Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

               A CSUDAEREJŰ SÁR

  Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl még az üveghegyeken
is túl, volt egy szegény ember s annak három fia. Azt mondja egyszer az
ember a fiainak:

  - Menjetek el, fiaim, lássatok országot-világot, próbáljatok szerencsét,
mert itthon nincs a szegény embernek előmenetele.

  A fiúk megfogadták az apjuk tanácsát, s elindultak szerencsét próbálni.
Mentek, mendegéltek hetedhét ország ellen. Aztán, mikor erősen elfáradtak,
letelepedtek egy helyen, elővették a tarisznyájukat, hogy falatozzanak egy
keveset. Azt mondja a legidősebb fiú:

  - Ne egyék külön-külön mindegyik a maga tarisznyájából, hanem előbb együk
meg, ami egy tarisznyában van. Ha az kiürült, fogjunk a másodiknak.

  Jól van, hát ebben meg is egyeznek. Először megették a legkisebb fiú
elemózsiáját, aztán továbbmentek.

  De mikor a középső fiú tarisznyájára került a sor, a legkisebb fiúnak egy
falás nem sok, annyit sem adtak. Hiszen ha csak nem adtak volna, de mit
tettek! Mikor az öccsük kérte, hogy adjanak neki is valamit, mert az a
becsület, kiszúrták a szemét, s otthagyták a szegény fiút.

  Elindult szegény vak fiú tapogatózva, ment jobbra, balra, eléfelé,
hátrafelé, nem tudta szegény: merrefelé, egyszer csak beléesett egy kútba.
No, áldott szerencséje volt, hogy beléesett. Nem volt ebben a kútban víz,
színig sárral volt tele, mégpedig csuda erejű sárral. Ahogy beléesett ebbe a
sárba, halljatok csudát! egyszeribe megjött a szeme világa. Megint látta a
fényes napot, látta az egész világot. Fogta magát, aztán egy jó összetett
marékkal felmarkolt a sárból, beletette a tarisznyájába, s ment tovább.

  Még egy jó hajításnyira sem ment, jő vele szembe egy kicsi egérke. Le
volt törve a dereka, sántított a lábára. Megszólította a fiút:

  - Ó, te fiú, segélj rajtam, ha tudsz, bizony nem bánod meg.

  A legény kivett a tarisznyájából egy kevés sárt, megkente vele az egérke,
lábát, derekát, s hát abban a szempillantásban meggyógyult a sántasága,
meggyógyult a dereka is, semmi baja sem volt.

  No, te fiú - mondja az egér -, jótétel helyébe jót várj. Tudd meg, hogy
én az egerek királya vagyok. Nesze, adok neked egy sípot. Ha bajba kerülsz,
csak fuvintsd meg, a világon ahány egér, mind a segítségedre leszen.

  Elveszi a fiú a sípot, a tarisznyájába teszi, megy tovább, és még egy
hajításnyira sem ment, megszólítja egy méhecske: annak is össze volt törve a
teste.

  - Segíts rajtam, te jó fiú, ha tudsz, bizony meghálálom.

  Segített ezen is, s a méh is egy sípot adott neki. Azt mondta:

  - Tudd meg, hogy én a méhek királya vagyok, s ha bajba kerülsz az
életben, csak fuvintsd meg a sípot, a világon amennyi méh, mind a
segítségedre lészen.

  Továbbmegy a fiú, s hát az út szélén egy farkas fekszik. Össze volt törve
minden csontja, porcikája, nem tudott megmozdulni. Kérte ez is a fiút:

  - Segíts rajtam, te jó fiú, bizony nem bánod meg.

  A fiú nem akarta meggyógyítani, mert attól félt, hogyha meggyógyítja, még
összetépi őt a farkas. De addig könyörgött a farkas, hogy a fiú megkönyörült
rajta. Ennek is bekente sárral a testét, s ím, abban a szempillantásban
talpra szökött, nagy erős állat lett belőle.

  - No, te fiú - mondta a farkas -, jótétel helyébe jót várj. Nesze, adok
neked egy sípot. Ha bajba kerülsz, csak fuvintsd meg, s amennyi farkas a
világon, mind a segítségedre lészen.

  Most már a fiúnak három sípja volt, s ment, amerre a szeme látott,
hegyeken, völgyeken átal. Addig ment, mendegélt, míg a király városába nem
ért. Ott felment a királyhoz, s beszegődött hozzá inasnak.

  No, itten jó helyre szegődött, ott voltak a bátyjai is szolgálatban.
Bezzeg megijedtek, hogy kiderül a hitványságuk, s elkezdtek tanakodni, hogy
s mint pusztíthatnák el az öccsüket. Ők bizony felmentek a királyhoz, s azt
mondták:

  - Felséges királyunk, akit most fogadott, azt mondta nekünk, hogy ami
gabona van az országban, egy éjjel mind a felséged padlására tudja hordani.

  - No, ezt szeretném látni - mondta a király. - Küldjétek ide azt az inast
mindjárt.

  - Igaz, hogy ezt meg ezt mondta? - kérdi a király.

  - Nem mondtam én senkinek, felséges királyom.

