Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

               A FORTÉLYOS LEÁNY

  Egyszer volt egy kegyetlen király, s ennek a kegyetlen királynak volt egy
jobbágyfaluja. A király egyszer erősen megneheztelt valamiért a falura, s
ráparancsolt, hogy a malomkövet a malom udvarán nyúzzák meg, mert ha nem,
minden nagyobb gazdának fejét véteti.

  A falubeliek három egész hétig minden áldott nap falugyűlést tartottak,
mégsem tudtak annyira menni, hogy megegyezzenek benne, hogyan tudják
megnyúzni a malomkövet.

  Volt többek között egy olyan román ember is a faluban, akinek magyar
asszony volt a felesége, s volt egy tizenhét esztendős szép leányocskája.
Azt kérdi egyszer a leány az apjától:

  - Édesapám, hova megy minden áldott nap? Hol eszik, hol nem eszik, s nem
mond senkinek semmit.

  - Hogy hová megyek? Hát nem tudod, hogy az a kegyetlen király ránk
parancsolt,  hogy  a malomkövet nyúzzuk meg a malom udvarán? Afelől
gyűlésezünk immár három hete, s mégsem tudunk semmire se jutni.

  - Édesapám, menjen el kend a falu bírájához, s mondja meg neki, hogy
többet falut össze ne gyűjtessen. Aztán menjen el a királyhoz, s mondja azt
neki: "Felséges király, életem-halálom kezedben vagyon, engem ez s ez a falu
küldött követségbe. Instáljuk szépen, vetessed vérét annak a malomkőnek,
különben a falu meg nem tudja nyúzni."

  El is megy a móc ember a királyhoz, elémondja, amit a leánya parancsolt.
Azt kérdi tőle a király:

  - No, te szegény ember, ki adta ezt a tanácsot neked? Valld ki nyomban,
mert ha nem, most mindjárt ötvenet kapsz!

  - Felséges király, életem-halálom kezedben vagyon, van nekem egy tizenhét
esztendős leányom, az, adta nekem ezt a tanácsot.

  Azt mondja a király:

  - Állj meg, te móc, kihúztad a tövist a falunak a lábából, s ütötted a
magadéba. Majd adok én neked bajt, ha eddig nem volt - avval fordul egyet a
király, felvesz egy új cserépfazekat, amelyiknek az oldala be volt esve. -
Mondd meg a leányodnak, ezt a fazekat úgy befoldja, hogy ezen se folt, se
varrás ne látszódjon, mert ha nem, akkor neked is fejedet vétetem, a
leányodnak is.

  Elveszi a szegény ember a fazekat, viszi hazafelé nagy szomorúan,
megérkezik a leányához.

  - No, édes leányom, kihúztad a tövist a falu lábából, s beleütötted a
magadéba. Ehelyt küldött a király egy fazekat - s elmondja a parancsolatot.

  - Jól van, édesapám, a maga feje egyet se fájjon emiatt. Üljön le, egyék,
igyék s nyugodjék.

  Mikor felkel az édesapja, azt mondja neki a leány:

  - Édesapám, vigye vissza ezt a fazekat, s mondja meg a királynak, hogy:
"Felséges király, az én leányom árvasággal nőtt fel, de nem látta, hogy
zsákot vagy inget színéről foldott volna meg valaki. Ha a felséges király
akár mással, akár magával kifordíttatja ezt a fazekat, én becsületemre
fogadom, befoldom úgy, ahogy ő kívánja."

  Elémondja  a  móc ember a leánya üzenetét a királynak, a király
félrefordul, s elkacagja magát:

  - Megállj - azt mondja -, majd küldök én a leányodnak bajt, ha eddig nem
volt.

  Elmegy a király, felvesz három fő kendert, s odaadja a mócnak:

  - Nesze, te szegény ember, vidd el a leányodnak ezt a három fő kendert.
Mondd meg neki, hogy ebből künnvaló, bennvaló cselédimnek, egy század
katonámnak fehérnemű gúnyát fonjon, szőjön, mert ha nem, elpusztítlak
leányostul együtt.

  Megindul a szegény móc hazafelé nagy bús lélekkel. Megérkezik haza.

