Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

              AZ ARANYFOGÚ KIRÁLYFIAK

  Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az üveghegyeken is
túl, volt egyszer egy király, annak két szép fia. De olyan két fiút még nem
látott a világ. Aranyhaja s aranyfoga volt mind a kettőnek. Volt ennek a két
királyfinak két aranyszőrű csikaja, azoknak is aranyfoguk volt, és táltos
volt mind a kettő. S volt két kicsi kutyácskájuk: aranyszőrük, aranyfoguk
volt azoknak is, s táltos volt mind a kettő.

  Egyszer, mi történt, mi nem, jön elő a kertből a két csikó, s hát mind a
kettőnek véres a lába. Nem tudják elgondolni a királyfiak, hogy hol
vérezhették el a lábukat a csikók; mennek a kertbe, s hát ahol az ösvény
kétfelé válik, egy-egy kardot találnak a földben, heggyel voltak a földből
kifelé, véres volt mind a kettő. No, bizonyosan ez sebesítette meg a csikók
lábát. Kihúzzák a kardot a földből, mindjárt az oldalukra kötik, s azt
mondja az idősebbik:

  - No, öcsém, ha már leltem ezt a kardot, én elmegyek szerencsét próbálni,
te maradj itthon. De látod-e ezt a rózsabokrot? Ha elkezd hervadozni, tudd
meg, hogy bajba kerültem, s hogyha kiszárad, akkor meg is haltam. Ülj fel a
csikódra, s gyere utánam.

  Azzal az idősebbik királyfi felnyergelte a maga csikaját, elbúcsúzott
apjától, anyjától, öccsétől, szólította a kutyáját, s indult világgá. Megy,
mendegél, hetedhét ország ellen, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken keresztül, s
elér egy sűrű rengeteg erdőbe. Találkozik az úton egy öreg koldusasszonnyal,
s kéri az, hogy adjon neki valamit. A királyfi benyúlt a tarisznyába, pénzt
adott a koldusasszonynak, s megkérdezte, hogy nem tud-e errefelé egy jó
szállást.

  - De bizony tudok - mondta az asszony -, csak menjen arra, vitéz úr, bal
felé talál egy kocsmát, ottan van egy néma szolgáló, az ellátja étellel,
itallal, mindennel.

  Megy tovább a királyfi, hamar oda is ér a kocsmába, kiszalad elejébe a
néma szolgáló, integet neki, hogy csak menjen utána; megy is a királyfi, de
a kocsma olyan piszkos volt, hogy mindjárt megfordult, felült a lovára, s
meg sem állott, elvágtatott toronyirányába. Az erdőből ki sem ért, meglát
egy gyönyörű szép palotát, a palota ablakában egy szépséges szép leányt.
Köszön a királyfi, a leány fogadja, s híja, hogy menjen fel a palotába.

  Leszáll a királyfi a lováról, bevezeti a lovát a márványistállóba,
szénával, zabbal ellátja, úgy megy fel a palotába. Ott leülteti a szép leány
aranylócára, beszélnek erről, beszélnek arról, s addig így, addig úgy, hogy
egyszer csak azt mondja a szép leány:

  - Te az enyém, én a tiéd, ásó-kapa s a nagyharang válasszon el minket.

  Hát jól van, megtartják a lakodalmat, aztán eltelik egy hét, eltelik két
hét, de a királyfi észrevette, hogy a feleségének az egyik szeme folyton
nevet, a másik meg sír. Kérdi a királyfi:

  - Ugyan bizony, feleség, mi az oka, hogy az egyik szemed mindig nevet, a
másik pedig mindig sír?

