Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

               TÖBBSINCS KIRÁLYFI

  Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken
is túl, volt egyszer egy öreg király, akinek Salamon volt a neve. Ennek a
királynak annyi országa volt, hogy maga sem tudta, hány. Nem is ismerte
valamennyi országát: azt hitte, ahány ország csak van a világon, az mind az
övé, hogy nincs is rajta kívül király. De hiába volt Salamon királynak az a
rengeteg sok országa, nem talált abban semmi örömet, mert nem volt sem fia,
sem leánya.

  Sokat tűnődött, búslakodott Salamon király, de még a felesége is, hogy ha
ők meghalnak, kire marad az a sok ország. Egyszer kimegy Salamon király a
feleségével a kertbe, sétálgatnak, gyönyörködnek a fákban, a virágokban, s
amint mendegélnek, az öreg királyné hirtelen megállapodik egy tüskebokor
mellett, s azt mondja az urának:

  - Nézzen ide, kigyelmed, milyen csuda ez! Ebből a tüskebokorból kinőtt
egy fehér liliom, s nincs sehol megsérülve, pedig csupa tüske fogja körül.

  - No, ez igazán csuda - mondja a király is.

  Sokáig nézik a liliomot, gyönyörködnek benne, s amint nézik, nézdegélik,
egyszerre csak kiröppen a tüskebokorból egy madár. Lenéznek a bokor aljába,
s hát ott egy fészek van, s a fészekben négy madárfióka. Nézi, nézi a
királyné a madárfiókákat, s amint nézi, kicsordul a könny a szemeiből, aztán
nagy búsan felsóhajt:

  - Ó, édes jó uram, lám ennek a madárnak is van gyermeke, csak nekem
nincs. Pedig elég lenne nekem, ha akkora is, mint ez a kis bogárka, mely itt
mászkál a bokor tövében!

  No, hogy történt, hogy nem, a következő reggel, mikor felébredett a
királyné - mit látnak szemei! -, egy aranyhajú gyermek gügyög az ágyában.
Hej, lett erre öröm, de olyan nagy öröm, hogy el nem tudom mondani. Salamon
király egyszeribe összehívatta az ország bölcseit, s megparancsolta nekik,
hogy üljenek be egy szobába, és ottan tanakodjanak, hogy mi légyen a fiú
neve.

  - De olyan nevet találjatok - mondta a király -, amilyen több nincs a
világon.

  Összeülnek a bölcsek, gondolkodnak, tanakodnak. Egyik egyet mond, a másik
mást mond, ajánlják a királynak, hogy ez a név is jó volna, ilyen sincs,
olyan sincs. De a királynak egyik sem tetszett. Otthagyja a bölcseket, hadd
tanakodjanak tovább, ő meg nagy búsan kimegy a palotából, sétál az udvaron,
gondolkozik, töri a fejét. Amint ott sétálgat, bejön egy öreg koldusasszony,
kinyújtja a kezét, alamizsnát kér, de a király rámordul:

  - Hagyj engem, te koldusasszony; nem látod-e az arcomon, hogy nagy
gondom, nagy bánatom van?

  - Ugyan bizony mi gondja s bánatja van, felséges királyom? - kérdi a
koldusasszony. - Hátha én tudnék segíteni.

  - Te tudnál segíteni, te koldusasszony, mikor ide hívattam a világ minden
bölcsét, s azok sem tudnak tanácsot adni?

  - Mondja meg felséged, hátha én tudok tanácsot adni.

  - Hát jól van, te koldusasszony. Hallod-e, fiam született, s azt akarom,
hogy annak olyan neve legyen, amilyen több nincs a világon.

  Azt mondja a koldusasszony:

  - Felséges királyom, eresszen be a bölcs urak közé, hadd beszéljek velük.

  "Isten neki" - gondolja a király. Beereszti a koldusasszonyt, s mondja a
bölcseknek, hogy mit akar, hallgassák meg.

  Megáll a koldusasszony a bölcsek előtt, s mondja:

  - Hát olyan nevet akarnak adni a királyfinak, amilyen nincs több a
világon? No, bizony kár azon törni s fejüket. A királynak egyetlenegy fia
van, akkor annak Többsincs az illendő neve.

  Összenéznek a bölcsek, elmosolyognak, hajtogatják a fejüket, s mondják:

  - Ez bizony jó név.

