Dimenzió #15

Kábulatban

(drogok, hatásuk, megítélésük, egészség)

   A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS KÁBÍTÓSZERELLENES BIZOTTSÁGA JELENTÉSE (1)

      A Magyar Köztársaság Belügyminisztériumának jelentése a
     Kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében létrehozott
          országgyűlési eseti bizottság részére


               BELÜGYMINISZTÉRIUM

              T A J É K O Z T A T Ó

    a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében létrehozott
          országgyűlési eseti bizottság részére


           I. A tájékoztatás célja, tartalma

  A tájékoztatás célja az, hogy a bizottság tájékoztatást nyerhessen a
kábítószer termelését, gyártását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, s
egyáltalán a kábítószer-fogyasztás visszaszorítását lehetővé tevő eljárások
nemzetközi-jogi és belső-jogi hátteréről, s mindezek alapján a kérdés
rendészeti  kezeléséről,  továbbá  a  kábítószer-bűnözés  büntetőjogi
problematikájáról.

  Célja e tájékoztatásnak továbbá az is, hogy a Bizottság tájékozódhasson a
belügyi tárca, illetve a felügyelete, irányítása alatt álló rendvédelmi
szervek konkrét teendőiről, az e szerveket sújtó gondokról, nehézségekről, a
megoldásra váró kérdésekről, a segítség formáiról.

  A tájékoztatás kitér a magyarországi kábítószer-bűnözés, a hazánkat
érintő tranzit-csempészet kérdéseire, bemutatva a kábítószer-lefoglalások
számát, a lefoglalt kábítószerek mennyiségét, megoszlását, az elkövetők
számát,  megoszlását,  illetve az ismertté vált ilyen bűncselekmények
számszerű ápolását.


  II. A magyarországi kábítószerhelyzet általános jellemzői, a nemzetközi
    együttműködés, a kábítószer-bűnözés elleni egyes intézkedések

  A kábítószerek illegális forgalma - eleinte kizárólag szórványosan
előforduló tranzitcsempészet formájában - hozzávetőlegesen 20 éve jelent meg
Magyarországon.

  A rendőri és vámszervek évente 5-10 kg heroint foglaltak le a balkáni
területeken honos és a török állampolgár csempészektől. A belső kereslet
jórészt a kábítószer és pszichotrop tartalmú gyógyszerekre korlátozódott, de
több halálesetet okozva a szerves oldószerek inhalálása is elterjedt.

  A 80-as évek végétől a kábítószer-csempészet (tranzit-jellegét megőrizve)
számottevően növekedett és abba magyar elkövetők is bekapcsolódtak. A
csempészet fő iránya a szakértők előtt jól ismert északi és Középső Balkán-
étvonal.

          Kábítószer lefoglalások alakulása (kg)

     év   heroin  kokain   hasis   marihuána  amfetamin
    1990.   3.900   -     2.400     -      -
    1991.   7.600   6.600   4.500    2.300     -
    1992.  76.400   7.500   3.700   15.200    54.100
    1993.  427.300   3.300  253.500    9.900   335.000
    1994.  812.300  26.500   24.400   102.700    27.400
    1995.  568.000  18.600   0.600   88.100    1.900
    1996.  319.205   4.985  816.215    3.084    2.465

  1996-ban 5816 db Extasy tablettát, 1079 LSD bélyeget foglaltak le a
hatóságok. E mellett a nyomozó szervek 6 hasiskender ültetvényt derítettek
fel, illetve 140 kg hasiskender növényt semmisítettek meg. Az ismertté vált
elkövetők száma 1996-ban 107 fő volt. Az ismert elkövetőkből 77 fő magyar,
míg a többi külföldi, többnyire török, bolgár, jugoszláv állampolgár.

  1988-ban 73, 1989-ben 53, 1990-ben 34, 1991-ben 46, 1992-ben már 135,
1993-ban 223, 1994-ben 256, 1995-ben 429, illetve 1996-ban 440 volt az
kábítószerrel visszaélés bűncselekmények miatti nyomozásbefejezések száma.


