérkezett a tizenegy csóka, általbuktak a fejükön, s lett
belőlük tizenegy leány. Ki-ki leült a maga helyére, s aztán járkálni kezdtek
ide s tova. Egyszer azt mondja a legnagyobb leány haragosan, fintorogva:

  - Mi dolog lehet ez? Én idegenszagot érzek! - tapodni kezdett mérgesen,
mindent hányt-vetett a házban, s szembefogta a kisebb leányt, mondaná meg,
honnan van az az idegen bűz.

  A kisebb leány lecsendesítette a nénjeit, s így szólt hozzájuk:

  - Tudjátok, nénéim, mikor apánk házától eljöttünk, anyánk akkor gyermeket
várt, s nemsokára született egy fia. Az a fiú nőtt, megnőtt nagyra, s
elindult tűzön-vízen, az életét is kockára tette, hogy minket felkeressen,
apánkhoz, anyánkhoz hazavezéreljen. Sok sanyarú utazás után itt most reánk
talált, itt van, de én elrejtettem, nehogy hirtelenében bántsátok, amíg meg
nem tudjátok, ki ő, s miért jött.

  Erre  a leányok úgy megörvendtek, hogy ugrálni kezdtek örömükben,
előhozták a fiútestvérüket a rejtekből, s mind rendre ölelgették. Mikor
elbeszélte a fiú érettük tett sok sanyarú utazását, mind sírni kezdettek.
Immár az volt hátra, hogy induljanak hazájukba. De előbb felfogadták, hogy
ezután engedelmes leányai lesznek anyjuknak, apjuknak.

  Mikor az idő annyira megsötétült, szép lassan leszálltak a lajtorján mind
a tizenhárman, s a fiútestvér újabb hosszú utazás után elvezérelte őket az
apai házhoz. Mikor a tizenkét leány a fiúval belépett az ajtón, anyjuk,
apjuk nem tudott hamarjában hova lenni a nagy örömtől. Estére bőséges
vacsorát készítettek, arra meghívtak minden atyafit, sógorságot, keresztapát
és szomszédokat.

  A leányok ez időtől fogva jámborul s olyan jól viselték magukat, hogy
hírük ment mindenfelé. Mind a tizenkettő becsületes, jó férjet talált
magának, s egy esztendő alatt mentek férjhez mind a tizenketten. A
fiútestvérük nemsokára megházasodott, kapott egy olyan jó feleséget, amilyet
csak kívánni lehet, s avval boldogan él ma is, ha meg nem halt.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.