  - De így, de úgy, szél zúgatlan nem indul. Ha ma éjjel az ország
gabonáját a padlásomra nem hordod, karóba kerül a fejed!

  Kimegy a fiú nagy búsan, nem tudta, hogy mit csináljon: elszökjék-e,
maradjon-e. Amint tűnődik, bucsálódik magában, eszébe jut, hogy az egerek
királya mit mondott neki. Belefuvint a sípjába, abban a minutában ott volt
előtte az egér, s kérdezte:

  - Mit parancsolsz, édes gazdám?

  Mondja a fiú, hogy mit kíván tőle a király.

  - No, ha csak ennyit kíván, s nem többet - mondotta az egerek királya -
feküdj le s aludj!

  Azzal elszaladt az egerek királya, egy óra sem telt belé, jöttek az
egerek a világ minden részéből, s hordották a búzát s a rozsot s mindenféle
gabonát, egy szem nem sok, annyit sem hagytak, mind a király padlására
vitték.

  De bezzeg kellett támogatni a padlást vasrudakkal, gerendákkal, mert
recsegett-ropogott a tenger gabona alatt.

  Ámult-bámult a király, mert sok csudát látott, de még ilyet soha világon
való életében. Hanem a legényeket majd megette a méreg. Megint összesúgtak-
búgtak, felmentek a királyhoz, s jelentették:

  - Felséges királyunk, azt mondta nekünk az a fiú, tud ám ő még többet is.

  - Ugyan bizony, hogy tudhat még ennél többet? - kérdezte a király.

  - Hiszen mi sem hisszük - mondották a legények -, de nekünk azt mondta,
hogy a király palotájától a piacig egy viaszhidat épít egy éjjel.

  - No, ezt igazán szeretném látni - mondja a király. - Mindjárt küldjétek
ide azt a fiút!

  Jő a fiú, kérdi a király:

  - Igaz-e, hogy ezt meg ezt mondtad?

  - Nem mondtam én semmit, felséges királyom.

  - Csak ne tagadd, mert szél zúgatlan nem indul. Ha ma éjjel az én
palotámtól a piacig viaszhidat nem építesz, bizony mondom, karóba kerül a
fejed.

  Kimegy a fiú, nagy búsan tűnődik, évelődik magában, már világgá is akar
menni nagy bánatában. Hanem eszébe jut, hogy adott neki egy sípot a méhek
királya is. Belefuvint a sípba, jön a méhek királya, s kérdi:

  - Mit parancsolsz, édes gazdám?

  Mondja, hogy mit parancsolt a király.

  - Ó te jó fiú - mondja a méhek királya -, csak nagyobb bánatod ne legyen.
Eredj s aludj, a többit bízd rám.

  Lefekszik a legény, s azzal a méhek királya összegyűjti, ami méh van a
világon, s éjfélig felépítik a viaszhidat. Kinéz reggel a király az ablakon,
látja a viaszhidat, s hanyatt esett nagy csudálkozásában.

  Mérgelődtek a legények, nem tudták már, hogy mihez fogjanak.

  Harmadszor is felmentek a királyhoz, s azt mondták:

  - Felséges királyom, ez az inas már megint járatja valamin az eszét. Azt
mondta nekünk, hogy reggelre elhozza a tizenkét legerősebb farkast.

  Azt gondolták, hogy ezt már csakugyan nem tudja megtenni. Ha farkasokért
megy, azok tépik össze, ha nem megy, akkor karóba kerül a feje.

  - Küldjétek ide azt a fiút - mondotta a király.

  Fölmegy a fiú a palotába, kérdi a király:

  - Igaz-e, amit rólad beszélnek?

  - Nem szóltam én senkinek egy szót sem - mondotta a fiú.

  - De ilyen-olyan ördöngös legénye, szél zúgatlan nem indul. Az ország
gabonáját összehordottad, a palotámtól a piacig viaszhidat építettél, elhozd
nekem reggelre a tizenkét legerősebb farkast, mert különben halálnak
halálával halsz meg.

  De most búját sem mondotta a legény, gondolta magában: hozok én ide annyi
farkast, amennyi katonája királynak még nem volt. Belefuvint a sípjába, jön
a farkas, kérdi:

  - Mit parancsolsz, édes gazdám?

  Mondja, hogy mit akar a király.

  - Ne búsulj semmit - mondotta a farkas -, hozok én ide nem tizenkettőt,
idehozom, amennyi farkas van a világon. Te csak vigyázz, mikor megérkezünk,
ülj fel a hátamra, végy egy ostort a kezedbe, s hajts mindenkit, akit a
szemed előtt látsz.

  Hát, halljatok csudát! úgy éjféltájban jönnek a farkasok, rettentő
ordítással, de annyian jöttek, hogy a városban nem fértek. Ellepték a város
határát, még azon túl is. Akkor felült a fiú a farkaskirály hátára, be a
király udvarába, neki a farkasok a királynak, az udvarbéli népeknek, ki
elszaladt, kit széjjeltéptek, senkit sem kíméltek, csak a királykisasszonyt.

  Ezt a fiú mindjárt feleségül vette, elfoglalta az egész országot, ő lett
a király, s még ma is él, ha meg nem halt.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.