Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

               AZ OBSITOS KATONA

  Egyszer volt egy obsitos katona Csikszeredában. Neki járt pénze az
obsitján, s megindult, hogy Szebenbe menjen a pénze után. Felköti a kardját
s elmegy. Ahogy megy egy jó nagy erdőn keresztül, meglát egy járatlan úton
egy oroszlánt, egy agarat, egy cinegét s egy hangyát. Egy marhadögöt
őriztek. Mikor meglátja a katona az oroszlánt, már térne vissza, de nem mert
vissza se térni. Magához szorítja a köntösét, s elhúzza magát az oroszlán
mellett. Elmegy egy darabig, meglátja az oroszlán:

  - Eredj, te agár, hívd vissza azt a katonát, hogy ossza el nekünk
négyfele ezt a marhadögöt, jótétel helyébe jót várjon.

  Visszamegy a katona.

  Azt mondja az oroszlán:

  - Oszd el nekünk négyfele ezt a dögöt, jótétel helyébe jót várhatsz.

  Kihúzza a katona a kardját, elvágja a dögnek az egész hátulját, s odaveti
az oroszlánnak.

  - Tetszik-e az osztásom neked?

  - Tetszik, édes katonám - azt mondja az oroszlán.

  Azt mondja a katona:

  - Neked úgyis olyan nagy a szád, a nagy húsokat jól leszedheted a
csontokról.

  Az első lábát hátul levágja, odaveti az agárnak. Felül levágja a nyakát,
odaveti a cinegének:

  - Neked olyan az orrod, mint a tű, jól kiszedegetheted onnan a húst.

  A hangyának odaveti a fejét. A hangya mindjárt bele is költözött.

  Megindul a katona onnét.

  - Állj meg, édes katonám - azt mondja az oroszlán -, mert most nagy jót
tettél velünk. Ha te valaha olyan emberrel találkoznál, hogy nem bírnál
vele, s téged meg akarna ölni, gondolj reám, s belőled is oroszlán lesz, s a
világon mindennél erősebb leszel.

  Azt mondja az agár:

  - Gondolj engemet, mikor valahonnét elkésnél, hát belőled agár lesz, s te
mindenüvé egy pillanat alatt elfutsz.

  Azt mondja a cinege is neki:

  - Ha te, édes komám, valahova fölkívánkoznál, gondolj engemet, cinege
lesz belőled, s akárhova felrepülhetsz.

  Akkor a hangya is előbújik, s azt mondja:

  - Te is gondolj engemet, mikor valahova be akarnál menni, s különben nem
tudsz bemenni, s akkor belőled hangya lesz, egy hasadékon is bemehetsz
akárhova.

  No, jön a katona a kaszálón keresztül Udvarhely felé. Megkésett, estére
válott az idő. Lesz belőle agár, befut Udvarhelyre egy pillanat alatt.

  - Most már legyen belőlem obsitos katona ismét!

  Megint obsitos katona lesz belőle, s beszáll egy házhoz estére.

  Reggelre kelve az idő, megindul az obsitos katona ki Udvarhelyből, s
mikor kijönne, azt mondja magában: "Legyen immár belőlem oroszlán, próbáljam
meg azt is!"

  Jött az úton le, éppen keddi nap volt, az asszonyok mentek fel
Udvarhelyre a vásárra. Mikor meglátták az oroszlánt, elkezdtek sikoltozni, s
amennyien voltak, annyifelé futottak. Azt mondja magában az oroszlán:
"Legyen most már belőlem obsitos katona, aztán legyen belőlem cinege is,
hogy próbáljam meg azt is!"

  Meglesz a cinege belőle, repül. Elunja azt is, azt mondja:

  - Legyen még egyszer obsitos katona belőlem, azután legyen belőlem hangya
is, próbáljam meg azt is!

  Meglett a hangya is belőle, ott mászott a földön.

  - Most már legyen belőlem obsitos katona ismét.

