Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                A HAZUG LEGÉNY

  Volt egyszer egy szegény ember s ennek egy nagy kamasz fia. Dolgozni nem
dolgozott ez a legény, de annál többet hazudott. Csak úgy folyt ki a száján
a hazugság. Azt mondta egyszer a szegény ember:

  - Jobb volna, ha dolgoznál, fiam, mert hazugságból nem lehet megélni.

  - Nem-e? - vágott vissza a legény. - No, én megmutatom, hogy urasan
megélek a hazugságból!

  Azzal fogta magát, még aznap elbúcsúzkodott az apjától, s elment
szerencsét próbálni.

  Amint ment, mendegélt az úton, találkozik egy magaszőrű kamaszlegénnyel.

  Köszöntik egymást, szóba ereszkednek, s hát a másik legény egy úton jár
vele: ez is szerencsét próbálni indult.

  Kérdi a hazug legény:

  - No, pajtás, tudsz-e szót szóra mondani?

  - Hogyne tudnék - mondja a másik.

  - Hát akkor gyerünk együtt.

  Egyszerre kezet csaptak, erős barátságot kötöttek, s mentek tovább. Még
egy puskalövésnyire sem haladtak, jön feléjük a szolgabíró négylovas hintón.
A szolgabíró csavargó betyároknak nézte a legényeket, megállította a hintót,
s magához intette őket. Kérdi tőlük, hogy honnan jönnek.

  - Mi egyenesen Budapestről - felelt a hazug legény.

  - Hazudsz - rikkantott rá a szolgabíró -, hiszen Budapest felé mentek!

  De a hazug legény feltalálta magát, azt mondta, hogy valamit Pesten
feledtek, s azért fordultak meg.

  - No, ha Pesten jártatok, mi újság van ott? - kérdezte a szolgabíró.

  - Hej, tekintetes uram, nagy újság van ott. Egy talián akkora madarat
mutogat, hogy az egyik szárnya Pest s a másik Buda fölött lebeg.

  - Ejnye, ilyen-olyan füllentője - förmedt rá a szolgabíró -, ezért a nagy
hazugságért huszonötöt veretek rád.

  Mindjárt le is húzatta a legényt a tíz körméről, s a hajdú olyan
huszonötöt vert rá, hogy csillagot rúgott a hazug legény.

  - Hiszen megálljon a szolgabíró úr - fenyegetőzött a legény -, megyek
egyenest  a király színe elé, s bepanaszolom, hogy ilyen ártatlanul
megbotoztatott.

  A szolgabíró egy kicsit meghökkent, s kérdi a másik legénytől:

  - Hát csakugyan van Pesten olyan nagy madár, te?

  Feleli a szót szóra mondó legény:

  - Hát biz én akkora madarat nem láttam, de láttam akkora madártojást,
hogy huszonnégy ember emelgette rettentő nagy vasrudakkal.

  "Hm - gondolja a szolgabíró -, hátha mégis igaza van annak a legénynek.
Azt a nagy tojást csak olyan madár tojhatta, melynek az egyik szárnya Pest s
a másik Buda fölött lebeg." - Adott a hazug legénynek száz forintot csak
álljon el a panaszától.

  A két legény továbbment nagy vígan, s útközben megosztoztak a száz
forinton. A hazug legénynek volt már ötven forintja a zsebében, huszonöt
pálcaütés a hátán.

  Hanem még két puskalövésnyire sem haladtak, jön szembe velük egy másik
négylovas hintó. A vicispán ült ezen a hintón, s ez is megállította a
legényeket.

  - Honnan, merről, hé?

  - Pestről - felelt a hazug legény.

  - Hazudsz, te kapcabetyár, mert most éppen Pest felé mentek.

  - Jaj, lelkem, tekintetes uram, ottfelejtettünk valamit - toldotta meg a
szót szóra mondó.

  - Jól van, jól, hiszem, de hát mi újság Pesten?

  - Hej, ne is kérdje, tekintetes uram, mert a Duna meggyúlt, s fenékig
kiégett a víz a medréből.

