Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                KONDÁS JANKÓ

  Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is
túl, volt egyszer egy szegény ember s annak három fia. De olyan szegény volt
ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja
egyszer a szegény ember a legidősebb fiának:

  - Eredj, fiam, az erdőbe, s vágj fát, majd talán megáld valaki.

  Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurgott róla a
verejték. Amint ott kínlódik, izzad, odamegy egy ősz öregember, s mondja
neki:

  - Hát te mit kínlódsz, fiam?

  - Én bizony fát vágok, öregapám, talán megáld valaki.

  Mondja az öregember:

  - Hagyd  azt a  favágást, fiam, eredj haza, van az apádnak  egy
szántóföldje, azon a szántóföldön egy diófa, a diófa alatt egy lyuk,
nézzetek bele, majd találtok ott valamit.

  Hazamegy  a  legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz
öregembertől, mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csakugyan a diófa alatt
van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamara
van, s az a kamara tele van liszttel, szalonnával s mindenféle jó
elemózsiával. Ott mindjárt fölszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s
nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának:

  - Eredj, fiam, te is az erdőbe, hátha téged is megáld valaki.

  Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz
öregember, megszólítja a fiút:

  - Ugyan mit kínlódol, fiam? Eredj csak haza, van az apádnak egy
szántóföldje, a szántóföldjén egy akácfa, az akácfa alatt egy nagy pince,
tele van az boroshordókkal.

  Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a
szántóföldre, s hát csakugyan igaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a
pincében száz boroshordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól
ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték.

  Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának:

  - No, Jankó fiam, eredj ki te is az erdőbe, hátha téged is megáld valaki.

  Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer, mit gondol, mit nem,
eldobja a fejszét: ő bizony többet nem kínlódik, úgyis van otthon enni- s
innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra
húzta, s úgy sütögette a szalonnát.

  Amint a tűz mellett ül, odajön az öregember, s kérdi Jankót:

  - Hát te, fiam, mit csinálsz itt?

  - Én bizony, öregapám, szalonnát sütök. Az apám ugyan azért küldött, hogy
fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.

  - Jól teszed, édes fiam, ne is kínlódjál. Nesze, adok neked egy pálcát,
ennek még hasznát veheted.

  - Hát ezzel ugyan bizony mit csináljak? - kérdezte Jankó.

  - Hej, fiam, csak jól vigyázz erre a pálcára, mert ez olyan pálca, hogy
egy suhintásra agyonüthetsz vele akár egy regement katonát. Hazamegy Jankó,
otthon a fejszét nagy mérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet
nem kínlódik, ne küldje az erdőbe.

  Megharagudott a szegény ember:

  - Mit beszélsz, te macskabéka, te? Az én házamnál én parancsolok! Ha nem
akarsz dolgozni, ki a házamból, fel is út, le is út.

  - Jól van - mondta Jankó -, ne haragudjék édesapám, elmegyek, ha úgy
kívánja.

  Azzal elindult világgá, nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát.
Megy, mendegél hetedhét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király
városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb,
arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király,
lemegy hozzá, s kérdi:

  - Hát te ki vagy, fiam?

  - Én az, aki - mondta Jankó nagy hetykén.

  - Hol lakol?

  - Ingben s nadrágban - felelt Jankó.

  - Hogy hívnak?

  - Jankónak.

  - Hát mit keresel a szeméten?

  - Szolgálatot, felséges királyom.

  - No bizony, ha szolgálatot, állj be hozzám, megfogadlak kondásnak.

  Még jól meg sem nyugodhatott Jankó, kezére adtak száz darab disznót. Azt
mondta neki a király:

  - No, Jankó, itt van száz darab disznó, hanem azt megmondom neked, nehogy
az ólomerdőbe hajtsd, mert szörnyű halálnak halálával halsz meg.

  Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani, egyenesen az ólomerdőbe
hajtotta a disznókat, hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a
disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa
alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdte sütni.

  Hát egyszer jön nagy dérrel-dúrral a hétfejű sárkány, nagyot kiált:

  - Hé, emberizink, hogy mered pusztítani az én erdőmet?

  Azt mondja Jankó:

  - Ne veszekedjék kend, hanem üljön ide a tűz mellé, süssön szalonnát kend
is.

  - De ilyen-olyan teremtette, majd sütök én neked  szalonnát! - s
nekiszaladt Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerteszaggassa.