  Meglesz az obsitos katona, s lejön ide a városba Keresztúrra. A fehér
király ott lakott, ahol most a törvényszék van. Beszáll egy házhoz este a
katona, s reggelre kelvén azt kérdezte a gazdától, hogy miféle uraság lakja
azt a nagy kastélyt. Azt mondja a gazda, hogy ott a fehér király lakik, a
háza  tetejében  van egy tornyocskája, s abban van a királynak egy
tízesztendős leányocskája. Egy ördöngös szüle őrzi, hogy ahhoz semmiféle
teremtett lélek be ne férjen.

  Egy szál fenyőfa nőtt volt a tornyocska ablaka alá. Azt mondja az obsitos
katona:

  - Legyen belőlem cinege!

  Meglesz a cinege belőle, felrepül a fenyőfának a tetejébe, onnét az
ablakra szökik, s meglátja a király leánya, kinyitja az ablakot, berepül a
cinege a házba, beteszik az ablakot, s addig kergetik, hogy megfogják.
Szerette a leány, mert nem látott olyan szép cinegét többet, még a kebelébe
is betette, s azt mondja az ördöngös szülének:

  - Menj el a királyhoz, drótból csináltasson kalitkát nekem, mert egy szép
madarat fogtam.

  Abba a kalitkába vályút, kendermagot, vizet tesznek, s felviszi az
ördöngös szüle a király leányának, s beleteszik a madarat a kalitkába.

  Besötétedik egyszer, az ördöngös szüle s a királykisasszony lefekszik, el
is alusznak. Azt mondja a cinege:

  - Legyen hangya belőlem!

  Meglesz a hangya belőle, kibújik. Mikor kívüljött, azt mondja:

  - Legyen belőlem cinege! - s leugrik a földre a sötétben.

  - Legyen belőlem obsitos katona már most!

  Eltapogat a királykisasszony ágyához. Felriad a királyleány:

  - Menj el, sátán, ne járj itt, mert itt nem járhat senki!

  - Én vagyok - azt mondja a katona - a te madarad, akit a kalitkába
tettél, ha nem hiszed, gyújts gyertyát, s lássad, hogy a madarad nincs a
kalitkában.

  Gyertyát gyújt a leány, hát látja, hogy nincs a madár a kalitkában.
Megébred az ördöngös szüle is, megpillantja az idegen katonát a szobában,
elvisítja magát. Egyszeribe a katona cinegének válott, s visszarepült a
kalitkába. Az ördöngös szüle lefutott a királyhoz.

  - Felséges  királyom,  életem-halálom  kezedben vagyon, a  felséges
királykisasszony szobájában egy idegen személy volt az éjszaka.

  - No, te vén boszorkány, biztosan te engedtél oda be valakit, mert a te
híred nélkül nem mehet oda senki - ahajt a fehér király, összegyűjtet
tizenkét tanácsost, hogy ítéljék meg, hogy miféle halállal vesszen el az ő
leánya, hogy így meggyalázta az ő királyi kastélyát.

  Kínos halálra ítélték a királyleányt. Csakhogy a többi között egy vak
tanácsos azt mondotta:

  - Ne pusztítsátok el, hátha nem hibás. Hanem a fehér király hozassa le,
tétesse tömlöc fenekére.

  Ekkor a cinege kibújt a kalitkából, lerepült a tömlöc rostélyára, s
bement a leányhoz ott is. Azt mondja a vak tanácsos:

  - Felséges király, tegyünk próbát. Tétess egy véka aranyat s egy szál
kardot az asztalra. Mi kezdjünk téged rángatni, a királyné fusson a tömlöc
ablakára, s kezdjen lármázni, hogy: Ölik a tanácsosok az édesapádat!" Ha
valami életrevaló ember az a katona, s az most is ott van nála, onnan kijön,
ahogy bement, bejön ide a házba hozzánk, meglátja az asztalon a véka aranyat
s a szál kardot. Ha jóravaló ember, a kardhoz kap, ha valami korhely, az
aranyhoz kap.

