Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                 VIRITÓ PÁL

  Egyszer tizenkét vadász, mikor, mikor nem, nincs megírva, vadászott egy
nagy sűrű erdőben. A kopók egyszer csak hajtani kezdtek egy rókát, a róka
pedig, hogy kikaphatott az erdőből, egyenesen befutott egy rongyos malomba.
Kérlelni kezdte a molnárt, hogy rejtse el őt valahova, mert ha a vadászok
itt teremnek, vége az életének.

  A molnár felkapta a rókát a két hátulsó lábánál fogva, bevetette egy üres
szuszékba, s ráverte a lakatot. A vadászok csakhamar odaérkeznek, s
kérdezik, hogy hova lett a róka. A molnárnak tudni kell róla, mert látták,
hogy éppen a malomba futott be a kopók elől. A molnár azt felelte, hogy ő
nem tud róla semmit, lehet, hogy itt a malomárok mellett elrejtette magát a
nádasba. A vadászok keresték egy darabig a rókát, de hogy nem találták,
elmentek vissza az erdőbe.

  Mikor a vadászok már messze jártak, a róka kérni kezdte a molnárt, hogy
bocsássa ki őt a szuszékból. A molnár ki is vette, s a róka azt mondta neki:

  - No, te molnár, amiért megtartottad az  életemet, én sem leszek
háládatlan hozzád. Most elég szegény vagy ebben a rongyos malomban, de
meglátod, úrrá teszlek - avval elbúcsúzott s elfutott.

  Nem telt bele három nap, s megint beállított a róka a malomba, egy nagy
rézgomolyát hozott a szájában, s azt mondta:

  - No, te molnár, te Viritó Pál - így hívták a molnárt -, ezt a gomolyát
tedd el jó helyre, hogy ebben hiba ne legyen, ezen semmi karcolás ne essék,
még jó hasznát veheted, ha a szerencse megsegít - avval megint elfutott.

  Harmadnap újra beállított a róka, hozott a molnárnak egy ezüstgomolyát, s
azt mondotta:

  - Ennek is jól gondját viseld, hogy el ne vesszen, benne semmi hiba ne
legyen.

  Egy darab ideig oda volt a róka valahova, s tova tíz nap múlva hozott a
molnárnak egy aranygomolyát, s evvel a szóval adta a kezébe:

  - No, te Viritó Pál, már erre ugyan vigyázz, hogy el ne vesszen, vagy
valami karcolás ne essék rajta, mert ez már többet ér a másik kettőnél.

  A molnárnak nem volt más jobb helye szegénynek, hanem beletette a három
gomolyát abba az üres szuszékba, melybe a rókát zárta volt, s feltette rá a
lakatot. A gomolyák ott hevertek vagy három hónapig, s amikor a három hónap
eltelt, eljött a róka, s elkérte a rézgomolyát a molnártól.

  - Hát te ezt mért veszed vissza tőlem, ha nekem ajándékoztad egyszer? -
kérdi tőle a molnár.

  - Tudom én, mit csinálok - mondja neki a róka -, te csak bízz rám
mindent, a boldogságodat kívánom.

  Egy városban, nem messze lakott a Zöld király. Annak volt egy igen-igen
szép leánya. A róka elvitte a rézgomolyát ennek a királynak, s azt mondta
neki:

  - Viritó Pál őnagysága tisztelteti felségedet, s  evvel a csekély
ajándékkal kíván kedveskedni, míg többel is szolgálhat.

  - Köszönettel vesszük - mondotta a király -, de szeretnők személyesen is
látni Viritó Pál őnagyságát, szívesen elfogadnók a látogatását. Ne felejtsd
el neki megmondani.

  A róka harmadnap múlva elkérte az ezüstgomolyát is a molnártól, s azt is
elvitte a Zöld királynak. A király megköszönte az ajándékot, s akkor is azt
mondotta:

  - Bár láthatnók már őnagyságát! Nem valami alávaló személy lehet, ha
efféle ajándékkal tud szolgálni.

