Dimenzió #16

Gyer(MEK)kor (Magyar Elektronikus Könyvtár)

(irodalom, népmesék, karcolatok, regények)

   TI: Lúdas Matyi
   AU: Fazekas Mihály
   NA: Lénárt Andrea (begépelő)
   DT: elbeszélő költemény
   PD: 1816 (eredeti kiadás)
   PD: 1995 (elektronikus kiadás)
   SO: Budapest, Franklin Könyvkiadó N.V. 1950.
   KW: magyar irodalom, 19. sz.
   NT: A dőlt betűs részeket ` ` jelölik.
   NT: Nem ellenőrzött!


    //////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\

    Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A
    szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát
    illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző
    vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési
    és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják
    az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy
    ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése
    nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják
    maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad
    terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK
    állományából.

    Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható,
    terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű
    alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való
    megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és
    felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét
    kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig
    benne kell maradnia.

    A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási
    szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású,
    szabad terjesztésű elektronikus szövegekkel. A MEK projekttel
    kapcsolatban a MEK-L@listserv.iif.hu lista e-mail címén lehet
    információkat kapni és kérdéseket feltenni. A MEK központi
    Internet szolgáltatásainak URL címei: <http://www.mek.iif.hu>,
    és <ftp://ftp.iif.hu/pub/MEK>.

    \\\\\\\\\\\\\\\\ HUNGARIAN ELECTRONIC LIBRARY ////////////////            F a z e k a s  M i h á l y

              L U D A S M A T Y I

          k o m i k a i  e l b e s z é l é s


             Quamois sublimes debent humites
                       metuere,
             Vindicta docili quia patet soleritae.

                          Phaedrus.           Elöljáró beszéd az első kiadáshoz

               Jámbor olvasó!


        E munkácskának ki legyen szerzője, ha kérded,
        Nem tudom: az bizonyos, hogy az én kezeimbe
          csak így jött
        Név nélkül; nekem egy szomszédom hozta
          az Erdő-
        Hátról, vagy honnan, hogy jó lesz rajta nevetni
        Majd borozgatás közben. Igaz is: mert rajta
          nem egy-két
        Vídám estéket tölténk; még Marci kanász is,
        Aki nagy Á-t se tanult soha, sokszor majd
          megütötte
        A guta, úgy röhögött: `No ilyet soha Gazd'
          uram, - úgymond, -
        Még a hetvenedik nagyapámnak lelke se
          hallott.
        Be furcsán perdül; pedig a sor vége nem úgy
          megy,
        Mint a nótában szokták. Osztán meg akárki
        Irta uram! de gonosz csontnak kell lenni,
          ugyancsak
        Tudja mikíp szokták `Igy ítélt Marci tudatlan
        Fővel; mások még több szépet láttak ezen kis
        Munkában, de kivált a többek közt, nekem
          a sok
        Körmönfont s magyaros szólás formája, meg
          a nagy
        Könnyűség, elmés lelemény, természeti festés,
        Melyek ezen kisded munkát kedveltetik, egybe
        Úgy megtetszettek, s egyszersmind Döbrögi
          úrnak
        Példátlan példás megjobbulása is egybe
        Úgy szívemre hatott, hogy azonnal, mint
          Matyi, én is
        Háromszor tettem fogadást, hogy közre-
          bocsátom
        A furfangos eszű Ludas Matyi tetteit és már
        Szükség, hogy szavamat teljesítsem mint
          magyar ember.
        Ebből áll az egész dolog, amit mondani
          szükség
        Volt, legalább annak véltem. Most útra
          bocsátom
        A Matyit, országot hadd menjen látni;
          ne féljen
        Döbrögi úr, mert ő már többször nem veri
          ám meg.


           Irtam---JOBBOTTHON
           Egy kancsó jankai mellett-


                         A kiadó.
             A szerző az olvasókhoz


        Hajdan ütlekkel magyarázták a mi atyáink,
        Hogy mi az alsó rend törvénye, kinél az
          Igazság? -
        Aki erősebb volt, ugyanaz kényére bitangolt-
        A lepocsékolt nép dühös indulatja kanóccal
        Adta jelét olykor bosszújának, de oroszlán
        Szíve kevésnek volt, hogy, mint Matyi, vissza-
          pofozza,
        Ami goromba csapást vett a zabolátlan erőtől.