  - No, édes leányom, ehelyt küldött a király neked három fő kendert, hogy
ebből künnvaló, bennvaló cselédinek s egy század katonájának fehérnemű
gúnyát fonjál, szőjél.

  Azt mondja a leány:

  - Üljön le, édesapám, egyék, igyék, nyugodjék.

  Azalatt a leány kimegy a favágóra, felvesz két kicsi fácskát, akkorát,
mint két pipaszár.

  - No, édesapám, evett, ivott s nyugodott-e?

  - Ettem is, ittam is, nyugodtam is, édes leányom.

  - Akkor menjen el a királyhoz vissza, s kérje meg, hogy mivel én
árvasággal nőttem fel, nekem szövőszékem egy szikra sincs, azon instálom a
fölséges királyt, hogy akár magával, akár mással ebből a két eszközfából
nekem szövőszéket csináltasson, de olyan móddal, hogy abból se ki ne vegyen,
se hozzá ne tegyen. Ha ezt megcselekszi, akkor én fogadom becsületemre, hogy
abból a három fő kenderből nemcsak a bennvaló cselédjeinek, hanem az egész
országbeli katonájának fonok, szövök fehérnemű gúnyát, amennyi kell.

  Félrefordul a király, s elkacagja magát:

  - Te móc, hány esztendős a te leányod?

  - Tizenhét, felséges király.

  - Mondd meg a leányodnak, hogy ezen s ezen a napon itt legyen, de se
úton, se útfélen ne jöjjön, se gyalog ne jöjjön, se lóháton, s mégis
idejöjjön. Ajándékot is hozzon, s anélkül is jöjjön.

  Elbúcsúzik a móc a királytól, s elmegy haza:

  - No, édes leányom, én megmentődtem a járástól, menj most már te is.

  - Mit mondott a király, édesapám?

  - Azt mondta, fiam, hogy ezen s ezen a napon odamenj, de se úton, se
útfélen, se gyalog, se lóháton ne menj. Ajándékot is vigyél, anélkül is
menjél.

  - Jól van, édesapám.

  Elmegy a leány egyszeribe a faluba, tudott egy szamarat, elkéri, oda is
adják. Elviszi haza a szamarat, s szénát, zabot ad neki. Azután vett két
házigalambot, azokat is elviszi haza.

  Alig várta a napot, hogy indulhasson.

  Megérkezik az áldott nap, amelyiken neki menni kellett a király eleibe.
Megindul a leány az útnak a kellős közepén a szamáron. Vitte a pár
házigalambot két fatál között a hátán.

  Várja a király a móc leányt, megérkezik:

  - Adjon isten jó napot, felséges király!

  - Isten hozott, te móc leány!

  - Itt vagyok parancsolatodra, felséges király! Úton se jöttem, útfélen se
jöttem, mégis idejöttem. Ajándékot is hoztam, anélkül se jöttem.

  Hívja a király:

  - Jer be a házba, te móc leány.

  - Nem azért jöttem, felséges király, hogy be ne mennék, be merek én
menni.

  Egyszeribe kétfelé nyitja a két fatálat, s a két galamb elrepül. Papot
hívat a király, összeesküszik a móc leánnyal. Mikor az esküvés megvolt, azt
mondja a feleségének:

  - No, te leány, te immár a feleségem vagy, hanem azt parancsolom, hogy te
az én hírem s akaratom nélkül soha senkinek tanácsot ne adj, arra fejed ne
legyen, mert ha másként teszel, rosszul lesz dolgod.

  - Nem is adok, felséges király atyám, senkinek tanácsot.

  Két szegény ember volt azon a városon. Egyiknek volt egy kicsi fakó
szekere,  a  másiknak  egy csikós kancája, úgy hordogattak mindennap
cimboraságban egy-egy kicsi fát az erdőről a kancával s a szekérrel.

  Egyszer, mikor mennének az erdőre, hideg szél fújt az erdő felől.
Amelyiké volt a kanca, a kancán ült, amelyiké a szekér, a szekéren, de
hazafelé szemmel, mert a hideget nem állhatták, hogy szembe fújjon. Azt
mondja egyszer, aki a szekéren ült:

  - Állj meg, komám, mert az én szekerem megcsikózott.

