Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

              A NYUGHATATLAN MÉHECSKE

  Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyikről ezt a történetet írom, én már az
ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének
ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérvette őszirózsákon, mikor
minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban.

  - Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi - döngicsélte a hullatag
virágbokroknak. - Egyik fülemüle szótól a másik fülemüle szóig úgyis nagyon
hosszú az éjszaka.

  Bizony az őszirózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan
méhecske még mindig kint bujócskázott a zörgő kórók közt. Utoljára is két
öreg méhecskének kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy
viaszágyba és a fejéhez tettek egy kis mézes fazekat:

  - Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban - mondták
neki, azzal nyugodalmas jóéjszakát kívántak, becsukták a kaptár ajtaját és
eltették magukat holnapra.

  Azt hitték, szegények, föl se ébrednek tavaszig, de biz a nyughatatlan
méhecske nagyon hamar fölébresztette őket. Hányta-vetette magát az ágyban,
forgolódott jobbra-balra, utoljára fölkelt és panaszos zümmögéssel csetlett-
botlott a sötétben.

  - Hát téged mi lelt? - riadtak föl álmukból az öreg méhek.

  - Én már kialudtam magam - motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó
körül. - Azt hiszem, régen reggel van már.

  Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon és azt mondták, még csak
most van éjfél, alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, mert még csak
karácsony felé járt az idő s az jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában.

  - Mindegy az, én már nem vagyok álmos - veregette össze a szárnyait a
nyughatatlan méhecske és kereste a kilincset. Az öreg méhek megint csak
visszabújtatták az ágyába és álommézet kentek a szemére.

  - Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja  a szemét -
takargatták be a virágszirom-paplannal és maguk is álomnak adták a fejüket.

  Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízűen, Liliomos kertben
járt álmában és aranyos napsugárban csillogtatta a szárnyait. Piros tulipán
kelyhében is vendégeskedett és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az
álommézet a szeméről, mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban.

  - Fülemüle szót hallottam - osont ki az ágyból s nagy csendesen
odalopakodott az ajtóhoz.

  Az ajtót bizony megrongálta egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső verte s
akkora nyílás támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen ki bírt
csisszanni.

  - Én vagyok a legfrissebb - döngicsélte kevélyen és repült egyenesen az
ibolyacsárdába. Az ibolyacsárda azonban még csukva volt és a nyughatatlan
méhecskének elmúlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett körül és szégyenkezve
hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle szólt, hanem a pipiske ugrált az
országúton.

  - Kalács, kalács, kalács - kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott
magot talált.

  - Zümm-zümm-zümm-zümm, jobb benn, mint künn  -  szomorkodott el a
nyughatatlan méhecske és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba.

  Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra
ébredt fel belőle, hogy a napsugár besüt a hasadékon.

  - De már ennek a fele se álom - készülődött fel a nyughatatlan méhecske s
megint  kiment szerencsét próbálni. Nagy siettében rá is taposott a
testvérkéire, de azok még csak meg se rebbentek, olyan mélyen aludtak.

  - A legkisebb a legfrissebb - dongott ki a nyíláson s most már nem
szomorodott el, ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a szárnyát s
röpítette egyenesen a cseresznyevirág-csárdába. Ott pedig szívesen fogadták,
mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből kínálkozott felé a finom
virágméz s ő bizony sorba kóstolta valamennyit. Kerekedett is olyan kedve,
hogy alig bírt vele.

  - Majd megmutatom én, ki a legény a csárdában! - szálldosott egyik ágról
a másikra.

  S bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben
egyszerre valami hideg csöpp nem hull a homlokára.

  - Nini, ki hajigálódzik itten? - tekintett föl a méhecske s nagyon
elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznyevirágszirom hull az
égből.

  Az ám, csakhogy azok az égi virágszirmok hidegek voltak és ráfagytak a
gyönge szárnyára. Tél apó visszafordult az ég pereméről és haragosan rázta a
szakállából a sűrű havat. Nem bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy
rázta is a szárnyát s utoljára megdermedve hullott le a földre.

  A legkisebb a legoktalanabb - ezt döngicsélte utoljára.

  Jó  szerencse,  hogy  én  éppen  akkor mentem végig a kerten és
kiszabadítottam  a  hóból a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a
szárnyát, beletettem egy pohárba s most itt élesztgetem a napon. Ha föléled,
visszaeresztem a testvérkéihez. De előbb megígértettem vele, hogy soha
többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.