Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                 VAS LACI

  Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is
túl, volt egyszer egy király, annak három fia meg három lánya. A legkisebb
fiút Vas Lacinak hívták, mert az olyan erős volt, mint a vas.

  No, nemcsak erős volt Vas Laci, de csintalan is; hét ördög lakott benne.

  Egyszer,  amikor  az  iskolából  jött  hazafelé,  nekiszaladt  egy
öregasszonynak, aki a feje tetején egy kosár tojást vitt. Leütötte a fejéről
a kosarat, s a tojás mind összetört. Azt mondta az öregasszony:

  - No, te fiú, neked rosszért jót kívánok. Azt kívánom, hogy amit legelőbb
kívánsz, azonnal teljesedjék.

  Vas Laci nagyot kacagott, amint szaladt hazafelé, gondolta magában:
ejnye, de bolond asszony ez, még jót kíván nekem, mikor a tojását mind
összetörtem. No, csak hazamenjek, mindjárt valami jót kívánok.

  Hazamegy a fiú, hát a nénjei éppen labdáznak. Közéjük áll ő is, de a
királykisasszonyok összeegyeztek, hogy mind csak Lacit üssék, legalább így
visszafizetik  neki  a  kölcsönt, mert őket is sokat bosszantotta a
csintalanságával.

  Hej, mérgelődött Laci, mikor látta, hogy mind csak őt püfölik a labdával,
s nagy mérgében odakiáltott a leányoknak:

  - Ó, hogy a föld nyeljen el!

  Abban a pillanatban megnyílt a föld, eltűnt a három királykisasszony.

  Nagy  volt  a  szomorúság  a  király  udvarában.  Keresték  a
királykisasszonyokat mindenfelé az egész világon, de sehol sem találták, nem
is tudták, hogy merre keressék, mert Vas Laci egy szóval sem mondta, hogy a
nénjeit a föld nyelte el. Utánuk ment a legidősebb királyfi, utánuk a
középső királyfi, de eltelt egy esztendő, eltelt kettő, három, még több is,
és a királyfik még nem kerültek vissza, valahol elpusztultak bizonyosan.

  Aközben Vas Laci felcseperedett, nagy, erős legény lett belőle, s ezt
mondta a királynak:

  - Édesapám, elmegyek én is a nénéim után, úgyis én vagyok az oka a
szerencsétlenségüknek.

  - No bizony, ha te vagy - mondotta a király -, indulj, s addig ne kerülj
a szemem elé, míg a nénéidet meg nem találod s vissza nem hozod.

  Elindult Vas Laci, ment, mendegélt hetedhét ország ellen, hegyeken,
völgyeken átal, s mikor már hét nap s hét éjjel folyton ment, beért egy
rengeteg erdőbe. Amint megy az erdőn keresztül, látja, hogy egy öregasszony
éppen a hátára akar emelni egy csomó száraz ágat, próbálja kétszer is,
háromszor is, de nem tudja felemelni. Odamegy Vas Laci, s az öregasszonynak
szépen a hátára emeli az ágakat. Mondja az öregasszony:

  - Köszönöm, Vas Laci, hogy segítettél nekem, jóért jóval fizetek. Tudom
én, hogy miben jársz te. A három nénédet keresed, akiket a föld nyelt el. De
ne búsulj, ha te segítettél rajtam, én is segítek terajtad.

  Azzal az öregasszony rátoppintott a földre, a föld egyszeriben megnyílt,
kipattant belőle egy nagy vasláda. Azt mondta az öregasszony:

  - Csak bújj belé bátran ebbe a ládába. Ez levisz téged a föld alá, s ott
megtalálod a legidősebb nénédet s a másik kettőt is.

  Belefeküdt Vas Laci a ládába, a láda pedig ment lefelé, hét nap, hét
éjjel folyton-folyvást mehetett, aztán leért az alvilágba, s fölpattant a
födele. Hát istenem, egy ezüstvár volt ott, egy hajításnyira tőle, az
ezüstvár előtt egy folyó, de a folyón keresztül beretvából volt verve a híd,
s azok a beretvák úgy táncoltak, ugráltak, hogy azon halandó ember által nem
mehetett.