  Azt mondja, amelyik a kancán ült:

  - Meg bizony az én kancám.

  - De bizony az én szekerem alól maradt ki a csikó.

  Abból a helyből megfordulnak, s elmennek haza. Hazulról elmennek a király
eleibe. Hát a királyt nem kapják otthon. A királyné leülteti őket, s kérdi,
hogy mi bajuk a királlyal.

  Elkezdi a kancás ember:

  - Felséges királyné, kicsi dolog, semmiség az egész. Ennek a komámnak van
egy kicsi szekere, nekem egy kancám. Ahogy megyünk az erdőre együtt, ez a
komám azt mondta, hogy álljunk meg, mert az ő szekere megcsikózott.
Megálltunk s megtértünk. Nem tudtunk megosztozni a csikón, ide kellett
folyamodjunk a felséges király eleibe.

  Ahogy a két pörlekedőt végighallgatja a királyné, azt mondja nekik:

  - Ó, ti két boldogtalan ember, ugyan bizony mit osztozódtok, mit
veszekedtek együtt ilyen dolog felett, hisz ezért a világ kikacag titeket!
Én azt mondom nektek, menjetek haza, kössétek meg a kancát a szekérhez. Ha
ez a kutya csikó a szekeret szopja meg, úgy a szekéré, de ha a kancát, úgy a
kancáé.

  Elpróbálja a két szegény ember, de hát a kutya csikó nem a szekeret
szopja, hanem a kancát. Erre megharagszik a szekeres ember, odafut, kirántja
a csikót az anyja alól, behúzza a szekér alá, s azt mondja:

  - No, hogy a kutyák egyenek meg, ha az erdőn a szekerem alatt voltál, hát
légy ott most is!

  De a csikó visszafutott az anyja alá, s ismét szopni kezdett.

  Jól van, a király megérkezik a vadászatból. A két pörlekedő ember kapja
magát, ismét elmennek a király udvarába, s füliről-farkáról elbeszélik a
dolgot magának a királynak is. A király megharagudott azért, mégpedig ugyan
erősen, hogy ilyen bolondsággal mennek hozzá alkalmatlankodni. Jól elszidta
a szekeres embert, hogy ha még egyszer magáénak mondja a csikót, mindjárt
fejét véteti vagy felakasztatja, de megharagszik a király most immár a
feleségére is, amiért tanácsot adott másnak az ő híre nélkül.

  - No, édes feleségem, te állhatatlan móc leány, mit fogadtál volt, mikor
elvettelek? Hogy senkinek tanácsot nem adsz, mégis adtál. Hanem velem többet
egy tányérból nem mártasz.

  - Vagy igen, édes uram, még egy ebédet készítek, azután elmegyek.

  Az ebédet megkészíti a királyné, s azt mondja a király:

  - Hatlovas hintó eleibe fogass be, s ami a legdrágább kincsed, vigyed,
amerre tetszik, de velem tovább nem lakol.

  Hat lovat hintó eleibe fogat egyszeribe a királyné, az urát már az
asztalnál ellátta álomporral, neki drágább kincse nem volt, mint a kedves
ura. Megfogatta a legényekkel, s beletétette a hintóba.

  Hajtat két éjszaka, három nap. Megébred az ura egyszer az úton,
széjjelnéz:

  - Édes kincsem, hová viszel?

  - Édes uram, tudod-e, mit mondtál volt? Hogy ami legdrágább kincsem,
tegyem a hintóba. Nekem drágább kincsem nem volt, mint te, én viszlek.

  - Az isten megfizeti, édes kincsem, állj meg, térjünk meg haza. Én többet
veled nem próbálok hiába, többször kezed alá nem szólok.

  Megtérnek haza szerencsésen. A király egyszeribe lakodalmat hirdet újból.
Tál, tányér elég volt, de istenes ember volt, aki egy csepp levet kapott.
Még a mai napig is élnek, ha meg nem haltak. Holnap legyenek a kigyelmetek
vendégei.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.