Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                 A KEREK KŐ

  Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon innen, az Óperenciás-
tengeren túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy szegény halászember.
Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér
az asztalfiában, mikor nem. Hiába kelt a szegény halász kakasszóval, hiába
feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől estig folyóvízről
folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy: halász, vadász, madarász, üres
tarisznyában kotorász - kevés isten áldása volt a munkáján.

  Hanem amilyen ágrólszakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag
ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény
halász házánál egy falat nem sok, annyi sem volt, mindig csak a bátyjához
küldött:  adjon  egy  vacsorára való puliszkalisztet. De ahhoz ugyan
küldhetett, azt üzente vissza mindig: ád szívesen egy vékát is, ha cserébe
neki adja valamelyik fiát.

  - Azt már nem teszem - mondta a szegény halász -, ahány gyermekem van,
mind egyformán kedves énnekem, egytől sem tudnék megválni.

  Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falatjuk, elment
a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jön, amíg egy jó
tarisznya halat nem fog.

  Leült jókor reggel a víz partjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de
csak akkora hal sem akadt belé, mint a kisujjam. Már be is esteledett, s
kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tőle.

  - Látom - mondta magában a halász -, hogy mégis hal nélkül kell
hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim!

  Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát - olyan nehéz, mintha csak egy
nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb. Kő volt az, egy kerek
kő. Visszafordította nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a vízbe a
hálót, s hát, amikor kiemelintené, megint csak az a kerek kő van benne. Most
már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bedobta a vízbe, hogy többet a
hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba
került.

  Mérgelődött a szegény halász, de nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem
ledobta a víz partjára, s aztán nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig
lépett egyet-kettőt, meggondolta magát: ha már halat nem vihet, hazaviszi
azt a kerek követ, hadd karikázzanak vele a gyermekek.

  Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe
szaladtak a gyermekek, közrefogták s kérdezték:

  - Mit hozott, édesapám?

  - Egy kerek követ, fiaim, semmi egyebet. Nesztek, játsszatok vele, s
felejtsétek a vacsorát.

  A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem
tudtak lefeküdni, úgy belemelegedtek a karikázásba. Gurították a kerek követ
föl és le a szobában, s nagyokat sikoltottak örömükben, mert a kő mind
fényesebb, fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt
fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégiscsak megfordult, s rászólt a
gyermekekre: feküdjetek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult
a szoba földje felé, hirtelen be is hunyta a szemét, mert olyan erősen
fénylett, ragyogott a kerek kő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól.
Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte, nézte a követ, szólítja a
feleségét is:

  - Nézd, asszony, valami csudakő, úgy ragyog, mint a gyémánt.

  - Jaj, lelkem uram - csapta össze a kezét az asszony -, ez igazán
gyémánt.

  Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ,
hátha  megvenné  jópénzen.  Felkelt pitymallatkor az asszony, kendőbe
takargatta a kerek követ, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a
palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen:

  - Adjon isten jó napot, felséges királyom.

  - Adjon isten, szegény asszony, mi szél vetett hozzám?

  Előveszi az asszony a kerek követ, s mutatja a királynak.

  - Hát ezt te hol találtad, szegény asszony? - kérdi a király nagy
álmélkodással.

  Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben.

  - No, te szegény asszony, add nekem ezt a követ, adok érte ezer
pengőforintot. Mert úgy tudd meg, hogy igazi gyémántkő ez.

  A szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Azt hitte a király,
hogy nem elég neki az ezer pengőforint. Szavát sem várta, mondta a király:

  - Ha nem elég ezer pengő, adok kétezret.

  A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy
szót sem tudott szólni. Dehogy kevesellette az ezer pengőt! Hanem a király
megint azt hitte, hogy keveselli, azt mondta hát a szegény asszonynak:

  - Hallod-e, te szegény asszony, nem sokallok én ezért a kőért három zsák
aranyat sem. Adod-e ennyiért?

  Akkor már az asszony sem köhintett, hanem biccentett a fejével.

  A király egyszeribe töltetett három zsák aranyat, még szekeret, lovat is
adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat.

  Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is! Most
már gazdagok voltak, nem éheztek többet.

  - Hanem, hallod-e, feleség - mondja a halász -, meg kéne mérnünk az
aranyat: hány véka lehet.

  - Igaza van kendnek, meg kellene mérnünk.

  Az ám, de véka nem volt a háznál. Nosza, átszalasztanak egy fiút a gazdag
bácsihoz vékáért.

  - Hát  nektek ugyan mire kell a véka? - kérdi a  gazdag  ember
csúfondárosan,

  - Az édesapám pénzt akar mérni - mondta a fiú.

  Hej, de nagyot kacagott a gazdag ember.

  - Nesze, fiam, itt a véka, majd utánad megyek én is, hadd látom azt a
pénzmérést.

  Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme-szája tátva maradt a
nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóban. Kérdi az
öccsét:

  - Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édes öcsém?

  Bezzeg most édes öcsémnek szólította.

  "Megállj - gondolta magában a halász -, most megtréfállak."

  - Hm - mondja a halász -, ezt nekem a király adta három macskáért.

  - Hát ez hogy lehet, édes öcsém?

  - Bizony úgy, édes bátyám, hogy a király palotájában temérdek sok egér
van, de annyi, hogy a király s felséges családja nem tud tőlük sem ebédelni,
sem vacsorálni. Meghallottam ezt én jártomban-keltemben, s három macskát
elvittem a királynak ajándékba. Hej, ha látta volna kigyelmed, de megörült a
király  a  három  macskának!  Mindjárt  szólította  a  hopmestert, s
megparancsolta, hogy ennek a derék embernek három zsák aranyat adjon a három
macskáért.

  Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, s mondja
a feleségének, hogy mit hallott.

  - No bizony - mondta az asszony -, ha az az ágrólszakadt három macskát
vitt a királynak, viszünk mi három zsákkal.

  - Én is amondó vagyok, feleség.

  Azzal uccu neki, végigjárták a falut, de még a szomszéd falukat is, s ami
macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor három zsákra valót
összeszedtek, befogatott a gazdag ember négy lovat, a három zsák macskát
feltette a szekérre, s nagy ostorpattogtatással elindult a király városába.

  Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a
lovakat, a kocsist otthagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a
király színe elé, s köszön illendőséggel:

  - Adjon isten jó napot, felséges királyom.

  - Adjon isten, gazdag ember, hát téged mi szél vetett ide?

  Mondja a gazdag ember:

  - Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az
öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséged.

  - Jól van, te gazdag ember, de hol van, amit hoztál?

  - Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt.

  Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a három zsák macskát, s viszi fel a
palotába. Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak
csudát.

  No, jött is a gazdag ember, s ahogy belépett az ajtón, abban a
szempillantásban kioldotta a három zsákot.

  Hej, uram, istenem, mi lesz most! Az a tenger sok macska ahány, annyifelé
szaladt,  nekiugrottak  a  földig  érő tükröknek, ablakoknak, fel az
almáriumokra,  onnan  leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat,
összetörtek azok mindent; kiabált a király, sikoltozott a királyné, de még
jobban a királykisasszonykák, s egy szempillantásra becsődültek a katonák,
hogy lássák, mi történt.

  - Fogjátok meg! - kiáltott a király.

  A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a
gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember sem tátotta el a száját, kapott
a jó alkalmon, futott le a palotából, s szaladt világgá.

  Ha meg nem állt, talán még most is szalad.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.