  Beszökik a házba a katona, hagyja az aranyat, kapja a kardot, pallani
kezdi a tanácsosokat a kard fokával, lapjával, ahol éri.

  - Hó, fiamuram - azt mondja a király -, ne üsd, vágd többet a
tanácsosaimat, látom, nem vagy afféle tedd el s ne vedd elé legény, aki az
árnyékától is megijed. Én a leányomat kigyelmednek adom s még életemben fele
királyságomat, de úgy, hogy napfényre az én leányomat sose vidd, mert a
fekete rendbeli sárkány azt ígérte, hogy ha napfényre kikaphatja, elrabolja
magának feleségül.

  Király lesz az obsitos katonából, s azt mondja egyszer a feleségének:

  - Édes kincsem, menjünk el abba a virágoskertbe, járjuk, sétáljuk meg
magunkat!

  - Édes angyalom, ne menjünk mi sehova, mert ha kiviszel a napfényre,
nálam nélkül maradsz.

  - Vagy nem - azt mondja az obsitos -, édes kincsem! Inkább körülötted áll
egy ármádia huszár kihúzott karddal.

  Lemennek sétálni, s kereken állítanak egy ármádia huszárt kihúzott
karddal. Mikor hátrasétálnának a virágoskerbe, álló délkor besötétedik, s a
fekete rendbeli sárkánykirály felöleli az új királynét, s elviszi magának
feleségnek. Sír az új király, bemegy a felesége apjához.

  - Nem fogadtam meg a felséges király atyám tanácsát, kivittem a leányát a
napfényre. Elrabolta a fekete rendbeli sárkánykirály!

  - Hát ha már így történt, immár házasodj mással, viseld a  fele
királyságot.

  - Én, felséges király atyám, nem házasodom meg soha, sem itt nem ülök,
mert én elmegyek, hogy megkeressem a feleségemet.

  Egy véka aranyat felpakolt egy általvetőbe, felteszi egy lóra, felülnek
ketten két lóra az inasával, s elindulnak ők utazni. Elsötétednek egy nagy
rengeteg erdőnek a szélében, ott egy fa alatt tüzet tesznek, jót vacsorálnak
ketten az inasával, s reggelre kelve utaznak tovább ketten az erdőn
keresztül. Hát ahogy mennek, egyszer kopácsolást hallanak. Hát egy öreg
ember, még tán nálam is öregebb, valami száraz ágakat vág le egy fának a
tetejéről. Azt mondja az új király:

  - Ugyan, öregapám, miért vágja kigyelmed annak a fának a tetejéből azt a
száraz ágat?

  - Én evvel teszem le a szolgálatot a fekete rendbeli sárkánykirálynak,
hogy a hátamon viszek neki egy hát fát mindennap.

  - Öregapám, mutassa meg nekem a sárkánykirálynak a lakóhelyét, itt egyik
ló legyen a kiedé, s ez a fél véka arany.

  Megmutatja az öreg ember, odaadják neki az egyik lovat s egy fél véka
aranyat. Mondja az új király:

  - Legyen belőlem cinege!

  Ahajt szárnyrakel a cinege, s felrepül a sárkánykirálynak az ablakára.
Ott azt mondja:

  - Most meg már hangya legyen belőlem! - s bebújik az ablak sarkán.

  Meglátja a felesége, s azt mondja:

  - Ó, édes hangyám, az én uram is ilyen módon változott.

  Azt mondja a hangya:

  - Hiszen én vagyok a te urad!

  - Menj el, vagy bújj el, édes uram, valahova, mert a sárkánykirály
mindjárt hazajön, s téged elpusztít.

  - Hát most, édes kincsem, hol van a sárkánykirály?

  - Oda van - azt mondja a királyné - a vörös királynál. A vörös király ad
mindennap egy kövér disznót készen, megmejjesztve, azért a sárkánykirály
sóval, fával, vízzel tartja a vörös királyt.

  Azt mondja az új király a feleségének:

  - Én elmegyek, de ha holnap disznót nem hoz neked, még akkor életben
vagyok.