  Elszomorodott Vas Laci, nagyot sóhajtott:

  Ide eljöhettem, de ezen a hídon soha, míg ez a világ, keresztül nem
mehetek!

  Mert úgy tudjátok meg, hogy a hídnak a túlsó vége éppen az ezüstvár
kapujáig nyúlt, s másként a várba nem lehetett bekerülni. Akkor megszólalt a
láda:

  - Ne búsulj, Vas Laci, én a víz alatt szépen átalviszlek, a várba is
beviszlek, a többi aztán a te gondod.

  Bebújt Vas Laci a ládába, a láda meg szépen átalúszott a víz alatt,
bevitte Lacit a várba, aztán szépen visszaúszott, otthagyta Lacit a várban.

  Meglátja Lacit a nénje, összecsapja a kezét, elébe szalad:

  - Jaj, lelkem öcsém, hogy jöttél ide? Vége az életednek! Nem tudod hogy a
hétfejű sárkányé ez a vár, s ha hazajő, megöl téged?

  - Ne félj, néném - mondotta Vas Laci -, csak adj nekem egy kardot, a
többit bízd rám.

  Bementek a fegyveres szobába, ott Vas Laci leakasztott egy kardot. Hát,
uram, teremtőm, abban a pillanatban nagyot döndült az ezüstvár. A hétfejű
sárkány hajította haza a buzogányát hetvenhét mérföldről.

  - Jaj, lelkem öcsém, mindjárt itt lesz a hétfejű sárkány, készülj a
halálra!

  - Ne félj, néném, ne félj!

  Jött is a sárkány rettentő nagy haraggal.

  Hát te mit akarsz itt? - kérdezte Vas Lacit.

  - Meg akarok küzdeni életre-halálra mondotta Vas Laci.

  - Ó, nem küzdök én meg akárki fiával. Előbb hadd látom, mit tudsz.

  Kivett az asztalfiából egy kőkenyeret meg egy vasbicskát, s azzal leszelt
egy karéj kenyeret.

  - No, lássuk, mit tudsz te?

  Vas Laci fogta a kenyeret, s a vasbicskával kettészelte.

  - No, most megküzdhetünk - mondotta a sárkány -, látom, hogy hozzám való
vagy. Gyere velem a vascsűrbe.

  Mennek a vascsűrbe, birokra kelnek. A hétfejű sárkány felkapja Vas Lacit,
s térdig vágja a vasba. Nosza kiugrik Vas Laci, felkapja a hétfejű sárkányt,
jól megkerengeti a levegőben, azzal úgy levágja, hogy derékig süppedt a
vasba. De kiugrik a hétfejű sárkány is, és levágja Vas Lacit, hogy mellig
süppedt a vasba. Nekirugaszkodik Vas Laci, kiugrik a vasból, fölkapja a
hétfejű sárkányt, még jobban megkerengeti a levegőben, s úgy levágja, hogy
nyakig süppedt a vasba. Akkor kirántotta a kardját, s a sárkánynak mind a
hét fejét levágta.

  - No, édes néném - mondotta Vas Laci -, most már gyere velem, mehetünk.

  - Jaj, dehogy mehetünk, dehogy mehetünk, a beretvahídon nem tudunk mi
keresztülmenni. Itt kell elpusztulnunk.

  Gondol ide, gondol oda Vas Laci, mit is csináljon hamarjában. Ő bizony
egyet gondolt, kiásta a földből a sárkány testét, lenyúzta a vastag bőrét,
beterítette vele a beretvahidat, s úgy átsétáltak, hogy még a lábukat sem
vérezték meg. Hát amint keresztülmentek a hídon, ott van az öregasszony, s
mondja Vas, Lacinak:

  - No, fiam, ezt a nénédet szerencsésen megszabadítottad. Én a vasládában
fel is viszem. Te pedig menj most az én kovács bátyámhoz, ide nem messze
lakik. Mondd meg neki, tisztelem, amit lehet, segítsen rajtad.