        Elmult a vad idő; ki van ennek szabva határa,
        Szintúgy, mint annak; szent törvény;
          s az igazság
        Fennen hordja fejét, mert van bizodalma
          hazánknak
        Bölcs fejedelmeiben. Bátran eleresztem
          azért én
        Döbrögi Mátyását, mint medvét, mely
          vadonából
        Emberi kézre került, és már gazdája dudáján
        Úgy illeg-billeg, hogy rajta akárki nevethet,
        Senki fiának sem lévén oka tőle szepegni.
        Bécsben ugyan hírem nélkül szöke pőre
          gatyában
        És boglyás fővel: most én csimbókba kötözve
        Fürtjeit és e kis kacagánykát vetve nyakába.
        A korhelyt fogadott apjának visszabocsátom.


          Debrecenből Januáris 12-dikén 1816-ban.

                             F.M.
                LUDAS MATYI
                -----------

        Első levonás
        .............

        Hajdan egy faluban a Nyíren-é, vagy az Erdő-
        Háton, vagy hol esett, jó szerrel nem jut
          eszembe,
        Már csak elég az, hogy: volt hajdan egy
          öreg asszony,
        Özvegy volt, s egy rossz fia volt. Ez munka
          fejében
        Nyáron legyet a szárán csapkodta napestig,
        Télen a tüzelő mellett a piszkafa végén
        Ácsorgott el egész napokat. Jó anyja eléggé
        Zsémbelt rá; de akár száraz falra marokkal
        Borsót hintett volna, szitok, mocsok és a
          hurítás
        Annyit tett Matyinak (Matyi volt neve a
          sihedernek)
        Ily tunya életet élt ő jó ideig; hanem egyszer
        Holtra elunta magát; hosszúknak kezdte
          találni
        A napokat s nem elég tágasnak az anyja
          telekjét:
        Addig nyújtódzott hát, hogy valahára szokatlan
        Bajra vetette fejét, s kigyaloglott a falu végén
        Lévő dombig, ahol szoktak volt mindenik
          ünnep
        Délestén az időtöltők karikába hasalni. -
        Mint sziszeg a fót lúd idegenre: Matyinkat is
          akként
        Gúnyolták ki az ő vele nőtt egyforma korású
        Virgoncok; de csak ott volt már ő s nem sok
          időre
        Összegyalulódott velük. - Innen látta először
        A mi fiúnk, nézvén szana-széjjel, az ég kari-
          máján
        Dalmahodó hegyeket; másrészről mint
          ugyanannyi
        Nyársakat a távol hegységek tornyait; itten
        Vette ki a szóból, hogy szomszéd vármegye
          is van;
        És a többek közt, hogy a híres döbrögi vásár
        Egy hét mulva esik. - Felpercene benne
          az ország
        Látására való kívánság; már az eszében
        Kezd sok gondolatok forrása mozogni,
          pezsegni;
        Nincsen nyugta; fejét töri, míg végtére előtte
        Rés nyílik, melyen szándéka folyásnak
          eredhet. -
        Anyjának húsz szép anyányi libái valának
        Egy vén gúnárral, s egy pár öregecske tojóval,
        Jókor költek azok, maga bajmolt vélük
          az özvegy,
        Hogyha szerencsésen, úgymond, fel tudja
          nevelni,
        Majd egy kis télire valót árulna belőlük.
        E ludakra fené fogait Matyi, kéri az anyját,
        Bízná rá azokat, hogy hadd próbálna
          szerencsét;
        A vásárra bemenne velük; jó móddal eladná;
        S így kapadozva talán kupec is kerekedne
          belőle,
        Mely úton sok rác úr lett abban az időben.
         `Korhely, léhűtő! Majd a vásárra, pokolba!
        Mit kerestél az egész nyáron? jobb hogyha
          dologhoz