  Elmegy onnan az új király a vörös királyhoz, leül a kapujába. Kimegy a
kanásznak a fia, s kérdi tőle, hogy mi járásbeli.

  - Beállanék disznópásztornak, ha megfogadnának.

  Azt mondja a kanász fia a vörös királynak:

  - Disznópásztornak kínálkozik egy ember - behívják, s meg is fogadják.

  A disznópásztornak a fiával s az új pásztorral kihajtanak reggel százegy
kövér disznót. Meghagyták, hogy a százon felüli egy disznót készítsék el
szépen megmejjesztve, hogy mikor jön a sárkánykirály, vihesse. De az új
disznópásztor nem mejjesztette meg. Jön a sárkány.

  - Melyik az a kövér disznó, te pásztor, meg van-e mejjesztve?

  - Nincsen biz az, mert én nem veszek neked disznót az én béremből, élj
meg, ahogy lehet.

  Akkor elmegy a sárkány haza üres kézzel.

  Hazahajtják este a csordát a vörös király udvarába, beolvassák. Hát a
százegy disznó mind hazament.

  - No, te pásztor, már holnap kettőt kell hajtani a százon felül, hogy
vigye el a sárkánykirály mind a kettőt.

  Másnap kihajtanak százkettőt. Hát jön a sárkány:

  - Hát melyik az én disznóm, te pásztor, van már kettő?

  - Tán azt hiszed, hogy én neked az én béremet bent hagyom, hogy te hordd
el a disznókat innen?

  Este lesz, hazahajtja a százkét disznót a pásztor. Szidják kegyetlen
módon.  Másnap  reggel  kiolvasnak neki százhármat. Akkor is megy a
sárkánykirály a három disznó után:

  - Te pásztor, melyik most már az én három disznóm? Tudod-e, hogy most már
hármat kell, hogy adj?

  Azt mondja a pásztor:

  - Én egyet sem.

  - Hát, te pásztor, mi szándékkal vagy, meg akarsz velem küzdeni?

  Azt mondja a pásztor:

  - Én nem bánom, ahogy neked tetszik.

  Összefogontoznak ketten. Gondolja magában a pásztor:

  "Legyen belőlem oroszlán!" Úgy megszorítja a sárkányt, hogy egybe
kettészakad a derekán. Kifutott belőle egy vadnyúl, futott ki a hegyre.

  "Legyen belőlem agár!" - azt mondja a pásztor magában.

  Elfogja a nyulat az agár, elszakítja a nyulat ketté, kirepül belőle két
vadgalamb. Azt mondja a pásztor:

  - Legyen belőlem cinege!

  Felrepül eleikbe, s a két vadgalambot mind agyonvagdossa. Akkor a
sárkánynak orrát, szemét, körmét mind leszedte, s a tarisznyába belerakta, s
hazahajtotta a disznócsordát a vörös királyhoz este. Szidják kegyetlen módra
a szegény pásztort, hogy nem adta oda a három kövér disznót, mert immár
sóból, vízből, fából kifogytak.

  Azt mondja a pásztor:

  - Azt a sárkányt én agyonütöttem. Bírjad sóját, vizét, fáját, mert
elpusztítottam a sárkánykirályt.

  Akkor a vörös király ajándékozott neki hat lovat, egy aranyos hintót és
négy társzekeret, ahhoz való cselédekkel együtt. Onnét elmennek a fekete
rendbeli sárkánykirály kastélyába, a feleségéhez. Bemennek a sárkánykirály
udvarába, megfordulnak a négy társzekérrel, s azt megrakják arannyal,
ezüsttel. Akkor az új király a feleségének megfogta a kezét, levezette, s
beültek az aranyhintóba, s eljöttek haza, ide a fehér király udvarába,
ahonnét elvitték volt a leányt. Nagy örömmel leszálltak, s még máig is
élnek, ha meg nem haltak. Holnap legyenek a kigyelmetek vendégei.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.