Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

        A CSÚNYA KIRÁLYFI ÉS A SZÉP KIRÁLYKISASSZONY

  Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy
király, s annak egy olyan szép leánya, mint égen a ragyogó csillag. A
szomszéd ország királyának meg volt egy fia, s ez olyan csúnya volt szegény,
mint a sötét éjszaka. Meghallotta a hírét a királyfi annak a világhíres szép
királykisasszonynak, fogta magát, elment leánynézőbe.

  Felmegy a király palotájába, mondja a királynak szíve szándékát. Mindjárt
hívatja a király a leányát, jött is a királykisasszony, de amikor meglátta a
csúnya királyfit, azt mondotta:

  - Ilyen legénnyel még a cipőmet sem takaríttatnám ki.

  Búsult nagyon a szegény királyfi, kiment a palotából nagy szégyenkezve,
de mehetett, nem tudta kiverni a fejéből a szép királykisasszonyt.

  Azt mondta magában:

  - Egy életem, egy halálom, enyém lesz ez a lány.

  Gondolt erre, gondolt arra, mit gondolt, mit nem, színaranyból veretett
egy tyúkot tizenkét csirkével, aztán egy aranyguzsalyt aranykenderrel s egy
aranytükröt, olyant, hogy csak bele kellett nézni, s a tükör olyan szépen
muzsikált, hogy az angyalok sem szebben. Akkor aztán felöltözött álruhába,
visszament a királyhoz, s beszegődött hozzá inasnak. Az aranytyúkot s a
csirkéket, az aranyguzsalyt s az aranytükröt bedugta az ágy alá.

  De másnap elővette az aranytyúkot s az aranycsirkéket, kitette a szoba
közepére. Ott meglátta a királykisasszony szobaleánya.

  Szalad a szobaleány a királykisasszonyhoz, s mondja nagy lelkendezve:

  - Felséges királykisasszony, jöjjön  velem, olyan  csudaszép dolgot
mutatok, amilyet még nem látott.

  Kimennek az inas szobájába, látja a királykisasszony az aranytyúkot s a
tizenkét csirkét.

  Összecsapja a kezét:

  - Jaj de szépek, jaj de szépek! Add nekem ezeket! - mondta az inasnak. -
Amennyit kívánsz, annyit fizettetek érte az édesapámmal.

  Mondotta az inas:

  - Pénzért nem adom, szép királykisasszony, adjon egy csókot, s legyen a
magáé.

  A  királykisasszony  egy kicsit tétovázott, de aztán, isten neki,
megcsókolta az inast. Azzal felszedte a kötényébe az aranytyúkot, a tizenkét
csirkét, szaladott nagy örömmel a szobájába.

  Másnap az inas elővette az aranyguzsalyt. Meglátja ezt is a szobaleány,
szalad a királykisasszonyhoz, s jelenti:

  - Felséges királykisasszony, szép az aranytyúk, szépek a csirkéi, de még
szebb dolgot láttam az inas szobájában.

  Futottak az inas szobájába, s amint beléptek, a szeme is káprázott a
királykisasszonynak a szertelen ragyogástól.

  - Jaj de szép guzsaly, de szép kender! De szeretnék ruhát fonni ebből! -
mondotta a királykisasszony. - Kívánj akármit, megfizetem érte.

  Mondotta az inas:

  - Nem kívánok én sokat, szép királykisasszony, adj két csókot, s legyen a
tiéd az aranyguzsaly.

  Egy kicsit gondolkozott a királykisasszony, de bizony megcsókolta az
inast, s szaladott vissza a szobájába.

  Hanem volt, ami volt eddig, most jött csak az igazi. Harmadnap elővette
az aranytükröt, felakasztotta a falra, s csak várta, hogy jöjjön a
szobaleány, bizonyosan tudta, hogy megáll előtte. Hát csakugyan jön a
szobaleány, meglátja a tükröt, odaszalad, belenéz, s abban a pillanatban
elkezd a tükör muzsikálni, de gyönyörűségesen.

  Szaladott a királykisasszonyhoz.

  - Jöjjön, jöjjön, felséges királykisasszony, látott-e már muzsikáló
tükröt?

  Mennek az inas szobájába; hanem mikor beléptek, a tükör nem muzsikált.

  - Hiszen ez nem muzsikál - mondotta a királykisasszony.

  Szólt az inas:

  - Csak állj elébe, szép királykisasszony, nézd meg magad benne!

  Odament a királykisasszony, belenézett a tükörbe, egyszerre megzendült a
muzsikája,  s  szólott  olyan  szépen,  olyan  keservesen,  hogy  a
királykisasszonynak majd megszakadt belé a szíve.

  - Add nekem ezt a tükröt - könyörgött a királykisasszony.

  - Neked adom - mondta az inas -, hogyne adnám, de három csók jár érte.

  De most nem is gondolkozott a királykisasszony, megölelte és megcsókolta
háromszor azt a csúnya legényt.

  Éppen abban a pillanatban lépett be a király. Szörnyű haragra gerjedt,
amikor látta, hogy az ő leánya, az a világhíres szép királykisasszony
csókolja ezt az undok, csúnya legényt.

  - Ki a házamból - ordított a király -, ha kedves az életed! - S világgá
kergette a leányát, világgá az inast.

  Kimennek a városból nagy búsan, de csak a királykisasszony búsult, a
legénynek nagy volt az öröme. Világért meg nem mondta volna, hogy ki és mi
ő, úgy mentek, mendegéltek keresztül az országon, mígnem eljutottak az
inassá lett királyfi városába.

  A város végén volt egy fogadó, bementek oda, s ott azt mondta az inassá
lett királyfi:

  - Most én megmosdom, s te addig takarítsd meg a csizmáimat, hogy mehessek
be a városba. Aztán majd visszajövök, te csak várj reám.

  Szót  se  szólott  a királykisasszony, vette a csizmát, s szépen
megtakarította. Azzal a királyfi bement a városba, fel az apja palotájába,
ott magára vette aranyos, gyémántos gúnyáját, befogatott hat paripát
bársonyhintóba, s úgy hajtatott a vendégfogadóba a királykisasszonyért.

  Bemegy a királykisasszonyhoz, s ez csak nézi, nézi, nem akar hinni a
szemének.

  - Emlékszel-e - mondotta a királyfi -, amikor azt mondtad, hogy még a
cipődet sem engednéd velem kitakaríttatni? No látod-e, én nem voltam olyan
kevély, megengedtem, hogy te kitakarítsd az én csizmámat.

  Nagyot nevetett a királykisasszony, nyakába borult a királyfinak, s
mondta lelkes szóval:

  - Már akármit mondtam, te az enyém, én a tied, ásó-kapa s a nagyharang
válasszon el minket.

  Mindjárt a hintóba ültek, behajtattak a király udvarába, s még aznap lett
nagy hejehuja, dínomdánom, lakodalom.

  Ma is élnek, hogyha meg nem haltak.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.