  Mondja a király is:

  - Szívem szerint szóltál, te koldusasszony, legyen a fiam neve Többsincs.

  Annyi aranyat s ezüstöt adott nagy örömében a koldusasszonynak, hogy
holtig urasan élhetett belőle.

  Aztán teltek-múltak az esztendők, nőtt, nevelkedett a királyfi. Amikor
úgy tíz-tizenkét esztendős forma lehetett, elkezdett gondolkodni, hogy vajon
van-e az ő apján kívül több király a világon; van-e több ország az apja
országain kívül.

  Egyszer megszólítja az apját:

  - Édesapám, én már sokat gondolkoztam azon, hogy van-e kigyelmeden kívül
több király, s nekem úgy tetszik, hogy vannak még nagy s hatalmas királyok.
Azok egyszer majd eljönnek ide, elfoglalják a mi országunkat. Jó volna, ha
egy kicsit széjjelnéznék a világban, hadd látom, hogy mi van a mi
országunkon túl.

  - Ó, édes fiam - mondta a király -, tedd le erről a gondolatról az
eszedet. Hidd el nekem, hogy rajtam kívül nincs több király, én legalább
rajtam kívül senkinek sem hallottam a hírét. Ha én meghalok, tied lesz az
egész világ. Ne félj, senki meg nem támad téged!

  De a királyfit nem nyugtatta meg a király beszéde, tovább tűnődött,
tovább gondolkozott.

  Egyszer  aztán álmában megjelent egy galamb, s az mondta neki a
következőket:

  - Ha a te apád azt hiszi, hogy rajta kívül nincsen király, rosszul hiszi,
mert van még sok király, s azok között különösen egy, akinek éppen annyi
országa van, mint a te apádnak. Ennek a királynak Absolon a neve. Van neki
három fia s három leánya. Ez a három fiú folyton készülődik, hogy elfoglalja
a te apádnak a földjét. Azt mondom én neked, hogy ne maradj itthon, készülj,
s menj Absolon udvarába. Ha ottan megmutatod a vitézségedet, majd elmegy a
kedve Absolon fiainak, hogy beüssenek a te apád földjére, s talán a tied
lesz Absolon legkisebb leánya is, aki tehozzád egészen illendő.

  Megy reggel a királyfi apjához, s mondja neki, hogy mit álmodott.

  - Most már megyek, apám, addig nem nyugszom, míg Absolon király udvarát
meg nem találom.

  Hiába beszélt Salamon király, hiába sírt, könyörgött a királyné, a
királyfinak nem volt maradása.

  - Hát jól van, fiam - mondotta a király -, ha csakugyan elhagysz öreg
napjainkra, menjen veled legalább a legvitézebb ezer katonám.

  Mondotta a királyfi:

  - Egy katona sem kell nekem, édesapám! Elég, hogyha velem jön az én
hűséges szolgám, Habakuk.

  - Akkor vigy magaddal aranyat, ezüstöt elegendőt. Megrakatok tizenkét
szekeret. Elég lesz-e?

  - Nem kell nekem, édesapám! Elég lesz száz tallér, abból is megélünk az
én hűséges szolgámmal, Habakukkal.

  - No, ha sem katonák nem kellenek, sem pénz nem kell, csak az a száz
tallér, válaszd ki legalább a legszebb aranyszőrű paripát ménesemből.

  Mondotta Többsincs királyfi:

  - Nem kell nekem, édesapám, aranyszőrű paripa. Van egy sovány deres
csikóm, az kell énnekem. Habakuknak is jó lesz az a vén fakó, amelyik a
ménes után sántikál.

  Mindjárt ki is ment a rétre Többsincs királyfi, vele ment Habakuk is, és
hazavezették a deres csikót meg a vén fakót. Volt a padláson két régi
kantár, azzal kantározták fel a lovakat. A pince hetvenhetedik vasablakában
pedig két nyereg. Lehetett mind a kettő hatszáz esztendős. Azzal nyergelték
fel. A kardok közül meg a legrozsdásabbat választotta ki Többsincs királyfi.

  Akkor aztán elbúcsúzott apjától, anyjától keserves könnyhullatások közt.
Szép csendesen kimentek az udvarból, ki a városból. De amint a városból
kikerekedtek, egyszerre csak két hátsó lábára állott a deres csikó is, a vén
fakó is, aztán nekiiramodtak, vágtattak hegyen, völgyön, bokron át, mint a
sebes  szélvész,  rengeteg  erdőkön  keresztül,  erdőből  pusztaságra,
pusztaságból erdőbe; reggeltől estig keresztülvágtattak vagy három országot.