        Látsz itthon`: - az anyó így s így mocskolta
          le Mátyást,
        Ö pedig a vásárra menést feltette magába,
        Már pedig ő, amit feltett furfangos eszébe,
        Azt onnan sem tűz, sem víz nem ütötte ki
          többé.
        És addig kunyerált, hogy rávette
          az anyját:
        `Ám no hiszen legyen úgy, úgymond, áldjon
          meg az Isten,
        Csak lendíts valamit, mert hej nagy bűn
          a henyélés`.
        Kedve derül Matyinak, szerez egy jó kézbeli
          fütyköst,
        S a sutból kivon egy pókháló-lepte tarisznyát,
        Mely öregapjának sohasem szállott le nyakából,
        Ebbe az anyja rakott túrót, hájat, kenyeret,
          sót,
        S fokhagymát; azalatt ő a vén ludakat arrább
        Hessegeté; az eladni való huszat kiszakasztá,
        És egy körmön font ostorral az útra riasztván,
        Anyjának minden jót kíván s ballag utánuk.
          Döbrögben vala hát ekkor vásár, a hatalmas
        Döbrögi úr örökös jószágában, ki magáról
        Azt tartotta, hogy ott neki a felség se
          parancsol;
        Amit akart, volt törvény, s tetszése igazság.-
        A portékának maga szokta kiszabni az árát,
        És amely darabért többet mert kérni az árus,
        Elkonfiskáltatta, meg is büntette keményen.
        Hogyha pedig netán más olcsón vett meg
          akármit
        És neki megtetszett, csak azért kivetette
          belőle,
        Hogy fenntartódjon fegyverrel nyert ősi
          jussa.-
        Amint Döbrögi úr ekkor sétálva alá s fel
        A mi Matyink és a szép húsz liba tűne szemébe,
        Annyival inkább, mert minden süvegelte
          személyét,
        Csak Matyinak volt fenn egyedül a főre valója.
        Kérdi az úr: `Ki ezen ludak gazdája?`
          `Magam la!`
        Így szólott nagy nyers-nyakason Matyi.-
          `Ejnye, gazember!`
        Nem tudod itt ki az úr? majd emberségre
          tanítlak!
        Hol vagyon a süveged, mi ezen ludaknak
          az ára?` -
        Bényomván süvegét s megrázítván
          kacagányát:
        `Három márjás`, úgymond, `párja az ilyen
          amolyan!`-
        Kérdi az úr: `Id'adod fele árán?` - `Ö biz
          az apja
        Lelkének sem alább párját egy kurta forintnál.`
        Döbrögi vág egyet sinkójával; nosza három
        Fogdmeg toppan elő; Matyit a kastélyba
          cibálják;
        Lúdjait elhajtják; és a kapu közt hevenyében
        Ötvent vágnak rá, melyet süvegelve faránál
        Egy ispán híven számlált, és Döbrögi bőrös
        Karszékből szemlélt. - Matyi így szólt,
          hogy felereszték:
        `Én uram a fizetést köszönöm; ha az Isten
          erőt ád
        S életben megtart, majd megszolgálom;
          azért csak
        Rója fel e kapu félfájára, hogy el ne felejtse:
        Háromszor veri ezt kenden Ludas Matyi
          vissza!`
        Ezt alig végzé, néhány zöldingesek agyba-
        Főbe verék, s kiveték, jól meghurcolva hajánál
        Fogva, hogy a földet még a lábujja sem érte.
        Míg húzták-vonták, még egyszer vissza-
          kiáltott:
        `Osztán háromszor veri meg Ludas Matyi
          kendet!`
        Hogy már ott kinn volt, így szólott a
          sokasághoz:
        `Majd meglássátok, háromszor megverem
          azt la!`
        Ezt minden neveté; de kivált a Döbrögi
          háznál
        Örültes szavain Matyinak hahotára fakadtak.
        Második levonás
        ...............