  - Hej - mondja az asszony -, az egyik szemem azért nevet, mert a te
feleséged vagyok, a másik szemem azért sír, mert apám, anyám s húgom mind
szörnyű halálnak halálával pusztultak el. Ide nem messze van egy kocsma,
abban lakik egy vén banya. Annak a vén banyának volt egy nagy kamasz fia.
Azt akarta, hogy az én királyapám hozzáadja a húgomat. Szörnyű nagy
bosszúságában, hogy az apám nem adta ennek a legénynek a leányát, a vén
banya víz alá merítette az egész várost, békává változtatta a húgomat, s ott
él most a víz alatt, béka képében. Tudod-e most, hogy miért sír az egyik
szemem? Azt mondom én tenéked, messziről elkerüld azt a kocsmát, mert aki
még oda bement, élve nem jött ki.

  Ígérte a királyfi, hogy ő ugyan tájékát is elkerüli annak a kocsmának, de
ahogy ezt hallotta, nem volt többé maradása. Puskát vetett a vállára, mintha
vadászni indulna, de nem ment vadászni. Ment egyenesen a kocsmába.

  Ahogy odaért, kiszalad elébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak
jöjjön be; ment is a királyfi, nem kérette magát. Leült egy asztal mellé,
parancsolt egy icce bort, hoz is a néma szolgáló a pincéből mindjárt valami
fekete üvegben. Felhajtja a királyfi, s ím, hallgassatok ide, abban a
szempillantásban kővé változik. A kemencepadkán dorombolt egy fekete macska,
ez, ahogy a királyfi kővé változott, leugrott a földre, vén banya lett
belőle, éppen az a vén banya, akivel a királyfi az erdőben találkozott volt.
Hopp, felkapta a királyfit, mint egy szalmaszálat, bedobta egy sötét
szobába, s elkezdett számlálni: egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét,
nyolc, kilenc, tíz... éppen kilencvenkilencet számolt.

  - No - dörmögött magában a vén banya -, még csak egy hiányzik, de majd
eljő az is.

  Ezalatt a kicsi királyfi otthon éjjel-nappal nézte a rózsabokrot, hogy
vajon nem hervad-e. Hát egy reggel bizony hervadni kezd a rózsabokor, s
délre tövig kiszáradott.

  Felnyergeli a királyfi nagy búsan a csikaját, felül rá, búcsúzik apjától,
anyjától, szólítja a kutyáját, s indul világgá. De hogy szavamat össze ne
keverjem, leszakasztott egy rózsát a kiszáradt rózsabokorról, azt a levegőbe
eleresztette, s a rózsa mind szállott előbb, a királyfi meg vágtatott utána.

  Éppen az előtt a kocsma előtt esett a földre a rózsa, ahol az idősebbik
királyfi kővé változott. Megy a királyfi a szobába, szólítja a kutyáját, az
is  utána. Elejébe szalad a néma szolgáló, szépen hajtogatja magát,
mutogatja, hogy üljön le, de a királyfi úgy nyakon teremtette, hogy
egyszeribe az asztal alá fordult. A kemencepadkán ült a fekete macska,
leugrik onnét, szalad az ablaknak, de a királyfi kutyája utána kap, s
cudarul a földhöz vágja. Azalatt az asztal alól elétápászkodik a néma
szolgáló, s hát bezzeg nem volt most néma, összetette a kezét, s úgy
könyörgött a királyfinak, hogy hagyja meg az életét, mert ő semmiben sem
hibás. A fekete macska az oka mindennek.

  No bizony, elpróbált a fekete macska mindent, hogy megszabaduljon a
kutyától: változott kígyóvá, békává, de még farkassá is. Változhatott
akármivé, nem eresztette a kutya. Mit volt mit nem tenni, visszaváltozott
banyának, úgy könyörgött a királyfinak, hogy csak hagyja meg az életét, mert
a bátyját feltámasztja, de még a többieket is, akiket kővé változtatott.

  - Indulj hát előttem, vén boszorkány - rikkantott a királyfi.

  Azzal a vén boszorkány a kemencepadka alól kivett egy színes üveget,
abban volt valami csudaír, azzal megkente a kővé vált emberek homlokát, s
ím, feltámadtak szépen egymás után, s jöttek ki a kamrából, elöl a királyfi,
s utána a többiek. Azt hitte a vén boszorkány, hogy no, most már
megszabadult, de akkor az idősebbik királyfi vette elő:

  - Hallod-e, te vén boszorkány, addig meg nem  kegyelmezek hitvány
életednek, amíg meg nem mondod, hol van az ereje a te teknősbéka fiadnak,
aki víz alatt tartja a király legkisebb leányát.

