Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

            A HÉTSZÉPSÉGŰ KIRÁLYKISASSZONY

  Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy
szegény ember, s annak egy nagy kamasz fia, úgy hívták, hogy Kolontos Bandi.

  No, nem is hiába hívták kolontosnak ezt a legényt, mert csupa ostobaság
volt minden cselekedete.

  Az apját, az anyját majd felvetette az erős búbánat, hogy a fiuk
mindenükből kiforgatja a nagy ostobaságával. Egyszer azt mondja az asszony a
fiának:

  - Eredj, fiam, öntözd meg a virágokat, mert a nagy melegségben mind
elszáradnak.

  Fogja magát Bandi, lemegy a pincébe. Volt ott három akó bor, felviszi a
kertbe, s ráöntözi a virágokra. Sokszor látta, hogy az emberek, ha bort
isznak, jókedvük kerekedik, s amint a bort elöntözte, még meg is kérdezte a
virágokat:

  - Jókedvetek van, ugye? Meghiszem azt!

  Máskor meg azt mondták neki, hogy hintse meg az udvart homokkal, hogy
egyenes legyen.

  Hanem Bandi azt gondolta, hogy jobb a liszt a homoknál, s ami liszt volt
a háznál, azt mindet felhintette az udvaron.

  Jő ki az apja, nézi, hogy mit csinál Bandi.

  - Jaj, te világbolondja, te, mit tettél?

  - Talán bizony nem elég egyenes az udvar? - kérdezte Bandi.

  - Hiszen megállj, mindjárt megegyenesítlek én!

  Előkapott egy husángot, jól elnadrágolta Bandit, de bizony nadrágolhatta,
attól ugyan nem jött meg az esze.

  Telik-múlik az idő. Gondolja az ember, talán egy kicsit megjött a Bandi
esze, s azt mondja neki:

  - Eredj, fiam, etesd meg a disznókat, hadd feküdjenek le aztán.

  Kimegy Bandi, megeteti a disznókat, de mikor jóllaktak, fogta magát,
addig verte egy bottal, míg el nem nyúltak a hídláson. Azzal bement nagy
örömmel az apjához, s mondta:

  - No, apám, lefektettem a disznókat.

  Kimegy az ember, hadd lássa, mit csinált Bandi. Hát, teremtőm, a disznók
mind meg vannak dögölve. Elő a husángot az ember, megint jól elnadrágolja
Bandit, de bizony nadrágolhatta, attól ugyan meg nem jött az esze.

  Estére kerekedik az idő, lefeküsznek, de sem az ember, sem a felesége nem
tudott  aludni.  Sóhajtoztak,  tűnődtek,  mit  csináljanak  ezzel  az
istenveréssel. Ha valahogy szépszerint meg nem szabadulnak tőle, előbb-utóbb
koldusbotra juttatja őket.

  Eltervezték, hogy akármilyen keserves legyen a szívüknek, kiviszik az
erdőbe, s otthagyják. Ahogy lesz, úgy lesz, menjen, amerre szeme lát; éljen,
ahogy élhet. Bandi úgy tett, mintha aludnék, még nagyokat is horkolt: jól
hallotta, hogy mit egyeztek az öregek. Reggel felkelnek, s mondja a szegény
ember Bandinak:

  - No, fiam, gyere az erdőbe, vágjunk fát!

  Kimennek az erdőbe, s mikor egy jó sűrű helyre érnek, azt mondja az ember
Bandinak:

  - Te csak maradj itt, fiam. Vágj le egy-két szál fát, én meg továbbmegyek
az erdő másik felébe, hátha ott még szebbeket találok.

  Bandi nem szólt semmit, úgy tett, mintha ott maradna, de alig ment az
apja tíz-húsz lépésre, ment ő is utána, el sem maradott mellőle.

  Eleget okoskodott az ember, hogy így meg úgy, maradj ott, nézd ezt a szép
fát, milyen szép; nézd ezt, még szebb az! Beszélhetett, akár a fekete
földnek, Bandi nem maradott el mellőle.

  Mit volt, mit nem tenni a szegény embernek, látta, hogy nem tud
megszabadulni Banditól, nagy búsan hazaindult, Bandi meg mindenütt utána.

  Amint megy, mendegél hazafelé, szembe jön vele egy ősz öregember, s
kérdi:

  - Hát kend miért olyan szomorú, földi?

  - Hogyne volnék szomorú, öregapám - mondja az ember -, mikor ez az egy
fiam van, s az is olyan kolontos.

  - Egyet se búsuljon kend, adja nekem a fiát, én majd eszére térítem.

  - Én jó szívvel odaadom - mondja az ember -, csak elmenjen kigyelmeddel.

  Kérdi a fiától:

  - No, Bandi fiam, elmennél-e ezzel az öregemberrel?

  - El én, csak jó dolgom legyen.

  Mondotta az ősz öregember:

  - Ne félj, fiam, nálam jó dolgod lesz.