  Elválnak egymástól. Az öregasszony ment a királykisasszonnyal a ládában
fölfelé - ment Vas Laci is, amerre az öregasszony utasította. Megy, mendegél
Laci is, megérkezik a kovácsműhelybe, de az olyan kovácsműhely volt,
amilyent ő még világéletében nem látott. Tiszta csupa acél volt a fala, a
födele, kívül-belül. Bemegy a műhelybe, hát a kovács is tetőtől talpig csupa
acél.

  Köszön  Laci  illendőképpen, elmondja, miben jár, s mit üzent az
öregasszony.

  - Jól van, fiam - mondotta a kovács -, ismerem a dolgodat, hiszen erős
legény vagy, amint látom, vasból van a tested, de megacélozlak tetőtől
talpig, hogy kard ne fogja testedet.

  Azzal mindjárt meg is acélozta Vas Lacit, s azt mondta neki:

  - No most, fiam, mehetsz, állj belé ebbe az útba a műhely előtt, s ki se
térj belőle. Egyenesen az aranyvárhoz érsz, abban lakik a középső nénéd, a
tizennégy fejű sárkány tartja szomorú rabságban.

  Megköszöni Vas Laci a kovács jóindulatát, elbúcsúzik tőle, s meg sem áll,
míg az aranyvárhoz nem ér. Az aranyvár előtt nem volt beretvahíd, de úgy
forgott egy kacsalábon, mint a veszedelem. Hiszen foroghatott, nem forgott
sokáig. Odaszökött Laci, s úgy megfogta a kacsalábat, hogy a vár egyszeriben
megállott a forgásában, a másik kezével pedig bedöntötte a kaput, s belépett
a várba.

  Éppen jókor érkezett, jött elébe a tizennégy fejű sárkány.

  - Hát te mit akarsz itt? - kiáltott rá a sárkány.

  - El akarom vinni a nénémet.

  - Megállj, öcsém, előbb küzdjünk meg.

  - Én nem bánom - mondotta Vas Laci -, küzdjünk meg - s nekigyürkőzött.

  - Nem  úgy,  öcsém, nem úgy. Legyen  belőled  vaskerék, énbelőlem
papiroskerék. Menjünk ki két hegy tetejére, s úgy ütközzünk össze.

  Mondotta Laci:

  - Csak légy te vaskerék, én a papiroskerék, úgy sem félek én tőled.

  Kimentek a hegy tetejére. Vaskerék lett a tizennégy fejű sárkányból,
papiroskerék Vas Laciból, gurultak lefelé, mint a sebes szélvész, de
egyszerre csak kiesett a vaskerékből egy küllő, azzal a kerék elkezdett
forogni maga körül, mint a kergeteges juh, s felfordult. Az a küllő a
tizennégy fejű sárkánynak a feje volt.

  Feltápászkodik a vaskerék, s mondja a papiroskeréknek:

  - Nem jól van ez így. Belőlem lesz kék láng, belőled vörös láng, s úgy
csapjunk össze.

  - Nem úgy, komám - mondotta Vas Laci -, te légy a vörös láng, én meg a
kék láng.

  - Nem bánom - mondotta a sárkány -, nekem mindegy, akárhogy.

  Vörös láng lett a sárkányból, kék láng Vas Laciból, s úgy csaptak össze,
de egyik sem bírt a másikkal. Egyszerre csak egy holló repült el felettük, s
felkiált a sárkány:

  - Te holló, csöppents egy csepp vizet a kék lángba, egy fejet adok érte.

  Felkiáltott Vas Laci is:

  - A vörös lángba cseppents egyet, te holló, s én tizennégy fejet adok
érte.