  A róka eltávozott a király udvarából, s egy hét múlva elkérte az
aranygomolyát is a molnártól. Elvitte a Zöld királynak s azt mondta neki:

  - Viritó Pál őnagysága harmadszor is tisztelteti felségedet s újabban is
kíván egy kis ajándékkal kedveskedni.

  A királynak egész háza népe csodálkozott a fényes ajándékon, nézegették
az aranygomolyát, s azt mondották a rókának, hogy Viritó Pál őnagyságát
tisztelik, s mielőbb elvárják az udvarban. Hadd lássák, miféle előkelő ember
az, aki ilyenekkel tud kedveskedni.

  A róka megígérte a királynak, hogy nemsokára udvarába fogja kísérni
Viritó Pál őnagyságát. Avval visszament a molnárhoz, s elbeszélte neki, hogy
hova vitte ő a gomolyákat, s hogy a Zöld király mennyire óhajtja őt látni.
Sürgetni kezdte hát a molnárt.

  - No, csak készülj s menjünk, mert várnak erősen.

  - Én menjek, én? Én tudom, hogy sohasem, ilyen rongyosan, egy király
eleibe, hogy szégyenkezzem s pironkodjak. Nem megyek biz én, ha a gomolyák
mind odavesznek is. Eredj el te, ha neked úgy tetszik, de én tudom, sohasem.

  - Ne félj te semmit - azt mondja a róka -, csak fogadd meg, amit mondok,
s én mindent eligazítok a legjobb módon.

  Megbátorodik a molnár, s elindulnak ketten. Mikor egy nagy erdőn mennek
keresztül, s leülnek egy keveset pihenni, azt mondja a róka a molnárnak:

  - Van acél s kova nálad? Tudsz vele tüzet csinálni? Ki tudsz ütni?

  - Én ki - azt mondja a molnár. Ki is ütött, s jó tüzet csináltak.

  Mikor a legjobban lobogott a tűz, a róka levetkeztette a molnárt
anyaszült meztelenre, s a rongyos ruháját bedobta a tűzbe, s az mindenestől
fogva  hamuvá égette. Volt a közelben egy nagyon nagy bükkfa, abba
beállította a molnárt mezítelen, s meghagyta neki, hogy onnan ki ne
mozduljon, amíg ő vissza nem jön, s fel nem öltözteti a legszebb ruhába.
Avval elfutott, egyenesen a Zöld királyhoz. Mikor a király meglátta, hogy
megint egyedül jön, azt kérdezte tőle:

  - Hát ugyan most sem jött el Viritó Pál őnagysága?

  - Jaj, elindultunk volt mi őnagyságával - azt mondja a róka -, de amint
jöttünk a nagy erdőben, hat lóval, hintóval, tizenkét tolvaj csak kirohant a
sűrűből, mind fegyveresen, a hatlovas hintót elrabolták, s el is hajtották.
Viritó Pál őnagyságának minden pénzét elvették, lehúzták róla a drága
köntösét is, s anyaszült mezítelen hagyták. Szégyenletében beállott egy
bükkfa odvába, s ott várakozik, amíg én valami köntöst viszek valahonnan,
hogy felöltöztessem.

  Erősen sajnálta a király, szánakozott Viritó Pál őnagyságán, de nem
késett, hanem egyszeribe befogatott hat lovat a maga hintójába, beleültetett
két inast, s elküldte a legdrágább királyi ruháját, hogy abba öltöztessék
fel Viritó Pált, s úgy hozzák el a hintón az ő udvarába.

  Elindultak hát a hintóval, s mikor az odvas fától egy puskalövésre
voltak, azt mondja a róka az inasoknak:

  - Ti csak álljatok meg egy kevés ideig itt, míg én felöltöztetem
őnagyságát, mert a szemérem nem engedi, hogy így szem előtt öltözködjék.