        A mi Matyink, könnyen lehet elgondolkodni,
          hogy anyja
        Háza felé képpel sem fordult; búgva, morogva
        Elment földetlen földig; s elvitte magával
        A bosszúállás lelkének is ördögi mérgét.
        Hogy dühe céljához juthasson, pénz-kuporásra
        Adta magát; jócskán keresett is, hol napi
          számmal,
        Hol szolgálattal; s néhány nyelvekbe eléggé
        Jártas lett, mert sok nagy városokat be-
          barangolt:
        S annyira mennyire sok mesterségnek kitanulta
        A csínyját-bínját. Bízván hát mind az eszéhez,
        Mind erszényéhez: `Hogy Döbrögi meg ne
          csalódna,
        -Úgymond,- már egyszer vele számot
          kellene vetni!`
        Képe azóta nagyon elváltoza néki; azonba
        Döbrögi házánál elenyészett híre nevével.
        Bátran elmegy hát a nyílt udvar kapujáig,
        Amelynek küszöbén nem igen kedvére hasalt
          volt.
        Látja, hogy a füstös nagy ház helyére azóta
        Pompásabb palotát újabb ízléssel emeltek,
        A fala fel van már építve, de a fedeléhez
        Még faragatlan fák vannak halmozva rakásra.
        `Meg lesz már - így szól Matyi, - meg lesz
          Döbrögi verve.`
        Elfordul onnan, veszen egy félkézi szekercét,
        Zsebbeli ölmérőt, s plajbászt egy irhakötővel;
        És egy vándorló olasz ács formába jelen meg.
        Eljutván a nagy kastélyhoz, mint ahhoz értő
        A falnak szélét-hosszát mérkéli szemével;
        Onnan vizsgáló képpel megyen a farakáshoz;
        Olykor fel-fel néz, a fákat megmosolyogja,
        S csóválgatja fejét. Meglátja az úr is az embert,
        Arra felé sétál; mit akar? megkérdezi.
          `Semmit,
        - Úgymond - méltóságos uram! csak ezen
          vala utam,
        Meg sem is állhatnám, hogy az ilyent meg ne
          tekintsem,
        Mert mesterségem; látom, hogy akárki
          csinálta,
        A palotában a kőművesmunka királyi,
        Bár csak már fedelét láthattam volna;
          reménylem
        E dibdáb fákkal nem akarja az úr bekeverni.`
        Mondja az úr: `Ezeket bizony én vágattam
          az erdőn`.
        Csak hozzá vetvén `Jók, jók, - úgymond
          Matyi,-apróbb
        Házaknak, de nem ily kastélynak; Róma felé kell
        Forgatni, hogy pompás fedelet láthasson az
          ember.
        Én, nagyságos uram, láttam s dolgoztam is
          egy-két
        Hercegi munkát: de bizonnyal mondom,
          ezekből
        Nem képes takaros mívet készítni.` -
          Kirántja
        Mérőjét,-mérkéli-` Be kár, hogy öt ujjnyi
          hibázik;
        Ám de hisz e nem az én dolgom, senkit se
          gyalázok,
        Sem magam ok nélkül más munkájába nem
          ártom.`
        Menni akar; de az úr meg tartóztatja.
          `Barátom!
        Még nekem - úgymond - nincs egy áccsal is
          alkum. -Az úr hát
        Járt az olasz földön? - tessék béjönni! -
          Ebédje
        Volt-é már ma? - Ha a munkám fog tetszeni,
          nem fog
        Nálam az országban nemesebb gazdára találni`.
        Elmosolyodja magát Matyi és dícséri az úrnak
        Építésbeli ízlését, sajnálja, ha itten
        Tán alkalmatosabb fákat nem lelni ezeknél.
        `Oh! - mond Döbrögi, - nincs a földön oly
          jeles erdő,
        Mely az övénél jobb s gyönyörűbb fát tudna
          nevelni.`
        Látni szeretné azt Matyi.-Döbrögi pontba
          parancsol
        Egy hintóba fogatni. Szakács tálaljon
          azonba!
        Míg bémennének, Matyi mondja, hogy arra
          való fák
        Hogyha találtatnak, jó volna talán kijegyezni,
        Sőt tán egyúttal vágatni is.- Egybe az ispánt
        Szólítsák! - kétszáz fejszést rendeljen az erdő
        Sarkához. - Készen az ebéd; jól laknak;
          a hintó
        Ott terem. Egy pillanat alatt kinn vagynak
          az erdőn.
        A fejszések is ott vagynak már. - Járja