  Mikor már vagy hét napja volt, hogy elindultak hazulról, beértek egy
rengeteg erdőbe. Éppen besötétedett. Néztek erre-arra, hogy hol verhetnének
szállást. Megszólal Többsincs királyfi:

  - Nézd, Habakuk, amoda nem messze valami tűzvilágot látok, menjünk oda,
hátha szállást találunk.

  Mennek a tűzvilág felé, s csakugyan egy kis házhoz érnek. De amint
közelébe kerülnek, szalad velük szembe egy kilencfejű sárkánykutya rettentő
ugatással, csak úgy szakad ki a torkából a tűzláng, hogy majd összeperzselte
őket is, a lovukat is. De bezzeg Többsincs királyfi sem vette tréfára a
dolgot, kirántotta rozsdás kardját, s úgy odavágott, hogy a kilencfejű
sárkánykutyának egyszeribe leszakadt hét feje. De a sárkánykutyának még ez
sem volt elég, még megvolt két feje, s rászökött a Többsincs királyfi
lovára.

  Még egyszer nekivágott Többsincs királyfi. Arra leszakadt a megmaradt két
feje is a sárkánykutyának, hogy még vakkantani sem tudott.

  Akkor szépen leszállottak a lóról, bementek a házba. Egy öregasszony ült
az asztal mellett, éppen vacsorázott. De olyan öreg volt az az asszony, hogy
az orra a földet verte. Köszönnek:

  - Adjon isten jó estét, öreganyám!

  - Adj' isten - fogadja az öregasszony. - Hát ti hogy tudtatok idejönni,
hiszen aki még erre járt, mind szerteszaggatta az én sárkánykutyám?

  Többsincs királyfi nem mert szólni. Az öregasszony kiszaladt az ajtón,
elkezdte kiáltani a kutyáját. Azt mondja Habakuk:

  - Felséges királyfi, jobb lesz, ha megmondjuk az igazságot, mert különben
ez a vén boszorkány végére jár az életünknek.

  A  királyfi  meg is fogadta Habakuk tanácsát, s utána szaladt a
vénasszonynak.

  - Ne hívja hiába a kutyáját, öreganyám, mert mi tűrés, tagadás, én bizony
levágtam mind a kilenc fejét.

  - No - mondja az öregasszony, szerencséd, hogy megmondtad az igazat, mert
különben szörnyű halálnak halálával haltatok volna meg mind a ketten.

  Azzal visszament a házba, jó vacsorát főzött Többsincsnek és Habakuknak.

  Aztán kikérdezte mindenről, hogy hova indulnak, mi jóban járnak.

  Mondja Többsincs királyfi, hogy Absolon király udvarába törekednek.

  - Hej, fiam, hallottam a hírét Absolon király országának. Azt is tudom,
hogy merre van, de hogy hol, azt már igazán nem. Hanem most csak feküdjetek
le s aludjatok. Reggel majd beállítlak benneteket az útba, s addig meg ne
álljatok, míg hét erdőn s hét pusztaságon keresztül nem mentek. A hetedik
pusztaság után egy nagy fekete erdőbe értek. Annak a közepében lakik az én
néném, aki egy híján kilencszáz esztendős. Járt ez a világnak minden
szegeletjén; bizonyosan tudja azt is, hogy hol lakik Absolon király.

  Ott maradtak éjszakára, s reggel aztán továbbindultak. Abból az útból,
amelybe az öregasszony beállította, ki nem tértek, úgy mentek keresztül hét
erdőn, hét pusztaságon, s a hetedik pusztaság után értek abba a rengeteg
erdőbe, ahol az egy híján kilencszáz esztendős öregasszony lakott. Csakugyan
ott volt ennek az erdőnek a közepében az öregasszony háza. Látták messziről
az ablakban a gyertya világát, de azt a házat is sárkánykutya őrizte,
mégpedig tizenkét fejű. Mikor egy puskalövésnyire közeledtek a házhoz,
felszökött a sárkánykutya, s szaladott elébük szörnyű ugatással. Ömlött a
száján a láng mind a tizenkettőn, de ömölhetett, mert Többsincs királyfi
nekivágott a kardjával, s egy vágásra kilenc feje esett le, mintha ott sem
lett volna.