  - Úgy ám - mondta Jankó -, hiszen mindjárt becsületre tanítlak én! -
olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeribe leszakadt mind a hét
feje.

  Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált.

  - Hiszen ha itt kulcs van - mondja Jankó magában -, akkor itt valahol ház
is van.

  Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra, még egy jó hajításnyira sem ment,
hát előtte áll egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen
belétalál a vár kapujába, kinyitja, bemegy, végigsétál a szobákon. Az
egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi, aztán
kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban egy ólomparipa
lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa:

  - Isten hozott, Kondás Jankó, édes gazdám, üss rám a pálcáddal, s bizony
nem bánod meg.

  Jankó szépen meglegyinti a ló farát, s abban a pillanatban kiugrik a
kútból.

  - Köszönöm, Kondás Jankó, hogy megszabadítottál. Nesze, itt van a
kantárom, tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázintsd meg. De
addig el ne menj innét, csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát,
akkorát, hogy egy dióba beférjen, s azt tedd a fülembe.

  Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót
beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán
továbbmegy, jár-kel az udvaron, betéved a disznóólba, hát ott van száz darab
disznó, a király régi kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette
a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt
méretett a kondásnak, s azt mondta neki:

  - Eredj, öcsém, isten hírével, amerre a szemed lát.

  Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a száz darab disznót kitereli a
várból az erdőbe, a másik százhoz csapja, s úgy hajtotta haza a kétszáz
disznót.

  A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként
a disznókat, hadd lám, hogy vagy egy nem veszett-e el.

  Dehogy veszett, kétszáz volt a száz helyett.

  Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak:

  - No, fiam, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj.

  - Nem eszem én senki fiával - mondta Jankó -, adják külön az én
vacsorámat.

  Jól  van,  kiadják  neki  a  vacsorát  külön. Hanem a legidősebb
királykisasszony észrevette az ólombokrétát, odasompolygott Jankóhoz, s
kérte szépen:

  - Jankó, add nekem ezt a bokrétát.

  - Nem adom én - mondta Jankó -, szerezzen magának a kisasszony.

  De addig kért, addig könyörgött s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta
a bokrétát.

  Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta
neki, nehogy az ezüsterdőbe menjen.

  De beszélhetett a király, Jankó egyenest az ezüsterdőbe hajtotta a
disznókat, ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik, leült egy ezüstfa
alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön
a tizennégy fejű sárkány, s rákiált nagy mérgesen:

  - Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!

  Jankó ennek is eleget mondotta szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé,
jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett, Jankónak
rontott:

  - No, ilyen-olyan adta, majd eszem én veled szalonnát!

  De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy odalegyintett a
pálcájával, hogy a sárkánynak mind a tizennégy feje leesett. Akkor aztán
rendre nézte mind a tizennégy fejet, hátha itt is talál valamit. Az ám,
talált is egy ezüstkulcsot.

  - No, ez bizonyosan az ezüstvár kulcsa lesz - mondja Jankó magában, s
elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat.

  Megy, mendegél erre-arra, s egyszerre csak rátalál az ezüstvárra,
próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a
szobákat, egy asztalon talál egy ezüstbokrétát, a kalapjába dugja, aztán
kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút, belenéz, s hát egy
ezüstparipa lóg fejjel lefelé.

  Megszólal az ezüstparipa is:

  - Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám. Üss rám a pálcáddal, bizony
nem bánod meg.

  Jankó ráütött az ezüstló farára, a ló egyszeribe kiugrott, s neki adta a
kantárát.

  Azt mondta az ezüstparipa:

  - Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázintsd
meg. Van itt egy udvari szabó, avval csináltass magadnak egy ezüstruhát, de
olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.

  Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta, aztán benézett a disznóólba, s
hát ott is volt száz disznó a kondással, ez is a királyé volt. Kieresztette
ezt a száz disznót is, a kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte
hadd menjen, amerre a szeme lát. Ő pedig a száz disznót kiterelte az erdőbe,
s estére háromszáz disznót hajtott haza.

  A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót, számlálta egyenként a
disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor kétszáz helyett háromszázat
számlált.

  - No, Jankó - mondotta a király -, még ilyen kondásom nem volt világon
való életemben, megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorázzál.