  Bezzeg, hogy ezt is megmondotta a vén boszorkány. Azt mondta:

  - Erre meg erre van egy sóstó, annak a közepében van egy vízitök. ennek a
vízitöknek a tövében lakik az én fiam, teknősbéka képében, s vele lakik a
királykisasszony, az is békának képében. A vízitöknek a hetedik virágában
van egy vas iskátulya, vas iskátulyában egy tojás, a tojásban egy lódarázs.
Ha ezt a lódarazsat megölik, meghal az én fiam is. De elég lesz, királyfi,
ha csak üvegbe zárod a lódarazsat, azzal is elveszti erejét a fiam. Jól is
teszed, ha nem ölöd meg, mert ha meghagyod az életét, leereszti a vizet a
városról, feltámasztja az embereket és az állatokat, akiket a víz alá
temetett.

  No, most már eleget tudtak a királyfiúk. Vitték a vén banyát a palotába,
ottan  elzárták  egy kamrába, aztán jóformán meg sem állottak, csak
elbúcsúzott az idősebb királyfi a feleségétől, felnyergelték a lovukat, s
mentek, hogy megkeressék a sóstavat.

  Mentek, mendegéltek hetedhét ország ellen, s a hetedik nap a sóstó
partjára értek. Ott találtak egy öreg halászt, attól csónakot kértek, szépen
beeveztek a sóstó közepére, s ím, csakugyan ott volt a vízitök. Mindjárt
leszakasztották a vízitöknek a hetedik virágát, kivették belőle a vas
iskátulyát, iskátulyából a tojást, tojásból a lódarazsat, de nem ölték meg,
hanem beletették egy üvegbe.

  Hát  egyszer  csak  jön  a teknősbéka nagy erőtlenül, s kérdi a
királyfiaktól:

  - Mit akartok, látom, hogy kezetekben van az életem. Kívánjatok akármit,
megteszem, csak meg ne öljetek.

  Azt mondja az idősebb királyfi:

  - Meghagyjuk az életedet, csak ereszd le a vizet a városról. Támaszd fel
az embereket és állatokat, változtasd vissza leánnyá a királykisasszonyt,
aztán élhetsz, míg a világ s még két nap.

  - Leeresztem  a  vizet a városról, feltámasztom  az  embereket, s
visszaváltoztatom leánynak a királykisasszonyt - mondotta a teknősbéka.

  S ím, halljatok csudát! mi történt. Egyszeriben eltakarodott a sóstó
vize, mind egy cseppig visszafolyt a kutakba, a folyóvizekbe, a földbe.
Sóstó helyén volt újra szép város, s az utcákon jöttek-mentek az emberek,
mintha csak az este feküdtek volna le, s most reggel felkelnének. Felébredt
a király is, a királyné is, visszaváltozott leánnyá a királykisasszony, de
milyen szép leány lett belőle! Úgy láttam, mint ma, hétszerte szebb volt,
mint annak előtte.

  Vitték  a  szép  királykisasszonyt az édesapjához, s ott mindjárt
eljegyezték a kicsi királyfival. Aztán az idősebb királyfi is elhozta a
feleségét, s egyszerre tartottak két lakodalmat, hét országra szólót. Az
öreg király nagy örömében az idősebbik királyfinak adta egész országát s
királyságát; a kisebb királyfi pedig vitte haza a feleségét az édesapja
országába.

  No, éppen jókor jött. Azt hitték a népek, hogy elpusztult valahol mind a
két királyfi, s királyt akartak választani, mert az öreg király meghalt,
amíg a fiai odajártak. Lett nagy öröm, hejehuja, lakodalom, két hónapig
folyt a tánc, rostával hordották a bort, még tán ma is hordják. Holnap
legyenek a ti vendégetek.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.