  Hát bezzeg, hogy a vörös lángba cseppentett vizet a holló. Ki is aludt
mindjárt, vége volt a tizennégy fejű sárkánynak, a hollóé lett mind a
tizennégy feje. Vas Laci pedig szaladott fel az aranyvárba, s vitte a nénjét
a kovácshoz. Az meg vitte az öregasszonyhoz, s az öregasszony a vasládában
szépen felvitte a középső királykisasszonyt is.

  Ezalatt Vas Laci ment tovább, hogy megkeresse a harmadik nénjét is.

  Amint ment, mendegélt, rengeteg erdőn keresztül, látja, hogy egy nagy
szénaboglya ég, s a boglyában egy kicsi kígyó vergődik. Megszólítja a kicsi
kígyó Vas Lacit:

  - Mentsd meg az életemet, s jótétel helyébe jót várj.

  Odaszalad Vas Laci, s kikapja a kicsi kígyót az égő boglyából. Hej,
istenem, hálálkodott a kicsi kígyó, s mondotta Vas Lacinak:

  - Megmentettél a tűzhaláltól, jótett helyébe jót várj! Gyere velem az
édesapámhoz, aki a kígyók királya, tudom, meghálálja a te jóságodat, ad
mindent, amit csak kívánsz, temérdek aranyat, ezüstöt. De én azt mondom
neked, akármi drágát, szépet kínál az apám, el ne fogadd tőle, csak kérjed
tőle a legrosszabbik lovát, a legrozsdásabb kardját s a legszennyesebb
ingét.

  Megérkeznek a kígyókirály palotájába, ott a kicsi kígyó, aki, hogy a
szavam össze ne keverjem, kígyókirálykisasszony volt, elmondja, hogy mi
történt. Bezzeg, hogy volt becsülete Vas Lacinak, tejbe-vajba fürösztötték,
el sem akarták engedni, maradjon ott egész életére.

  Mondotta Vas Laci:

  - Köszönöm a jóságodat, felséges királyom, de nekem mennem kell, hanem
visszatérek még hozzád.

  - Hát vigy magaddal az útra ezüstöt, aranyat, s mindent, ami kell.

  - Nem kell nekem sem arany, sem ezüst, felséges királyom, add nekem a
legrosszabb lovadat, a legrozsdásabb kardodat, legszennyesebb ingedet, s az
elég lesz nekem.

  "No - gondolta a király -, ezt bizonyosan a leányom tanácsolta neki, de
jól van, neki adom."

  Azt mondta Vas Lacinak:

  - Mindent jobb szívvel adtam volna, fiam, de megmentetted a leányom
életét, hát legyen a tiéd a ló is, a kard is, az ing is.

  Azzal kimentek a ménesbe, kiválasztották a legrosszabb lovat. Olyan bogos
volt,  olyan  sánta volt, alig tudott lépni. Aztán kiválasztották a
legrozsdásabb kardot s a legszennyesebb inget. A kardot mindjárt az oldalára
kötötte  Vas  Laci,  az inget pedig felvette. Amikor elbúcsúzott, a
kígyókirálykisasszony megsúgta neki:

  - Hallod-e, te királyfi, jól vigyázz erre a lóra, mert táltos. Jól a
kardra is, mert amíg ilyen rozsdás, megölhetsz ezzel akárkit. De jól vigyázz
az ingedre is, nehogy kimossák, mert amíg szennyesnek marad, kard ezt az
inget nem fogja.

  Elindult Vas Laci, s meg sem állott, míg a gyémántvárhoz nem ért. Ott
volt a legkisebb nénje, szomorú rabságban a huszonegy fejű sárkánynál.
Fölmegy Laci a gyémántvárba, s ím, elébe szalad a nénje nagy örvendezéssel:

  - Jaj, lelkem öcsém, édes öcsém, hngy találtál ide?

  De mindjárt el is szomorodott, hullott a könnye, mint a záporeső, s
mondta Lacinak:

  - Fordulj vissza, édes öcsém, lelkem öcsém, mert elpusztít a huszonegy
fejű sárkány. Itt vannak a bátyáid, s füstre kötötte mind a kettőt, s úgy
aszalja, téged is odaköt.

