Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

                A HALÁSZ FIA

  Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy
szegény halász. Ez a halász a király városában lakott, s ami halat fogott,
mind a királynak vitte, aki meg is vette tőle jó pénzen.

  Egyszer nagy vendégség volt a királynál, üzentek a halásznak, hogy
menjen, s mennél több halat fogjon, mert sok lesz a vendég, sokra lesz
szükség.

  Lemegy a halász a Tiszára hajnalhasadtakor, beleveti a hálót a vízbe,
aztán egy kis idő múlva kiemeli, de akkora hal se volt benne, mint a
kisujjam. Így volt ez másodszor és harmadszor is, eltelt a délelőtt,
elhúzták a déli harangszót is, s egy hal nem sok, annyi sem került a halász
hálójába.

  Hej, búnak eredett szegény feje, hogy mikor éppen a legjobban kellene,
akkor nincsen hal. Mit tudjon csinálni?

  Amint bucsálódnék, tűnődnék magában, odavetődik egy zöld gúnyás ember, s
megszólítja:

  - Mit búsulsz, te szegény halászember?

  - Hogyne búsulnék, uram, hajnalhasadtától meregetem itt a hálómat, s egy
hal sem akad belé, pedig a királytól jött a parancsolat, hogy mennél több
halat vigyek neki, mert nagy vendégség lészen.

  - No, hallod-e, szegény halászember, amiatt ne búslakodjál, segítek én
rajtad. Gondolkozzál meg jól, hogy mi van s mi nincs a házadnál, s ha nekem
adod azt, ami még most nincs, de lesz, annyi halat foghatsz estig, hogy hat
szekér sem bírja el a király udvarába.

  A szegény halász gondolt ide, gondolt oda, vajon mi lehet, ami nincs a
háznál, de lesz, s nem jutott az eszébe semmi különös. Isten neki, kezet
adott a zöld gúnyás embernek.

  - Ó, ez még nem elég - mondotta a zöld gúnyás ember -, eressz vért a
karodból, s a véreddel adj írást nekem.

  Mit volt, mit nem tenni, a szegény halász a bicskájával vért eresztett a
karjából, a zöld gúnyás ember meg papirost s pennát húzott elő a zsebéből,
megcsinálta az írást, a halásszal aláíratta, azzal szépen továbbsétált.

  Beleereszti a halász a hálóját a Tiszába, s hát egyszeribe érzi, hogy
csak úgy nyüzsögnek benne a halak. Majd megszakadt bele, mikor az első
fogást kiemelte. Aztán egyebet sem csinált, csak eresztette le a hálót, meg
emelte ki, s mire feljött az esthajnali csillag, annyi halat fogott, hogy
hat szekéren sem tudták elvinni; még hozattak hat szekeret, úgy vitték a
tenger sok halat a király udvarába.

  No, fizettek is annyi pénzt a tizenkét szekér halért, hogy holtig úrimód
élhetett belőle. Hanem mikor hazament a sok pénzzel, a nagy öröme egyszeribe
nagy búbánatra változott. Amíg ő halászni volt, azalatt feleségének egy szép
fiúgyermeke született.

  - Hej, teremtőm - sóhajtott egy nagyot a szegény halász -, most már
tudom, hogy kire gondolt az a zöld ruhás ember, s azt is tudom, hogy az a
zöld ruhás ember az ördög volt, nem más.

  Búsult a szegény halász, majd felvetette a nagy búbánat, de a feleségének
nem mert szólni, csak mindig magában búslakodott, s különösen, amikor nagy
legénnyé cseperedett a fia, szavát sem igen lehetett hallani. Egyszer meg is
kérdezte a fiú:

  - Édesapám, mi az oka, hogy mindig kesereg, szomorkodik magában? Talán
bizony nem adott el az ördögnek?

  - Hej, fiam, eltaláltad, mert biz én, szánom-bánom bűnömet, eladtalak az
ördögnek, mikor még a világon sem voltál, s majd megszakad a szívem, ha arra
gondolok, hogy egyszer csakugyan eljön az ördög, s elvisz téged.

  Hiszen éppen jókor beszélt, mert abban a szempillantásban beállított a
zöld ruhás ember, s köszönt a halásznak nagy hetykén:

  - Adj' isten, szegény halászember, eljöttem a fiadért.