          az úrral
        A roppant tölgyest Matyi és vágatja, ha szép
          fát
        Sejt meg.-Már minden munkást elrendele
          széjjel,
        Kedve szerint: nem tud még egy szál fára
          találni.
        Beljebb mennek hát,-vizsgálódnak, Matyi
          egyszer
        Mondja, hogy ő már lelt.-Egy sűrű völgybe
          lecsalja.
        `Ilyen lenne derék hahogy ölnyi kerülete volna`.
        Döbrögi mellé áll s által próbálja ölelni.
        Akkor megkapván Matyi túlnan két keze szárát,
        Egy gúzzsal, melyet csak azért font, össze-
          szorítja.
        `Nem vagyok én uram, ács, hanem a Ludas
          Matyi - úgymond, -
        Kit kend megcsapatott, és elrablotta libáit,
        S háromszor fogadá, hogy visszapüfölgeti
          kenden.
        E most hát első. `Vág egy jó tölgyfa husángot,
        S azzal tarkótól talpig meghányja keményen.
        Döbrögi hasztalanul hánykódott, mert fa
          mohával
        A száját jól betömködte; azonban az erdő
        Rengett a sűrű kopogástól, s a rohanó fák
        Vad morgásaitól. - Mátyás az urat meg-
          agyalván
        És a lúd árát a zsebjeiből kikeresvén,
        Törli szemét-száját, és a sűrűbe elillant.
        Már a fejszések, nem lévén munka, pihentek.
        Már jobbára ledöntve hevert a címeres erdő
        Legszebb része; menőfélen már a nap:
          az ember
        Bár ha dologtalan is, de az ácsorgást elúnja:
        Még sem jő sem az úr, sem az ács. Végtére
          az ispán
        Nem veszi a dolgot tréfának, hoppogat: erre
        Hoppot mond itt, ott, amott meg a rengeteg
          erdő.
        Hallgatnak: de csak a baglyok huholási
          szakasztják
        Félbe az alkonyodást követő vadon esteli
          csendet.-
        Már most mindnyájan kurjantnak; a hangok
          özönje
        Zengeti a zordont; beljebb beljebb morog,
          amíg
        Mélyen elnémul.-Figyelem van utána,
          sehonnan
        Egy kukk hang se felel. Most, most szeppen
          meg az ispán,
        Széjjel rendeli a látványságot, hogy az erdőt
        Hajtsák meg, mert már bajnak kell lenni
          akárhogy.-
        Amint egynéhány hajtók a völgyet elérik,
        Hallanak egy olyan korhantást, mint amikor
          a kant
        Megdöfik és szívét-ért sebje miatt az utolsót
        Elherregte. Mi az? Megdobban az ijedezésre
        Rákapatott jobbágy; hátrál; ordítja
          az ispánt;
        Ott terem az, s félénk népét biztatva lemégyen
        Olálkodva az aljra velük:-mit látnak?
          az Isten
        Mentse az ilyentől még a jó krimi tatárt is!
        Fához kötve urok, famohával szája betömve,
        És a drága ruhák szét vannak rajta feselve.
        Elvágják a gúzst és szájából kifeszítik
        A mohot; a rémült ispán instálja alássan,
        Hogy mi pogány gyilkos kínozta meg iyen
          erősen
        A nagyságos urat? Felelet helyébe aludt vér
        Ömlött Döbrögiből: sok csuklás közbe sokára
        Úgy nyöghette ki, hogy Ludas Matyi meg-
          gyilkolta.
        Egyik jobbágy a másiknak kurta gubáját
        Megrántá: más a mellette valóra könyökkel
        Titkon bökdöse, míg urok óbégatva
          könyörgött:
        `Óh fiaim, vigyetek szaporán, mert meghalok`,
          úgymond.
        Megfogadák ezek a jó emberek és az ölökben
        Vitték a kocsihoz, mások famohát szedegettek
        És derekának lágy fekvést puhogattak, az egyik
        Szűrét tette alá, másik betakarta gubával.-
        Hogy haza cammogtak vele a lovak, egy banya
          két pint
        Szappanos égett bort kent széjjel rajta; az udvar
        Egy kis mákszemnyit sem aludt, minden
          köhenésre
        Öt-hat férficseléd, és szintugyanannyi fejér nép
        Ütközte egymáshoz; nagy volt egyszóval
          a hűhó!        Harmadik levonás
        .................