  Azt mondta Laci:

  - Ne félj, néném, van nekem olyan kardom, hogy azzal megölöm a sárkányt,
ha százfejű is, s olyan ing van a mellemen, hogy a kard azt nem fogja.

  - Ó, édes öcsém, lelkem öcsém, hiába a kardod, hiába az inged, a
huszonegy fejű sárkányt még meg is ölheted, de a felesége ördöngös asszony,
az bizonyosan elpusztít téged. Jobb lesz, ha szépszerivel kiváltasz minket.

  Azt mondta Laci:

  - Nem bánom, megpróbálom szépszerivel.

  Fölmennek a palotába, ott ült aranylócán a huszonegy fejű sárkány,
mellette az ördöngös felesége. Az asszony csak ránézett Vas Lacira, s tudta,
hogy ki s mi, tudta, hogy miben jár; azt is tudta, hogy milyen kardja s
milyen inge van.

  - A nénédért jöttél, ugye, Vas Laci? - kérdezte az ördöngös asszony.

  - A nénémért jöttem és a bátyáimért - mondta Vas Laci.

  - Jól van, elviheted a nénédet is, a bátyáidat is, csak add az uramnak
azt a rozsdás kardot s azt a szennyes inget, ami a melleden van.

  Egy szóval sem ellenkezett Vas Laci, leoldotta kardját, levette magáról a
szennyes inget, s odaadta a sárkánynak.

  Nagyot kacagott az ördöngös asszony, de még a huszonegy fejű sárkány is.

  - No, te világbolondja - mondotta a sárkány -, most kezemben az életed.

  Mondotta Vas Laci:

  - Igazad van, huszonegy fejű sárkány, világbolondja vagyok, látom, hogy
vége az életemnek, csak addig kegyelmezz az életemnek, amíg elbúcsúzok a
lovamtól.

  A sárkány megengedte jó szívvel, s Laci kiment az udvarba, nyakába borult
a lovának, s elmondotta neki keserves könnyhullatások közt, hogy mi történt.

  - Szerencséd - mondotta a táltos -, hogy csak a kardodat s az ingedet
kérte, s én nem jutottam az eszébe. Kérd meg a sárkányt, hogy ha
összevagdalja a testedet, tegye belé egy zsákba, akassza fel a nyereg
kápájára, s én majd hazaviszlek a kígyókirályhoz, hátha az még segíthet
rajtad.

  Visszamegy Laci a palotába, s kérdi a sárkány:

  - Na, elbúcsúztál a lovadtól, Vas Laci?

  - Elbúcsúztam, huszonegy fejű sárkány, most már megölhetsz, miszlikbe
vagdalhatod a testemet, csak arra kérlek, tedd belé egy zsákba minden
porcikámat, akaszd föl a lovamra, hadd menjen vele világnak.

  - Megteszem jó szívvel - mondotta a sárkány.

  Azzal csak kirántotta a rozsdás kardot, ezer darabra vagdalta Vas Lacit,
aztán minden csontját-bontját fölszedte, egy zsákba belérakta, a zsákot
felakasztotta a ló hátára, s a ló elnyargalt, mint a szélvész, még annál is
sebesebben.

  Egyszer csak a kígyókirály valami nagy zúgás-búgást hall, s mondja a
leányának:

  - Valami nagy szerencsétlenség történhetett Vas Lacival, leányom, mert
hallom, hogy jő a táltos. Hamar szólj a legényeknek, hogy tegyenek nagy
tüzet a kapu elé, hogy a tűz lángjával hűtse le magát, mert hallom, hogy
nagy haraggal vágtat hazafelé.

  Hirtelen nagy tüzet raknak a kapu elé, akkorát, hogy a lángja s a füstje
felcsapott a magas levegőégbe. Hát jő a táltos, vágtat, mint a gondolat,
neki a tűznek, s egy szempillantásra mind elnyeli a lángot, és attól egy
kissé lehülepedett.

  Lejő a király s a királykisasszony az udvarra, kérdik a táltost:

  - Mi baj, mi történt?