  Sírt a szegény halász, de még jobban a felesége, összecsődült az egész
falu, sírt minden lélek, csak a legény nem. Azt mondta a legény:

  - Ne sírjanak, lelkem szüleim. Amint van, úgy van; ha menni kell, hát
megyek, majd visszakerülök még.

  - Hát akkor csak készülj! - mondotta az ördög. - Ne félj, jó dolgod lesz
nálam.

  El is indulnak egyszeribe, az ördög felkapta a nyaka közé a legényt,
elvágtatott vele, mint a gondolat, s egyszerre csak hopp! megállott a tenger
partján. Ott beléültek egy csónakba. De még a tengernek a közepére sem
értek, lankadni kezdett az ördög karja, egyszerre csak kiesett a lapát a
kezéből, elterült a csónakban, még szuszogni is alig tudott. "No, ha már így
van, legyen - gondolta a legény -, én bizony nem evezek!"

  Hát ez így éppen jó volt, a csónakot hányta-vetette erre-arra a tenger
habja.

  Egyszerre csak beleütközött egy rengeteg nagy sziklába. Akkor a legény
gyorsan kiugrott a csónakból, és elrúgta, vigye csak az ördögöt.

  Alighogy kiszáll a legény a csónakból, hogy felmásszék a szikla tetejére,
abban a pillanatban egy kicsi lyukon vakító világosság áradt ki a szikla
gyomrából.

  Gondolkozik a legény, vajon mi lehet ott; megy a lyukhoz, szeretett volna
benézni, de a nagy világosságtól nem tudott. Odatartja a fülét, s hát valaki
kiabál ki onnét:

  - Gyere, gyere, ha van lelked, s szabadíts ki innét!

  Bekiált a legény:

  - Én kiszabadítlak jó szívvel, csak mondd meg, mit csináljak.

  - Ott van előtted egy szikla, taszítsd félre.

  Néz a legény, hát csakugyan ott egy nagy darab szikla; megfogja,
elhengergeti, de abban a pillanatban szinte hanyatt esett, mert egy
förtelmes varangyos béka ugrott elejébe. Úgy megijedt s iszonyodott a
legény, hogy a szava is megfogyott. De még egy szempillantás sem telt bele,
mert megrázkódik a förtelmes varangyos béka, s olyan gyönyörűséges szép
leánnyá változott, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem.

  No, ez még semmi. Amint a béka leánnyá változott, abban a pillanatban
abból a rengeteg sziklából olyan ragyogó gyémántvár lett, de olyan, hogy a
legény majd megvakult a szertelen ragyogástól, s kerekedett a palota köré
rengeteg nagy kert, abban a kertben csupa arany- és gyémántfák: Tündér Ilona
kertje sem lehetett szebb ennél.

  Megszólalt most a leány, s azt mondta a legénynek:

  - Hallod-e, te legény, tudd meg, hogy én királykisasszony voltam, de egy
ördöngös asszony békává varázsolt, palotámból, kertemből sziklát csinált, s
ha te ide nem jössz, varangyos béka maradok egész életemre. Itt a kezem,
feleséged leszek, maradj itt, légy az én uram.

  Bezzeg a legény egy szóval sem mondta, hogy nem leszek én az urad -
egyszeribe nagy lakodalmat csaptak, s éltek sokáig nagy erős boldogságban.

  Hanem úgy két-három esztendő múlva a legény elkezdett szomorkodni, nem
találta helyét a gyémántpalotában. Kérdezte a felesége:

  - Mi bajod, lelkem uram?

  - Hej, feleség, nagy az én bajom. Szeretném meglátni az én öreg
szüleimet, s azt sem tudom, merre induljak innét, hogy feltaláljam őket.

  Mondta az asszony:

  - Hallod-e, ne menj haza, mert ha hazamész, elvesztesz engem, s talán meg
sem találsz többet ebben az életben.

  Elszomorodott a legény erősen, nem tudta, hogy mit csináljon. Látta a
felesége, hogy nem tudja megvigasztalni, kinyitott egy nagy almáriumot, s
biztatta, hogy nézzen bele.

  Annak az almáriumnak a belseje tiszta tükör volt. Belenéz a legény, s
hát, halljatok csudát, látja a tükörben az édesapját s az édesanyját, de
olyan messzire voltak tőle, hogy ha hetvenhét esztendeig mindig ment volna a
lábán, akkor sem ért volna hozzájuk.