  A sárkánykutya megfordult keserves vonítással, nagy véresen beszaladt a
házba. Aközben a házhoz ért Többsincs királyfi Habakukkal. Leszálltak a
lóról, megkötötték egy fához, aztán bementek a házba, s köszöntötték az
öregasszonyt:

  - Adjon isten jó estét, öreganyám!

  - Adjon isten, fiam. De mondjátok meg, mit csináltatok a kutyámmal,
hiszen máskor tizenkét embert is szerteszaggatott egyszerre! Hogy tudtatok
idejönni?

  - Hát bizony, öreganyám - mondotta Többsincs királyfi -, nem csináltam
egyebet, csak kirántottam a kardomat, egyszer nekivágtam, s mindjárt leesett
kilenc feje.

  - Jól van, jól! - dörmögött az öregasszony. - Látom, hogy vitéz legény
vagy, s nem is lesz nálam semmi bántódásod, de ugyan mondd meg, hol jársz
itt, ahol a madár sem jár?

  Mondja Többsincs királyfi, hogy Absolon király udvarába igyekezik, ha
odatalálna.

  - Az Absolon király udvarába?! Ennek előtte öt-hatszáz esztendővel jártam
arrafelé - mondotta az öregasszony -, de most ugyan nem tudnék odatalálni.
Azért ne búsulj fiam, holnap reggel itt lesznek az én népeim, amennyi
csúszómászó s szárnyas állat van a világon, azok közül valamelyik majd csak
eligazít.

  No, ott maradnak éjszakára. Az öregasszony jó vacsorát adott. Vacsora
közben elmondta Többsincs királyfi, hogy ki s mi ő, miért igyekszik Absolon
király udvarába. Aztán lefeküdtek, aludtak reggelig, mint a bunda. De tovább
nem is aludhattak, mert jött a tenger sok csúszómászó, szárnyas állat; volt
krákogás, sivítás, brekegés, hogy azt hitte Többsincs királyfi, vége van a
világnak.

  Kimegy az öregasszony a házból, Többsincs királyfi is, Habakuk is utána,
s kérdi az öregasszony az ő népeit:

  - Melyik ismeri közületek Absolon király udvarát?

  Hallgattak mind.

  - Hát egy sem ismeri?

  - Mi nem - mondották -, hacsak a sánta sas nem tudja, de az valahol
elmaradt tőlünk.

  - No  -  mondja az öregasszony -, takarodjatok, s ahol látjátok,
találjátok, mondjátok meg neki, hogy egyszeribe itt teremjen.

  Eloszlanak az öregasszony népei, ki erre, ki arra, s hát még egy óra sem
telt belé, jött az öreg sas nagy lassan; húzta maga után az egyik lábát, a
szárnya meg lecsüngött, seperte a földet mind a kettő.

  - Hallod-e, sánta sas - kérdi az öregasszony -, ismered-e az Absolon
király udvarát?

  Felelt a sas:

  - Hej, ismerem biz én. Ismerem az udvarát, ismerem minden országát,
országainak minden szegeletjét. Sok bárányt ragadtam én el Absolon király
országaiból. Ott lőtték el a fél lábamat is, a tollamat is erősen
megtépázták egyszer; még azt is tudom, hogy az én tollammal írják azokat a
verseket, hogy el kell menni s el kell venni Salamon király országát.

  - No bizony, ha tudod, hol van Absolon király országa, indulj, s mutasd
az utat Többsincs királyfinak, mert ő oda igyekszik.

  Megköszöni Többsincs királyfi az öregasszonynak az ő nagy jóságát,
elbúcsúzik tőle illendőképpen, s mentek, amerre a sánta sas vezette. Hét nap
s hét éjjel meg sem állottak, s akkor egy olyan magas hegy tetejére értek,
hogy a fejük szinte beleütődött a csillagos égbe. Ott a hegy tetején azt
mondotta a sánta sas:

  - Nézz arrafelé, Többsincs királyfi. Ennek a hegynek az aljában van
Absolon király városa, a város közepén a gyémántpalotája. Én tovább veled
nem mehetek, hanem húzz ki a jobb szárnyamból egy tollat, azt a tollat
szorítsd meg jól, s három zsírcsepp cseppen a tenyeredre. Azt a három
cseppet jól kend rá, s mondjad: "Ott legyek, ahol akarok", s ott léssz
mindjárt, ahol akarsz, mégpedig olyan madár képében, amilyenben kívánod.
Húzz ki a bal szárnyamból is egy tollat. Ez a toll olyan toll, hogy
akármikor írhatsz vele, sohasem kell tintába mártanod.