  Veszi a róka a drága köntöst, viszi az odvas fához, kihívja Viritó Pált
az odúból. Ott közel volt egy tó, abba beleállítja, s mind felmos rá egy rúd
szappant, hogy egészen megfehérült, s akkor felöltöztette a Zöld király
ruhájába, s azután elvezette a hintóhoz. Hogy az inasok meglátták, kétfelől
karonfogták, felültették a hintóba, s bevitték a király udvarába. A király
kijött Viritó Pál elé a palotából, meghajtotta magát, s köszöntötték egymást
annak rendje s módja szerint, s a két inas bevezette a várva várt vendéget a
király fényes palotájába.

  Viritó Pál ott mulatott a királyi udvarban néhány hétig, s mivel ügyibe
való legény volt, s jól is forgolódott, a király leánya igen megszerette.
Addig s addig, hogy utoljára megesküdtek együtt a király s a királyné
beleegyezésével.

  Mikor egy hónap telt volt el a lakodalmi nagy vendégség után, s Viritó
Pál a feleségével karonfogva kint sétált egyszer a kertben, azt mondotta
neki az új asszony:

  - Édesem, szeretném, ha elmennénk, hogy lássam meg én is a te udvarodat s
jószágodat. Úgy hiszem, neked még pompásabb kastélyod van, mint ez a mienk.

  - Ó, kincsem - azt mondja rá Viritó Pál -, ha mi egyszer oda elmegyünk,
onnan többet ide vissza egyszer sem jöhetünk.

  - Nem bánom én, ha nem jöhetünk is, mert én veled akárhol ellakom ezen a
világon.

  Ezen úgy megijedt Viritó Pál, hogy szinte kétségbeesett, mert neki bizony
egy talpalatnyi jószága sem volt, sehol az isten földjén. Elgondolta, hogy
mekkora szégyent fog ő vallani, ha kimegy ebből a kastélyból. Mit volt mit
tenni, csak rá kellett szánja magát, s elment, hogy elmondja búját-baját a
rókának. De a róka biztatta, hogy semmit se gyötrődjék, csak induljon el
bátran, majd csak jól fog kisülni a dolog.

  Felkészültek hát másnap, a király befogatott hat lovat egy hintó eleibe,
s abba beleült Viritó Pál feleségestől. A király egy század katonát is
rendelt melléjük bátorság okáért. Elbúcsúztak egymástól s elindultak. A róka
mindenütt elöl ment, s ahogy megy, elér egy nagy tehéncsordát s megkérdi:

  - Pásztor, kié ez a tehéncsorda?

  A pásztor azt feleli neki:

  - Ez a vasfogú bábáé, mi bajod vele?

  - Az a bajom, ördögadta - azt mondja a róka -, hogy itt hátul jön egy
sereg katona s utánuk egy hatlovas hintó. Amikor azok ide érkeznek,
megkérdezik, kié ez a tehéncsorda, ha te azt találod mondani, hogy a vasfogú
bábáé, a katonák mindjárt fejedet veszik, de ha azt feleled, hogy a Viritó
Pál őnagyságáé, meghagyják életedet.

  - De már én inkább azt mondom, amit te mondasz, mintsem elveszítsem a
fejemet.

  Megérkezik a hintó, kihajol az új asszony az ablakon, s kérdi a
pásztortól:

  - Kié ez a tehéncsorda?

  - Ez a Viritó Pál őnagyságáé - feleli a pásztor.

  - Jól van - azt mondja az asszony -, ezután én leszek a ti asszonyotok,
viseljetek jól gondot a marhákra, nehogy kár essék bennük - s egy csomó
aranyat nyomott a pásztor markába.

  A róka ezalatt elér egy ökörcsordát s kérdi:

  - Kié ez az ökörcsorda, pásztor?

  Feleli neki a pásztor:

  - Ez a vasfogú bábáé, mi bajod vele?