  - No, látod-e - mondotta az asszony -, magadtól sohase tudnál elmenni a
szüleidhez, olyan messzire laknak innét, hanem adok neked egy gyűrűt, ezt
húzd fel az ujjadra, s ott léssz egyszeribe, ahová menni akarsz. Ha pediglen
szükséged lenne rám, csak szorítsd meg a gyűrűt, s én is ott leszek
egyszeribe. Tudom, hogy ha hazaérsz, a király mindjárt meghallja hírét, s
kérdezi, hogy van-e feleséged. Azt mondom hát neked, ne szólj a királynak
rólam, mert bujdosás lesz akkor az egész életed, s ki tudja, hogy
megtalálsz-e.

  Ígéri, fogadja a legény, hogy úgy lesz minden, ahogy a felesége kívánja,
aztán felhúzza a gyűrűt az ujjára, keserves könnyhullatások közt elbúcsúznak
egymástól, s abban a szempillantásban ki is röppen a várból. Egy perc, kettő
sem telt el, otthon volt az ő öreg szüleinél. Bezzeg örvendettek az öregek,
mert  bizony  nem hitték, hogy meglátják valaha az életben egyetlen
gyermeküket.

  Meghallja a király is, hogy hazakerült a halász fia, mindjárt inast
küldött hozzá, hogy menjen fel a palotába, hadd lássa színről színre, mert
sok mindenféle embert látott már a király, de még olyant nem, aki az ördög
kezéből elevenen visszakerüljön.

  Felmegy a legény a palotába, a király fogadja nagy szívesen, kérdezi, hol
s merre járt, hogy s mint ment a sora, amíg oda volt, s végezetül azt is
megkérdezte, hogy van-e felesége.

  - Van az is, felséges királyom, s micsodás.

  - Ha csak micsodás, nem lehet valami szép.

  De már erre elfelejtette a legény, hogy mit ígért a feleségének, s
kivágta a királynak, amúgy magyarán:

  - Már felséges királyom, szavam meg ne sértse, de nekem olyan feleségem
van, hogy királynénak is beillenék.

  Bizony, ha beillenék - mondotta a király -, ide teremtsd a feleségedet,
hadd látom, mert különben felakasztatlak.

  Hej, elszomorodik a legény, majd felveti a nagy búbánat, de mit
csináljon? Most már ha szólt, lesz, ami lesz, ide kell hogy hozza a
feleségét. Kiment a palotából, de ment az inas is utána, nehogy elszökjék.
Kinn  az  udvaron  megszorítja  a  gyűrűt, s hát csakugyan abban a
szempillantásban ott állott előtte a felesége.

  - No, hallod-e - mondotta az asszony -, szépen megtartottad, amit ígértél
s fogadtál nekem. Most már bebujdoshatod a kerek világot, amíg egyszer
találkozol velem.

  Aközben lejött a király is, s szeme-szája tátva maradt, amikor meglátta a
halászlegény feleségét.

  - Igazad volt, fiam, királynénak is beillenék a te feleséged - s azzal
szót sem szólt többet a legénynek, szép gyöngén karon fogta az asszonyt,
felvezette a palotába, s csapott mindjárt nagy vendégséget, de a szegény
halászlegényt nem hívta meg rá.

  Járt-kelt fel s alá a kertben a szegény halászlegény, de egyszerre csak
mit látnak szemei? Megint ott állt előtte a felesége.

  Mondja az asszony az urának:

  - Azt akarta a királyod, hogy a felesége legyek, hanem abból nem eszik.
Álomport töltöttem a poharába, elaludt az asztal mellett. Ott hadd aludjék,
engem többet nem lát. De hallod-e, te sem látsz engem többet, mert nem
tartottad meg a szavadat.

  Eleget könyörgött a szegény halászlegény, hogy így meg úgy, ami történt,
felejtsék el, de az asszony azt mondta: nem lehet.

  - Hát jól van - mondotta a legény -, engedd meg, hogy legalább utoljára
az öledbe hajthassam a fejemet.

  - Azt nem bánom - mondotta az asszony.

  Leült egy fa alá, a halászlegény az ölébe hajtotta a fejét, s mert olyan
szépen esteledett, szép csöndesen elaludt.

  Felébred reggel a legény, s hát a feleségének híre-pora sincsen. A
felesége helyett egy pár vascsizmát talált a fa alatt, s annak a talpára az
volt írva: Húzd a lábadra ezt a vascsizmát, s addig járj benne, amíg el nem
szakad, s mégsem találsz meg engem.