  Azzal elváltak egymástól. A szegény ember ment hazafelé, Bandi is ment az
ősz öregemberrel ellenkező irányba, keresztül a rengeteg erdőn. Három nap s
három éjjel folyvást mentek, meg sem állottak.

  Megszólal egyszer Bandi.

  - Öregapám, adjon ennem, mert amióta hazulról eljöttem, még egy befaló
falást sem ettem.

  - Jól van, fiam - mondotta az ősz öregember.

  Azzal benyúlt a zsebébe, kivett onnét három kenyérmorzsát, s Bandi úgy
jóllakott abból, mintha három nagy kenyeret evett volna meg, akkorát, mint
egy taligakerék.

  Tovább mentek, mendegéltek, hát egyszer jön velük szembe két oroszlán.
Megijedt Bandi szörnyűképpen; azt hitte, hogy most vége az életének. De az
ősz  öregember  csak  egyet  pisszentett, s az oroszlánok egyszeribe
visszahúzódtak a sűrűségbe. Aztán ismét felkerekedtek s tovább mentek,
mendegéltek, rengeteg erdőből nagy pusztaságba értek; nagy pusztaság szélén
tengernek  partjára.  Tengernek  partján volt egy nagy nyárfa, arról
leszakasztott az ősz öregember egy levelet, belédobta a tengerbe, s ím,
halljatok csodát, a nyárfalevél egyszeribe csónakká változott.

  Szépen beleültek a csónakba, hét nap s hét éjjel folyton-folyvást eveztek
a tengeren, úgy értek a másik partjára, s amikor oda kiléptek, a csónak
ismét visszaváltozott nyárfalevélnek.

  A tengernek ezen a partján is volt egy nagy nyárfa, s az ősz öregember a
nyárfalevelet feldobta a többi levél közé.

  Innét is továbbmentek, s egy rengeteg nagy szikla hasadékába értek, ott
volt két mohaágy, abba szépen lefeküdtek.

  Mondotta az ősz öregember:

  - Feküdj le, fiam, aludj, mert reggel korán kelünk, s kezdődik a tanítás.

  Lefeküsznek, s még alig pitymallott, fel is kelnek.

  Aztán az ősz öregember előszedett mindenféle nagy könyveket. Azokból
három nap s három éjjel folyton olvasott, magyarázgatott, de olvashatott,
magyarázgathatott, Bandi éppen olyan bolond, éppen olyan kolontos volt, mint
annak előtte.

  Mondotta az ősz öregember:

  - No, látom, fiam, hogy így semmire sem megyek veled, majd másképp
próbálom.

  Elővett egy aranykalapácsot, s azzal mindennap koppintott egyet Bandi
fejére. Ez így tartott fél esztendeig, s hát Bandiból olyan okos ember lett,
hogy alig fért az okosság a fejében. Megtanította az öregember mindenféle
tündérigékre, de még arra is, hogy kell a nyárfa ágából mindenféle drága
süteményeket csinálni. Mikor aztán mindenféle mesterkedésre kitanította, azt
mondotta az ősz öregember:

  - No most, fiam, eredj isten hírével, próbálj szerencsét.

  Három kenyérmorzsát adott Bandinak, s azzal útnak eresztette.

  Megy, mendegél Bandi erdőkön-mezőkön által, s mikor megéhezett, csak
megevett egy kis morzsát, s úgy jóllakott, hogy egy hétig mehetett vígan
tovább. Mikor aztán megette mind a három morzsát, csak levágott egy
nyárfaágat, földre csapott vele, s annyi drága jó sütemény volt előtte, hogy
meg nem győzte enni.

  No, telt-múlt az idő. Talán már egy esztendeje is elmúlt, kettő is,
három is, hogy Bandi elvált az ősz öregembertől. Egyszer, amint egy
rengeteg erdőn menne keresztül, lát egy kicsi házat. Be akar menni,
de nincs az ajtón kilincs. Hát ha nincs, az sem baj. Eszébe jutottak
a tündérigék, amelyekre az ősz öregember tanította, s azt mondta az
ajtónak:

              `Gingalló,
              Szent ajtó,
              Nyílj fel magadtól!`

  Felnyílik az ajtó, bemegy a házba, s hát abban a házban nincs egyéb, csak
egy asztal s az asztalon egy nagy könyv.

  Az volt írva a könyv táblájára tündérbetűkkel:

          `A hétszépségű királykisasszony könyve`

  Felnyitja Bandi a könyvet, nézi, vajon mi van írva belé? Az volt
beléírva, hogy annak a királynak, akinek most éppen az országában vándorol,
olyan szép leánya volt, mintha a világ legszebb hét leányából szőtték-fonták
volna össze. Azért volt az ő neve: hétszépségű királykisasszony. Egyszer
Kecskebak, a kecskék királya elment a hétszépségű királykisasszonyhoz, s
megkérte a kezét.