    A magyar kábítószer-ellenes politika fő vonásai a következők:

  A  kábítószer  problémát  globális  megközelítést igénylő kérdésnek
tekintjük. Olyan kábítószer stratégia kidolgozására törekszünk, amely - a
nemzetközi normák szellemében - a termelés, a fogyasztás, a tranzit, a
kábítószer-bűnözés elleni fellépés, a keresletcsökkentés és a kezelés
kérdéseire egyaránt kiterjed; ennek érdekében törekszünk a kábítószer elleni
küzdelemben  a  nemzetközi együttműködés hatékonyságának fokozására, a
fellépés nemzetközi jogi kereteinek kiszélesítésére.

  Emlékeztetünk arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetében Magyarország
egyike  volt  azoknak  az államoknak, amelyek kezdeményezték az ENSZ
Kábítószer-ellenes Programja (UNDCP) létrehozását; mandátuma keretein belül
hazánk széleskörű együttműködést alakított ki mind a programmal, mind pedig
a  Nemzetközi Kábítószer-ellenes Tanáccsal (INCB). Az ENSZ döntéshozó
fórumain,  a  Kábítószer-elleni  bizottságban (CND), az ECOSOC-ban. A
Közgyűlésen a magyar küldöttség - európai partnereivel karöltve - rendre
síkra  száll a vonatkozó konvenciók rendelkezései, ajánlásai hatékony
végrehajtásáért, az UNDCP szerepének erősítéséért.

  Az  EU  CFSP  kábítószer-munkacsoportja  és  a  társult  államok
külügyminisztériumai képviselőinek találkozóján Magyarország a strukturált
dialógus kezdete óta részt vesz; a párbeszédnek ezt a formáját a kábítószer-
politika harmonizálása érdekében növekvő fontosságúnak tartjuk. Hazánk
késznek mutatkozik arra, hogy a harmadik államokban, a regionális és ENSZ
fórumokon a kábítószerügyek kérdésében összehangolja fellépését az EU-val.

  Magyarország ellenzi a nemzetközi egyezmények által tiltottnak minősülő
kábítószerek és pszichotrop anyagok bármelyik fajtájának legalizálását.
Törvényeink büntetik a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal való
visszaélés minden fajtáját.

  Magyarországon - az EU direktíváinak megfelelően - 1994. márciusától
törvény  rendelkezik  a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról.
Ugyanebben az évben a Büntető Törvénykönyvben került beiktatásra a pénzmosás
bűncselekményének törvényi tényállása is.

  A kapcsolódó egyéb szabályozások (így a pénzintézeti törvény, az adó
rendtartás, a vámtörvény, a cégnyilvántartás) ugyanígy megfelelnek a FATF 40
ajánlásának.

  A kábítószer-ellenes politika kiemelt jelentőségű összetevője jórészt a
fiatal korosztály oltalmát szolgáló prevenció. A rendőrség bűnmegelőzési
szolgálata 1992. óta alkalmazza az amerikai D.A.R.E. program adaptációját az
általános iskolai drog megelőzése érdekében. 1991-ben kezdődött meg C.H.E.F.
program bevezetése, amely az óvodáskortól a középiskola végéig terjedően
szolgálja a kábítószer-megelőzést. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az
Európai Közösség és az Európa Tanács által szervezett "Egészséges Iskolák
Program"-ban (további negyven európai országgal együtt) 1990. óta veszünk
részt. 1993-tól kezdve pedig az ENSZ Bűnügyi és Igazságügyi Kutató Intézete
(UNICVI) közreműködésével a "STOP Droga" olasz iskolai drogprevenciós
program is működik hazánkban.

  Magyarország valamennyi kábítószer-konvenciónak a tagja. Az 1961. évi
Egységes  Kábítószer  Egyezményt,  a  módosításáról  szóló  1972. évi
Jegyzőkönyvet és a pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi Egyezményt korábbi
törvényhozásunk léptette hatályba, míg az 1988. évi ENSZ konvenciót 1996-ban
ratifikálta a magyar parlament. Ez utóbbi nemzetközi norma gyakorlati
érvényesítése  a  belső  jog, s elsősorban a büntetőjog szabályainak
módosításával már az utóbbi két évben végül is megvalósult.