  Kihúz Többsincs királyfi két tollat a sánta sas két szárnyából. Azzal a
sánta sas elköszönt, s visszasántikált hazájába. Ahogy elment a sas, mondja
Többsincs királyfi Habakuknak:

  - Édes szolgám, Habakuk, te csak maradj itt a lovakkal. Ne félj, nem sok
idő múltán visszajövök.

  - Jól van, édes gazdám. Én itt maradok, kísérjen szerencse a te utaidban.

  Elbúcsúznak egymástól, s Többsincs királyfi jól megszorítja a sas tollát,
a tenyerét alája tartja, rácsöppent három zsírcseppet, széjjeldörzsöli s
mondja:

  - Ott legyek Absolon király palotáján fehér galambnak képében.

  Még jóformán ki sem mondta, fehér galambbá változott, egyszer-kétszer.
összecsattogtatta a szárnyát, s egy szempillantás alatt ott repkedett az
Absolon király gyémántpalotáján, a palotának éppen a fedelén, s elkezdet ott
búgni, burukkolni, szépen turbékolni.

  Hallják az udvarbéliek a fehér galamb turbékolását, s mind a palota elé
csődülnek. Lejön a király is az udvarba, le a három leánya is, s különösen a
királykisasszonyok nem tudom, mit adtak volna azért, ha valaki szépmódúlag
megfogja a galambot. De hiába várták, hogy a galamb lejön magától. Megfogni
sem tudták. Mit csináljanak?

  Akkor a király odahívatta a leghíresebb vadászát, s azt mondta neki:

  - Hallod-e, lődd meg ezt a galambot, de úgy, hogy meg ne haljon.

  Célba veszi a vadász, rálő egyszer, kétszer, háromszor, még tízszer is,
de a galamb mindig továbbröppent, s nem tudta eltalálni.

  - Hiszen majd lejön - mondták a királykisasszonyok -, hozzunk ki búzát.

  Beszaladtak a királykisasszonyok a palotába, hoztak a kötényükben piros
búzaszemet, lehintették a földre, s hívták, hívogatták szép szóval:

  - Gyere le, gyere le, te szép fehér galamb!

  S hát csakugyan, a galamb egyszeribe leröppent a palota tetejéről.
Szedegette a csőrével a piros búzaszemet. Aztán próbálta megfogni a
legidősebb királykisasszony, de amint utána kapott a kezével, egyszeribe
tovaröppent. Próbálta a középső királykisasszony, az sem tudta megfogni,
attól is továbbröppent. Akkor a kicsi királykisasszony szólt hozzá:

  - Gyere ide, te szép fehér galamb! - íme, a galamb mindjárt a karjára
röppent, s a kicsi királykisasszony karján elkezdett búgni, burukkolni,
szépen turbékolni.

  De bezzeg volt öröm!

  Felvitték a fehér galambot, aranykalickába tették. Hanem amint a kalickát
felakasztották a király szobájának a falára, a fehér galamb elhallgatott.
Beadtak neki búzaszemet, beadtak neki vizet, de az sem nem evett, sem nem
ivott. A fejét lecsüggesztette, magát búnak eresztette.

  Eltelik egy nap, eltelik kettő, de nem jött meg a fehér galamb kedve.
Hanem a kicsi királykisasszony azt álmodta, hogy addig meg sem jön a kedve a
fehér galambnak, míg az ő szobájába nem teszik a kalickát. S amint felkelt,
ment az édesapjához, elmondta az álmát.

  Mondta a király:.

  - Hát csak vidd a szobádba a kalickát, édes leányom.

  Vitte  is  a  királykisasszony.  Mindjárt  letette  a kalickát az
aranyasztalára,  s hát abban a szempillantásban megszólalt a galamb.
Elkezdett búgni, burukkolni, szépen turbékolni. Na, eltelik ez a nap. Este a
királykisasszony magára hagyja a galambot, megy a nagy ebédlőszobába. Ott
vacsorázott az egész királyi család, vacsora után meg mindegyik visszament a
szobájába, a kicsi királykisasszony is a magáéba.