  Mondja a táltos:

  - Hazahoztam Vas Lacit, miszlikbe vagdalta a huszonegy fejű sárkány.

  Levették a zsákot a nyeregről, felvitték a palotába, aztán belefújt a
sípjába a kígyókirály, s jöttek a kígyók mindenfelől, csak úgy nyüzsögtek az
udvaron, s várták a kígyókirály parancsolatját.

  - Eredjetek  -  parancsolta  a  király  -,  hozzatok  mindenféle
forrasztófüveket.

  Amennyi kígyó volt, erre a szóra mind eltűnt, mintha a föld nyelte volna
el. Elszéledtek erdőn, mezőn, szedték a forrasztófüveket, vitték a király
udvarába. A forrasztófüvekkel a királykisasszony megkenegette Vas Laci
húsát, csontját, minden porcikáját összeforrasztotta, s hát, uram, teremtőm,
hétszerte szebb és erősebb lett, mint volt annak előtte. Aztán ott tartották
egy hétig, kettőig, s megtanították mindenféle bűbájos mesterségre. Úgy
indult el ismét Vas Laci a gyémántvárba. Hanem most nem ment ám fel oda.
Volt a huszonegy fejű sárkány kertjében egy nagy halastó, odament Vas Laci,
annak a partján keresztülbucskázott a fején, aranykacsa lett belőle,
belement a tóba, s ott úszkált egész nap. Arra megy egyszer a huszonegy fejű
sárkány felesége, látja az aranykacsát, s mindjárt gondolta; hogy az a kacsa
Vas  Laci  lehet.  Jött a huszonegy fejű sárkány is, s nézte nagy
gyönyörűséggel a kacsát.

  - Jaj de szép kacsa, jaj de szép, ilyet még nem láttam - mondotta a
sárkány. - No, ennek jó gondját viseljük.

  Mondotta az ördöngös asszony:

  - Bizony ne viseld te annak semmiféle gondját, mert én úgy megkívántam a
máját, hogy ha nem ehetem belőle, szörnyethalok.

  - Jól van - mondta a sárkány -, hát ha megkívántad, egyél belőle. - S
elővette a nyilát, rálőtt a kacsára. Rálőtt százszor is, de egyszer sem
találta, mert a kacsa mindig a víz alá bukott.

  - No, megállj! - kiáltotta a sárkány. - Ha meg nem tudlak lőni,
megfoglak!

  Ledobta a tó partjára a rozsdás kardját, le a ruháját, s a ruhájával a
szennyes inget is, beleugrott a tóba, úszott a kacsa után. De amint
beleugrott, a kacsa kiröppent a tó partjára, átalbucskázott a fején, ismét
Vas Laci lett belőle, fölkapta a kardot, felvette a szennyes inget, s azt
mondta a sárkánynak:

  - No, most gyere ki!

  Hát hiszen kijött a sárkány, de ha kijött, fűbe is harapott mindjárt. Az
ördöngös asszony ijedtében felült egy seprűre, s elvágtatott, Laci pedig
ment nagy örömmel fel a palotába, ott a füstről levette a bátyjait. Meg
voltak aszalva szegények, mint a szilva. Aztán elindult a nénjével,
föltették egy szekérre a bátyjaik testét, s mentek a kígyókirály udvarába.

  Felmennek a palotába, de Lacinak szeme-szája tátva maradt, mikor a
kígyókirály mellett meglátja leányát. Nem volt az többé kígyó, hanem
gyönyörűséges szép leány, akinek egy fényes csillag ragyogott a homlokán.

  Mindjárt hoztak is mindenféle csodafüveket, megkenegették a két idősebb
királyfi  testét,  talpra  állították  őket,  s aztán mentek haza a
leánytestvéreikkel. Csak Vas Laci maradt ott a kígyókirály udvarában, mert
ott mindjárt feleségül vette a kígyókirálykisasszonyt. Az öreg kígyókirály
átaladta neki egész országát s rettentő nagy gazdagságát.

  Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.