  A kábítószer-politikai kormányzati szintű koordinációját az 1991-ben
létrehozott  Kábítószerügyi  Tárcaközi Bizottság végzi, amelynek nyolc
minisztérium és hét országos főhatóság a tagja. A Bizottság feladatkörébe
tartozik a nemzeti stratégia és a mindenkori prioritások meghatározása.
Tevékenységét  a Népjóléti Minisztérium koordinálja. A Bizottság - a
vonatkozó Egyezményekben foglaltakat teljesítve - 1994. óta nyújt be un.
"Nemzeti Jelentést" az EU részére; ennek elkészítésénél figyelembe veszi az
UNDCP, a WHO és a Pompidu-csoport szempontjait is.

  Az UNDCP koordinációja mellett 1995. októberében Prágában Egyetértési
Nyilatkozatot írtunk alá Csehországgal, Lengyelországgal, Szlovákiával,
Szlovéniával. A program keretében az UNDCP anyagi támogatásával a képzés
területén közös projektek megvalósítását kezdtük meg.

  A  kábítószer-fogyasztás  elleni küzdelemben nagy segítséget jelent
számunkra az EU donor országainak - többek között Németországnak, az
Egyesült Királyságnak, Franciaországnak, Olaszországnak és Hollandiának - a
képzés területén, a tapasztalatcserében, illetve az anyagi-technikai jellegű
segítségnyéjtásban megmutatkozó támogatása.

  A  bűncselekmények  felderítésére az Országos Rendőr-főkapitányságon
szakcsoport  alakult,  amely  kezeli a pénzintézetektől érkező gyanús
tranzakciókra vonatkozó bejelentéseket, illetve elvégzi a szükséges belföldi
és nemzetközi ellenőrzéseket. E szervezet jelenleg a Központi Bűnüldözési
Igazgatóságon belül működik.

  A  kábítószer  ügyekben  EU  társult  országok  regionális rendőri
együttműködése jónak mondható. Valamennyi szomszédos ország rendőrségével
kölcsönös, a konkrét feladatok megoldását segítő, rendszeres munkakapcsolat
alakult ki. Az együttműködés a szervezett bűnözés elleni küzdelem egyéb
területein is fejlődik az olyan országok esetében, amelyek belső joga az
ilyen együttműködést egyáltalán lehetővé teszik. Kialakultak azok a szervek,
amelyek a kapcsolatok fenntartására alkalmasnak mutatkoznak.

  Az együttműködés személyi feltételeinek oldalán nagy jelentősége van a
Budapesti Rendészeti Akadémia (ILEA) működésének. Az Akadémia, amely a
kelet-európai országok rendőreinek képzésével - a szervezett bűnözés elleni
küzdelem legkorszerűbb módszereinek átadás mellett - a személyes kapcsolatok
kialakítását is elősegíti.

  A rendőri területen PHARE támogatású projektek nincsenek; jelenleg az
UNDCP már említett projektjében veszünk részt, amelynek tárgya a kábítószer
felderítő kutyák alkalmazásának fejlesztése.

  Az EU tagországok közül kormányszintű megállapodásunk van Ausztriával,
Németországgal, Angliával, Görögországgal, Spanyolországgal, minisztériumi
szintű  megállapodást  kötöttünk  Olaszországgal  és  Franciaországgal.
Franciaországgal utóbb már megkötöttük a kormányszintű megállapodást, az
csak  kihirdetésre vár. Olaszországgal már parafáltuk a kormányszintű
Egyezményt. Tárgyalások folynak kormányszintű megállapodásra a hollandokkal.
A megállapodások a terrorizmus, a kábítószer, és a szervezett bűnözés elleni
harcban történő együttműködésre vonatkozik.

              Budapest, 1997. március
             Készítette: Dr. Borai Ákos
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.