  Hétszépségű királykisasszony nagyot kacagott:

  - Mit, te förtelem! Még te mersz idejönni?! A legelső királyfiak kérték a
kezemet, azoknak sem adtam. Eltakarodj a szemem elől!

  Elment Kecskebak nagy búval, bánattal, s nagy bújában, bánatában leugrott
a legmagasabb szikla tetejéről, s meghalt szörnyű halálnak halálával.
Megtudták a kecskék, hogy mi történt a királyukkal: összeállott tizenkettő,
a legnagyobb s legerősebb.

  Éjnek idején belopóztak a király palotájába, s mikor a királykisasszony
aludott, szarvukra vették az aranyos nyoszolyát, s elnyargaltak vele, mint a
fergeteg. Az volt írva tovább a könyvbe, hogy ettől a háztól hetvenhét
mérföldnyire, aranyszínű föld alatt van még egy ilyen könyv, abban van
megírva, hová, merre lett a hétszépségű királykisasszony.

  Nem volt Bandinak maradása. Ment hegyeken-völgyeken átal, s addig meg sem
állott, amíg azt az aranyszínű földet meg nem találta. Ott megállott, s azt
mondta:

                `Gingalló,
                Szent ajtó,
                Bűvös könyv,
                Légy itt fönt.`

  Abban a pillanatban megnyílt a föld, s kiemelkedett belőle egy nagy
könyv. Annak is az volt írva a táblájára:

          `A hétszépségű királykisasszony könyve`

  Felnyitja a könyvet, olvasgat, lapozgat benne, s hát az van írva szép
tündérbetűkkel, hogy a tizenkét kecske a hétszépségű királykisasszonyt
elvitte Kecskebak várába. Ott letették a várnak a hetvenhetedik szobájába.
Kecskebak anyja elaltatta örökre, s fel sem ébred soha, amíg olyan ember nem
vetődik oda, aki tündérigékkel szól hozzá.

  Hiszen Bandinak sem kellett egyéb, megfordult, s ment egyenest a
hétszépségű királykisasszony apjának az udvarába. A király már kihirdette
volt ország-világ előtt, hogy annak adja leányát s egész királyságát, aki
visszahozza.  Próbálták  azt  királyfiak, hercegek, minden rendű-rangú
legények, de egy sem találta meg a hétszépségű királykisasszonyt. Pedig
bejárták az egész világot. Keresték víz alatt, föld alatt, keresték a
levegőégben, keresték mindenütt, de nem akadtak a nyomára. Akkor ért a
király udvarába Bandi, s ajánlotta magát, hogy ő, egy élete, egy halála, de
valahol a királykisasszonyt megtalálja.

  - Jól  van,  fiam - mondotta a  király -, kilencvenkilencen  már
megpróbálták, s nem találták, te vagy a századik, hátha neked szolgál a
szerencse.

  Adott a király alája aranyszőrű paripát, a legszebbet a méneséből.
Ezüstöt, aranyat elegendőt, hogy ne legyen pénzben hiányossága.

  Elindult Bandi, repült az aranyszőrű paripával, mint a madár. Hetedik nap
megérkezik Kecskebak várához, s hát, teremtőm, volt azon kapu száz is, ajtó
ezer is, de egyen sem volt kilincs. Megáll Bandi egy ajtó előtt, s azt
mondja:

              `Gingalló,
              Szent ajtó,
              Nyílj fel magadtól!`

  S fölnyílt nemcsak az az ajtó, amelyik előtt állott, fölnyílt a többi is;
fölnyíltak  a  kapuk is, megvilágosodott az egész palota, ragyogott,
tündökölt, mint a gyémánt, minden szögletje. Aztán elindult, s ment végig a
szobákon;  be  a  hetvenhetedikbe.  Ott  feküdt  a  királykisasszony
aranynyoszolyában. Fehér volt, mint a liliom, de olyan szép, mintha nem hét,
de hetvenhét szép leányból szőtték-fonták volna össze. Bandi megállott a
nyoszolya előtt, rávetette szemét a hétszépségű királykisasszonyra, s azt
mondotta csendesen:

             `Gingalló,
             Szent ajtó,
             Kelj fel nyoszolyádból!`

  S ím, egyszerre felnyitotta szemét a hétszépségű királykisasszony.
Reá nézett, arca, szeme mosolygott, aztán fölkelt a nyoszolyából,
megölelte a legényt, s azt mondta lelkes szóval:

  - Te léssz nekem, te léssz, az én hites párom!

  Mindjárt fölkaptak az aranyszőrű paripára, s meg sem állottak hazáig.
Volt otthon öröm, de milyen nagy! Egyszeribe lakodalmat laktak, lakodalom
után tojáshéjba kerekedtek, a Tiszán leereszkedtek; Tisza partján egy helyt
kikötöttek, s addig-addig jártak-keltek, míg a Bandi apját s anyját meg nem
találták. Vitték magukkal az országukba. Bezzeg azután volt jó dolguk, sóra,
fára nem volt gondjuk.

  Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.