  - Az a bajom - azt mondja a róka -, hogy itt hátul jön egy hintó s egy
sereg katona. Mikor azok ide érkeznek, azt kérdi valaki a hintóból, kié ez
az ökörcsorda. Ha te azt feleled, hogy a vasfogú bábáé, mindjárt elvágják a
nyakadat a katonák, ha pedig azt mondod, hogy a Viritó Pál őnagyságáé,
meghagyják életedet, még meg is ajándékoznak.

  - Inkább hát azt mondom, mintsem a fejem elvesszen - mondja rá a pásztor.

  Megérkezik a hintó, s kérdi az új asszony:

  - Kié ez az ökörcsorda, pásztor?

  - Ez a Viritó Pál őnagyságáé - feleli a pásztor.

  - Jól van - azt mondja az asszony -, ezután én leszek a ti asszonyotok.
Jól vigyázzatok, nehogy a farkas kárt tegyen a marhában - egy csomó pénzt
nyomott a pásztor markába, s avval továbbhalad a hintó.

  A róka harmadszor elér egy nagy ménescsordát, s kérdi a pásztortól:

  - Kié ez a ménescsorda, te pásztor?

  Azt mondja a pásztor:

  - Ez a vasfogú bábáé, mi bajod vele?

  - Az a bajom, ördögadta, hogy tova nem messze jön errefelé egy sereg
lovas katona, utánuk egy hatlovas hintó. Valaki azt kérdi tőled abból a
hintóból, kié ez a ménescsorda. Ha te azt találod felelni, hogy a vasfogú
bábáé, azok a katonák mindjárt fejedet veszik. Ha pedig azt mondod, hogy a
Viritó Pál őnagyságáé, az életed is megmarad, s még szép ajándékot is kapsz
mellette.

 - De biz én inkább azt mondom, ahogy te mondtad - feleli a pásztor -,
mintsem elveszítsem a fejemet.

  Csakhamar odaérkezik a hintó, s kérdi a Viritó Pál felesége a pásztortól:

  - Kié ez a csorda, ménespásztor?

  - Ez a Viritó Pál őnagyságáé - mondja a pásztor.

  - Jól van, jól - azt mondja az asszony -, ezután én leszek a ti
asszonyotok, vigyázzatok, nehogy a tolvajok ellopjanak vagy egy lovat a
ménesből - s egy csomó aranyat ad a pásztornak.

  Mentek már mind tovább s tovább. A róka mindenütt ment elöl, s egyszer
meglátja távolról a vasfogú bába kastélyát. Az a kastély pedig olyan volt,
amilyen kastélya sem a Zöld királynak, sem más ember fiának ezen a világon
nem volt, mert az egy csodálatos aranysarkon fordult. Abban lakott az a
vasfogú bába, akitől minden ember félt a környéken, mert olyan istentelen
teremtés volt, hogy ha valakire megharagudott, azt a fogával szaggatta
széjjel haragjában. Emiatt aztán cselédet sem kapott utoljára, s még az
utazók is messzire elkerülték a kastélyát. Egyesen-egyedül ült a fényes
kastélyban, mikor a róka betoppant hozzá. Elkezdi a róka mondani neki nagy
lelkendezéssel:

  - Ó, te jó asszonyság, mennyire sajnállak én téged, mert igen nagy,
felette nagy veszedelem fenyeget, s én azért jövök hozzád olyan nagy sietve,
hogy ha csak lehet, megmentsem életedet. Elvádoltak téged a király előtt a
sok elkövetett gonoszságod miatt, s most küld reád egy sereg katonát avval a
parancsolattal, hogy téged elfogjanak, s borsószalmán megégessenek. Nézz
csak ki az ablakon, hogy jőnek a katonák tova a lejtőn, befelé. Ugyan porzik
az út utánuk!