        Hát Matyi hol járt most? váltig keresék,
          de az éjnek
        Jó oltalma alatt hamar által ment a határon,
        És már új módon gondolkozik a mi urunknak
        Más izombeli megpüföléséről. Mikor elsőbb
        Vándorlott, egy vén doktornál jó darab ízig
        Szolgált; (hajdan ez valamely külföldi
          seregnél
        Felcser volt). Minthogy híven szolgálta,
          bizonnyal
        Tudta tehát, hogy még jó szívvel látja;
          ez úgy lett.
        Még életbe lelé, s hozzá beszegőde inasnak,
        Oly feltétel alatt, hogy az esmeretes
          nyavalyáknak
        Cifra nevére, haszonvehető füvekre, porokra,
        Érvágó köppöly, kristély, láncéta, borotva,
        S más borbélyszerszám hasznára, sebekre való
          szer,
        Fürdők s párgolatok készítésére, kenőcsre
        Oktatná őtet. - Feje jó volt a mi Matyinknak
        S egy-két hét csak alig mult, hogy vagy római
          nyelven,
        Vagy görögül, sok rossz nyavalyákat elő tudta
          bölcsen
        Mondani, melyek azon században műbe valá-
          nak;
        És az azokra való szer kotyvasztáshoz is
          értett.-
        Elkéré ekkor a doktor Scorbuntius úrtól
        Ócska parókáját, spádéját, vén paripáját,
        Bőr bugyogóját, és a tábori régi kabátját,
        Hadd csapjon velek egy farsangot földes
          uránál.
        Rá állott az öreg, minthogy jó zálogot ígért.-
        Felveszi hát a vén hacukákat; doktori módon
        Kezdi viselni magát; illett rá tászli, paróka
        Koszperd és bugyogó; úgyhogy Scorbuntius
          úr is
        Megfogván a hasát, majmát majd oltra
          nevette.
        Ö meg búcsút vesz, s Döbrögnek ereszti
          fakóját.
        Döbrögi még szintén meg sem szabadult
          az elébbi
        Megpüfölés szedres daganatjaitól; ihol újra
        Látogatásra megyen hozzá Matyi hajdani
          szörnyű
        Igéretje szerint. Hiába keríti magát bé
        Puzdrás és lándzsás hajdúkkal: nincs neki
          annyi
        Lelke, hogy a bosszús Matyinak kikerülje
          husángját.
        A végső faluhoz jutván Matyi, ott maga mellé
        Egy vezetőt bérelt; mikor osztán Döbrögöt
          érte,
        Ott a bírótól katonás hangon kalauzt kért,
        Mert ő menni muszajn szakkerment a generális
        Quártély aki betegh. (Hihető abban az időben
        Történt volt é meg, mikor a sokféle keresztes
        Ponyva hadak szanaszét kóborlották be
          hazánknak
        Nagy részét.) Biztatja Matyit szóval, hanem
          elsőbb
        Földesurához fut bíró uram, és bejelenti,
        Hogy hadi orvosló vagyon itt; mert Döbrögi
          fűhöz
        Fához kapkoda, és akit csak ajánlani tudtak,
        Bárha kerékgyártó, lóorvos, marhakuruzsló
        Volt is, kínjában mind meghallgatta tanácsát.
        Kéreti hát ezt a felcsert is, hogy ha az Istent
        Féli, tekintse az ő nyomorúságát, s ha csak
          egy-két
        Pillantást szánjon megnézésre; jutalmat
        Várakozása felett ígér, és a kocsijában
        Küldi el a generál szállásáig. Matyi gazda
        Egy darabig vonogatta magát; végtére az
          egymást
        Felváltó posták elvitték csaknem erővel.
        (Bárha nem említné, lehet elgondolni csak
          úgy is,
        Hogy Matyi a képét okosan be tudta vakolni
        És különös módon elváltoztatni beszédét.)
        A mi urunk, ki szegény, még vagy három
          daganattal,
        Melyek a hátáról nem akartak eloszlani,
          ágyban