  Sírt a szegény halászlegény, amikor ezt az írást olvasta, felment a
palotába, s mondta nagy búsan a királynak:

  - Felséges királyom! Mi haszna, hogy iderendeltem parancsolatjára a
feleségemet, úgy elment, hogy többet meg nem találom.

  Nézi a király is a csizmát, olvassa az írást, s mondja szomorúan:

  - Bizony, fiam, úgy látszik, hogy nem tréfál az az asszony, hanem azért
húzd csak fel azt a csizmát, annyi aranyat adok, amennyit elbírsz, menj
utána. Én vagyok az okozója, hogy a madarat elszalasztottad; amiben lehet,
segítek, hogy ismét megfoghasd.

  Felhúzza a vascsizmát a legény, elbúcsúzik a királytól, el az öreg
szüleitől is, s mondja nekik:

  - No, édes szüleim, most úgy nézzenek meg, mintha temetőbe vinnének, mert
az ördög kezéből még visszakerültem, de most a feleségem után megyek, s
többet nem kerülök vissza.

  Elindult a legény nagy sírás-rívás közt, ment a vascsizmában hegyeken-
völgyeken átal, kérdezte, tudakolta mindenfelé, hol s merre lehet az a
gyémántvár, mely egyszer szikla volt. Kérdezhette, tudakolhatta, senki meg
nem mondta. Elment még a Naphoz is, az sem tudott róla; elment a Holdhoz is,
hírét sem hallotta; aztán ment a Szélhez. A Szél nem volt otthon, de otthon
volt az öreganyja.

  - Jaj, lelkem fiam, hogy jöttél ide, mondd meg nekem - óbégatott az
öregasszony -, hiszen mindjárt hazajön a fiam, s szerteszaggat.

  - Nem bánom én, öreganyám - mondotta a halászlegény -, ha összeszaggat is
a fia, úgyis pipadohányt sem ér az én életem, ha a feleségemet fel nem
lelhetem.

  Elkesergi, elpanaszolja az öregasszonynak, hogy mi nagy bánat érte, s úgy
megesett a szíve az öregasszonynak, hogy egyszeribe bevezette a belső
szobába, asztal mellé ültette, s mindenféle jó enni- és innivalóval
megtraktálta. S mikor hazajött a fia, mindjárt kérte szép szóval:

  - Lelkem fiam, édes fiam, ne bántsd ezt a szegény halászlegényt, inkább
segélj rajta, s mondd meg neki, hogy merre van a gyémántvár, amely egyszer
kőszikla volt.

  Azt mondja a Szél:

  - Ismerem én azt a palotát, voltam én már ott több rendben, holnap is
odamegyek tüzet fújni, mert tudd meg, te szegény halászlegény, hogy holnap
nagy vendégség lesz ott, férjhez megy a feleséged.

  Hej, elszontyolodott a szegény halászlegény. Hogy tudjon ő odamenni?

  Azt mondja a Szél:

  - Velem eljöhetnél, ha győznéd a futást.

  - Ne csúfolódj velem - mondotta a halászlegény -, hogy győzném én a
futást veled?

  Nem volt maradása, kiment a Szél házából, bódorgott a kertben fel s alá,
mindenfelé. Hiába szólítgatta az öregasszony, hogy menjen s aludjék, nem
ment be a házba.

  Amint ott bolyong a kertben, egyszerre csak látja, hogy három ördögfiú
perel egymással erősen. Odamegy, s kérdi tőlük:

  - Hát ti mit csináltok, min perlekedtek?

  Mondja az idősebb:

  - Min perelünk? Éppen ma halt meg az apánk, s hagyott ránk egy pár
bocskort, egy köpönyeget és egy erszényt, s nem tudunk megosztozkodni.

  - Hát aztán miféle drága portékák ezek, hogy olyan lelketekből tudtok
rajta veszekedni?

  - Hm - mondja az idősebb ördögfiú -, úgy nézze meg kend ezt a pár
bocskort, hogy aki a lábára köti, odamehet, ahova akar; aki ezt a köpönyeget
magára veszi, azt emberi szem meg nem láthatja; ez az erszény olyan erszény,
hogy abból a pénz soha ki nem fogy.