  Hát, teremtőm, mit lát a kicsi királykisasszony! Ragyogott, tündökölt a
szobája a nagy fényességtől. Pedig nem ragyogott ott egyéb, csak a Többsincs
királyfi gúnyája. A kalicka üres, a galamb sehol.

  Még szót sem szólhatott a kicsi királykisasszony, azt mondotta Többsincs
királyfi:

  - Ne ijedj meg, szép királykisasszony. Többsincs királyfi vagyok, Salamon
király fia; fehér galamb képében jöttem ide, hogy észre ne vegyenek, mert
tudom, hogy a te bátyáid el akarják venni az én apám földjét.

  - Jaj, istenem - mondotta a kicsi királykisasszony -, igazat beszélsz,
Többsincs királyfi. Az én bátyáim már rég készülnek, hogy elfoglalják a te
apád földjét.

  - Hiszen csak jöjjenek - mondotta Többsincs királyfi -, nem bánom, csak
te gyere velem, szép királykisasszony. Eljössz-e?

  Mondotta a kicsi királykisasszony:

  - Elmennék én veled a világ végére is, Többsincs királyfi, de hogy
menjünk ki innét a palotából, mikor minden kaput két strázsa őriz.

  Na, ettől ugyan nem félt Többsincs királyfi. Elővette a tollat, melyet a
sánta sastól kapott, s mutatta a királykisasszonynak:

  Nézz ide, ebből a tollból csak három cseppet kell cseppenteni a
tenyerünkre, s ott leszünk, ahol akarunk.

  - Hiszen ez jó - mondotta a királykisasszony -, de mielőtt elmennénk,
szeretném megírni az édesapámnak, hogy hová megyünk.

  - Ha meg akarod írni, nesze, itt egy másik toll, nem kell tintába
mártani, írhatsz vele akármit.

  Ott mindjárt megírta a levelet a kicsi királykisasszony. Ekkor a másik
tollból három cseppet cseppentettek a tenyerükre, jól széjjeldörzsölték, s
azt mondta a királyfi:

  - Ott legyünk, annak a hegynek a tetején, ahol vár énreám hű szolgám,
Habakuk.

  Azt is gondolta, hogy fehér galambbá változzanak mind a ketten, azzá is
változtak, s mire hajnalodott, ott voltak a hegy tetején. Visszaváltoztak
igaz  formájukra,  a  királyfi  felült  a  lovára,  ölébe  vette  a
királykisasszonyt; Habakuk is felült a lovára, s úgy indultak szépen
hazafelé.

  De még egy jó futamodásnyira sem lehettek, hallják, hogy vágtat valaki
utánuk. Visszanéz a királykisasszony, megijed szörnyen:

  - Jaj, istenem, ez az én legidősebb bátyám, vége az életednek, Többsincs
királyfi!

  Abban  a pillanatban már ott is termett mellettük Absolon király
legidősebb fia, kirántotta a kardját. De kirántotta Többsincs királyfi is, s
csak egyszer vágott a királyfinak, mindjárt ledöndült a földre.

  Nagy nehezen feltápászkodott a királyfi, felült a lovára s vissza sem
tekintett többet, úgy vágtatott haza.

  Na, édesapám - mondta otthon -, én ugyan megjártam. Salamon király földje
nem lesz a mienk, mert Többsincs királyfi keményebb legény, mint én.

  - Hiszen majd meglátom, hogy keményebb-e, mint én! - kiáltott a középső
királyfi, s utána vágtatott Többsincs királyfinak.

  Hiszen ha utána vágtatott, meg is bánta, mert éppen úgy járt a legkisebb
királyfi is.

  Most már mehetett Többsincs királyfi, nem állotta útját senki. Odahaza az
öreg király s az öreg királyné százszor, ezerszer elsiratták, s azt hitték,
hogy többé soha nem látják egyetlen fiukat. No, az igazán isten csudája,
hogy meg nem haltak nagy örömükben, amikor megérkezett Többsincs királyfi az
ő mátkájával. Bezzeg hogy mindjárt nagy lakodalmat laktak, hét hétig folyton
szólt a muzsika, folyt a bor s mindenféle jó lé.

  Aki ott járt, jól járt, szénásszekéren hált.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.