        Kórnyadozott: hogy vélt orvosa felé
          közelített,
        Majd kirepült szedres bőréből; kéri az égre
        S földre, hogy ily nyomorult sorsán ha lehetne,
          segítsen.
        Megtapogatja erét Matyi, és veszedelmes
          hevülést
        Érez megromlott vérében; hogyha azonnal
        Fürdő nem készül, és köppöly még ma
          bizonnyal
        A szívére megyen és -. Ekkor vállat von az
          álnok.
        Kéri az úr minden szentekre, hogy amit
          az Isten
        Értésére adott, rendeljen. - Doktori módon
        Harmadik ujjával megbökvén homloka
          búbját:
        `Fürdő-víz szaporán,-úgymond-és füvek!`
          Ezeknek
        Elszámlálja küön neveket; száz erdei réti
        Dudvák voltak ezek; nyúl-, farkas-, béka-
          cseresznyék;
        Medve-, szamár-, disznó-, eb-, egér-, kutya-,
          macskatövisek.
        Hát még az angyal-, szent- s ördög-gyökerek,
          (mivel akkor
        A füvek neve csak barom, ördög s szent vala;
          Füvész-
        Könyv még nem lévén), Nosza ispán, szolga,
          poroszló,
        Hajdú, kukta, szakács, kertész, szoba-,
          konyhaleányok,
        Béres, strázsa, kocsis, fullajtár, bába, favágó,
        Egyszóval minden, valamely'k csak elől vagy
          utól volt,
        Fuson az udvarból a rétre, ligetre, mezőre;
        Addig az üstben víz legyen, és hadd égjen
          alatta.
        A nép mind kirohant, egyedül egy sánta
          banyára
        Hagyván a tüzelést; hanem a szemfül Matyi
          ettől
        Igy szabadula meg: a paphoz küldé, hogy az
          Istent
        Kérje hívekkel, - Maga megvizsgálja
          az úrnak
        Vak szemeit; kendőt vesz elő s addig
          simogatja
        A két szárnyával, hogy száját béfedi; ekkor
        Megköti hátulról tarkójánál. `Uram!-úgy-
          mond-,
        Nem felcser vagyok én, hanem a Ludas Matyi,
          kit kend
        Megveretett; s lúdját elvette: de hasztalan
          a szót
        Nem szaporítom; elég, hogy most másodszor
          adom meg
        Amit megmondtam; főkép, hogy kend is
          a hosszas
        Várakozásba magát ne gyötörje sokára, csak
          essünk
        Által rajta; ha még nekem a jó Isten erőt ád,
        Harmadszor se fogok majd késni.` Előveszi
          osztán
        Döbrögit, és a vert testét megdöngeti rútul.
        Ekkor az ágyfőből a pénz kulcsát kikeresvén,
        `Lúdjaim árát és költségemet elveszem`,-
          úgymond.
        Azzal búcsút vesz, kimegy; a paripára fel-
          ugrik;
        S illa berek. - Haza jő a fűvész csorda
          rakottan:
        Bészalad egy szobalány, meglátja az úr csuda
          képét;
        Elsikkantja magát, kifut, össze rikoltja
          az udvart.
        Egyik kérdi mi baj? Másik, hogy hol van
          az orvos?
        Kúcsolják kezeket, tanakodnak, hogy ki
          az ördög
        Fojtá bé ismét száját nagyságos uroknak?
        Oldjuk meg szaporán. - A félholt Döbrögi
          ekkor
        Már csak alig szuszogott, és minden pontba
          elájult,
        S csak lassan nyöghette ki, hogy Ludas Matyi
          volt az,
        És hogy agyon kínzá. - Mind lóra kap, aki
          csak ülhet,
        Kergetik a Matyi hűlt nyomait, de haszon-
          talan, ő már
        Tudj' Isten hol járt; bizonyos, hogy csalfa
          örömmel
        És degesz erszénnyel tért meg Scorbuntius
          úrhoz.        Negyedik levonás
        .................


