Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                 A SÜNDISZNÓ

  Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy
boltos, egy király meg egy szegény ember. Ez a boltos eljárogatott az erdőbe
vadászni, de egyszer úgy eltévedt az erdőben, hogy három nap egymás, után
járt-kelt, bolyongott, s nem tudott kitalálni. Már a lábán is alig állott a
nagy fáradtságtól és éhségtől, s nagy keservesen felkiáltott:

  - Istenem, istenem, ha valaki engem innét kivezetne, három lányom közül a
legszebbet annak adnám, s három zsák pénzt is adnék melléje.

  Abban a pillanatban megszólalt mellette valaki, s azt mondta:

  - Kivezetlek én, csak gyere utánam.

  Néz a boltos mindenfelé, nem lát senkit, aztán lenéz a földre, s hát ott
hentereg egy kis sündisznó. Mit volt mit nem tenni, a boltos megígérte a
sündisznónak, hogy neki adja a legszebb leányát, s ad még három zsák pénzt
is, csak vezesse ki. Azzal a sündisznó elindult előre, a boltos utána, s egy
fél óra sem telt belé, kivezette az erdőből. Ott elváltak egymástól, a
boltos ment haza, a sündisznó vissza az erdőbe.

  Másnap a király ment abba az erdőbe vadászni, az is éppen úgy eltévedett,
mint a boltos. Már vagy hat napja bolyongott az erdőben, s mikor látta, hogy
nincs szabadulása, föltekintett az égre, nagyot sóhajtott:

  - Istenem, istenem, csak valami lelkes vagy lelketlen állat kivezetne az
erdőből, nem bánnám, akárki s akármi légyen, három leányom közül a
legszebbet neki adnám, de még három szekér pénzt is adnék neki.

  - Gyere csak utánam, én kivezetlek - szólalt meg valaki.

  Néz a király mindenfelé, vajon ki beszél, hát egy kicsi sündisznó van a
lába alatt, az beszél. Nem bánta ő, akármi, akárki, a szavát meg nem
másolta. Indult a sündisznó után, s hamarosan kijutott az erdőből. Az erdő
szélén elváltak egymástól, a király ment haza, a sündisznó vissza az erdőbe.

  Éppen az idő tájt egy szegény ember is eltévelyedett az erdőben, az is
már vagy hat napja bolyongott szegény feje, nem tudott kivergelődni, pedig
gyermekkora óta mindig itt gyűjtögette a száraz gallyat.

  - Istenem, istenem - sóhajtott fel a szegény ember -, nekem nincs semmim
ezen a világon, de ha egy undok féreg vezetne is ki az erdőből, azt is
gyermekemnek fogadnám.

  - No, hát akkor gyere utánam - szólalt meg valaki.

  Bezzeg, hogy a kis sündisznó volt. Indult is mindjárt előre, a szegény
ember utána, egy szempillantásra kivezette az erdőből.

  Az erdő szélén elváltak egymástól, a szegény ember hazament, a sündisznó
vissza az erdőbe.

  Telik-múlik az idő, eltelt egy hét, eltelt kettő, a kicsi sündisznót már
kezdették is felejteni. A boltos, a király, a szegény ember, mind azt
gondolták, hogy valami csodálatos álmot láttak, nem is volt igaz, ami velük
történt. De bizony nem volt álom, mert egy este, amikor a szegény ember már
lefeküdött, bekopogtatott a sündisznó az ablakon.

  - Apámuram, nyissa ki az ajtót.

  Hm, álmélkodik magában a szegény ember, hát ez ugyan ki lehet? Hiszen
neki sohasem volt gyermeke.

  Fölkel a szegény ember, kinyitja az ajtót, s hát csak behöngörödik a
küszöbön a kicsi sündisznó.

  - Adjon isten jó estét, apámuram, hazajöttem.

  - Fogadj isten, édes fiam, hát megjöttél?

  - Meg biz én, apámuram, de az anyámasszonyt költse fel, hogy vessen nekem
ágyat.

  Felkölti a szegény ember a feleségét, s az asszony nagy duzzogva, ímmel-
ámmal ágyat vet, a kicsi sündisznó meg lefekszik, elalszik.

  Fölkelnek reggel, a szegény ember a feleségével asztalhoz ül, de a
sündisznót csak a kemencepadkához ültetik, s egy fatányérban adnak neki
ennivalót. Nézi, nézi a sündisznó az ételt, de hozzá nem nyúlt.

  - Hát te, fiam, miért nem eszel? - kérdi a szegény ember.

  - Azért, édes apámuram, mert én nem vagyok afféle jöttment szélházi,
ültessenek az asztalhoz, s cintányéron adjanak nekem ételt.

  Jól van, mit csináljanak, odaültetik az asztalhoz, és cintányéron adnak
neki ételt. Mikor az asztaltól fölkelnek, kérdi a sündisznó:

  - Apámuram, van-e kigyelmednek két csizmadiatallérja?

  - Van, fiam, van.

  - No, ha van, adja nekem, majd visszafizetem urasan.

  Kiveszi a szegény ember a ládafiából a csizmadiatallért, oda akarja adni
a sündisznónak, de ez azt mondja:

  - Ne adja ide nekem, apámuram, hanem menjen be a városba, ott a piacon
egy vénasszony egy fekete kakast árul, azt vegye meg. Ha egy pénzre tartja,
adjon kettőt érette. Onnét menjen a szíjgyártóhoz, annál van egy rongyos
nyeregszerszám, vegye meg azt is. Ha egy pénzre tartja, adjon kettőt érte.