  Szörnyű haragra lobbant a vicispán! Hogy így a szemébe hazudjon egy
kapcabetyár! Nosza, parancsolja a hajdúnak, hogy húzza le a legényt a húsz
körméről, s olyan huszonötöt verjen rá, hogy holta napjáig vakarja a helyét.

  No, ezt meg is kapta a legény, egy sem hiányzott a huszonötből. De a
legény a vicispánt is megfenyegette, hogy egyenest a királyhoz megy
panaszra, amiért őt ártatlanul megverette.

  Meghökkent egy kicsit a vicispán, hátha mégis igaza van a legénynek.
Kérdi a másiktól:

  - Hát csakugyan meggyúlt a Duna, hé, s elégett?

  - Már azt nem láttam, ha mondanám, hogy láttam, hazudnék, tekintetes uram
- felelt a szóra szót mondó legény -, de láttam az utcákon s a piacokon
annyi sült halat, hogy a népek nem tudnak kijönni a házakból.

  "Hm - gondolja a vicispán -, mégis igaza lehet a legénynek. Bizonyosan az
égő Dunában sült meg az a tenger sok hal." - Adott a hazug legénynek kétszáz
forintot, csak álljon el a panaszától.

  A hazug legény ezt is megosztotta a szóra szót mondó legénnyel, s most
már volt százötven forint a zsebében s ötven pálcaütés a hátán.

  No de ki látott s hallott ilyet? Három puskalövésnyire sem haladtak, jött
velük szemben hatlovas hintón a főispán. Ez is megállítja a legényeket, s
vallatóra fogja. Bezzeg, hogy a főispánnak is azt felelték, amit a
szolgabírónak s vicispánnak.

  - Jól van - mondta a főispán -, elhiszem, hogy Pestről jöttök, hát mi
újság Pesten?

  Feleli a hazug legény:

  - Hej, nagyságos uram, nagy ott a gyász s a szomorúság. Az egész várost
gyászfeketébe vonták, merthogy meghalt a Jézus Krisztus!

  De olyat még nem látott a világ, amilyen szertelen haragra gerjedt a
főispán. Hogy őt lóvá akarja tenni egy csavargó!

  - Hé, Jancsi! - kiáltott a pandúrnak - huszonötöt erre a kapcabetyárra!

  A hazug legényt lekapták a húsz körméről, s olyan huszonötöt vertek rá
számolatlan, hogy az eget is bőgőnek nézte.

  - Hiszen nem hagyom én ezt annyiban - kiabált a hazug legény -, megyek
Budára a királyhoz, s elpanaszolom, hogy minden igaz ok nélkül verik a
szegény legényt.

  - Eredj, csak eredj - mondta a főispán, s aztán megkérdezte a másiktól: -
No, hát te is ezt az újságot tudod? Csakugyan meghalt a Jézus Krisztus?

  - Hát biz én, nagyságos uram - felelt a szóra szót mondó legény -,
hazudnék, ha azt mondanám; hogy hallottam, amit a társam hallott, de azt
magam is láttam, hogy lajtorják vannak támasztva az éghez, s csupa feketébe
öltözött angyalok járnak fel s alá.

  Szeget ütött a főispán fejébe ez a beszéd: hátha csakugyan igazat mondott
ez a legény. Az angyalok csak nem gyászolhatnak akárkit. Elkezdte kérlelni a
hazug legényt, s adott neki háromszáz forintot, csak álljon el a panaszától.
Megijedt erősen, hogy a király elcsapja.

  A hazug legény a háromszáz forintnak is a felét a szót szóra mondó
legénynek adta, most hát volt már háromszáz forint a zsebében s hetvenöt
pálca a hátán.

  De ez éppen elég is volt neki. Azt mondta a pajtásának:

  - No, pajtás, én hazamegyek, elég nekem, amit kerestem. Isten áldjon.

  Azzal megfordult, s hazáig meg sem állott. A háromszáz forintot az
apjának adta, a hetvenöt pálcaütést szépen magának tartotta. Aztán mégis
meggondolta magát, s elkezdett dolgozni keményen.

  Így volt, vége volt, igaz volt. Aki nem hiszi, járjon utána.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.