        Már most ám igazán rosszul lett Döbrögi;
          rendes
        Orvosokat hívtak, s currenst küldöztek
          az ország
        Minden részéhez, Ludas Matyi megfogatása
        Végett; csakhogy az ő képét igazára leírni
        Nem lehetett, minthogy mindig más színbe
          jelent meg.-
        Hogy pedig ez nem más földön, hanem a mi
          Hazánkban
        Történt, a' bizonyos: meg tetszik az akkori
          törvény-
        Tévők gondjából, kik az ő csúfjára, örökre
        Feljegyzék a nagy törvénykönyvben, hogy
          az olyan
        Rossz úton járó kutyafog, mint a mi Matyink
          volt,
        Ludasnak neveződjön: ez hát nem puszta
          találmány.
        Nem jött kézre Matyink, mely Döbrögi núrnak
          eléggé
        Bokroztatta baját, és már egy ízbe reménység
        Sem volt éltéhez: hanem a bölcs orvosok által
        Nagy nyavalyáján a munkás természet erőt
          vet,
        És lassan-lassan keze szennyét csak kiheverte
        Mátyásnak; hanem a Ludas név annyira
          fészket
        Vert szívébe, hogy a vidék lúdját kiölette,
        Mert csak lúd-tollat látott is, azonnal elájult;
        Még a ludimagistert is ki akarta csapatni
        A jószágából; de az azt ígérte, hogy inkább
        Rectornak hivatja magát s minden követőit.
        Húsz lándzsát csak azért tartott, hogy tíze
          napestig,
        Tíze viszont éjjel mindig őrt álljon az udvar
        Környékén; - hozzá közelíteni akárki
          fiának
        Sem lehetett, ha ugyancsak előtte nem
          esmeretes volt.
        Hogyha az udvarból a jószágába kiment is,
        Tíz lándzsás lovagolt mindenkor hintaja
          mellett.-
        Ezt Matyi is mint más, jól tudta, de hasztalan;
          ő azt
        Háromszor fogadá, hogy megveri Döbrögit,
          annak,
        Bárha törik-szakad is, csak meg kell lenni
          akárhogy.
        Országos vásár esik egykor Döbrögi úrnak
        Városkájában; Matyi ott, mint más igaz
          ember,
        Megjelenik paripán; a lóvásárba bolyongván,
        Meglát egy virgonc lovat egy idegen sihedernél;
        Kérdezi, hogy mire tartja? `Uram, csak száz
          arany` -úgymond.-
        `Cimbora, hogy lehet az? - Matyi így szól -,
          úgy-e komázol?
        Tíz lovat is veszek én annyin, tán jobbat is
          ennél.`
        `Ugyde uram! - felel a siheder, - jó nagy
          Magyarország,
        És mégis ki hagyom mindjárt vájatni acéllal
        Mind a két szememet, ha csak egy lova hág is
          elébe.`
        `Ugy én a lovadat megvenném, mond Matyi,
          hogyha
        Megbizonyíthatnád, pedig így meg nem veszi
          senki.
        - Int neki - félre megyen vele -, nézd,
          ottan lakik egy úr,
        Tán tudod azt magad is, - majd itt kocsiká-
          zik el arra:
        Tíz lándzsás katonák lovagolnak hintaja
          mellett;
        Majd ha az erdőnél járnak, nyargalj oda,
          mondjad
        Szembe az úrnak, hogy te vagy a Ludas Matyi,
          osztán
        Kotródj ám, mert száz lelked lesz, mégis
          az ördög
        Elvisz, ecsém, ha azok megcsípnek; hogyha
          nem, úgy én
        Megveszem a lovadat; felpénzül, hogy
          bizonyos légy,
        Tíz aranyat feladok; majd meglelsz engemet
          itt s itt.`
        Tetszett a tűzről pattant sihedernek az alku,
        És nehezen lesi, hogy mikor indul már az
          az úr ki.-
        Egyszer lárma esik - riogatják széjjel az
          embert;
        Döbrögi jő hintón! - Utjából félre vonódik
        Minden igaz lélek. - Pezseg a pozsgás
          sihederben
        A jó vér a csak alig várhatja, hogy a kerek erdőt
        Érjék Döbrögiék; mint a nyíl utánok ereszti
        Ráróját; - `Lassan, lassan, uraim!` -
          kiabálja;
        Mellé szöktet a hintónak, - `tudod-e uram,
          - úgymond -,
        Hogy ki vagyok? Tudd meg, Ludas Matyi
          én vagyok!` - uccu!
        `Rajta, legény!` - ordítja az úr - egyszerre
          utána
        Hajt a tíz lándzsás, de mi haszna, nyomába se
          hágnak.
        `Fogd ki kocsis nyerges lovadat, - mond
          Döbrögi-, jobb ez
        Mind a tízénél, mondjad, hogy száz arany,
          aki
        Elfoghatja! - szorítsd!` Maga a hintóba
          felugrik,
        És kíváncsi szemét düllesztve mereszti utánok,
        Hogy fogják el már Matyit. - Ö pedig a kerek
          erdő
        Sarkánál elbujva fülelt, s látván, hogy az úr
          már
        Csak maga van, kilopózkodik, és megrántja
          ruháját:
        `Mit bámul az uram? Nem fogják azt ma el-
          úgymond;-
        Osztán nem Ludas Matyi az, hanem én vagyok,
          akit
        Megveretett kelmed, s lúdját elvette erővel.`
        Döbrögit a mennykő ha azon nyomban
          megütötte
        Volna, talán sokkal könnyebb lett volna
          szegénynek.
        Összerogyott, és a kocsiból ájulva zuhant le
        Ott Matyi szánakozás nélkül megverte utólszor
        S erszényét a lúd árába viszont kiürítvén,
        Mondja: `Ne féljen az úr, már többször nem
          nem verem én meg.`
        Azzal lóra kapott, s elment dolgára örökre.
        A tizenegy lovasok nagy későn visszakerültek,
        Vert lovaik csak alig húzván inokat,
          valamint a
        Megzsákolt urok is, kit, elérkezvén, kocsijában
        Bágyadtan leltek; mondják, hogy nem vala
          képes
        Tarkón csípni Matyit. `Nem is a' volt, Döbrögi
          mondja,-
        A négyelni való megvert háromszor.-
          Az Isten
        Igy bánik s bánjon valamennyi kegyetlen
          urakkal.`
        Ezt mondván, megtért a kastélyába, s azonnal
        Elküldötte a húsz lándzsást, kegyelemmel
          akarván
        Oni magát ezután az erőszaktétel ellen
        És törvénytelenül nem bánt, hanem úgy,
          ahogy illik
        Embertársaival; jól is végezte világát.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.