  Kinéz a vasfogú bába a kastély ablakán, s meglátja a sereg katonát, hogy
jőnek arrafelé, s úgy megijedt, hogy még a hideg is rázni kezdette, hogy
kocogott a vasfoga belé. Azt mondja a rókának nagy reszketve:

  - Jaj, édes rókám, tied a kastélyom, fele vagyonom, csak segíts rajtam,
mentsd meg az életemet.

  A róka fogja magát, kihívja a vasfogú bábát, hátra a csüröskertbe, ott
volt egy kazal szalma, annak az oldalába egy lyukat vájtak ketten, jó
mélyet, oda bebújt a vasfogú bába. A róka, aló, visszafut a konyhába, hoz
egy tüzes üszköt, avval meggyújtja a szalmát, s elégeti a szalmával együtt a
vasfogú bábát. Akkor visszament a kastélyba, s ott várakozott, hogy illendő
módon fogadhassa Viritó Pált.

  Csakhamar megérkezett Viritó Pál hintóstól, feleségestől s velük a
katonák is. A róka bevezérelte őket a sarkonforduló kastélyba, s a
királyleány s a katonák mindent igen megcsodáltak. Nagyon örvendeztek,
kivált Viritó Pál, hogy olyan szerencsésen sült ki a dolog. Azután nagy
vendégséget készítettek, tál, kanál elég volt, de istenes ember volt, aki
egy kanál levest kapott.

  A katonák másnap visszamentek a Zöld királyhoz, hogy hírül vigyék neki,
milyen jó helyen hagyták a leányát. Az új házasoké lett az irtózatos vasfogú
bába kastélya, s annak minden néven nevezendő vagyona, s ott maradt nekik a
hatlovas hintó is.

  A rókát Viritó Pál ott tartotta egy házban magukkal, ott volt a helye
éjjelenként a meleg tűzhelyen. A róka egy éjjel közelebb talált feküdni a
tűzhöz, s megperzselődött a szőre.

  - Miféle perzsbűz van itt? Én ezt ki nem állhatom - azt mondja az asszony
az ágyból, s felkölti az inast, akit magával hozott volt, s avval kivetteti
a rókát a konyhába.

  Reggel kimegy a házból Viritó Pál, szembejön vele a róka, s azt mondja
neki:

  - No, te Viritó Pál, ha a te udvarodban még egyszer úgy bánnak velem,
mint az elmúlt éjjel, tudd meg, hogy éppen olyan szegény koldussá teszlek,
mint a puszta malomban voltál.

  - Ne búsulj, mert jobban gondom lesz reád ezután - azt mondotta neki
Viritó Pál, s úgy is lett, amint mondotta.

  Egy napon a róka félrehívta Viritó Pált, s azt mondta neki:

  - Hallod-e, te Viritó Pál, én elmondom neked az én történetemet, amit
mindeddig titokban tartottam előtted. Valamikor én is olyan emberféle
voltam, mint te, s mikor immár felcseperedett fickó voltam, hát mi tagadás,
a testvéröcsémmel elloptuk volt egy gazdag özvegyasszonynak a kövér lúdját.
Az az özvegyasszony aztán elment az ördöngős szigetbe, egy ördöngős
boszorkány  vén szüléhez, annak adott egy csomó pénzt, s az rókává
változtatott mind a kettőnket. A testvérem nem tudom, hova lett, mert soha
hírét nem hallottam, én pedig ide kerültem a te udvarodba.

  Viritó Pál bevitte a rókát a maga házába, s meghagyta a feleségének és az
inasoknak, hogy jól gondját viseljék, mert ő sokat élt szolgálatjában. Akkor
elment az ördöngős szigetbe, száz aranyat vitt, s az ördöngős szüle ismét
emberré változtatta a rókát.

  Onnan hazajött Viritó Pál, s egy pompás kis házat építtetett neki, az ő
sok szolgálatjáért, s abban lakott élete fogytáig. Viritó Pálnak ha valami
kényes dolga fordult elő, mindenkor vele megtanácskozta. Ott élnek ma is, a
sarkonforduló kastélyban, ha eddig meg nem haltak.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.