  Elmegy a szegény ember, megveszi a piacon a fekete kakast meg a
szíjgyártónál is a rongyos nyeregszerszámot, hazaviszi, s hát a sündisznó
fölnyergeli, kantározza a fekete kakast, rápattan, s úgy elnyargal, mint a
sebes szél, még annál is sebesebben. Meg sem állott, amíg a boltos házához
nem ért.

  Bevágtat a boltos udvarára, bekiált az ablakon:

  - Hé, boltos uram, nyissa ki az ajtót!

  Kijön a boltos, de majd hanyatt esett ijedtében, mikor meglátta a
sündisznót. Na, mit csináljon, be kellett hogy vezesse a házba, előhítta a
három leányát, s elmondta nekik, hogy ami igaz, igaz, ami nem igaz,
hazugság, ő bizony ennek az undok féregnek ígérte a legszebbik leányát.

  Hej,  lett  nagy  sírás-rívás,  de a sündisznó bizony nem bánta.
Kiválasztotta a legkisebbet, a három közül a legszebbet, s mondta lelkes
szóval:

  - Te az enyém, én a tied, ásó-kapa s nagyharang válasszon el minket.

  No, bezzeg a leány nem mondotta, az csak sírt, hullott a könnye, mint a
záporeső, még a földhöz is verte magát. Verhette, mégiscsak el kellett hogy
induljon a sündisznóval. A boltos befogatott egy üveges hintóba, abba
beleültette a leányát, egy másik szekérre föltette a három zsák pénzt, s
azzal elindult a hintó, lovagolt mellette nagy büszkén a sündisznó a fekete
kakason.

  Útközben benéz a sündisznó a hintó ablakán, s látja, hogy sír a leány.

  - Hát te meg mindig sírsz?

  - Sírok biz én - mondotta a leány -, sírok is halálomig.

  - No bizony, ha sírsz, nem is léssz az én feleségem. Eredj vissza az
apádhoz.

  Azzal visszafordította a hintót, hanem a három zsák pénzt nem küldötte
vissza. Azt elvitte a szegény embernek, neki ajándékozta, de olyan gazdag is
lett belőle, hogy nem volt párja hét puszta faluban.

  Telik-múlik az idő, mit gondol, mit nem a sündisznó, fölpattan a fekete
kakasra, s mint a sebes szél, elvágtat a királyhoz. fölmegy a palotába, s
mondja a királynak, hogy miért jött. Emlékszik-e, hogy mit ígért?

  - Emlékszem, emlékszem - mondja a király -, bárcsak ne emlékezném, inkább
haltam volna meg, de hát amit mondtam, mondtam; szavamat meg nem másolom. -
Behívatja a három leányát, s elmondja nekik nagy szomorúan, hogy így meg úgy
járt, most már itt ez az undok féreg, oda kell hogy adja közülük azt,
amelyik neki megtetszik.

  - De bizony - mondotta a legidősebb királykisasszony -, én megtetszhetem,
nem leszek az ő felesége.

  S kiszaladt a szobából.

  - De bizony én sem, inkább meghalok - mondotta a második, s az is
kiszaladt a szobából.

  - Biz én - mondotta a legkisebb királykisasszony -, akármilyen undok
féreg, örömmel leszek az ő felesége, mert az édesapámmal olyan nagy jót
cselekedett.

  Hej, istenem, örült is, búsult is a király. Örült, hogy ilyen jószívű a
leánya, s búsult, majd megszakadt a szíve, hogy ezt a jószívű gyermekét el
kell hogy veszítse.

  Hát bánat ide, bánat oda, megrakat három szekeret arannyal, ezüsttel,
gyémánttal színültig, befogat hat lovat egy aranyos, gyémántos hintóba,
aztán beleültetik a királykisasszonyt, de a sündisznó ebbe sem ült bele,
lovagolt a hintó mellett a fekete kakason. Egyszer, mikor a várostól már jó
messzire voltak, benéz a hintóba, s hát a királykisasszony nem sír, sőt
inkább jókedve van. Még mondta is a sündisznónak:

  - Ugyan minek lovagolsz azon a kakason, ülj ide mellém a hintóba.

  - Hát nem félsz tőlem? - kérdezte a sündisznó.

  - Nem félek biz én, nem bántasz te engem.

  - Nem is undorodol tőlem?

  - Nem én.

  Ím, halljatok csudát, abban a pillanatban megrázkódik a sündisznó, s
olyan gyönyörűséges szép dali királyfi lett belőle, hogy a napra lehetett
nézni, de rá nem.

  Akkor megrázkódott a fekete kakas is, s lett belőle aranyszőrű táltos
paripa, s az a rongyos nyeregszerszám ragyogott, tündökölt a tenger
aranytól, gyémánttól, rubinttól.

  Tovább  nem is mentek, megállították a hintót, kiszállt belőle a
királykisasszony, megölelik, megcsókolják egymást, aztán egyszerre csak a
földre néz a királyfi, gondolkodik magában, mond valamit, ím, azon a helyen
kerekedik  egyszeribe  egy  ragyogó  gyémántpalota,  a gyémántpalotába
fölsétáltak szépen, tele volt az mindenféle drága bútorokkal, gyémánt volt a
fala, gyémánt az ablaka is. Bezzeg, hogy egyszeribe küldöttek a királyért,
küldöttek  a  szegény emberért, küldöttek ide, küldöttek oda, jöttek
mindenfelől a vendégek, s csaptak olyan vendégséget, lakodalmat, hogy híre
ment hetedhét országon. Itt a vége, fuss el véle.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.