  - Nem vacsorázom én senki fiával - mondotta Jankó. - Adják ki az én
vacsorámat külön.

  Hát jól van, kiadják a vacsoráját külön, de mikor éppen vacsorázott,
hozzá sompolygott a középső királykisasszony, s kérte:

  - Jankó, add nekem az ezüstbokrétádat.

  - Nem adom én - mondotta Jankó -, szerezzen a kisasszony, ha ezüstbokréta
kell.

  De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odaadta.

  Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt
mondta neki, hogy mindenüvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert
otthagyja a fogát.

  "Hiszen  majd meglátom" - gondolta magában Jankó, s egyenesen az
aranyerdőbe hajtotta a disznókat.

  No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben s az ezüsterdőben. Csakhogy
az aranyerdőben huszonnégy fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a
huszonnégy fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a vár kútjában
aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált száz
disznót, azt is kiterelte a várból, s estére négyszáz disznót hajtott haza.

  Hej, uram, teremtőm; megörült a király. Mondta Jankónak:

  - No, Jankó fiam, megengedem, hogy este velünk vacsorázz.

  - Nem vacsorázom én senkivel, felséges királyom, adják az én vacsorámat
külön.

  Kiadják  a vacsoráját külön, de a kicsi királykisasszony meglátta
kalapjában az aranybokrétát, Jankóhoz ment, elkezdte cirókálni, morókálni, s
Jankó egy szóval sem mondotta, hogy, nem adja oda. Kivette a kalapjából a
bokrétát, s szépen a kicsi királykisasszony kezébe tette.

  Negyednap, amikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a
király kihirdettette az egész országban, hogy férjhez akarja adni a három
leányát.  Egy  magas  fának a tetejére kitűzetett három bokrétát, s
kihirdették, hogy azé a három legényé a három királykisasszony, aki a
lovával felugrat s a bokrétát lekapja.

  No,  jöttek  is  mindenféle  hercegek,  grófok,  bárók, válogatott
cigánylegények szerencsét próbálni, de a fának fele magasságára sem tudott
egy sem ugratni.

  "Hiszen majd felugratok én" - gondolta magában Jankó. Megrázta az
ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa, felöltötte az ólomruhát,
bevágtat  a  király  udvarába,  s  egy ugrásra lekapja a legidősebb
királykisasszony bokrétáját.

  Bezzeg örült a legidősebb királykisasszony, hogy neki már van mátkája. De
nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a
sebes szél. Akkor megrázintotta az ezüstkantárt, s jött az ezüstparipa;
másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egy ugrással lekapta a középső
királykisasszony bokrétáját.

  Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy
szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a
szemük elől, mintha a föld nyelte volna el.

  Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a
király udvarában, de most aranyszőrű paripán, egy ugrással lekapta a kicsi
királykisasszony bokrétáját, azzal, hopp, elnyargalt.

  Bezzeg volt sírás-rívás, sírt a három királykisasszony, mint a záporeső.
Lám, mind a hármuk bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta,
sem vőlegény. Azt mondta a király:

  - Ne sírjatok, édes leányaim. Van itt az udvarban királyfi s herceg elég,
válasszatok közülük kedvetek szerint valót. Nesztek, adok nektek egy-egy
aranyalmát, dobjátok annak, akinek tetszik, az lesz az uratok.

  A két idősebb királykisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt
odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi királykisasszony nem dobta
senkinek.

  - Hát mit akarsz? - kérdezte a király nagy mérgesen. - Talán bizony több
legényt hívassak?

  - Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én az aranyalmát
dobnám.

  Előhívatják mind az udvarbéli legényeket, de egynek sem dobta az
aranyalmát a kicsi királykisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.

  - Hívjátok elő Kondás Jankót! - kiáltott a király.

  Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hívatja a király. De
Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert
nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen.

  Mit volt, mit nem tenni, küldött a király négyszáz embert a négyszáz
disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt,
felöltözött aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába.
Ott volt a kalapjában a három királykisasszony három bokrétája is.

  - Itt vagyok, felséges királyom - jelentette magát Kondás Jankó.

  De abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.

  - No, Jankó - mondotta a király -, országot-világot bejártam, de még
hozzád hasonlatos legényt nem láttam. Isten neki, neked adom a leányomat, s
vele az egész királyságomat.

  Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot, volt hejehuja,
lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem a másvilágon.

  Itt a vége, fuss el véle.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.