  Azt mondja a legény:

  - Hiszen várjatok, mindjárt megosztoztatlak én titeket. Látjátok ottan
azt a nagy hegyet? Fussatok versenyt, amelyik hamarabb szalad fel a hegy
tetejére, legyen azé a bocskor, a köpönyeg, az erszény, minden.

  - Igaza van kendnek! - mondották mind a hárman. Egyet sem gondolkoztak
többet, uccu neki! szaladtak fel a hegynek.

  Hanem  amire  felszaladtak meg visszaértek, azalatt a halászlegény
felkötötte a bocskort, magára vette a köpenyeget, s kérdezte az ördögöket,
mikor visszakerültek:

  - Láttok-e engem? - Ki akarta próbálni, hogy csakugyan olyan köpönyeg-e,
amint mondják.

  Feleltek az ördögök:

  - Dehogy látunk, dehogy látunk!

  - Bizony, ha nem láttok, akkor nesztek, itt az erszényetek, isten
megáldjon - s azzal hopp! felszállott a magas levegőégbe. Ott azt gondolta,
hogy vigye őt a bocskor a gyémántvárba, s mire a Szél ébredezni kezdett, ő
már ott is volt.

  Hanem a köpönyeget nem vetette le magáról. Ott járt-kelt a palotában, a
kertben, de nem látta senki. Megvárta, míg a Szél megérkezik, hadd fújjon
tüzet a nagy vendégséghez. Aztán, amikor a vendégek összegyűltek, asztalhoz
ültek, szépen bement az ebédlőszobába, ami étel-ital volt az asztalon, mind
leszedte, elvitte egy külön szobába, odahívta a Szelet is, s ketten mindent
megettek és megittak.

  A vendégek csak ámultak-bámultak, hogy mi történt, de hiába járták be a
palota minden zegét-zugát, nem találtak senkit, mert a halászlegény nem
vetette le a köpönyegét. Estére kerekedik az idő, a halászlegény lefekszik,
a köpönyegét leveti magáról. Éppen akkor bekukkint egy szobaleány, s amint
meglátja a halászlegényt, összecsapja a kezét, szalad az asszonyához, s
mondja nagy lelkendezve:

  - Jaj, lelkem asszonyom, itt az első ura!

  Fut az asszony a szobaleány után, de mire a szobába értek, a legény
magára húzta a köpönyeget, nem láttak senkit, semmit. Megharagszik az
asszony, jól pofon üti a szobaleányt, hogy a szeme csak úgy szikrázott.

  - Hallod-e, engem ne bolondíts - s azzal visszament a vendégségbe.

  De alig ült le az asztal mellé, szaladott a második szobaleány is, aki
szintén bekukkintott a halászlegény szobájába, s jelentette az asszonynak
suttogva:

  - Jöjjön, lelkem asszonyom, mert itt az első ura!

  Másodszor is kiment az asszony, de éppen úgy járt, mint először: mikor
odaért, a legény magára húzta a köpönyeget, s nem látott senkit, semmit.

  Jól pofon verte a második szobaleányt is. De még vissza sem mehetett a
vendégek közé, szaladott utána a harmadik szobaleány:

  - Hamar, hamar, lelkem asszonyom, mert csakugyan itt van az első ura!

  No, a harmadikat előre pofon vágta, hanem azért mégiscsak megfordult, s
benézett a szobába. S hát csakugyan ott volt az ura.

  Jaj, a szegény asszony örült is, búsult is, nem tudta, hogy mit
csináljon.

  Elmondja az urának, hogy mi történt, gondol ide, gondol oda, ő bizony
visszamegy a vendégek közé, s azt mondja:

  - Hallgassatok csak ide, van nekem egy almáriumom, annak a régi kulcsát
elvesztettem, s újat csináltattam helyette; most meg visszakerült a régi
kulcs. Ítéljenek kigyelmetek, melyik kulcsot tartsam meg a kettő közül.

  Mondották a vendégek mind egy szívvel-lélekkel:

  - Hiszen jó, jó az új kulcs, de mégis jobb megtartani a régit.

  - No, akkor jól van - mondotta az asszony -, mert tudják meg, hogy az
első uramat elveszítettem volt, de most újra megtaláltam, hát én most
megtartom az elsőt.

  Azzal kiment az első uráért, bevezette a vendégek közé, azoknak erősen
megtetszett a derék halászlegény, egyszeribe kikiáltották királynak, s
csaptak olyan vendégséget, hogy hetedhét országra híre ment.

  Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.