Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                  A SÓ

  Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a
koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez
adni. Hiszen ez nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a
három leányára jutott hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három
egyforma alma, azonképp a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát
egyszer a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát,
amelyik őt legjobban szereti.

  Sorba kérdezte a leányokat, kezdette a legidősebbiken:

  - Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem?

  - Mint a galamb a tiszta búzát - mondta a leány,

  - Hát te, édes leányom? - kérdezte a középsőt.

  - Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a szellőt.

  - No, most téged kérdezlek - fordult a legkisebbikhez -, mondjad, hogy
szeretsz?

  - Úgy,  édesapám,  ahogy  az emberek a sót!  -  felelte a kicsi
királykisasszony.

  - Mit beszélsz, te haszontalan lélek! - förmedt rá a király. - Kitakarodj
az udvaromból, de még az országomból is! Ne is lássalak, ha csak ennyire
szeretsz!

  Hiába sírt, könyörgött a királykisasszony, hiába magyarázta, hogy az
emberek így meg úgy szeretik a sót - nem volt kegyelem: világgá kellett hogy
menjen a kicsi királykisasszony.

  Elindult keserves sírás közt a kicsi királykisasszony, s betévedt egy
rengeteg erdőbe. Onnan nem is tudott kivergődni, szállást vert egy odvas
fában, s ki-kijárt az erdőbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s
amit csak talált, úgy éldegélt egymagában.

  Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd
királyfi, s ez megpillantotta a királykisasszonyt a málnabokrok közt. De a
királykisasszony is észrevette a királyfit, s nagy ijedten beszaladt a fa
odvába.

  Utána megy a királyfi, s beszól:

  - Ki van itt?

  A királykisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfalevél,
s egy szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi:

  - Hé! ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki, ha ördög,
menjen a pokol fenekére!

  A királykisasszony most sem mert szólni.

  Harmadszor is kérdi a királyfi:

  - Hé! ki van itt? Szóljon, ember-e vagy ördög, mert mindjárt belövök!

  De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony, s kibújt a fa odvából
nagy szipogva-szepegve. Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyellte magát
erősen, s keserves könnyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki s mi
ő. Megtetszett a királyfinak a királykisasszony, mert akármilyen rongyos
volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca.
Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette
drága aranyos-gyémántos ruhába, s két hetet sem várt, de még egyet sem, azt
gondolom, hogy még egy napot sem, de talán még egy órát sem, megesküdtek, s
csaptak akkora lakodalmat, hogy no.

  Telt-múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették
egymást, mint két galamb. Azt mondta egyszer a király:

  - No, feleség, én akkor, amikor először megláttalak, nem is igen
firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta
valóságot.

  - Lelkem uram - mondja a királyné -, én másként most sem mondhatom. Azt
kérdezte az édesapám, hogyan szeretem őt, s én azt feleltem: mint az emberek
a sót.

  - Jól van - mondta a király -, majd csinálok én valamit, tudom,
visszafordul az édesapád szíve.

  Hogy s mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem
csak befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, s abban
meghívta délebédre. Hát el is ment a levél másnap, s harmadnap jött a király
hatlovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a
palotájának a legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal két
személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál finomabb
ételeket, de hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta
volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s
abba sót ne tegyenek.

  No, ez volt csak az ebéd! Megkóstolja az öreg király a levest, merít
belőle egy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat, nem tudta
megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg király: ebből
bizony kifelejtették a sót, de a sóbafőttben majd csak lesz. Nem volt abban
annyi sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza
is vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s bele sem harapott,
olyan cudar sótalan, ízetlen volt mind a sok drága pecsenye.

  De ezt már nem állhatta szó nélkül az öreg király:

  - Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül süt-
főz?

  - Sóval süt-főz ez máskor mindig, felséges bátyámuram, de én azt
hallottam, hogy bátyámuram nem szereti a sót, megparancsoltam hát, hogy
fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe.

  - No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót.
Kitől hallottad, hogy nem szeretem?

  - Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges bátyámuram - mondta a
fiatal király.

  Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a királyné, az öreg
király legkisebb leánya.

  Hej, istenem, örült az öreg király! Mert még akkor megbánta volt
szívéből, hogy elkergette a leányát, s azóta ország-világ kerestette
mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának adta a legnagyobbik
országát. A fiatal király mindjárt kezére vette azt az országot is, s még ma
is élnek, ha meg nem haltak.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.